Làm th? nào đ? th?c hi?n IObjectSafety trong đi?u khi?n Visual Basic

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 182598 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? th?c hi?n các IObjectSafety giao di?n đi?u khi?n Visual Basic đ? đánh d?u các đi?u khi?n an toàn cho k?ch b?n và kh?i t?o. Theo m?c đ?nh, đi?u khi?n Visual Basic s? d?ng thành ph?n th? lo?i m?c trong registry đ? đánh d?u s? ki?m soát an toàn cho k?ch b?n và kh?i t?o. Tri?n khai th?c hi?n các IObjectSafety giao di?n là phương pháp ưa thích. Bài vi?t này ch?a t?t c? các m? đư?c yêu c?u đ? th?c hi?n giao di?n này trong đi?u khi?n Visual Basic.

H?y ghi nh? r?ng m?t đi?u khi?n ch? nên đư?c đánh d?u an toàn n?u nó là, trong th?c t?, an toàn. Bài vi?t này không mô t? chi ti?t c?a đánh d?u đi?u khi?n như là an toàn cho k?ch b?n và kh?i t?o; nó ch? đơn gi?n là ch?ng t? làm th? nào đ? làm đi?u đó trong m?. H?y tham kh?o tài li?u hư?ng d?n Internet khách hàng ph?n m?m phát tri?n Kit (SDK) cho m?t mô t? chi ti?t v? đi?u này. Xem "An toàn kh?i t?o và script cho ActiveX Controls" dư?i ph?n thành ph?n phát tri?n.

THÔNG TIN THÊM

C?NH BÁO: M?t ho?c nhi?u các ch?c năng sau đây s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này: VarPtr, VarPtrArray, VarPtrStringArray, StrPtr, và ObjPtr. Các ch?c năng này không đư?c h? tr? b?i Microsoft h? tr? k? thu?t. H? không đư?c di?n t? trong tài li?u Visual Basic và đư?c cung c?p trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c này "như." Microsoft không đ?m b?o r?ng h? s? có s?n trong b?n phát hành tương lai c?a Visual Basic. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch?c năng này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
199824 Làm th? nào đ? có đư?c đ?a ch? c?a bi?n trong Visual Basic
Các bư?c sau đây minh ho? làm th? nào đ? t?o ra m?t đi?u khi?n Visual Basic đơn gi?n và đánh d?u nó an toàn cho k?ch b?n và kh?i t?o.
 1. T?o m?t thư m?c m?i, nơi b?n có th? lưu t?t c? các file mà b?n t?o ra trong ví d? này.
 2. Nh?n đư?c các máy phát đi?n thư vi?n t? đ?ng hóa ki?u OLE t? đ?a CD-ROM Visual Basic 6.0. Đ? th?c hi?n vi?c này, sao chép t?t c? b?n t?p tin t? thư m?c \Common\Tools\VB\Unsupprt\Typlib\ thư m?c d? án c?a b?n. Chú ý: Sao chép t?t c? các t?p tin t? thư m?c \VB5.0\Tools\Unsupprt\Typlib\ trong VIsual Basic 5.0.
 3. Sao chép các văn b?n sau vào Notepad và lưu các t?p tin trong thư m?c d? án là Objsafe.odl:
     [
       uuid(C67830E0-D11D-11cf-BD80-00AA00575603),
       helpstring("VB IObjectSafety Interface"),
       version(1.0)
     ]
     library IObjectSafetyTLB
     {
       importlib("stdole2.tlb");
       [
         uuid(CB5BDC81-93C1-11cf-8F20-00805F2CD064),
         helpstring("IObjectSafety Interface"),
         odl
       ]
       interface IObjectSafety:IUnknown {
         [helpstring("GetInterfaceSafetyOptions")]
         HRESULT GetInterfaceSafetyOptions(
              [in] long riid,
              [in] long *pdwSupportedOptions,
              [in] long *pdwEnabledOptions);
  
