Cách nh?n bi?t n?u ? l?p ph? chương tr?nh đư?c cài đ?t trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 186057 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? các v?n đ? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, xin vui l?ng xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? xác đ?nh xem m?t chương tr?nh l?p ph? ? là ch?y trên Windows trên máy tính c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

M?t chương tr?nh l?p ph? ? đ?a đư?c cung c?p b?i các nhà s?n xu?t bên th? ba và là đư?c t?i vào b? nh? trư?c khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng h? th?ng t?p tin đư?c n?p. M?t chương tr?nh l?p ph? ? đ?a có th? đư?c cài đ?t cho b?t k? l? do sau đây:
 • Máy tính c?a b?n không h? tr? kh?i h?p l? đ?a ch? (LBA). Đi?u này có th? là do cơ b?n Input/Output (BIOS h? th?ng) c?a bo m?ch ch? c?a b?n không h? tr? đ?a c?ng mà là l?n hơn 528 megabyte (MB).

  Thông tin v? LBA, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  ID C?A BÀI: 122052
  Tiêu đ?: H?p l? kh?i đ?a ch? (LBA) đ?nh ngh?a
 • Máy tính c?a b?n có m?t đ?a c?ng l?n hơn 1024 chai hay 4096 chai.
 • Máy tính c?a b?n đ? không tương thích ? đ?a c?ng mà c?n ph?i đư?c s? d?ng v?i nhau.
Các phương pháp sau đây có th? ho?c có th? không phát hi?n n?u ? đ?a m?t l?p ph? chương tr?nh t?n t?i trên Windows trên máy tính c?a b?n. N?u b?n không ch?c ch?n n?u m?t chương tr?nh l?p ph? ? đ?a đư?c cài đ?t, liên h? v?i nhà s?n xu?t bo m?ch ch? c?a b?n ho?c nhà s?n xu?t đ?a c?ng. Đ? xác đ?nh n?u m?t chương tr?nh l?p ph? ? là cài đ?t, s? d?ng b?t k? các phương pháp sau đây:

Lái xe thông báo l?p ph?

Khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, m?t tin nh?n có th? đư?c hi?n th? trên màn h?nh mà hi?n th? tên c?a nhà s?n xu?t ho?c s? nh?c b?n b?m m?t phím đ? kh?i đ?ng đ? đ?a m?m. Phiên b?n hi?n t?i c?a các chương tr?nh l?p ph? ? đ?a có th? không hi?n th? tin nh?n này theo m?c đ?nh.

BIOS ngày

Máy tính đư?c th?c hi?n trư?c năm 1994 h? tr? LBA. Đ? xác minh n?u BIOS trên máy tính c?a b?n h? tr? LBA, tài li?u hư?ng d?n c?a nhà s?n xu?t ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n.

Fdisk t?nh tr?ng l?nh

Kh?i đ?ng máy tính v?i đ?a kh?i đ?ng Windows 95/98, g? "Fdisk / t?nh tr?ng "(không có d?u ngo?c kép) t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó xác minh r?ng t?ng c?a các phân vùng đ? có là l?n hơn t?ng s? đ?a c?ng không gian.

Đ?a kh?i đ?ng Windows 95/98

T?t máy tính c?a b?n, ch? đ?i 10 giây, kh?i đ?ng máy tính v?i các (Đi?u này ngăn chương tr?nh l?p ph? ? đ?a t? Windows Startup đ?a t?i), và sau đó kh?i đ?ng v?i m?t d?u nh?c l?nh. So sánh ngày và kích thư?c c?a h? th?ng t?p tin trong thư m?c Windows cho ti?u mâu thu?n. Nếu Kích thư?c v?t l? đ?a là l?n hơn nhi?u so 528, lo?i "c:" (không có d?u ngo?c kép nh?n hi?u), và sau đó nh?n ENTER. Lo?i CD \windows\command đ? xác đ?nh xem nó là có th? truy c?p.

LƯU ?: Đi?u này ch? áp d?ng n?u thư m?c con này đ? đư?c thành l?p sau khi l?n đ?u tiên 528 MBs có đ?y.

Ki?m ch?ng t?p

M?t s? t?p l?p ph? lái xe s? d?ng m?t .ovl ho?c m?t ph?n m? r?ng .bin. L?nh nh?c, g? "Dir /a * .bin" ho?c "Dir /a *.ovl" (không có d?u ngo?c kép) đ? ki?m tra s? t?n t?i c?a các t?p tin khác hơn là drvspace.bin và dblspace.bin.

Ki?m tra Config.sys

Ph?n m?m l?p ph? ? đ?a có th? đư?c n?p t? t?p Config.sys ñeå truy nhaäp ? đ?a khác hơn là phân vùng kh?i đ?ng ho?t đ?ng c?a ? đ?a ch? trên các b? đi?u khi?n chính IDE.

Ki?m tra b? nh?

Kh?i đ?ng đ? nh?c l?nh ch?, và sau đó ki?m tra b? nh? máy tính c?a b?n. Đ? làm V? v?y, s? d?ng các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, r?i b?m phím F8 khi b?n th?y thông báo "b?t đ?u t? Windows 95".
 2. Ch?n d?u nh?c l?nh ch?, và sau đó nh?n ENTER.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? "MEM /C" đ? xác đ?nh t?ng s? b? nh? quy ư?c. M?t s? ít hơn 655,360 có th? cho th?y s? t?n t?i c?a m?t chương tr?nh l?p ph? ? đ?a, tuy nhiên m?t s? th?p hơn có th? thay vào đó cho th?y s? t?n t?i c?a m?t ? đ?a SCSI hay Master Boot Record virus.

  LƯU ?: Các phiên b?n g?n đây nhi?u ph?n m?m l?p ph? ? đ?a không s? d?ng b? nh? quy ư?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 186057 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB186057 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:186057

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com