User32.dll ho?c Kernel32.dll không kh?i t?o

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 184802 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Đôi khi, m?t ?ng d?ng đư?c th?c hi?n b?i ho?c CreateProcess() ho?c CreateProcessAsUser() th?t b?i và b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Kh?i đ?ng thư vi?n <system>\system32\user32.dll đ? th?t b?i. Quá tr?nh này ch?m d?t b?t thư?ng. </system>
Kh?i đ?ng thư vi?n <system>\system32\kernel32.dll th?t b?i. Quá tr?nh này ch?m d?t b?t thư?ng. </system>
Quá tr?nh không tr? v? l?i ra m? s? 128 ho?c
ERROR_WAIT_NO_CHILDREN

Nguyên nhân

S? th?t b?i là do m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 1. Quá tr?nh th?c hi?n không có quy?n truy c?p thích h?p an ninh c?a s? ga và máy tính đ? bàn liên k?t v?i quá tr?nh.
 2. H? th?ng đ? ch?y ra kh?i đ?ng máy tính đ? bàn.

Thông tin thêm

Nguyên nhân gây ra 1

Quá tr?nh th?c hi?n không có b?o m?t đúng quy?n truy c?p vào các c?a s? ga và máy tính đ? bàn liên k?t v?i quá tr?nh.

LpDesktop Các thành viên c?a c?u trúc STARTUPINFO thông qua CreateProcess() ho?c CreateProcessAsUser() ch? đ?nh mà nhà c?a s? và máy tính đ? bàn đư?c liên k?t v?i các quá tr?nh th?c hi?n. Quá tr?nh th?c hi?n ph?i có quy?n truy c?p b?o m?t thích h?p đ? các tr?m đ? ch? ra c?a s? và máy tính đ? bàn.

Đ? bi?t thêm thông tin v? gi?i quy?t an ninh v?n đ? v?i c?a s? tr?m và máy tính đ? bàn, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
165194CreateProcessAsUser() windowstations và máy tính đ? bàn

Nguyên nhân gây ra 2

H? th?ng đ? ch?y ra kh?i đ?ng máy tính đ? bàn.

M?i máy tính đ? bàn các đ?i tư?ng trên h? th?ng này có m?t đ?ng máy tính đ? bàn liên k?t v?i nó. Các đ?i tư?ng máy tính đ? bàn s? d?ng đ?ng đ? lưu tr? các menu, móc, dây và windows. H? th?ng phân b? máy tính đ? bàn đ?ng t? m?t b? đ?m 48 MB toàn b? h? th?ng. Ngoài ra đ?n máy tính đ? bàn đ?ng, Máy in, và phông ch? tr?nh đi?u khi?n c?ng s? d?ng b? đ?m này.

Máy tính đ? bàn liên k?t v?i c?a s?. M?t tr?m c?a s? có th? ch?a không có ho?c nhi?u hơn máy tính đ? bàn. Kích thư?c c?a máy tính đ? bàn đ?ng phân b? cho m?t máy tính đ? bàn liên k?t v?i m?t tr?m c?a s? có th? đư?c thay đ?i trong giá tr? ki?m nh?p sau đây.

Lưu ? Microsoft không khuyên b?n nên s? d?ng 3 GB chuy?n đ?i. Chuy?n đ?i 3 GB đư?c xác đ?nh trong t?p boot.ini.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems\Windows
D? li?u m?c đ?nh cho các giá tr? s? ki?m nh?p này s? xem xét m?t cái g? đó như sau đây (T?t c? trên cùng m?t d?ng):
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows
  SharedSection=1024,3072,512 Windows=On SubSystemType=Windows
  ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3
  ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off
  MaxRequestThreads=16
				
Các giá tr? s? sau "SharedSection =" ki?m soát như th? nào máy tính đ? bàn Heap đư?c c?p phát. Nh?ng giá tr? SharedSection đư?c quy đ?nh theo kilobyte. Có là các cài đ?t chuyên bi?t riêng bi?t cho máy tính đ? bàn liên quan đ?n tương tác và c?a s? noninteractive tr?m.