         [helpstring("SetInterfaceSafetyOptions")]
         HRESULT SetInterfaceSafetyOptions(
              [in] long riid,
              [in] long dwOptionsSetMask,
              [in] long dwEnabledOptions);
        }
      }
  					
 4. M?t d?u nh?c l?nh, s? d?ng các Đ?A CD<path></path> l?nh đ? di chuy?n vào thư m?c d? án, và g? l?nh sau đây đ? t?o ra m?t t?p tin .tlb:
  MKTYPLIB objsafe.odl /tlb objsafe.tlb
 5. T? Visual Basic, t?o ra m?t d? án đi?u khi?n ActiveX. Trong các Thu?c tính danh sách, thay đ?i tên d? án IObjSafety và tên c?a b? đi?u khi?n đ? DemoCtl. Đ?t m?t CommandButton tên là cmdTest trên b? đi?u khi?n. Trong x? l? s? ki?n Click c?a cmdTest, đ?t m?t MsgBox "Th? nghi?m" tuyên b?.
 6. Trên các Dự án tr?nh đơn, nh?p vào Tham khảo, duy?t đ?n và thêm Objsafe.tlb, mà b?n t?o ra trư?c đó.
 7. Thêm m?t mô-đun m?i đ? d? án c?a b?n v?i m? sau đây, và tên mô-đun basSafeCtl:
     Option Explicit
  
     Public Const IID_IDispatch = "{00020400-0000-0000-C000-000000000046}"
     Public Const IID_IPersistStorage = _
      "{0000010A-0000-0000-C000-000000000046}"
     Public Const IID_IPersistStream = _
      "{00000109-0000-0000-C000-000000000046}"
     Public Const IID_IPersistPropertyBag = _
      "{37D84F60-42CB-11CE-8135-00AA004BB851}"
  
     Public Const INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER = &H1
     Public Const INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA = &H2
     Public Const E_NOINTERFACE = &H80004002
     Public Const E_FAIL = &H80004005
     Public Const MAX_GUIDLEN = 40
  
     Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
       (pDest As Any, pSource As Any, ByVal ByteLen As Long)
     Public Declare Function StringFromGUID2 Lib "ole32.dll" (rguid As _
       Any, ByVal lpstrClsId As Long, ByVal cbMax As Integer) As Long
  
     Public Type udtGUID
       Data1 As Long
       Data2 As Integer
       Data3 As Integer
       Data4(7) As Byte
     End Type
  
     Public m_fSafeForScripting As Boolean
     Public m_fSafeForInitializing As Boolean
  
     Sub Main()
       m_fSafeForScripting = True
       m_fSafeForInitializing = True
     End Sub
  					
 8. T? thu?c tính d? án, thay đ?i các đ?i tư?ng kh?i đ?ng đ? Ph? chính đ? th?c hi?n các ph? chính ? trên. S? d?ng các m_fSafeForScriptingm_fSafeForInitializing bi?n đ? xác đ?nh giá tr? c?a an toàn cho các k?ch b?n và/ho?c kh?i t?o bi?n.
 9. M? c?a s? m? đi?u khi?n c?a b?n. Thêm d?ng sau m? ph?n tuyên b? (ngay sau khi l?a ch?n r? ràng ho?c là ngư?i đ?u tiên):
  Implements IObjectSafety
  					
 10. Sao hai th? t?c sau đây vào m? đi?u khi?n c?a b?n:
     Private Sub IObjectSafety_GetInterfaceSafetyOptions(ByVal riid As _
     Long, pdwSupportedOptions As Long, pdwEnabledOptions As Long)
  
       Dim Rc   As Long
       Dim rClsId As udtGUID
       Dim IID   As String
       Dim bIID() As Byte
  
       pdwSupportedOptions = INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER Or _
                  INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA
  
       If (riid <> 0) Then
         CopyMemory rClsId, ByVal riid, Len(rClsId)
  
         bIID = String$(MAX_GUIDLEN, 0)
         Rc = StringFromGUID2(rClsId, VarPtr(bIID(0)), MAX_GUIDLEN)
         Rc = InStr(1, bIID, vbNullChar) - 1
         IID = Left$(UCase(bIID), Rc)
  
