Làm th? nào đ? s? d?ng t?p l?nh đi?u khi?n mô-đun và các b? sưu t?p th? t?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 184745 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?ng t? làm th? nào đ? s? d?ng các thu?c tính mô-đun và th? t?c c?a b? đi?u khi?n Microsoft Script đ? phân đo?n m?. Nó c?ng ch?ng t? như th? nào b?n có th? t? đ?ng xác đ?nh s? lư?ng các đ?i s? và cho dù các th? t?c là m?t ch?c năng ho?c ph?.

THÔNG TIN THÊM

Ki?m soát Script c?a Microsoft bao g?m các tính năng cho phép máy ch? lưu tr? ?ng d?ng đ? phân đo?n script thành mô-đun khác nhau. Mô-đun m?c đ?nh, "Toàn c?u", luôn luôn hi?n nay. Mô-đun khác nhau có th? ch?a các th? t?c c?a cùng tên (có ngh?a là, th? t?c tên có ph?m vi mô-đun).

Đi?u khi?n Microsoft Script c?ng bao g?m các thu?c tính th? t?c cho phép các ?ng d?ng máy ch? lưu tr? đ? t? đ?ng xác đ?nh xem các th? t?c là m?t Ch?c năng ho?c m?t ph? c?ng như s? lư?ng đ?i s? d? ki?n. Đi?u này cho phép các ?ng d?ng máy ch? lưu tr? đ? nh?c ngư?i dùng cho s? chính xác các giá tr? tham s?.

B?t đ?ng s?n mô-đun ki?m soát Script là m?t đ?i tư?ng có ch?a m?t b? sưu t?p c?a các đ?i tư?ng mô-đun. Đô th? này có các tài s?n và phương pháp sau đây:
 • Count: S? mô-đun.
 • Item(x): Tr? v? m?t đ?i tư?ng duy nh?t mô-đun.
 • Thêm tên: thêm m?t mô-đun tr?ng v?i tên.
Đ?i tư?ng mô-đun có tài s?n và phương pháp sau đây:
 • Tên: Tên mô-đun.
 • Th? t?c: Th? t?c đ?i tư?ng.
 • AddCode M?: thêm m? vào các mô-đun.
 • Ch?y tên, args: ch?y đư?c đ?t tên theo th? t?c.
Th? t?c đ?i tư?ng có ch?a m?t b? sưu t?p c?a các đ?i tư?ng th? t?c. Đô th? này có các tài s?n và phương pháp:
 • Count: S? th? t?c trong module.
 • Item(x): Tr? v? m?t đ?i tư?ng duy nh?t th? t?c.
Th? t?c đ?i tư?ng có tài s?n và phương pháp sau đây:
 • Tên: Th? t?c tên.
 • HasReturnValue: Ch? ra cho dù th? t?c là m?t ph? ho?c m?t ch?c năng.
 • NumArgs: S? lư?ng các đ?i s? th? t?c đ?i h?i.
Lưu ?: Không ph?i t?t c? tài s?n và phương pháp c?a các đ?i tư?ng đư?c li?t kê đư?c đưa ra, ch? c?n nh?ng ngư?i có liên quan đ?n bài vi?t này.

Ví d? sau cung c?p m?t chương tr?nh tương tác mà minh ho? cách s? d?ng các tài s?n và phương pháp:

Quan tr?ng: Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?, bao g?m nhưng không gi?i h?n đ? b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng và/ho?c t?p th? d?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i các l?p tr?nh ngôn ng? đang đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c.

Ví d?

 1. Trong Visual Basic, t?o ra m?t d? án m?i (Form1 đư?c t?o ra theo m?c đ?nh).
 2. Nh?p vào thành ph?n trên menu d? án, và sau đó ch?n "Microsoft K?ch b?n ki?m soát 1.0 "h?p ki?m.
 3. Thêm các k?ch b?n control (ScriptControl1), m?t h?p văn b?n (Text1), ba l?nh nút (Command1, Command2, Command3), và hai trong danh sách h?p (List1, List2) đ? Form1. Đ?t thu?c tính MultiLine c?a h?p văn b?n đ? ĐÚNG S? TH?T. Kích thư?c h?p văn b?n đ? ch?a 5 d?ng c?a 30 k? t?.
 4. Thêm m? sau đây đ? Form1:
     Private Sub Command1_Click()
      ScriptControl1.Modules.Add Text1.Text
      Form_Activate
     End Sub
  
     Private Sub Command2_Click()
      ScriptControl1.Modules(List1).AddCode Text1.Text
      List1_Click
     End Sub
  
