ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μεταφράζοντας σφάλματα αυτοματισμού για VB/VBA (μεγάλος)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 186063 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει διάφορες μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να λάβετε το μήνυμα κείμενο για έναν κωδικό σφάλματος. Αυτό το άρθρο περιέχει επίσης μια λίστα κωδικών σφάλματος και περιγραφές όπως διαπιστώθηκε και κατά το Winerror.h.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Όταν προκύπτουν σφάλματα όταν εργάζεστε με αυτοματισμό στο Visual Βασικό ή με τη VBA (Visual Basic for Applications), το σφάλμα δεν έχει περιλαμβάνει πάντοτε το κείμενο του μηνύματος σφάλματος.

Περισσότερες πληροφορίες

Το Winerror.h, ανατρέξτε

Κατά την αυτοματοποίηση άλλη εφαρμογή με Visual Basic ή τη VBA, ίσως λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης '-2147418094 (80010012)':
Σφάλμα αυτοματοποίησης.
Η τιμή-2147418094 που αντιστοιχεί σε δεκαδική αναπαράσταση της το κωδικός σφάλματος. 80010012 αντιστοιχεί η δεκαεξαδική απεικόνιση του ίδιο κωδικό. Αυτός ο κωδικός τεκμηριώνονται στο αρχείο κεφαλίδας Microsoft Visual C++ Το Winerror.h. για να εντοπίσετε τον κωδικό σφάλματος, αναζητήστε το δεκαεξαδικό αναπαράσταση του κωδικού σφάλματος (δηλαδή, 80010012). Το ακόλουθο είναι ένα excerpt από το Winerror.h, περιγράφει αυτό το σφάλμα:
  // 
  // MessageId: RPC_E_SERVER_DIED_DNE
  // 
  // MessageText:
  // 
  // The callee (server [not server application]) is not available
  // and disappeared; all connections are invalid. The call did not
  // execute.
  // 
  #define RPC_E_SERVER_DIED_DNE      _HRESULT_TYPEDEF_(0x80010012L)
				
Το Winerror.h περιλαμβάνεται στο Microsoft Visual C++ και παρέχεται με η βιβλιοθήκη Microsoft Developer Network (MSDN).

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτοματοποίηση σφάλματα που αφορούν την εφαρμογή του διακομιστή δεν είναι αναφέρεται στο το Winerror.h. Εάν δεν βρείτε τον κωδικό σφάλματος για το Winerror.h, Ελέγξτε την τεκμηρίωση για την εφαρμογή του διακομιστή. Συνήθως, με σφάλματα συγκεκριμένη εφαρμογή, τα τελευταία 4 ψηφία το δεκαεξαδικό αναπαράσταση του κώδικα σφάλματος, ανατρέξτε το συγκεκριμένο σφάλμα εφαρμογής.

Χρησιμοποιήστε το FormatMessage

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση FormatMessage API για να καθορίσετε το κείμενο του μηνύματος που σχετίζεται με έναν κωδικό σφάλματος αυτοματισμού. Του δείγματος συνάρτησης δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το FormatMessage για να αποκτήσετε το κείμενο του μηνύματος:
  Option Explicit

  Const FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM = &H1000

  Private Declare Function FormatMessage Lib "kernel32" Alias _
   "FormatMessageA" ( ByVal dwFlags As Long, lpSource As Long, _
   ByVal dwMessageId As Long, ByVal dwLanguageId As Long, _
   ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long, Arguments As Any) _
   As Long

  Private Function MessageText(lCode As Long) As String
    Dim sRtrnCode As String
    Dim lRet As Long

    sRtrnCode = Space$(256)
    lRet = FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, 0&, lCode, 0&, _
         sRtrnCode, 256&, 0&)
    If lRet >0 Then
     MessageText = Left(sRtrnCode, lRet)
    Else
     MessageText = "Error not found."
    End If

  End Function
				
Το επόμενο παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία με σας κώδικας αυτοματοποίησης. Σε αυτό το παράδειγμα, το Microsoft Excel είναι το διακομιστή εφαρμογή. Αναφορά σε ένα αντικείμενο βιβλίου εργασίας μόλις καταστρέφονται (ή κλειστό) δημιουργεί το σφάλμα. Για να δείξει τον τρόπο χρήσης της συνάρτησης MessageText Αυτό το παράδειγμα, παράγει σφάλμα αυτοματοποίησης σκόπιμα με αναφορά σε ένα αντικείμενο βιβλίου εργασίας αφού κλείσει το βιβλίο εργασίας:
Dim xl As Object
  Dim book As Object
  Dim sMsg As String

  Set xl = CreateObject("excel.application")
  Set book = xl.workbooks.Add
  book.Close False
  On Error Resume Next
  Debug.Print book.Name '<-Generates an automation error because the
             ' workbook referenced by the book object has
             ' been closed.

