B?o m?t Internet Explorer khu m?c đăng k? cho ngư?i dùng c?p cao

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 182569 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này dành cho h? tr? và cho các chuyên gia CNTT. N?u b?n không c?m th?y tho?i mái v?i thông tin chuyên sâu, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ? ho?c liên h? v?i h? tr?. Để biết thêm thông tin về cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? qu?n l? an ninh và cài đ?t b?o m?t trong Internet Explorer cho ngư?i dùng gia đ?nh, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
174360Làm th? nào đ? s? d?ng vùng b?o m?t trong Internet Explorer
283185 Cách quản lý cookie trong Internet Explorer 6
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? như th? nào và nơi mà Internet Explorer vùng b?o m?t và cài đ?t b?o m?t đư?c lưu tr? và qu?n l? trong s? đăng k?. B?n có th? s? d?ng chính sách nhóm ho?c Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) đ? đ?t vùng b?o m?t và cài đ?t b?o m?t. N?u b?n đang s? d?ng nhóm Chính sách ho?c IEAK trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000, b?n có th? ph?i cài đ?t m?t s? hotfixes đ?t vùng b?o m?t và quy?n riêng tư thi?t đ?t.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
316116B?n không th? qu?n l? chính sách Nhóm Internet Explorer 6 trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000


Có chúng tôi s?a ch?a đi?u ch?nh vùng b?o m?t cho b?n, h?y vào các "Khắc phục sự cố cho tôi"ph?n. N?u b?n s? thay v? s?a v?n đ? này chính m?nh, đi đ?n nh?ng "Để tôi tự khắc phục sự cố"ph?n.

Khắc phục sự cố cho tôi

Đ? đi?u ch?nh các vùng b?o m?t t? đ?ng, b?m vào các Kh?c ph?c v?n đ? này liên k?t. Sau đó b?m Ch?y trong các Tải xuống Tệp h?p tho?i h?p, và làm theo các bư?c trong thu?t s? này.

Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50371


Chú ý Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?; Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Chú ý N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, b?n có th? lưu nh?ng s?a ch?a t? đ?ng đ? m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD, và sau đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Để tôi tự khắc phục sự cố

B?o m?t trong Internet Explorer 6

Internet Explorer 6 thêm vào m?t tab riêng tư đ? cung c?p cho ngư?i s? d?ng hơn ki?m soát cookie. Có nh?ng c?p đ? khác nhau c?a s? riêng tư trên Internet khu v?c, và h? s? đư?c lưu trong s? đăng k? t?i cùng m?t v? trí như b?o m?t khu.

B?n c?ng có th? thêm m?t trang Web đ? cho phép ho?c ch?n cookie d?a trên Trang Web, b?t k? c?a chính sách b?o m?t trên trang Web. Nh?ng khóa registry đư?c lưu tr? trong registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\P3P\History
Tên mi?n đ? đư?c thêm vào như là m?t qu?n l? trang web đư?c li?t kê dư?i subkey này. Nh?ng tên mi?n có th? mang theo m?t trong các giá tr? DWORD sau:
0x00000005 - luôn luôn ch?n
0x00000001 - luôn luôn cho phép

Internet Explorer 5.0 và các phiên b?n sau c?a Internet Explorer

Thi?t đ?t vùng b?o m?t Internet Explorer đang đư?c lưu tr? trong các sau đăng k? subkeys:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


Cài đ?t HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Nh?ng khóa registry ch?a các phím sau đây:
 • TemplatePolicies
 • ZoneMap
 • Khu
Chú ý Theo m?c đ?nh, thi?t đ?t vùng b?o m?t đư?c lưu tr? trong các
HKEY_CURRENT_USER
s? đăng k? subtree. B?i v? subtree này đư?c t? đ?ng n?p cho m?i ngư?i dùng, các thi?t đ?t cho m?t ngư?i s? d?ng không ?nh hư?ng đ?n các cài đ?t khác.