     Private Sub Command3_Click()
     Dim RetVal As Variant, m As Variant
      Set m = ScriptControl1.Modules(List1.Text)
      With m.Procedures(List2.Text)
       Select Case .NumArgs
        Case 0
         RetVal = m.Run(List2.Text)
        Case 1
         RetVal = m.Run(List2.Text, 5)
        Case 2
         RetVal = m.Run(List2.Text, 4, 23)
        Case Else
         MsgBox "Procedure has too many arguments"
       End Select
       If .HasReturnValue Then
        MsgBox List2.Text & " returned: " & RetVal
       End If
      End With
     End Sub
  
     Private Sub Form_Activate()
     Dim m As Variant
      List1.Clear
      With SCriptControl1
       .Language = "VBScript"
       .AllowUI = True
       For Each m In .Modules
        List1.AddItem m.Name
       Next m
      End With
     End Sub
  
     Private Sub Form_Load()
      Command1.Caption = "Add Module"
      Command2.Caption = "Add Code"
      Command3.Caption = "Run Procedure"
     End Sub
  
     Private Sub List1_Click()
     Dim m As String, p As Variant
      m = List1
      List2.Clear
      If m = "" Then Exit Sub
      For Each p In ScriptControl1.Modules(m).Procedures
       List2.AddItem p.Name
      Next p
     End Sub
  
     Private Sub List2_Click()
     Dim m As String, p As String, r As Boolean, a As Long
      m = List1
      p = List2
      With ScriptControl1.Modules(m).Procedures(p)
       r = .HasReturnValue
       a = .NumArgs
      End With
      MsgBox m & "." & p & " has " & IIf(r, "a", "no") & _
          " return value and " & a & " arguments"
     End Sub
  						
 5. Ch?y Form1.
 6. T?o m?t mô-đun m?i b?ng cách g? sau đây trong h?p văn b?n và b?m Thêm Module:
     Mod2
  
  						
 7. Nh?p đo?n m? sau vào h?p văn b?n:
     Function Calc(X)
      Calc = X * 2
     End Function
  						
 8. Ch?n toàn c?u trong List1, và sau đó nh?p vào thêm m? s? đ? thêm vào các toàn c?u mô-đun.
 9. G? đo?n m? sau vào h?p văn b?n:
     Function Calc(X, Y)
      Calc = X * Y
     End Function
  
     Sub Test()
      MsgBox "The Test Sub in Module Mod2"
     End Sub
  						
 10. Ch?n Mod2 trong List1, và sau đó nh?p vào thêm m? s? đ? thêm vào các toàn c?u mô-đun.
 11. B?m vào các mô-đun khác nhau và các th? t?c. Khi b?n ch?n các th? t?c m?t tin nh?n h?p s? xu?t hi?n, bi?u cho dù th? t?c có m?t tr? v? giá tr? c?ng như s? lư?ng đ?i s? ph?i m?t.
 12. Sau khi ch?n m?t th? t?c, b?m ch?y th? t?c đ? ch?y nó. M? xác đ?nh s? lư?ng các đ?i s? đ? s? d?ng và b?n s? th?y thay đ?i thư h?p v?i k?t qu?.
CHÚ Ý:
 • Tên mô-đun toàn c?u có th? không luôn luôn là "Toàn c?u" tùy thu?c vào đi?u khi?n Phiên b?n ho?c đ?a phương hoá. S? d?ng liên t?c GlobalName thay v? khó khăn- m? hóa t? "Toàn c?u".
 • Không có không có phương pháp đ? lo?i b? các mô-đun riêng l? ho?c th? t?c. B?n có s? d?ng các.Phương pháp r? ràng c?a s? ki?m soát k?ch b?n đ? xóa t?t c? các m?. B?n có th? ghi đè lên m?t th? t?c b?ng cách s? d?ng các.AddCode phương pháp v?i m?t th? t?c cùng tên.

THAM KH?O

Thông tin v? vi?c thu th?p các k?ch b?n control, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
184739: Thông tin: ? đâu đ? có đư?c ki?m soát Script

Cho thêm thông tin và ví d? v? cách g?i th? t?c trong toàn c?u mô-đun, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
184740: Làm th? nào đ? g?i ch?c năng s? d?ng k?ch b?n Control

Microsoft Script đi?u khi?n ch? đi?m tr? giúp:
  HasReturnValue Property
  NumArgs Property
  AddCode Method
  Run Method
  Modules Collection
  Procedures Collection
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 184745 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbscript kbmt KB184745 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:184745

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com