  If Err.Number <>0 Then

    sMsg = MessageText(Err.Number)
    MsgBox "Automation Error " & vbCr & Err.Number & _
       " (" & Hex(Err.Number) & ")" & vbCr & sMsg

  End If
  On Error GoTo 0
  Set xl = Nothing
				
Αναφορά σε αντικείμενο βιβλίου μετά την καταστροφή του βιβλίου εργασίας δημιουργεί το Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης-2147418094 (80010012). Αυτό είναι το κείμενο του μηνύματος που επιστράφηκε από FormatMessage για αυτό το συγκεκριμένο σφάλμα:
Ο καλούμενος (διακομιστής [όχι εφαρμογή διακομιστή]) δεν είναι διαθέσιμη και εξαφανίστηκε. όλες οι συνδέσεις δεν είναι έγκυρες. Η κλήση δεν πραγματοποιήθηκε.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η συνάρτηση FormatMessage δεν επιστρέφει συγκεκριμένα σφάλματα σε μια εφαρμογή.

Χρησιμοποιήστε το "Σφάλμα αναζήτησης"

Microsoft Visual C++ έκδοση 5.0 περιλαμβάνει ένα βοηθητικό πρόγραμμα που ονομάζεται "Σφάλμα αναζήτησης" που παρέχει το κείμενο του μηνύματος για τους κωδικούς σφαλμάτων.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα, ξεκινήστε το Microsoft Visual C++ και κάντε κλικ Σφάλμα αναζήτησης σε Για να Εργαλεία μενού. Πληκτρολογήστε τον κωδικό σφάλματος και κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Για παράδειγμα, εάν έχετε είχε λάβει το παραπάνω σφάλμα,-2147418094 (80010012) που θα πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο "Σφάλμα αναζήτησης" και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση:
0x80010012

Λίστα σφαλμάτων από: WINERROR.H

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους κωδικούς σφαλμάτων που περιείχε το Winerror.h περιλαμβάνονται στο Microsoft Visual C++ έκδοση 5.0:
 Automation  Automation
 Error    Error
 in Decimal  in Hex    Error Description

-2147418113 (8000FFFF)  Catastrophic failure.
-2147942413 (8007000D)  The Data is invalid.