Nếu Vùng b?o m?t: S? d?ng thi?t đ?t máy ch? thi?t l?p trong nhóm Chính sách đư?c kích ho?t, ho?c n?u các Security_HKLM_only Giá tr? DWORD là hi?n t?i và có m?t giá tr? là 1 trong nh?ng đi?u sau đây thi?t đ?t đăng k? subkey, ch? đ?a phương máy tính đư?c s? d?ng và t?t c? ngư?i dùng có cùng m?t thi?t đ?t b?o m?t:
Cài đ?t HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
V?i chính sách Security_HKLM_only đư?c kích ho?t, các giá tr? HKLM s? đư?c s? d?ng b?i Internet Explorer. Tuy nhiên, các giá tr? HKCU v?n s? đư?c hi?n th? trong các khu cài đ?t trên các Bảo mật tab trong Internet Explorer. Trong Internet Explorer 7, các Bảo mật tab c?a các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i s? hi?n th? thông báo sau đ? ch? ra r?ng thi?t đ?t đư?c qu?n l? b?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng:
M?t s? thi?t đ?t đư?c qu?n l? b?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n
N?u các Vùng b?o m?t: S? d?ng thi?t đ?t máy ch? thi?t l?p không ph?i là Kích ho?t trong chính sách nhóm, ho?c n?u các Security_HKLM_only Giá tr? DWORD không t?n t?i ho?c đư?c đ?t thành 0, máy tính cài đ?t đư?c s? d?ng cùng v?i thi?t l?p ngư?i dùng. Tuy nhiên, ch? có thi?t đ?t ngư?i dùng xu?t hi?n ? các Tùy ch?n Internet. Ví d?, khi giá tr? DWORD này không t?n t?i ho?c đư?c thi?t l?p 0,
HKEY_LOCAL_MACHINE
thi?t l?p đư?c đ?c cùng v?i
HKEY_CURRENT_USER
cài đ?t này, nhưng ch?
HKEY_CURRENT_USER
cài đ?t xu?t hi?n trong các tùy ch?n Internet.

TemplatePolicies

Các
TemplatePolicies
phím s? xác đ?nh các thi?t đ?t b?o m?t vùng m?c m?c đ?nh. Các c?p Low, Trung b?nh th?p, Phương ti?n, và Cao. B?n có th? thay đ?i thi?t đ?t m?c b?o m?t t? m?c đ?nh thi?t đ?t. Tuy nhiên, b?n không th? thêm nhi?u hơn m?c b?o m?t. Các phím có ch?a các giá tr? xác đ?nh thi?t đ?t cho vùng b?o m?t. M?i phím có m?t Mô tả chu?i giá tr? và m?t Tên hi?n th? chu?i giá tr? xác đ?nh văn b?n xu?t hi?n trên các Bảo mật tab cho m?i c?p đ? b?o m?t.

ZoneMap

Các
ZoneMap
khóa ch?a sau đây phím:
 • Tên mi?n
 • EscDomains
 • ProtocolDefaults
 • Ph?m vi
Các Tên mi?n khóa ch?a tên mi?n và các giao th?c đ? đư?c thêm vào thay đ?i hành vi c?a h? t? hành vi m?c đ?nh. Khi m?t tên mi?n đư?c b? sung, m?t phím là thêm vào các
Tên mi?n
baám giö? phím. Tên mi?n ph? xu?t hi?n như phím dư?i tên mi?n mà h? thu?c v?. Mo?i phím danh sách m?t tên mi?n ch?a m?t DWORD v?i tên giá tr? c?a các b? ?nh hư?ng giao th?c. Giá tr? DWORD là tương t? như giá tr? s? c?a các khu v?c an ninh nơi các tên mi?n s? đư?c thêm.

Các
EscDomains
phím tương t? như các
Tên mi?n
khóa ngo?i tr? r?ng các
EscDomains
phím áp d?ng cho nh?ng giao th?c b? ?nh hư?ng b?i các Enhanced Security Configuration (ESC). ESC đư?c gi?i thi?u trong Microsoft Windows Server 2003.

