Mô t? v? h? th?ng Microsoft công c? thông tin (Msinfo32.exe)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 184075
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows 98 bao g?m m?t công c? đư?c g?i là Microsoft h? th?ng thông tin (Msinfo32.exe). công c? này có th? đư?c s? d?ng đ? thu th?p thông tin v? c?a b?n máy tính, đ? ch?n đoán các v?n đ? v?i máy tính c?a b?n, ho?c truy c?p vào các công c? khác đó là bao g?m trong Windows 98. Bài vi?t này mô t? Microsoft H? th?ng thông tin công c?.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft System Information thu th?p thông tin h? th?ng, ch?ng h?n như các thi?t b? mà đ? đư?c cài đ?t trong máy tính c?a b?n ho?c tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đư?c t?i trong c?a b?n máy tính, và cung c?p m?t tr?nh đơn đ? hi?n th? các ch? đ? liên quan đ?n h? th?ng. B?n có th? s? d?ng thông tin h? th?ng Microsoft đ? ch?n đoán các v?n đ? máy tính, cho Ví d?, n?u b?n đang g?p các v?n đ? hi?n th?, b?n có th? dùng Microsoft h? th?ng Thông tin đ? xác đ?nh nh?ng g? v? màn h?nh đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính và xem tr?ng thái c?a tr?nh đi?u khi?n c?a nó.

Thông tin h? th?ng Microsoft c?ng cung c?p quy?n truy c?p vào các công c? khác b?n có th? s? d?ng cho x? l? s? c?.

Microsoft System Information duy tr? m?t l?ch s? c?a tr?nh đi?u khi?n thi?t b? mà đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. N?u b?n không ch?c v? máy tính c?a g?n đây l?ch s?, s? d?ng Microsoft h? th?ng thông tin t?t hơn đ? hi?u nh?ng g? đ? đ? x?y ra trong quá kh?. N?u thi?t b? không làm vi?c m?t cách chính xác và l?ch s? ch? ra m?t nâng c?p g?n đây đ? tr?nh đi?u khi?n m?i, thay th? đó tr?nh đi?u khi?n v?i các Ban đ?u chương tr?nh đi?u khi?n và ki?m tra đ? xem n?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t. N?u b?n cài đ?t m?t b?n C?p Nh?t t? Windows Update Web site và nó không đáp ?ng c?a b?n s? mong đ?i, khôi ph?c l?i các t?p g?c b?ng cách ch?y thu?t s? C?p Nh?t G? cài đ?t t? tr?nh đơn Tools trong thông tin h? th?ng Microsoft. N?u c?a b?n máy tính đ? làm vi?c t?t ngày hôm qua, nhưng không làm vi?c đúng ngày hôm nay, th? Khôi ph?c t?p tin c?u h?nh c?a ngày hôm qua b?ng cách ch?y các MS-MS-DOS-d?a Cơ quan đăng k? ki?m tra chương tr?nh v?i tham s? /restore.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng Registry Checker trong Windows 98, Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 183887
Tiêu đ?: Mô t? c?a Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe)

Đ? b?t đ?u Microsoft h? th?ng thông tin, s? d?ng m?t trong nh?ng đi?u sau đây phương pháp:

Phương pháp 1

B?m b?t đ?u, tr? t?i chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, tr? t?i h? th?ng Công c?, và sau đó b?m h? th?ng thông tin.

Phương pháp 2

Click vào Start, ch?n Run, g? "msinfo32.exe" (không có d?u ngo?c kép) h?p Open, và sau đó b?m OK.

Lưu ?: Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft h? th?ng thông tin v?i phương pháp này, b?n có th? ch? đ?nh m?t t?p tin .cab đư?c t?o ra b?i công c? thông báo c?a Windows.

Thông tin v? công c? thông báo c?a Windows, b?m b?t đ?u, h?y nh?p vào Help, Nh?p vào Index tab, g? "báo cáo windows" (không có d?u ngo?c kép), và sau đó b?m đúp chu?t vào các ch? đ? Windows công c? thông báo.

Thông tin hi?n th? trong thông tin h? th?ng Microsoft đư?c chia thành ba lo?i sau đây:
 • Tài nguyên ph?n c?ng
 • Thành phần
 • Môi trư?ng ph?n m?m
Ph?n sau đây mô t? các th? lo?i và ti?u m?c có hi?n th? trong thông tin h? th?ng Microsoft, và gi?i thích làm th? nào b?n có th? s? d?ng thông tin này khi b?n g? r?i các v?n đ? v?i máy tính c?a b?n.

H? th?ng thông tin

Th? lo?i thông tin h? th?ng cung c?p m?t h? sơ t?ng h?p c?a b?n máy tính. Thông tin này bao g?m:
 • Phiên b?n c?a Windows
 • Phiên b?n c?a Internet Explorer
 • Lo?i đơn v? x? l? trung tâm (CPU)
 • S? lư?ng b? nh? và h? th?ng tài nguyên
 • T?ng và mi?n phí đ?a c?ng không gian
 • H? th?ng t?p tin cho m?i phân vùng
S? d?ng thông tin này ? đ?u c?a quá tr?nh x? l? s? c? đ? phát tri?n m?t h?nh ?nh cơ b?n c?a môi trư?ng trong đó v?n đ? x?y ra.

