OFF: Làm th? nào đ? s? d?ng t? đ?ng hóa (OLE) v?i Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 184974 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a m?t mô t? ng?n g?n và m?t m?u v? mô chi ti?t làm th? nào đ? t? đ?ng hoá Microsoft Word t? chương tr?nh khác. Đ? bi?t thêm chi ti?t thông tin, xem sub-section "Tham kh?o" vào cu?i này bài vi?t.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?, bao g?m nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng và/ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các chuyên gia có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng nhu c?u c? th? c?a b?n.
N?u b?n có h?n ch? kinh nghi?m l?p tr?nh, b?n có th? mu?n liên h? v?i m?t Microsoft Certified Partner ho?c d?ch v? tư v?n c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t, truy c?p vào các trang Web Microsoft:

Microsoft Certified đ?i tác- https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

D?ch v? tư v?n c?a Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Đ? bi?t thêm v? các tùy ch?n h? tr? có s?n và v? làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
T? đ?ng hóa (trư?c đây là OLE Automation) là m?t tính năng mà các chương tr?nh s? d?ng đ? l? các đ?i tư?ng c?a h? đ? phát tri?n công c?, v? mô ngôn ng?, và các chương tr?nh khác h? tr? t? đ?ng hóa. Ví d?, m?t chương tr?nh b?ng tính có th? phơi bày m?t b?ng, b?ng x?p h?ng, di đ?ng, ho?c ph?m vi c?a các t? bào, m?i khi m?t lo?i khác nhau c?a đ?i tư?ng. M?t tr?nh x? l? có th? phơi bày các đ?i tư?ng như v?y như là m?t ?ng d?ng, m?t tài li?u, m?t đo?n văn, m?t câu, m?t trang đánh d?u, ho?c m?t l?a ch?n.

Khi m?t chương tr?nh h? tr? t? đ?ng hóa, b?n có th? s? d?ng tr?c quan Cơ b?n cho các ?ng d?ng đ? truy c?p vào các đ?i tư?ng nó cho th?y nhi?u. B?n thao tác này các đ?i tư?ng trong Visual Basic b?ng cách g?i phương pháp trên đ?i tư?ng ho?c b?ng cách nh?n đư?c và thi?t l?p các thu?c tính c?a đ?i tư?ng.

B?n có th? s? d?ng m?u m? trong bài vi?t này đ? đi?u khi?n Microsoft Word Microsoft truy c?p 97, Microsoft Excel 97, Microsoft PowerPoint 97, Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng, ho?c b?t k? các khách hàng khác có h? tr? t? đ?ng hóa đ? ki?m soát t?.

B?t đ?u

Có b?n bư?c chính đ? t? đ?ng hoá Word cho Windows.
 1. Thêm m?t tham chi?u đ?n các thư vi?n Microsoft Word 8,0 đ?i tư?ng.
 2. Khai báo m?t bi?n như m?t lo?i đ?i tư?ng ch?.
 3. Ch? đ?nh các đ?i tư?ng quay tr? l?i b?i các CreateObject ch?c năng đ? bi?n đ?i tư?ng b?n tuyên b? trong bư?c 2.
 4. S? d?ng các tài s?n và phương pháp đ?i tư?ng đ? bi?n t? đ?ng t?.

Bư?c 1: Thêm m?t tham chi?u đ?n các thư vi?n đ?i tư?ng t? 8,0

Đ? thêm m?t tài li?u tham kh?o đ? s? d?ng Microsoft Word 8,0 đ?i tư?ng thư vi?n Microsoft Access 97, Microsoft PowerPoint 97 ho?c Microsoft Excel 97, theo các bư?c sau:
 1. Trong Microsoft Access, PowerPoint, và Excel, trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Macro, và sau đó nh?p vào Visual Basic Editor.
 2. Trong Visual Basic Editor, trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tham khảo.
 3. Trong danh sách Tài li?u tham kh?o có s?n, nh?n vào đây đ? ch?n (ki?m tra) các Microsoft Word 8,0 đ?i tư?ng thư vi?n h?p ki?m.
LƯU ?: Đ? thêm tài li?u tham kh?o cách s? d?ng Microsoft Visual Basic 5.0, b?m Tham khảo trên các Dự án tr?nh đơn.

Thêm thư vi?n đ?i tư?ng Microsoft Word 8,0 tài li?u tham kh?o cho phép chương tr?nh c?a b?n đ? truy c?p vào Microsoft Word tr? giúp tr?c tuy?n và các Microsoft Word Visual Basic cho h?ng s? ?ng d?ng, tài s?n, và phương pháp. Lưu ? r?ng tài li?u tham kh?o t? 8,0 đ?i tư?ng thư vi?n là c?n thi?t đ? t? đ?ng hoá các lo?i đ?i tư?ng t? tr?c ti?p.

Thêm m?t tham chi?u đ?n các Thư vi?n t? 8,0 đ?i tư?ng đư?c g?i là ràng bu?c đ?u.

Đ? bi?t thêm thông tin v? đ?u ràng bu?c, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
138138 Thông tin: Mu?n, ID, s?m ràng bu?c lo?i t?t trong BB cho ?ng d?ng

Bư?c 2: Khai báo bi?n đ?i tư?ng

Đ? khai báo m?t bi?n đ?i tư?ng, b?n kích thư?c bi?n c?ng gi?ng như b?n kích thư?c b?t k? bi?n, ngo?i tr? r?ng b?n ch? r? lo?i khi tuyên b? các đ?i tư?ng. Ví d?, Word.Application, Tài li?u, và Đo?n văn là riêng bi?t t? các đ?i tư?ng.