Các ProtocolDefaults phím xác đ?nh khu v?c an ninh m?c đ?nh đư?c s? d?ng cho m?t đ?c bi?t giao th?c (ftp, http, https). Đ? thay đ?i thi?t l?p m?c đ?nh, b?n có th? ho?c là thêm m?t giao th?c cho m?t khu v?c an ninh b?ng cách nh?n vào Thêm các trang webtrên các Bảo mật tab, ho?c b?n có th? thêm m?t giá tr? DWORD theo các
Tên mi?n
baám giö? phím. Tên c?a giá tr? DWORD ph?i kh?p v?i tên giao th?c, và nó không ch?a b?t k? d?u hai ch?m (:) ho?c slashes (/).

Các
ProtocolDefaults
phím c?ng ch?a các giá tr? DWORD ch? đ?nh vùng b?o m?t m?c đ?nh nơi m?t giao th?c đư?c s? d?ng. B?n không th? s? d?ng các đi?u khi?n trên các Bảo mậtTab đ? thay đ?i các giá tr? này. Thi?t đ?t này đư?c s? d?ng khi m?t trang Web c? th? không n?m trong m?t khu v?c an ninh.

Các
Ph?m vi
khóa ch?a ph?m vi đ?a ch? TCP/IP. M?i TCP/IP ph?m vi mà b?n ch? đ?nh s? xu?t hi?n trong m?t t? ? tên là ch?a khóa. Phím này có ch?a m?t : Ph?m vi chu?i giá tr? ch?a d?y TCP/IP đ? ch? đ?nh. Đ?i v?i m?i giao th?c, m?t Giá tr? DWORD b? sung có ch?a giá tr? s? c?a khu v?c an ninh cho d?y IP đư?c ch? đ?nh.

Khi các t?p tin Urlmon.dll s? d?ng các MapUrlToZone ch?c năng công c?ng đ? gi?i quy?t m?t URL c? th? đ? m?t khu v?c an ninh, nó s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • N?u URL có m?t tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN), các
  Tên mi?n
  Đi?u quan tr?ng là x? l?.

  Trong phương pháp này, m?t k?t h?p chính xác trang web đè m?t ng?u nhiên tr?n đ?u.
 • N?u URL có ch?a đ?a ch? IP, các
  Ph?m vi
  phím đư?c x? l?. Đ?a ch? IP c?a URL đư?c so sánh v?i các : Ph?m vi giá tr? đư?c ch?a trong các phím đư?c đ?t tên theo tùy ti?n theo các Ph?m vi baám giö? phím.

  Chú ý B?i v? t? ? đư?c đ?t tên theo phím đư?c x? l? theo th? t? mà h? đ? đư?c thêm vào s? đăng k?, phương pháp này có th? t?m th?y m?t k?t h?p ng?u nhiên trư?c khi nó t?m th?y m?t tr?n đ?u. N?u phương pháp này t?m th?y m?t k?t h?p ng?u nhiên đ?u tiên, URL có th? đư?c th?c hi?n trong m?t b?o m?t khác khu so v?i khu v?c nơi mà nó thư?ng đư?c gán.Hành vi này là do thi?t k?.

Khu

Chú ý Theo m?c đ?nh, b?t đ?u v?i Windows XP SP2, các vùng máy c?c b? b? khóa xu?ng đ? giúp c?i thi?n an ninh. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
922704Thông tin v? m?t s? thi?t đ?t chính sách nhóm m?i cho Internet Explorer vùng b?o m?t trong Microsoft Windows XP Service Pack 2 và trong Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/aebcfc94-25d5-4f41-93cc-7fb6e031de401033.mspx?MFR=True
Các
Khu
khóa ch?a phím đó đ?i di?n cho m?i khu v?c an ninh đư?c đ?nh ngh?a cho các máy tính. Theo m?c đ?nh, năm vùng sau đây đư?c đ?nh ngh?a (đánh s? zero qua b?n):
  Value  Setting
  ------------------------------
  0    My Computer
  1    Local Intranet Zone
  2    Trusted sites Zone
  3    Internet Zone
  4    Restricted Sites Zone
				
Chú ý Theo m?c đ?nh, máy tính c?a tôi không xu?t hi?n trong các Khu v?c h?p trên các Bảo mật tab.

M?i các phím có ch?a các giá tr? DWORD sau đó đ?i di?n cho tương ?ng thi?t đ?t trên các tùy ch?nh Bảo mật tab.

