Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng h?n ng?ch đ?a trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 183322 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

H?n ng?ch đ?a cung c?p qu?n tr? viên v?i m?t cách th?c đ? gi?i h?n vi?c s? d?ng c?a m?i ngư?i s? d?ng không gian đ?a trên m?t kh?i lư?ng. Đ? thi?t l?p h?n ng?ch, b?n ph?i có quy?n qu?n tr?, và âm lư?ng ph?i đư?c đ?nh d?ng v?i h? th?ng t?p NTFS. Bài vi?t này mô t? cách b?n có th? đ?t h?n ng?ch đ?a h? th?ng t?p tin Windows NT (NTFS) kh?i lư?ng trong Windows 2000.

THÔNG TIN THÊM

H?n ng?ch đ?t trên ? đ?a NTFS

H?n ng?ch đ?a đư?c d?a trên quy?n s? h?u t?p tin và đ?c l?p v?i thư m?c đ?a đi?m c?a ngư?i s? d?ng t?p tin trong kh?i lư?ng. Ví d?, n?u ngư?i dùng di chuy?n các t?p tin t? m?t thư m?c khác trên cùng m?t ? đ?a, s? d?ng không gian kh?i lư?ng c?a h? không thay đ?i. Tuy nhiên, n?u ngư?i dùng sao chép các t?p tin vào m?t thư m?c khác nhau trên cùng m?t ? đ?a, s? d?ng không gian kh?i lư?ng c?a h? đôi. N?u m?t ngư?i dùng t?o ra m?t t?p tin 200 kilobyte (KB), và ngư?i dùng khác có quy?n s? h?u t?p tin đó, ngư?i s? d?ng đ?u tiên c?a đ?a s? d?ng gi?m b?i 200 KB và ngư?i s? d?ng th? hai c?a đ?a s? d?ng tăng lên b?i 200 KB.

B?n có th? thi?t l?p h?n ng?ch đ?a đ? gi?i h?n dung lư?ng đ?a ngư?i dùng có th? truy c?p trên m?t phân vùng, s? d?ng các NTFS. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:

LƯU ?: B?n không th? cho phép h?n ng?ch đ?a vào m?t phân vùng mà không dùng NTFS. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? chuy?n đ?i m?t phân vùng mà không b?ng cách s? d?ng NTFS, xin vui l?ng tham kh?o ? ki?n các ghi chú phát hành Windows 2000.
 1. B?m đúp Máy tính của tôi.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào phân vùng mà b?n mu?n đ?t h?n ng?ch đ?a, và sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trên các H?n ng?ch tab, b?m vào các Cho phép qu?n l? h?n ng?ch h?p ki?m.
 4. N?u b?n mu?n t?t c? ngư?i dùng m?i có th? truy c?p đ?n m?t s? lư?ng không gi?i h?n không gian đ?a, b?m Không gi?i h?n dung lư?ng đ?a.

  N?u b?n mu?n t?t c? ngư?i dùng m?i có th? truy c?p đ?n m?t s? lư?ng gi?i h?n không gian đ?a, b?m Gi?i h?n không gian đ?a đ?, và sau đó g? dung lư?ng đ?a (trong megabyte [MB] ho?c KBs). N?u b?n mu?n có m?t thông đi?p c?nh báo s? đư?c hi?n th? khi m?t ngư?i dùng là g?n đ?t m?nh gi?i h?n h?n ng?ch, nh?p vào Đ?t c?nh báo m?c đ?, và sau đó g? s? lư?ng không gian đ?a (trong MB ho?c KB) có th? đư?c s? d?ng trư?c khi thông đi?p c?nh báo s? đư?c hi?n th?.
 5. N?u b?n mu?n thi?t l?p m?t h?n ng?ch đ?a tùy ch?nh cho m?t ngư?i s? d?ng, h?y nh?p vào H?n ng?ch Entries.
 6. Trên các H?n ng?ch tr?nh đơn, nh?p vào Entry h?n ng?ch m?i.
 7. Trong h?p Domain\Name, g? "<domain>\<username>" (không có d?u ngo?c kép), nơi <domain> là tên mi?n Windows trên đó ngư?i dùng có m?t tài kho?n, và <username> là ngư?i dùng cho ngư?i mà b?n đang thi?t l?p m?t h?n ng?ch đ?a. </username></domain></username></domain>
 8. N?u b?n mu?n ngư?i s? d?ng có th? truy c?p đ?n m?t s? lư?ng không gi?i h?n không gian đ?a, b?m Không gi?i h?n dung lư?ng đ?a.

