Làm th? nào đ? g?i ch?c năng s? d?ng k?ch b?n Control

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 184740 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m? m?u cho s? ki?m soát k?ch b?n th? hi?n phương pháp khác nhau c?a g?i ch?c năng k?ch b?n t? Visual Basic.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng: Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?, bao g?m nhưng không gi?i h?n đ? b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng và/ho?c t?p th? d?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i các l?p tr?nh ngôn ng? đang đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c.

Ki?m soát Script có th? lưu tr? VBScript, JavaScript và b?t tuân th? khác ngôn ng? k?ch b?n, do đó, ngư?i dùng c?a b?n có th? k?ch b?n ?ng d?ng c?a b?n trong m?t tương t? cách đ? s? d?ng VBScript hay JavaScript đ? cung c?p ch?c năng b? sung Đ?i v?i các trang Web.

Bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft mô t? làm th? nào đ? có đư?c ki?m soát Script:
184739: Thông tin: ? đâu đ? có đư?c ki?m soát Script

K?ch b?n control cung c?p b?n phương g?i đi?n tho?i cho ph? và ch?c năng thói quen t?p l?nh:
 • Eval: Đánh giá m?t bi?u th?c văn b?n.
 • Ch?y: Ch?y m?t ph? đư?c đ?t tên theo ho?c ch?c năng.
 • Th?c thi: Th?c hi?n m?t tuyên b? k?ch b?n.
 • Như là m?t phương pháp m?t đ?i tư?ng mô-đun.

Eval

H?i ngh? kêu g?i là:
 Result = ScriptControl.Eval("some text expression")

				
B?n có th? s? d?ng phương pháp này đ? g?i c? hai ch?c năng n?i t?i k?ch b?n, c?ng như ngư?i s? d?ng ch?c năng. Đ?i s? ch?c năng đư?c thông qua như là ch? giá tr? trong các bi?u hi?n văn b?n và có th? là khó m? hoá ho?c n?i t? m?t bi?n.

Lưu ?: Phương pháp này không th? đư?c s? d?ng đ? g?i Subroutines.

Ch?y

H?i ngh? kêu g?i là:
 Result = ScriptControl.Run("Name", arg1, arg2, ... argn)

				
B?n có th? s? d?ng phương pháp này đ? g?i Subroutines, trong đó trư?ng h?p k?t qu? tr? v? là có s?n ph?m nào và b?n có th? s? d?ng công ư?c kêu g?i thay th? đ? b? qua k?t qu? tr? l?i:
 ScriptControl.Run "Name", arg1, arg2, ... argn

				
Lưu ?: Tên là tên ph? ho?c ch?c năng, và arg1... argn là tùy ch?n tùy thu?c vào ph? ho?c ch?c năng trong câu h?i.

Th?c thi

H?i ngh? kêu g?i là:
 ScriptControl.Execute "statement text"

				
Phương pháp này cho phép b?n g?i b?t k? tuyên b? n?i t?i ho?c ti?u thói quen. B?n c?ng có th? s? d?ng nó đ? g?i ch?c năng, nhưng k?t qu? tr? l?i gi?m xu?ng.

Phương pháp mô-đun

H?i ngh? kêu g?i là:
  Result = ScriptControl.Modules(modulename).functionname(arg1, arg2, ...)
  ScriptControl.Modules(modulename).subname arg1, arg2, ...
				

Mô-đun m?c đ?nh đư?c đưa ra trong GlobalModule h?ng s?, ch?ng h?n như:
  Result = ScriptControl.Modules(GlobalModule).MyFunction(5)
  ScriptControl.Modules(GlobalModule).MySub 5, "A"
				

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? mô-đun ScriptControl, xin vui l?ng xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
184745: Làm th? nào đ? s? d?ng t?p l?nh đi?u khi?n mô-đun và các b? sưu t?p th? t?c

Ví d?

 1. Trong Visual Basic, t?o ra m?t d? án m?i. Form1 đư?c t?o ra theo m?c đ?nh.
 2. Nh?p vào thành ph?n trên menu d? án, và sau đó ch?n "Microsoft K?ch b?n ki?m soát 1.0 "h?p ki?m.
 3. Thêm các k?ch b?n control (ScriptControl1), m?t h?p văn b?n (Text1), và m?t nút l?nh (Command1) đ?n m?t h?nh th?c. Đ?t tài s?n MultiLine c?a các h?p văn b?n đúng s? th?t.
 4. Thêm m? sau đây đ? Form1:
     Private Sub Command1_Click()
      With ScriptControl1
       ' Set script language (VBScript is the default).
       .Language = "VBScript"
       ' Set UI interaction (TRUE is the default).
       .AllowUI = True
       ' Copy the script to the control.
       .AddCode Text1.Text
       ' Demonstrate the Eval method.
       Debug.Print .Eval("AddTwo(5,7)")
       ' Demonstrate the Run method both with and without return values.
       .Run "Hello", "Jane Doe"
       Debug.Print .Run("Hello", "James Smith")
       .Run "AddTwo", 4, 6
       Debug.Print .Run("AddTwo", 7, 8)
       ' Demonstrate the ExecuteStatement method.
       .ExecuteStatement "Hello ""Sue Smith"""
       .ExecuteStatement "AddTwo 9,18"
       .ExecuteStatement "MsgBox CStr(AddTwo(3,8))"
       .Modules(GlobalModule).Hello "Jane Doe"
       Dim oMod As Object
       Set oMod = .Modules(GlobalModule)
       Debug.Print oMod.AddTwo 12, 24
       Set oMod = Nothing
      End With
     End Sub
  
  						
 5. Ch?y Form1, và m? c?a s? Debug.
 6. Nh?p đo?n m? sau vào h?p văn b?n:
     Sub Hello(YourName)
      MsgBox "Hello " & YourName
     End Sub
  
     Function AddTwo(X1, X2)
      AddTwo = X1 + X2
     End Function
  
  						
 7. Nh?p vào CommandButton.

  Lưu ?: Hai câu sau đây không s?n xu?t m?t s?n lư?ng v? các ch?c năng tr? l?i b? m?t và m? không s?n lư?ng k?t qu? thông qua b?t k? các phương ti?n, ch?ng h?n như m?t h?p toàn c?u bi?n ho?c tin nh?n:
     .Run "AddTwo", 4, 6
     .ExecuteStatement "AddTwo 9,18"
  
  						

THAM KH?O

Thông tin v? vi?c thu th?p các k?ch b?n control, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
184739: Thông tin: ? đâu đ? có đư?c ki?m soát Script

(c) t?p đoàn Microsoft 1998, t?t c? các quy?n.
Nh?ng đóng góp c?a Malcolm Stewart, Microsoft Corporation

Thu?c tính

ID c?a bài: 184740 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB184740 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:184740

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com