Chú ý Tr? khi đư?c nêu cách khác, m?i giá tr? DWORD là b?ng 0, m?t, ho?c ba. Thông thư?ng, m?t thi?t l?p c?a s? không đ?t m?t hành đ?ng c? th? như đư?c cho phép, m?t thi?t l?p c?a m?t trong nh?ng nguyên nhân m?t d?u nh?c đ? xu?t hi?n, và nghiêm c?m các thi?t đ?t ba các hành đ?ng c? th?.
Value  Setting
  ----------------------------------------------------------------------------------
  1001   ActiveX controls and plug-ins: Download signed ActiveX controls
  1004   ActiveX controls and plug-ins: Download unsigned ActiveX controls
  1200   ActiveX controls and plug-ins: Run ActiveX controls and plug-ins
  1201   ActiveX controls and plug-ins: Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting
  1206   Miscellaneous: Allow scripting of Internet Explorer Web browser control ^
  1207   Reserved #
  1208   ActiveX controls and plug-ins: Allow previously unused ActiveX controls to run without prompt ^
  1209   ActiveX controls and plug-ins: Allow Scriptlets
  120A   ActiveX controls and plug-ins: ActiveX controls and plug-ins: Override Per-Site (domain-based) ActiveX restrictions
  120B   ActiveX controls and plug-ins: Override Per-Site (domain-based) ActiveX restrictions
  1400   Scripting: Active scripting
  1402   Scripting: Scripting of Java applets
  1405   ActiveX controls and plug-ins: Script ActiveX controls marked as safe for scripting
  1406   Miscellaneous: Access data sources across domains
  1407   Scripting: Allow Programmatic clipboard access
  1408   Reserved #
  1601   Miscellaneous: Submit non-encrypted form data
  1604   Downloads: Font download
  1605   Run Java #
  1606   Miscellaneous: Userdata persistence ^
  1607   Miscellaneous: Navigate sub-frames across different domains
  1608   Miscellaneous: Allow META REFRESH * ^
  1609   Miscellaneous: Display mixed content *
  160A   Miscellaneous: Include local directory path when uploading files to a server ^
  1800   Miscellaneous: Installation of desktop items
  1802   Miscellaneous: Drag and drop or copy and paste files
  1803   Downloads: File Download ^
  1804   Miscellaneous: Launching programs and files in an IFRAME
  1805   Launching programs and files in webview #
  1806   Miscellaneous: Launching applications and unsafe files
  1807   Reserved ** #
  1808   Reserved ** #
  1809   Miscellaneous: Use Pop-up Blocker ** ^
  180A   Reserved # 
  180B   Reserved #
  180C   Reserved #
  180D   Reserved #
  1A00   User Authentication: Logon
  1A02   Allow persistent cookies that are stored on your computer #
  1A03   Allow per-session cookies (not stored) #
  1A04   Miscellaneous: Don't prompt for client certificate selection when no 
              certificates or only one certificate exists * ^
  1A05   Allow 3rd party persistent cookies *
  1A06   Allow 3rd party session cookies *
  1A10   Privacy Settings *
  1C00   Java permissions #
  1E05   Miscellaneous: Software channel permissions
  1F00   Reserved ** #
  2000   ActiveX controls and plug-ins: Binary and script behaviors
  2001   .NET Framework-reliant components: Run components signed with Authenticode
  2004   .NET Framework-reliant components: Run components not signed with Authenticode
  2100   Miscellaneous: Open files based on content, not file extension ** ^
  2101   Miscellaneous: Web sites in less privileged web content zone can navigate into this zone **
  2102   Miscellaneous: Allow script initiated windows without size or position constraints ** ^
  2103   Scripting: Allow status bar updates via script ^
  2104   Miscellaneous: Allow websites to open windows without address or status bars ^
  2105   Scripting: Allow websites to prompt for information using scripted windows ^
  2200   Downloads: Automatic prompting for file downloads ** ^
  2201   ActiveX controls and plug-ins: Automatic prompting for ActiveX controls ** ^
  2300   Miscellaneous: Allow web pages to use restricted protocols for active content **
  2301   Miscellaneous: Use Phishing Filter ^
  2400   .NET Framework: XAML browser applications
  2401   .NET Framework: XPS documents
  2402   .NET Framework: Loose XAML
  2500   Turn on Protected Mode [Vista only setting] #
  2600   Enable .NET Framework setup ^


