S? ki?n khóa tài kho?n c?ng đư?c lưu gi? trong s? ghi s? ki?n b?o m?t trên b? đi?u khi?n tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 182918 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.


Quan tr?ng: Bài vi?t này ch?a thông tin v? ch?nh s?a registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c nó n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem "Restoring ch? đi?m tr? giúp tr?c tuy?n Registry"trong Regedit.exe ho?c"khôi ph?c m?t Registry Key"tr?c tuy?n giúp ch? đ? trong Regedt32.exe.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi ngư?i dùng nh?p vào m?t lo?t các m?t kh?u không chính xác trong m?t n? l?c đ? đăng nh?p vào Windows NT s? d?ng tên mi?n tài kho?n và gi?i h?n x?u đăng nh?p n? l?c cho các tài kho?n đư?c đ?t t?i, các tài kho?n b? khóa lúc đi?u khi?n vùng.

Windows NT t?o ra m?t s? ki?n khóa tài kho?n (Event ID: 539) vào các tr?m làm vi?c nơi đăng nh?p không thành công c? g?ng x?y ra n?u chính sách ki?m đ?nh trên tr?m làm vi?c đó cho phép ki?m toán c?a các s? ki?n đăng nh?p/đăng xu?t không thành công. Tuy nhiên, trư?ng h?p không có đư?c đăng nh?p lúc đi?u khi?n vùng. Qu?n tr? viên ph?i t?m ki?m các b?n ghi s? ki?n c?a t?t c? các khách hàng h? th?ng đ?nh v? máy tính nơi x?u m?t kh?u n? l?c có ngu?n g?c.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 hay Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
152734Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

Thông tin hotfix

Trư?c khi b?n áp d?ng các hotfix

B?i v? hotfix này làm cho m?t s? s?a đ?i đ? lưu tr? trên đ?a c?a thông tin d? li?u LSA, Microsoft không đ? ngh? r?ng nó b? g? cài đ?t. Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? gi?m b?t quá tr?nh chuy?n đ?i l?i cho m?t c?u h?nh pre-LSA2-s?a ch?a trong trư?ng h?p b?n g?p v?n đ? v?i các hotfix:
 1. Th?c hi?n m?t sao lưu đ?y đ? h? th?ng.
 2. Ch?y Rdisk/s. cách s? d?ng chuy?n d?ng l?nh/s v?i nguyên nhân Rdisk.exe các Sam. _ và an ninh. _ cơ s? d? li?u đ? sao chép vào %Systemroot%\Repair thư m?c.
 3. T?o m?t thư m?c t?m th?i theo c?p % Systemroot % đư?c g?i là Lsabackout.
 4. Sao chép các t?p tin theo đây t? thư m?c %Systemroot\System32 đ? các %SystemRoot%\Lsabackout thư m?c như h? đang C?p Nh?t b?i LSA2, s?a ch?a:
  EventLog.dll
  Lsasrv.dll
  Msaudite.dll
  Msv1_0.dll
  Netcfg.dll
  Samlib.dll
  Samsrv.dll
  Services.exe
  Srvmgr.exe
  Xactsrv.dll
 5. T?o ra m?t c?p nh?t t?nh tr?ng kh?n c?p s?a ch?a đ?a (ERD) mà C?p Nh?t trên đ?a SAM và đăng k? thông tin trong thư m?c %Systemroot%\System32\Config.


Chú ý Hotfix này thay th? các s?a ch?a cyfeirir ato yn sau đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

ID C?A BÀI: 154087
Tiêu đ?: Truy c?p vào hành vi vi ph?m trong LSASS.EXE nh? không đúng kích c? b? đ?m

ID C?A BÀI: 174205
Tiêu đ?: LSASS có th? s? d?ng m?t s? lư?ng l?n b? nh? vào b? ki?m soát mi?n

ID C?A BÀI: 129457
Tiêu đ?: K?t n?i chưa xác đ?nh ngư?i có th? có đư?c chính sách m?t kh?u


Hotfix này đ? đư?c đăng như Lsa2fixi.exe (x 86) và Lsa2fixa.exe (Alpha). Thu?n ti?n cho b?n, phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix SP3 bài đăng này đ? g?i t?i v? trí Internet sau. Tuy nhiên, Microsoft khuy?n cáo b?n cài đ?t Windows NT 4.0 Service Pack 4 đ? s?a v?n đ? này.

Lưu ?: M?t phiên b?n C?p Nh?t c?a hotfix này đ? đư?c đăng trên 20 tháng 7 năm 1998 và cung c?p m?t m?c đ? an ninh b? sung đ? h? th?ng ch?y Windows NT 4.0 D?ch v? gói 3.

FTP://FTP.Microsoft.com/bussys/WINNT/WINNT-Public/Fixes/USA/NT40/Hotfixes-postSP3/lsa2-Fix/

N?u b?n đi?u hành h? th?ng qu?n l? máy ch? trên h? th?ng nơi hotfix này là áp d?ng, các đ?i l? m? r?ng SNMP s? ki?n đăng nh?p (Snmpelea) t?o ra các t? ch?c s? ki?n ID 3007 l?i sau:

  Error opening event log file Security.
  Log will not be processed.
  Return code from OpenEventLog is 1314.
				


Đ?i l? m? r?ng s? ki?n đăng nh?p SNMP đ?i h?i m?t b?n c?p nh?t đ? qu?n l? các s? ghi s? ki?n b?o m?t. Đ? gi?i quy?t v?n đ? SNMP s? ghi s? ki?n đ?i l? m? r?ng, Xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

ID C?A BÀI: 183770
Tiêu đ?: SMS: Snmpelea không th? m? s? ghi s? ki?n b?o m?t

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Windows NT 4.0 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT 4.0 Service Pack 4.0 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 4.

Thu?c tính

ID c?a bài: 182918 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
T? khóa: 
kbbug kbfea kbfix kbmt KB182918 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:182918

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com