         Select Case IID
           Case IID_IDispatch
             pdwEnabledOptions = IIf(m_fSafeForScripting, _
            INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER, 0)
             Exit Sub
           Case IID_IPersistStorage, IID_IPersistStream, _
             IID_IPersistPropertyBag
             pdwEnabledOptions = IIf(m_fSafeForInitializing, _
            INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA, 0)
             Exit Sub
           Case Else
             Err.Raise E_NOINTERFACE
             Exit Sub
         End Select
       End If
     End Sub
  
     Private Sub IObjectSafety_SetInterfaceSafetyOptions(ByVal riid As _
     Long, ByVal dwOptionsSetMask As Long, ByVal dwEnabledOptions As Long)
       Dim Rc     As Long
       Dim rClsId   As udtGUID
       Dim IID     As String
       Dim bIID()   As Byte
  
       If (riid <> 0) Then
         CopyMemory rClsId, ByVal riid, Len(rClsId)
  
         bIID = String$(MAX_GUIDLEN, 0)
         Rc = StringFromGUID2(rClsId, VarPtr(bIID(0)), MAX_GUIDLEN)
         Rc = InStr(1, bIID, vbNullChar) - 1
         IID = Left$(UCase(bIID), Rc)
  
         Select Case IID
           Case IID_IDispatch
             If ((dwEnabledOptions And dwOptionsSetMask) <> _
            INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER) Then
               Err.Raise E_FAIL
               Exit Sub
             Else
               If Not m_fSafeForScripting Then
                 Err.Raise E_FAIL
               End If
               Exit Sub
             End If
  
           Case IID_IPersistStorage, IID_IPersistStream, _
          IID_IPersistPropertyBag
             If ((dwEnabledOptions And dwOptionsSetMask) <> _
            INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA) Then
               Err.Raise E_FAIL
               Exit Sub
             Else
               If Not m_fSafeForInitializing Then
                 Err.Raise E_FAIL
               End If
               Exit Sub
             End If
  
           Case Else
             Err.Raise E_NOINTERFACE
             Exit Sub
         End Select
       End If
     End Sub
  					
 11. Trên các Tệp tr?nh đơn, ti?t ki?m c?a b?n d? án và các t?p tin. Làm cho m?t t?p tin OCX t? d? án c?a b?n. Đi?u khi?n c?a b?n bây gi? th?c hi?n các IObjectSafety giao di?n. Đ? ki?m tra nó, chèn s? ki?m soát trong m?t t?p tin .htm.

THAM KH?O

MkTypLib.exe là m?t công c? c? mà trư?c đó đư?c v?n chuy?n v?i các n?n t?ng ph?n m?m phát tri?n Kit (SDK) mà đi kèm v?i Microsoft Visual Studio 6.0. Hi?n t?i n?n t?ng SDK không đ?n v?i các công c? MkTypLib.exe.

Thông tin v? làm th? nào đ? g?i MkTypLib, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/MSJ/0297/visualprog/visualprog0297.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
161873 Làm th? nào đ? an toàn Đi?u khi?n Mark MFC đ? k?ch b?n/kh?i đ?ng
143258 Làm th? nào đ? t?o ra các h?ng s? và DLL khai báo trong m?t thư vi?n ki?u
131105 M?U: TYPEBLD: làm th? nào đ? s? d?ng ICreateTypeLib và ICreateTypeInfo
Đ? bi?t thêm thông tin v? các IObjectSafety giao di?n, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/aa911729.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? an toàn kh?i t?o và script cho đi?u khi?n ActiveX, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/Aa751977.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phát tri?n gi?i pháp d?a trên Web cho Microsoft Internet Explorer, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/IE/

http://support.Microsoft.com/IEP

Thu?c tính

ID c?a bài: 182598 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Control Creation Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
T? khóa: 
kbFAQ kbhowto kbmt KB182598 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:182598

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com