M?u sau đây d?ng l?nh tuyên b? bi?n objWD như là m?t v?t th? lo?i Word.Application:

  Dim objWD as Word.Application

				

Bư?c 3: Đ?t bi?n

Có hai ch?c năng Visual Basic, b?n có th? s? d?ng đ? "ràng bu?c" các đ? tuyên b? đ?i tư?ng bi?n Word: CreateObjectGetObject. S? khác bi?t chính là r?ng các CreateObject ch?c năng t?o ra m?t trư?ng h?p m?i c?a Word, trong khi các GetObject ch?c năng s? d?ng m?t hi?n có, ho?c v?n đang ch?y m?t th? hi?n c?a Word. B?n c?ng có th? s? d?ng GetObject liên k?t c?a b?n bi?n đ?i tư?ng v?i m?t tài li?u Word c? th?.

D?ng l?nh m?u sau liên k?t bi?n objWD v?i Word b?ng cách s? d?ng các CreateObject ch?c năng:

  Dim objWD as Word.Application
  Set objWD = CreateObject("Word.Application")

				
D?ng l?nh m?u sau ràng bu?c objWdDoc đ? bi?n m?t c? th? t? tài li?u:
  Dim objWdDoc As Word.Document
  Set objWdDoc = GetObject("c:\my documents\doc1.doc")
				
LƯU ?: Nên s? d?ng ch? các CreateObject ch?c năng đ? t? đ?ng hoá Word cho Windows. Các GetObject ch?c năng có th? gây ra hành vi không th? đoán trư?c khi WordMail đang ch?y ho?c n?u m?t t? tài li?u đư?c nhúng vào bên trong c?a m?t chương tr?nh khác.

Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c nh?n tr? giúp v?i Visual Basic cho các ?ng d?ng, xin vui l?ng Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
185232 WD97: L?i tin nh?n b?ng cách s? d?ng WordMail: 'phương th?c ho?c thu?c tính này không ph?i là có s?n'

Bư?c 4: S? d?ng tài s?n và phương pháp đ? t? đ?ng t?

Khi b?n hoàn thành bư?c 1-3, b?n có th? s? d?ng đ?i tư?ng đ? bi?n t? đ?ng t?.

V? mô m?u sau s? d?ng t? đ?ng hóa đ? t?o ra m?t đ?i tư?ng ch?, t?o m?t tài li?u m?i, thêm m?t s? văn b?n và lưu tài li?u.
Sub AutomateWord()
  ' Declare the variable.
  Dim objWD As Word.Application
  ' Set the variable (runs new instance of Word.)
  Set objWD = CreateObject("Word.Application")
  ' Add a new document.
  objWD.Documents.Add
  ' Add some text.
  objWD.Selection.TypeText "This is some text."
  ' Save the document.
  objWD.ActiveDocument.SaveAs filename:="mydoc.doc"
  ' Quit Word.
  objWD.Quit
  ' Clear the variable from memory.
  Set objWD = Nothing
End Sub
				
LƯU ?: V? mô m?u sau đây b?n sao diß?àn tß?ú trong AutomateWord v? mô và ch?y tr?c ti?p trong Word:
Sub WordMacro()
  Documents.Add
  Selection.TypeText "This is some text"
  ActiveDocument.SaveAs filename:="mydoc.doc"
  Quit
End Sub
				

Tham khảo

Cho bi?t thêm thông tin c? th? đ? t? đ?ng hoá t? b?ng cách s? d?ng tr?c quan Cơ b?n cho các ?ng d?ng, xin vui l?ng xem các tài nguyên sau đây.

Microsoft văn ph?ng nhà phát tri?n Web Site

http://www.MSDN.Microsoft.com/Office

Microsoft văn ph?ng 97/Visual cơ b?n c?a l?p tr?nh viên hư?ng d?n

S? d?ng t? đ?ng hóa trong chương Microsoft Word các đ?i tư?ng c?a các Microsoft văn ph?ng 97/Visual cơ b?n c?a l?p tr?nh viên hư?ng d?n (ISBN: 1-57231-340-4).

- hay -

Xem hư?ng d?n tr?c tuy?n t?i:
http://MSDN.Microsoft.com/Archive/Default.asp?URL=/Archive/en-US/office97/HTML/web/fulltoc.asp

Nhóm tin

Các nhóm tin ngang ngang nhau sau đây có s?n đ? giúp b?n tương tác v?i ngư?i dùng khác c?a Visual Basic cho các ?ng d?ng:
Microsoft.Public.Word.VBA.Addins
Microsoft.Public.Word.VBA.beginners
Microsoft.Public.Word.VBA.Customization
Microsoft.Public.VB.Ole.Automation

Kho tàng ki?n th?c

Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c nh?n tr? giúp v?i Visual Basic cho Các ?ng d?ng, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
163435 VBA: L?p tr?nh tài nguyên cho Visual Basic cho các ?ng d?ng

173707 OFF97: Làm th? nào đ? ch?y m?u m? t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c

163425 WD97: Ngu?n tài nguyên l?p tr?nh v? mô

Tr? l? văn ph?ng

Cho bi?t thêm thông tin v? t? đ?ng hóa, trong Visual Basic Biên t?p viên, b?m vào Office Assistant, lo?i "T? đ?ng hóa", nh?p vào Tìm kiếm, và sau đó b?m vào đ? xem "Communicating v?i các ?ng d?ng khác."

LƯU ?: N?u các tr? l? là ?n, b?m vào nút Office Assistant ngày tiêu chu?n thanh công c?. N?u các tr? l? là không th? tr? l?i các truy v?n c?a b?n, xin vui l?ng Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
176476 OFF: Office Assistant không tr? l?i câu h?i Visual Basic

Thu?c tính

ID c?a bài: 184974 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbdtacode kbhowto kbinterop kbprogramming kbmt KB184974 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:184974
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com