  {AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120}  First Party Cookie *
  {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F}  Third Party Cookie *

* indicates an Internet Explorer 6 or later setting
** indicates a Windows XP Service Pack 2 or later setting
# indicates a setting that is not displayed in the user interface in Internet Explorer 7
^ indicates a setting that only has two options, enabled or disabled

Ghi chú v? 1200, 1A00, 1A10, 1E05, 1 C 00 và năm 2000

Các m?c đăng k? hai sau ?nh hư?ng đ?n cho dù b?n có th? ch?y đi?u khi?n ActiveX trong m?t khu v?c c? th?:
 • 1200 M?c đăng k? này ?nh hư?ng đ?n cho dù b?n có th? ch?y đi?u khi?n ActiveX hay plug-in.
 • năm 2000 M?c đăng k? này ki?m soát hành vi nh? phân và k?ch b?n hành vi cho đi?u khi?n ActiveX hay plug-in.

Ghi chú v? 1A02, 1A03, 1A05 và 1A06

Các m?c đăng k? b?n sau chăm ch? có hi?u l?c n?u các phím sau đây có m?t:
 • {AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120} Đ?u tiên Đ?ng Cookie *
 • {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F} Th? ba Đ?ng Cookie *
M?c đăng k?
 • 1A02 Cho phép cookie liên t?c đư?c lưu tr? trên máy tính c?a b?n #
 • 1A03 Cho phép cookie c?a m?i phiên làm vi?c (không đư?c lưu tr?) #
 • 1A05 Cho phép 3rd cookie liên t?c c?a bên *
 • 1A06 Cho phép 3rd cookie phiên c?a bên *
Các m?c đăng k? đư?c đ?t trong registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<zonenumber></zonenumber>
Trong này registry subkey, <zonenumber> là m?t khu v?c như 0 (zero). Các m?c nh?p registry 1200 và nh?p 2000 registry m?i ch?a m?t thi?t l?p đư?c đ?t tên<b00></b00></zonenumber>Các qu?n tr? viên phê chu?n. Khi cài đ?t này đư?c kích ho?t, giá tr? cho các m?c nh?p registry c? th? đư?c thi?t l?p đ? 00010000. Khi các Các qu?n tr? viên phê chu?n thi?t đ?t đư?c kích ho?t, ki?m tra Windows registry subkey sau đây đ? xác đ?nh v? trí danh sách đi?u khi?n đư?c ch?p thu?n:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Thi?t đ?t đăng nh?p (1A00) có th? có b?t k? m?t các giá tr? sau đây (h? th?p l?c phân):
Value  Setting
  ---------------------------------------------------------------
  0x00000000 Automatically logon with current username and password
  0x00010000 Prompt for user name and password
  0x00020000 Automatic logon only in the Intranet zone
  0x00030000 Anonymous logon
				
Cài đ?t b?o m?t (1A10) đư?c s? d?ng b?i các Tính riêng tưtab trư?t. Các giá tr? DWORD là như sau:
Ch?n t?t c? cookie: 00000003
Cao: 00000001
Trung b?nh cao: 00000001
Trung b?nh: 00000001
Th?p: 00000001
Ch?p nh?n m?i cookie: 00000000
D?a trên các thi?t l?p trong thanh trư?t, nó c?ng s? s?a đ?i các giá tr? trong {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F}, {AEBA21Fa-782A-4A90-978D-B72164C80120}, ho?c c? hai.
Ph?n m?m c?p phép kênh (1E05) có 3 giá tr? khác nhau; cao, th?p và trung b?nh an toàn. Các giá tr? cho đây là như sau:
cao: 00010000
trung b?nh: 00020000
Th?p: 00030000
Thi?t đ?t c?p phép Java (1 C 00) có năm sau giá tr? có th? (nh? phân):
  Value  Setting
  -----------------------
  00 00 00 00 Disable Java
  00 00 01 00 High safety
  00 00 02 00 Medium safety
  00 00 03 00 Low safety
  00 00 80 00 Custom
				
N?u tùy ch?nh đư?c ch?n, nó s? d?ng {7839DA25-F5FE-11D0-883B-0080C726DCBB} (mà n?m trong cùng m?t registry v? trí) đ? lưu tr? thông tin tùy ch?nh trong m?t nh? phân.