Tài nguyên ph?n c?ng

Các lo?i tài nguyên ph?n c?ng s? hi?n th? thi?t đ?t ph?n c?ng c? th?, như v?y như đư?c ch? đ?nh ho?c đư?c s? d?ng làm gián đo?n yêu c?u (IRQs), đ?u vào/đ?u ra (I/O) Đ?a ch?, và đ?a ch? b? nh?. Danh sách sau đây là các ti?u m?c bao g?m trong các lo?i tài nguyên ph?n c?ng.

Xung đ?t/chia s?:

Danh sách các cu?c xung đ?t đư?c xác đ?nh tài nguyên gi?a các ngành công nghi?p tiêu chu?n Ki?n trúc (ISA) thi?t b?, và xác đ?nh các ngu?n tài nguyên đư?c chia s? b?i thi?t b? ngo?i vi Thành ph?n dây tín hi?u (PCI) thi?t b?. S? d?ng thông tin này đ? giúp xác đ?nh ph?n c?ng xung đ?t.

DMA:

Các báo cáo tr?c ti?p b? nh? truy c?p (DMA) kênh trong s? d?ng, các thi?t b? s? d?ng h? và nh?ng ngư?i đư?c mi?n phí đ? s? d?ng.

Bu?c ph?n c?ng:

Danh sách các thi?t b? ph?n c?ng trong đó các c?u h?nh PnP đ? b? vô hi?u và thi?t đ?t tài nguyên đ? đư?c thi?t l?p b?ng tay đ? ngư?i dùng ch? đ?nh tài nguyên. Ph?n c?ng b?t bu?c c?ng s? áp d?ng cho các thi?t b? mà không tham gia vào PNP quá tr?nh như di s?n ISA thi?t b?. Thông tin này là h?u ích khi b?n mu?n g? r?i các xung đ?t tài nguyên c?m và ch?y.

I/O:

Danh sách t?t c? các ph?m vi c?ng I/O trong s? d?ng và các thi?t b? đang s? d?ng m?i t?m ho?t đ?ng.

IRQs:

Tóm t?t các cách s? d?ng IRQ, xác đ?nh các thi?t b? s? d?ng các IRQs và danh sách mi?n phí IRQs.

B? nh?:

Danh sách b? nh? đ?a ch? ph?m vi s? d?ng b?i thi?t b?.

Thành phần

Danh m?c các thành ph?n s? hi?n th? thông tin v? h? th?ng Windows 98 c?u h?nh. Đi?u này bao g?m tr?ng thái c?a tr?nh đi?u khi?n thi?t b? c?a b?n, m?ng các thành ph?n, và ph?n m?m đa phương ti?n. Đó c?ng là m?t ngư?i lái xe toàn di?n l?ch s? và m?t b?n tóm t?t thi?t b? không có th? làm vi?c m?t cách chính xác. Các danh sách sau đây là các ti?u m?c bao g?m trong danh m?c các thành ph?n.

Đa phương ti?n:

Card âm thanh danh sách và thông tin b? đi?u khi?n tr? chơi.

Đa phương ti?n - âm thanh:

Danh sách các codec âm thanh đư?c n?p.

Đa phương ti?n - Video:

Danh sách các codec video đư?c n?p.

Đa phương ti?n - đ?a CD-ROM:

Danh sách các k? t? ? đ?a và mô h?nh c?a ? đ?a CD. N?u m?t d? li?u CD-ROM trong ? đ?a, Microsoft System Information c?ng th?c hi?n m?t th? nghi?m chuy?n giao d? li?u.

Hi?n th?:

Danh sách thông tin th? và màn h?nh video.

H?ng ngo?i:

Danh sách thông tin thi?t b? h?ng ngo?i.

Đóng góp:

Danh sách thông tin bàn phím và chu?t.

Linh tinh:

Danh sách thông tin v? b?t k? thành ph?n linh tinh.

Modem:

Danh sách modem thông tin.

M?ng:

Danh sách b? đi?u h?p, khách hàng, và thông tin giao th?c m?ng.

M?ng - Winsock:

Danh sách Winsock Phiên b?n, mô t? và t?nh tr?ng thông tin.

C?ng:

Danh sách thông tin c?ng n?i ti?p, song song.

Lưu tr?:

Danh sách thông tin v? đ?a c?ng, ? đ?a m?m, phương ti?n lưu đ?ng, và b? đi?u khi?n.

In ?n:

Danh sách cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in và máy in.

V?n đ? thi?t b?:

Danh sách các thi?t b? v?i các v?n đ?. Danh sách m?i thi?t b? đư?c đánh d?u trong thi?t b? Qu?n l?, và hi?n th? thông tin tr?ng thái tương ?ng.