  N?u b?n mu?n ngư?i s? d?ng có th? truy c?p đ?n m?t s? lư?ng gi?i h?n không gian đ?a, Nh?p vào Gi?i h?n không gian đ?a đ?, và sau đó g? dung lư?ng đ?a (MB ho?c KB). N?u b?n mu?n có m?t thông đi?p c?nh báo s? đư?c hi?n th? khi ngư?i dùng là g?n đ?t t?i gi?i h?n dung lư?ng c?a m?nh, h?y nh?p vào Đ?t c?nh báo m?c đ?, và sau đó g? s? lư?ng không gian đ?a (trong MB ho?c KB) có th? đư?c s? d?ng trư?c khi thông đi?p c?nh báo s? đư?c hi?n th?.
 9. Nh?p vào Ok.
 10. Trên các H?n ng?ch tr?nh đơn, nh?p vào Đóng.
 11. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a khi b?n b? nh?c cho phép h?n ng?ch đ?a.

Tùy ch?n b? sung theo h?n ng?ch đ?a

 • T? ch?i kho?ng tr?ng đ?a đ? ngư?i dùng vư?t quá gi?i h?n h?n ng?ch -Ngư?i dùng vư?t quá gi?i h?n h?n ng?ch c?a h? nh?n đư?c m?t l?i "không gian đ?a không đ?" t? Windows và không th? ghi d? li?u b? sung kh?i lư?ng mà không c?n đ?u tiên xóa ho?c di chuy?n m?t s? t?p tin hi?n có t? nó.

  Chương tr?nh cá nhân xác đ?nh l?i riêng c?a h? x? l? cho t?nh tr?ng này. Chương tr?nh, nó xu?t hi?n r?ng kh?i lư?ng ñaày. N?u b?n xoá h?p ki?m này, ngư?i dùng có th? vư?t quá gi?i h?n h?n ng?ch c?a h?.

  Cho phép h?n ng?ch và không gi?i h?n s? d?ng đ?a v? tr? là h?u ích khi b?n không mu?n đ? t? ch?i ngư?i s? d?ng truy c?p vào m?t kh?i lư?ng nhưng mu?n theo d?i đ?a v? tr? s? d?ng trên m?t cơ s? ngư?i dùng. B?n c?ng có th? xác đ?nh có hay không đ? đăng nh?p m?t s? ki?n khi ngư?i dùng vư?t quá m?c c?nh báo h?n ng?ch c?a h? ho?c gi?i h?n h?n ng?ch c?a h?.
 • Gi?i h?n không gian đ?a đ? -Nh?p s? lư?ng không gian đ?a đó ngư?i s? d?ng m?i c?a kh?i lư?ng đư?c phép s? d?ng và dung lư?ng đ?a đ? đư?c s? d?ng trư?c khi m?t s? ki?n đư?c ghi vào Nh?t k? h? th?ng.

  Qu?n tr? viên có th? xem nh?ng s? ki?n trong Event Viewer. B?n có th? s? d?ng các giá tr? th?p phân (ví d?, 20,5) cho dung lư?ng đ?a và m?c đ? c?nh báo, ch?n đơn v? thích h?p t? danh sách th? xu?ng (ví d?, KB, MB, GB, vv).
 • S? ki?n đăng nh?p khi ngư?i dùng vư?t quá gi?i h?n h?n ng?ch -N?u h?n ng?ch đư?c kích ho?t, m?t s? ki?n đư?c ghi vào Nh?t k? h? th?ng trên máy tính đ?a phương b?t c? khi nào ngư?i dùng vư?t quá gi?i h?n h?n ng?ch c?a h?. Qu?n tr? viên có th? xem nh?ng s? ki?n trong Event Viewer, l?c cho các lo?i s? ki?n đ?a.
 • S? ki?n đăng nh?p khi ngư?i dùng vư?t quá m?c c?nh báo -N?u h?n ng?ch đư?c kích ho?t, m?t s? ki?n đư?c ghi vào Nh?t k? h? th?ng trên máy tính đ?a phương b?t c? khi nào ngư?i dùng vư?t quá m?c c?nh báo h?n ng?ch. Qu?n tr? viên có th? xem nh?ng s? ki?n trong Event Viewer, l?c cho các lo?i s? ki?n đ?a.

  Sau khi b?n kích ho?t tính năng h?n ng?ch đ?a vào m?t kh?i lư?ng, b?t k? quy?n truy c?p ghi vào kh?i lư?ng ngư?i dùng đ? không vư?t quá gi?i h?n h?n ng?ch c?a h? có th? lưu tr? d? li?u trên ? đ?a. L?n đ?u tiên m?t ngư?i s? d?ng vi?t d? li?u đ?n m?t h?n ng?ch cho phép kh?i lư?ng, giá tr? m?c đ?nh cho đ?a v? tr? gi?i h?n và c?nh báo c?p t? đ?ng phân công c?a h? th?ng h?n ng?ch. Trương m?c ngư?i qu?n tr? không đư?c bao g?m trong h? th?ng h?n ng?ch.

Thu?c tính

ID c?a bài: 183322 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB183322 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:183322

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com