M?i an ninh vùng ch?a các Mô tả chu?i giá tr? và các Tên hi?n th? chu?i giá tr?. Các văn b?n c?a các giá tr? này xu?t hi?n trên các Bảo mật tab khi b?n b?m vào m?t khu v?c thu?c các Khu v?c h?p. Đó c?ng là m?t Bi?u tư?ng chu?i giá tr? mà b? bi?u tư?ng xu?t hi?n cho t?ng vùng. Ngo?i tr? vùng máy tính c?a tôi, m?i vùng ch?a m?t CurrentLevel, MinLevel, và RecommendedLevel Giá tr? DWORD. Các MinLevel giá tr? đ?t các thi?t l?p th?p nh?t mà có th? đư?c s? d?ng trư?c khi b?n nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo, CurrentLevel là các thi?t l?p hi?n t?i cho khu v?c, và RecommendedLevel là m?c khuy?n cáo cho vùng.

Nh?ng g? các giá tr? cho Minlevel, RecommendedLevel, và CurrentLevel có ngh?a là sau đây:
Value (Hexadecimal)    Setting
----------------------------------
0x00010000     Low Security
0x00010500     Medium Low Security
0x00011000     Medium Security
0x00012000     High Security
				
Các Lá c? Giá tr? DWORD s? xác đ?nh kh? năng c?a ngư?i s? d?ng đ? s?a đ?i các khu v?c an ninh b?t đ?ng s?n. Đ? xác đ?nh các Lá c? có giá tr?, thêm nh?ng con s? c?a các cài đ?t thích h?p v?i nhau. Các sau Lá c? giá tr? là có s?n (d?u th?p phân):
  Value  Setting
  ------------------------------------------------------------------
  1    Allow changes to custom settings
  2    Allow users to add Web sites to this zone
  4    Require verified Web sites (https protocol)
  8    Include Web sites that bypass the proxy server
  16    Include Web sites not listed in other zones
  32    Do not show security zone in Internet Properties (default
      setting for My Computer)
  64    Show the Requires Server Verification dialog box
  128   Treat Universal Naming Connections (UNCs) as intranet
      connections
				
N?u b?n thêm thi?t đ?t cho c? các
HKEY_LOCAL_MACHINE
và các
HKEY_CURRENT_USER
subtrees, các thi?t đ?t là ph? gia. N?u b?n thêm trang Web vào c? hai subtrees, ch? nh?ng Các trang web trong các
HKEY_CURRENT_USER
có th? nh?n th?y. Web các trang web trong các
HKEY_LOCAL_MACHINE
subtree v?n c?n thi hành theo đ? thi?t l?p c?a h?. Tuy nhiên, h? không có s?n, và b?n không th? thay đ?i chúng. T?nh h?nh này có th? gây nh?m l?n v? m?t trang Web có th? li?t kê trong ch? có m?t vùng an ninh cho m?i giao th?c.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng thay đ?i ch?c năng trong Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/bb457150.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vùng b?o m?t URL, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms537183.aspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? ch?y m?t đ?a phương ho?c m?t trang Web m?ng n?i b? trong vùng Internet, h?y truy c?p MSDN blog Web site sau:
http://blogs.MSDN.com/IE/Archive/2007/02/13/zones-and-Default-Settings.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p vùng b?o m?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/IE6/using/HOWTO/Security/Setup.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t Internet Explorer, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-us/help/c9a5706f-0596-424f-bdfa-59618cb136e21033.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Internet Explorer máy Zone c?c, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/aebcfc94-25d5-4f41-93cc-7fb6e031de401033.mspx?MFR=True

Thu?c tính

ID c?a bài: 182569 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Internet Explorer 7
T? khóa: 
kbmsifixme kbfixme kbresolve kbenv kbinfo kbmt KB182569 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:182569

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com