USB:

Danh sách tr?nh đi?u khi?n và b? đi?u khi?n Universal Serial Bus (USB) cài đ?t.

Lư?c s?:

Danh sách đ?y đ? đi?u khi?n l?ch s?, ho?c l?ch s? cho b?y ngày cu?i cùng. Đi?u này có th? h?u ích cho vi?c theo d?i thay đ?i c?u h?nh máy tính c?a b?n.

Hệ thống:

Danh sách thông tin v? máy tính cơ b?n Input/Output (BIOS h? th?ng), Bo m?ch ch?, và các thi?t b? h? th?ng.

Lưu ?: B?n có th? ch?n đ? xem thông tin cơ b?n, nâng cao thông tin, ho?c L?ch s? n?u các thành ph?n có m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b?.

Môi trư?ng ph?n m?m

Th? lo?i môi trư?ng ph?n m?m s? hi?n th? các ph?n m?m đư?c t?i trong c?a b?n b? nh? c?a máy tính.

Tr?nh đi?u khi?n - tr?nh đi?u khi?n h?t nhân:

Danh sách tr?nh đi?u khi?n thi?t b? ch? đ? l?i (v?ng 0) mà đư?c n?p.

Tr?nh đi?u khi?n - MS-DOS tr?nh đi?u khi?n:

Danh sách tr?nh đi?u khi?n thi?t b? ch? đ? th?c đư?c n?p.

Tr?nh đi?u khi?n - tr?nh đi?u khi?n ch? đ? ngư?i dùng:

Danh sách tr?nh đi?u khi?n thi?t b? ch? đ? ngư?i dùng (v?ng 3) mà đư?c n?p.

16-bit module n?p:

Danh sách 16-bit h? th?ng c?p năng đ?ng liên k?t thư vi?n (.dll) và các chương tr?nh mà đang n?p. Đi?u này có th? h?u ích đ? g? l?i các v?n đ? ph?n m?m, ch?ng h?n như ?ng d?ng l?i l?i.

32-bit module n?p:

Danh sách 32-bit h? th?ng c?p DLLs và các chương tr?nh đư?c n?p. Đi?u này có th? h?u ích đ? g? l?i các v?n đ? ph?n m?m, ch?ng h?n như ?ng d?ng l?i l?i.

Ch?y nhi?m v?:

Danh sách hi?n đang ch?y t?p tin th?c thi các t?p tin ho?c các chương tr?nh. Đi?u này cung c?p m?t cái nh?n toàn di?n c?a các quá tr?nh ch?y trên máy tính c?a b?n.

Chương tr?nh kh?i đ?ng:

Danh sách các chương tr?nh b?t đ?u t? đ?ng ho?c là t? s? đăng k?, kh?i đ?ng thư m?c ho?c t?p Win.ini.

H? th?ng móc:

Danh sách các chương tr?nh mà là cư dân trong b? nh? và treo các cu?c g?i h? th?ng.

OLE đăng k? - t?p tin này:

Danh sách các Hi?p h?i t?p tin OLE ki?m soát b?i các t?p tin rules.ini.

OLE đăng k? - đăng k?:

Danh sách các Hi?p h?i t?p tin OLE đó đư?c ki?m soát b?i nhà đăng k?.

Lưu ?: Thông tin ph?n c?ng không s?n dùng trong ch? đ? an toàn. Trong khi Microsoft Thông tin h? th?ng có th? ch?y trong ch? đ? an toàn, nó đư?c gi?i h?n đ? hi?n th? thông tin v? các thành ph?n h? th?ng và môi trư?ng ph?n m?m.

Khi b?n mu?n g? r?i các v?n đ? v?i Windows 98, Microsoft khuy?n cáo b?n b?t đ?u v?i các công c? thông tin h? th?ng Microsoft. Đ? gi?m th?i gian c?n thi?t đ? b?t đ?u công c? g? r?i ho?c h? th?ng khác, b?n có th? b?t đ?u các chương tr?nh sau t? tr?nh đơn Tools trong thông tin h? th?ng Microsoft:
 • Công c? thông báo c?a Windows
 • G? cài đ?t thu?t s? C?p Nh?t
 • Ki?m tra t?p tin h? th?ng
 • Công c? xác minh ch? k?
 • Cơ quan đăng k? Checker
 • T? đ?ng đi?u khi?n b? qua đ?i l?
 • Dr. Watson
 • Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng
 • Quét đ?a
 • Phiên b?n qu?n l? xung đ?t
Đ? có thêm thông tin v? cách s? d?ng các chương tr?nh này, b?m b?t đ?u, H?y nh?p vào Help, nh?p vào Index tab, g? "là tiêu đ? c?a h? th?ng thích h?p công c?"(không có d?u ngo?c kép), và sau đó b?m đúp chu?t nhaán ch? đ? tr? giúp liên quan.

Thu?c tính

ID c?a bài: 184075 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB184075 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:184075

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com