M t? c?a PCI Bus IRQ ch? ?o

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 182604
N?u bi vi?t ny khng m t? cc v?n ? lin quan ?n ph?n c?ng c?a b?n, xin vui l?ng xem trang Web Microsoft sau y ? xem cc bi vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bi vi?t ny m t? xe bu?t n?i thnh ph?n ngo?i vi (PCI) ng?t (IRQ) yu c?u ch? ?o.

THNG TIN THM

Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Second Edition v Windows Millennium Edition (Me) h? tr? cho PCI xe bu?t IRQ ch? ?o. B?ng cch s? d?ng PCI xe bu?t IRQ ch? ?o, Windows c th? t? ?ng gn ho?c "ch? ?o" xe bu?t PCI IRQs ?n thi?t b? PCI. Lu y rang Microsoft Windows 95 (Phin b?n bn l?) v Microsoft Windows 95 OEM D?ch v? phin b?n 1 (OSR1) khng cung c?p h? tr? cho PCI xe bu?t IRQ ch? ?o.

ISA v PCI IRQs

Nhi?u ngnh cng nghi?p tiu chu?n ki?n trc (ISA) thi?t b? khng th? chia s? m?t ISA IRQ; Tuy nhin, nhi?u thi?t b? PCI c th? chia s? m?t IRQ PCI. Trn cc my tnh m s? d?ng m?t xe bu?t PCI, IRQs 16-tiu chu?n c th? ?c l?p tr?nh ? PCI ho?c ISA ch? ?. M?t IRQ khng th? ?c l?p tr?nh cho c? hai ch? ? cng m?t lc.

Lm th? no IRQs ang ?c gn cho thi?t b? PCI

Trong Windows 95 (Phin b?n bn l?) v OSR1, c b?n ?u vo/?u ra h? th?ng (BIOS) gn IRQs cho cc thi?t b? PCI. V?i OSR2 v Windows 98, Windows 98 Second Edition v Windows Me, n?u PCI xe bu?t IRQ li b? v hi?u ha trong Windows BIOS gn IRQs cho cc thi?t b? PCI, nhng n?u PCI xe bu?t IRQ li ?c kch ho?t, Windows gn IRQs cho cc thi?t b? PCI. Khi IRQ li ?c kch ho?t BIOS v?n s? gn IRQs cho cc thi?t b? PCI v, m?c d Windows c th? thay ?i cc thi?t ?t ny, n th?ng khng.

CardBus th? v OSR2

PCI R3 my tnh c nhn b? nh? th? qu?c t? Association (PCMCIA) th? (CardBus th?), trng r?t gi?ng v?i cc th? ISA R2 PCMCIA ph? bi?n hn. CardBus th? s? d?ng 32-bit ?a ch? v yu c?u m?t ki?u PCI my IRQ. R2 PCMCIA th? s? d?ng 16-bit ?a ch? v?i m?t ISA ki?u khng- my IRQ. PCI xe bu?t IRQ ch? ?o cho h? i?u hnh cc tnh linh ho?t reprogram PCI IRQs khi n rebalances c?m v ch?y ti nguyn. N?u khng c PCI xe bu?t IRQ li, Windows c th? rebalance ch? c?m v chi ISA IRQs ? gi?i quy?t xung ?t ti nguyn.

Lm th? no OSR2 v Windows 98, Windows 98 Second Edition v Windows ti s? d?ng xe bu?t PCI IRQ ch? ?o

PCI xe bu?t IRQ ch? ?o cho Windows 98, Windows 98 Second Edition v Windows Me s? linh ho?t reprogram PCI ng?t khi rebalancing c?m v ch?y PCI v ti nguyn ISA xung quanh khng-Plug and Play ISA thi?t b?. Windows 95 (Phin b?n bn l?) v OSR1 khng th? rebalance PCI v ISA IRQs cho cc thi?t b? c?m v ch?y xung quanh khng-Plug and Play ISA thi?t b? ? gi?i quy?t xung ?t ti nguyn.