Lưu ? N?u các giá tr? SharedSection trong s? ki?m nh?p đư?c s?a đ?i, các H? th?ng ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i trư?c khi nh?ng thay đ?i có hi?u l?c.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


Giá tr? đ?u tiên c?a SharedSection (1024) là các chia s? đ?ng kích thư?c ph? bi?n cho t?t c? các máy tính đ? bàn. Đi?u này bao g?m b?ng toàn c?u x? l?, mà gi? x? l? c?a s?, menu, bi?u tư?ng, con tr?, và vv, và chia s? H? th?ng cài đ?t chuyên bi?t. Nó không ch?c r?ng b?n s? bao gi? c?n ph?i thay đ?i này giá tr?.

Giá tr? th? hai c?a SharedSection (3072) là kích thư?c c?a các máy tính đ? bàn đ?ng cho m?i máy tính đư?c k?t h?p v?i các c?a s? "tương tác" tr?m WinSta0. Đ?i tư?ng ngư?i dùng như móc, menus, dây, và windows tiêu th? b? nh? trong đ?ng này máy tính đ? bàn. Nó không ch?c r?ng b?n s? bao gi? c?n ph?i thay đ?i giá tr? th? hai SharedSection này.

M?i máy tính đ? bàn đư?c t?o ra trong các c?a s? tương tác tr?m s? d?ng máy tính đ? bàn đ?ng 3072-KB m?c đ?nh. theo m?c đ?nh, có ba máy tính đ? bàn t?o ra trong Winsta0 c?a h? th?ng:
 • Tr?nh
 • M?c đ?nh - "M?c đ?nh" máy tính đ? bàn ?ng d?ng s? đư?c s? d?ng b?i t?t c? các quy tr?nh mà "Winsta0\default" đư?c ch? đ?nh trong các STARTUPINFO.lpDesktop c?u trúc thành viên. Khi các thành viên c?u trúc lpDesktop NULL, c?a s? ga và máy tính đ? bàn đư?c th?a k? t? cha m? quá tr?nh. Tất cả các dịch vụ đư?c th?c hi?n trong tài kho?n LocalSystem v?i các tùy ch?n kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? cho phép đ? tương tác v?i máy tính đ? bàn đư?c l?a ch?n s? s? d?ng "Winsta0\Default". T?t c? các quy tr?nh s? chia s? cùng m?t máy tính đ? bàn heap liên k?t v?i "M?c đ?nh" ứng dụng bàn làm việc.
 • B?o v? màn h?nh - máy tính đ? bàn b? b?o v? màn h?nh đư?c t?o ra trong c?a s? tương tác ga (WinSta0) khi m?t b?o v? màn h?nh s? đư?c hi?n th?.
Giá tr? th? ba c?a SharedSection (512) là kích thư?c c?a máy tính đ? bàn đ?ng cho m?i máy tính đư?c k?t h?p v?i m?t c?a s? "noninteractive" tr?m. N?u giá tr? này không ph?i là hi?n nay, kích thư?c c?a máy tính đ? bàn heap cho c?a s? noninteractive tr?m s? đư?c tương t? như kích thư?c đư?c ch? đ?nh cho c?a s? tương tác tr?m (giá tr? SharedSection th? hai).

N?u ch? có khách s?n có hai SharedSection giá tr?, b?n có th? thêm ", 512" như giá tr? th? ba ch? đ?nh kích thư?c c?a đ?ng máy tính đ? bàn cho máy tính đ? bàn t?o ra trong noninteractive c?a s? tr?m.

M?i quá tr?nh b?n ghi d?ch v? th?c hi?n theo tài kho?n ngư?i dùng s? nh?n đư?c m?t máy tính đ? bàn m?i ? c?a s? noninteractive t?o b?i các B? đi?u khi?n b?n ghi d?ch v? (SCM). V? v?y, m?i b?n ghi d?ch v? th?c hi?n theo tài kho?n ngư?i dùng s? tiêu th? s? kilobyte c?a máy tính đ? bàn đ?ng quy đ?nh th? ba Giá tr? SharedSection. Tất cả các dịch vụ th?c hi?n theo tài kho?n LocalSystem v?i b?n ghi d?ch v? cho phép đ? tương tác v?i máy tính đ? bàn không ch?n chia s? đ?ng "M?c đ?nh", máy tính đ? bàn máy tính đ? bàn trong các noninteractive b?n ghi d?ch v? windows tr?m (d?ch v? 0x0 3e7$).

