Khch hng trao ?i ?c mu en v tr?ng ?nh bitmap t? Lotus Notes

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 183291 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bi vi?t ny ? ?c lu tr?. Bi vi?t ?c cung c?p "nguyn tr?ng" v s? khng c?n ?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

M?t Exchange khch hng c th? nh?n ?c m?t tin th thoai t? Lotus Notes originatorcontaining m?t h?nh ?nh mu en v tr?ng ?nh bitmap. H?nh ?nh c kh? nng xu?t pht t? ascreen ch?p (CRTL + PRINTSCREEN ho?c ALT + PRINTSCREEN) dn vo m?t tin th thoai LotusNotes. Th i vo trao ?i thng qua m?t trong hai k?t n?i MicrosoftExchange cho Lotus Notes (Exchange Server 5.5 - NMC) ho?c theLinkAge k?t n?i cho Lotus Notes 3.2.

Nguyn nhn

Duy khch hng Lotus Notes xu?t kh?u b? l?c khng ng cch tr? colorproperties mn h?nh ch?p ?nh bitmap khi kha chuy?n d?ng th?c d? li?u (CD) th c th? fromComposite ? inh dang vn ban phong ph (RTF). Isdescribed bitmap trong c c?u RTF c m?t ? su mu c?a m?t pixel(\wbmbitspixel1).

T?nh tr?ng

Lotus Notes ?c s?n xu?t b?i Lotus, m?t nh s?n xu?t ?c l?p c?a Microsoft; wemake khng c b?o hnh, ng? ? hay cch khc, lin quan ?n product'sperformance ny ho?c ? tin c?y.

Thng tin thm

Lotus Notes' ngu?n g?c ti li?u ?nh d?ng l t?ng h?p d? li?u (CD). Rich-TextFormat (RTF) l m?t trong cc ti li?u b?n x? cc ?nh d?ng c?a Microsoft Exchange.Color bitmap ?c h? tr? ?y ? b?i ?c t? RTF hi?n t?i.

Lotus Notes my s? d?ng b? l?c Export\Import (Nirtf.dll andNxrtf.dll) bao g?m bi?n ?i ? chuy?n ?i ?a compact ? RTF v ng?c l?i.Microsoft Exchange Connector cho Lotus Notes (v LinkAgeConnector tr?c ) d?a vo ch?c nng c s?n trong ghi ch dll forconversion c?a RTF ? ?a compact (trao ?i th c th? chuy?n ?i t? Exchange toNotes), v ?a compact ? RTF (ghi ch thng bo c th? chuy?n ?i t? ghi ch toExchange). Hoa sen pht tri?n ? khng C?p Nh?t chuy?n ?i thi quen tosupport spec RTF hi?n t?i. K?t qu? l r?ng mn h?nh ch?p ?nh bitmap arerendered mu en v tr?ng khi chuy?n ?i thnh RTF.

H?n ch? ny c th? ch?ng minh duy nh?t v?i ghi ch e-mail khch hng byperforming cc b?c sau:

 1. M? m?t b?n ghi nh? m?i.
 2. Nh?n ALT + PRINTSCRN.
 3. Trong c th? tr?nh so?n th?o b?n ghi nh?, nh?n CTRL + V. Bitmap dn vo ph?n n?i dung th.
 4. Ch?n t?p tin / xu?t kh?u / lu t?p v?i lo?i: / MicrosoftWord RTF / xu?t kh?u v?i tn Bmp1.rtf.
 5. ng cc b?n ghi nh? hi?n t?i.
 6. M? m?t b?n ghi nh? m?i.
 7. Nh?p vo trong c th? b?n ghi nh?. Ch?n t?p tin / nh?p kh?u...
 8. Ch?n t?p tin Bmp1.rtf v nh?p vo nh?p kh?u. H?nh ?nh s? l mu en v tr?ng.
(Ty ch?n, thay v? b?c 6-8, b?n c th? m? Bmp1.rtf trong WordPad.)
Microsoft ti?p t?c c?p nh?t cc cng c? h? tr? kh? nng tng tc gi?a Lotus Domino R5 v Lotus Domino 6, Microsoft Exchange Server 2003 v Microsoft Windows Server 2003 Th muc Hoat ng. Cc cng c? C?p Nh?t cho Lotus Domino thay th? cc cng c? sau y ?c cung c?p v?i Exchange Server 2003 v Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2:
 • Trao ?i k?t n?i cho Lotus Notes
 • L?ch ?u n?i cho Lotus Notes
 • Migration Wizard cho Lotus Notes
? c ?c nh?ng cng c? ny v ? c ?c h?ng d?n v cc ngu?n l?c b? sung, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/interopmigration/bb403105.aspx
Nh?ng cng c? c?p nh?t cung c?p cc ch?c nng b? sung v ?a ch? m?t s? v?n ? m khch thng bo v?i cc phin b?n tr?c c?a cc cng c?.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 183291 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Mt 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
T? kha:
kbnosurvey kbarchive kbbug kbnofix kbusage kbmt KB183291 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 183291

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com