V d?, n?u BIOS c?a my tnh c?a b?n l khng bi?t g? v? phi-Plug and Play ISA th?, h? i?u hnh khng c PCI xe bu?t IRQ ch? ?o, v cc BIOS ? thi?t l?p m?t thi?t b? PCI IRQ 10, b?n c th? c m?t cu?c xung ?t ti nguyn khi b?n thm m?t thi?t b? ISA Phi-c?m v ch?y ?c c?u h?nh cho IRQ 10.

Tuy nhin, v?i PCI xe bu?t IRQ ch? ?o h? i?u hnh th? gi?i quy?t i?u ny Xung ?t ti nguyn IRQ. ? lm nh th?, h? i?u hnh:
 • V hi?u ho thi?t b? PCI.
 • Reprograms m?t IRQ mi?n ph ? m?t IRQ PCI, v d? IRQ 11.
 • Ch? ?nh m?t ng?i gi? IRQ IRQ 11.
 • Di chuy?n thi?t b? PCI IRQ 11.
 • Reprograms IRQ 10 l m?t IRQ ISA.
 • Lo?i b? ng?i gi? IRQ cho IRQ 10.

IRQ Holder

M?t ng?i gi? IRQ cho PCI ch? ?o c th? ?c hi?n th? khi b?n xem h? th?ng Chi nhnh cc thi?t b? trong Device Manager. M?t ng?i gi? IRQ cho PCI ch? ?o cho th?y m?t IRQ ? ?c l?p tr?nh ? ch? ? PCI v khng c s?n cho ISA cc thi?t b?, ngay c? khi khng c thi?t b? PCI hi?n ang s? d?ng IRQ. Xem IRQs l l?p tr?nh cho PCI-ch? ?:
 1. Nh?p vo B?t ?u, i?m ?n Thit t, b?m B?ng i?u khi?n, v sau b?m p chu?t Cac vn .
 2. B?m vo cc Qu?n l? thi?t b? tab.
 3. Nh?p p ? m? r?ng cc H? th?ng thi?t b? chi nhnh.
 4. B?m p vo ng?i gi? IRQ cho PCI ch? ?o m b?n mu?n xem, v sau b?m vo cc Ti nguyn tab.

Lm th? no ? xc ?nh n?u my tnh c?a b?n ang s? d?ng IRQ ch? ?o

? xc ?nh n?u my tnh c?a b?n ang s? d?ng IRQ ch? ?o:
 1. Nh?p vo B?t ?u, i?m ?n Thit t, b?m B?ng i?u khi?n, v sau b?m p chu?t Cac vn .
 2. B?m vo cc Qu?n l? thi?t b? tab.
 3. Nh?p p ? m? r?ng cc H? th?ng thi?t b? chi nhnh.
 4. B?m p Xe bu?t PCI, v sau b?m vo cc IRQ ch? ?o tab. B?n nn xem ho?c cc IRQ ch? ?o ?c kch ho?t ho?c IRQ li Disabled thi?t ?t.
LU ?: PCI xe bu?t IRQ li b? t?t theo m?c ?nh trong OSR2. N?u b?n ang s? d?ng OSR2 v IRQ li b? v hi?u ha, xc minh r?ng cc S? d?ng IRQ ch? ?o ki?m tra h?p ?c ch?n vo cc IRQ ch? ?o tab.

IRQ ch? ?o c th? ?c hi?n th? nh v hi?u ha trong Device Manager cho b?t k? c?a cc l? do sau y:
 • N?u IRQ b?ng ?nh tuy?n ph?i ?c cung c?p b?i BIOS h? i?u hnh c th? b? thi?u ho?c ch?a l?i. ?nh tuy?n IRQ b?ng cung c?p thng tin v? lm th? no cc bo m?ch ch? ?c c?u h?nh cho PCI IRQs.
 • Nu S? d?ng IRQ ch? ?o ki?m tra h?p khng ?c ch?n.
 • Nu C ?c IRQ b?ng t? cu?c g?i b?o v? ch? ? PCIBIOS 2,1 ki?m tra h?p khng ?c ch?n.
 • N?u BIOS c?a my tnh c?a b?n khng h? tr? PCI xe bu?t IRQ ch? ?o. ? bi?t thm chi ti?t, lin h? v?i nh s?n xu?t c?a BIOS.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 182604 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
T? kha:
kbinfo kbmt KB182604 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:182604

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com