T?ng s? máy tính đ? bàn đ?ng đư?c s? d?ng trong các c?a s? tương tác và noninteractive tr?m ph?i phù h?p v?i vào b? đ?m toàn b? h? th?ng 48 MB.

Gi?m th? hai ho?c Th? ba giá tr? SharedSection s? tăng s? lư?ng máy tính đ? bàn có th? t?o ra t?i các tr?m c?a s? tương ?ng. Giá tr? nh? hơn s? gi?i h?n các s? lư?ng các móc, menu, dây, và c?a s? có th? đư?c t?o ra trong v?ng m?t máy tính đ? bàn. M?t khác, tăng giá tr? SharedSection th? hai ho?c th? ba s? làm gi?m s? lư?ng máy tính đ? bàn có th? đư?c t?o ra, nhưng nó s? làm tăng s? lư?ng các móc, menu, dây, và c?a s? có th? đư?c t?o ra trong v?ng m?t máy tính đ? bàn.

B?i v? SCM t?o ra m?t máy tính đ? bàn m?i trong các noninteractive c?a s? nhà cho m?i quá tr?nh b?n ghi d?ch v? đang ch?y dư?i tài kho?n ngư?i dùng, m?t giá tr? l?n hơn máy tính đ? bàn cho giá tr? SharedSection th? ba s? gi?m s? ngư?i dùng tài kho?n b?n ghi d?ch v? có th? ch?y thành công trên h? th?ng. T?i thi?u giá tr? có th? đư?c xác đ?nh cho các giá tr? SharedSection th? hai ho?c th? ba là 128. B?t k? n? l?c đ? s? d?ng m?t giá tr? nh? hơn s? m?c đ?nh 128.

Máy tính đ? bàn đ?ng đư?c c?p phát b?i User32.dll khi m?t quá tr?nh là c?n đ?i tư?ng ngư?i dùng. N?u m?t ?ng d?ng không ph?i là ph? thu?c vào User32.dll, nó s? không tiêu th? đ?ng máy tính đ? bàn.

Lưu ? Trong Windows Server 2003, các s? ki?n c? th? đư?c ghi nh?t k? s? ki?n h? th?ng khi m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • N?u máy tính đ? bàn đ?ng tr? nên đ?y đ?, s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p:

  Lo?i s? ki?n: c?nh báo
  S? ki?n ngu?n: Win32k
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  ID s? ki?n: 243
  Ngày: Ngày
  Th?i gian: Th?i gian
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy vi tính: Tên_máy_ph?c_v?
  Tr? chơi mô t?: M?t máy tính đ? bàn đ?ng phân b? không thành công.

  Trong trư?ng h?p này, tăng kích thư?c c?a đ?ng máy tính đ? bàn.
 • N?u t?t c? máy tính đ? bàn đ?ng tr? nên kích thư?c b? đ?m toàn b? h? th?ng, s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p:

  Lo?i s? ki?n: c?nh báo
  S? ki?n ngu?n: Win32k
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  ID s? ki?n: 244
  Ngày: Ngày
  Th?i gian: Th?i gian
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy vi tính: Tên_máy_ph?c_v?
  Tr? chơi mô t?: Th?t b?i trong vi?c t?o ra m?t máy tính do máy tính đ? bàn đ?ng ki?t s?c.

  Trong trư?ng h?p này, làm gi?m kích thư?c c?a đ?ng máy tính đ? bàn.
Trong Windows Server 2003, m?t h? th?ng toàn b? đ?m là 20 MB, khi m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n đang ? trong m?t môi trư?ng b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i.
 • Chuy?n đ?i 3 GB đư?c xác đ?nh trong t?p Boot.ini.

Thu?c tính

ID c?a bài: 184802 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Win32 Application Programming Interface, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbdll kbkernbase kbprb kbsecurity kbmt KB184802 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 184802

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com