-2147467263 (80004001)  Not implemented.
-2147024882 (8007000E)  Ran out of memory.
-2147024809 (80070057)  One or more arguments are invalid.
-2147467262 (80004002)  No such interface supported.
-2147467261 (80004003)  Invalid pointer.
-2147024890 (80070006)  Invalid handle.
-2147467260 (80004004)  Operation aborted.
-2147467259 (80004005)  Unspecified error.
-2147024891 (80070005)  General access denied error.
-2147483647 (80000001)  Not implemented.
-2147483646 (80000002)  Ran out of memory.
-2147483645 (80000003)  One or more arguments are invalid.
-2147483644 (80000004)  No such interface supported.
-2147483643 (80000005)  Invalid pointer.
-2147483642 (80000006)  Invalid handle.
-2147483641 (80000007)  Operation aborted.
-2147483640 (80000008)  Unspecified error.
-2147483639 (80000009)  General access denied error.
-2147483638 (8000000A)  The data necessary to complete this operation
             not yet available.
-2147467258 (80004006)  Thread local storage failure.
-2147467257 (80004007)  Get shared memory allocator failure.
-2147467256 (80004008)  Get memory allocator failure.
-2147467255 (84009)    Unable to initialize class cache.
-2147467254 (8400A)    Unable to initialize RPC services.
-2147467253 (8000400B)  Cannot set thread local storage channel control.
-2147467252 (8000400C)  Could not allocate thread local storage channel
             control.
-2147467251 (8000400D)  The user supplied memory allocator is
             unacceptable.
-2147467250 (8000400E)  The OLE service mutex already exists.
-2147467249 (8000400F)  The OLE service file mapping already exists.
-2147467248 (80004010)  Unable to map view of file for OLE service.
-2147467247 (80004011)  Failure attempting to launch OLE service.
-2147467246 (80004012)  There was an attempt to call CoInitialize a
             second time while single threaded.
-2147467245 (80004013)  A Remote activation was necessary but was not
             allowed.
-2147467244 (80004014)  A Remote activation was necessary but the server
             name provided was invalid.
-2147467243 (80004015)  The class is configured to run as a security id
             different from the caller.
-2147467242 (80004016)  Use of Ole1 services requiring DDE windows is
             disabled.
-2147467241 (80004017)  A RunAs specification must be A RunAs 
             specification must be 
             <domain name>\<user name> or simply 
             <user name>.       
-2147467240 (80004018)  The server process could not be started. The
             pathname may be incorrect. 
-2147467239 (80004019)  The server process could not be started as the
             configured identity. The pathname may be
             incorrect or unavailable. 
-2147467238 (8000401A)  The server process could not be started because
             the configured identity is incorrect. Check the
             username and password. 
-2147467237 (8000401B)  The client is not allowed to launch this server. 
-2147467236 (8000401C)  The service providing this server could not be
             started. 
-2147467235 (8000401D)  This computer was unable to communicate with the
             computer providing the server. 
-2147467234 (8000401E)  The server did not respond after being launched. 
-2147467233 (8000401F)  The registration information for this server is
             inconsistent or incomplete. 
-2147467232 (80004020)  The registration information for this interface
             is inconsistent or incomplete. 
-2147467231 (80004021)  The operation attempted is not supported. 
-2147221504 (80040000)  Invalid OLEVERB structure.
-2147221503 (80040001)  Invalid advise flags.
-2147221502 (80040002)  Can't enumerate any more, because the associated
             data is missing.
-2147221501 (80040003)  This implementation doesn't take advises.
-2147221500 (80040004)  There is no connection for this connection ID.
-2147221499 (80040005)  Need to run the object to perform this operation.
-2147221498 (80040006)  There is no cache to operate on.
-2147221497 (80040007)  Uninitialized object.
-2147221496 (80040008)  Linked object's source class has changed.
-2147221495 (80040009)  Not able to get the moniker of the object.
-2147221494 (8004000A)  Not able to bind to the source.
-2147221493 (8004000B)  Object is static; operation not allowed.
-2147221492 (8004000C)  User cancelled out of save dialog.
-2147221491 (8004000D)  Invalid rectangle.
-2147221490 (8004000E)  compobj.dll is too old for the ole2.dll
             initialized.
-2147221489 (8004000F)  Invalid window handle.
-2147221488 (80040010)  Object is not in any of the inplace active states.
-2147221487 (80040011)  Not able to convert object.
-2147221486 (80040012)  Not able to perform the operation because object
             is not given storage yet.
-2147221404 (80040064)  Invalid FORMATETC structure.
-2147221403 (80040065)  Invalid DVTARGETDEVICE structure.
-2147221402 (80040066)  Invalid STDGMEDIUM structure.
-2147221401 (80040067)  Invalid STATDATA structure.
-2147221400 (80040068)  Invalid lindex.
-2147221399 (80040069)  Invalid tymed.
-2147221398 (8004006A)  Invalid clipboard format.
-2147221397 (8004006B)  Invalid aspect(s).
-2147221396 (8004006C)  tdSize parameter of the DVTARGETDEVICE structure
             is invalid.
-2147221395 (8004006D)  Object doesn't support IViewObject interface.
-2147221248 (80040100)  Trying to revoke a drop target that has not been
             registered.
-2147221247 (80040101)  This window has already been registered as a drop
             target.
-2147221246 (80040102)  Invalid window handle.
-2147221232 (80040110)  Class does not support aggregation (or class
             object is remote).
-2147221231 (80040111)  ClassFactory cannot supply requested class.
-2147221184 (80040140)  Error drawing view.
-2147221168 (80040150)  Could not read key from registry.
-2147221167 (80040151)  Could not write key to registry.
-2147221166 (80040152)  Could not find the key in the registry.
-2147221165 (80040153)  Invalid value for registry.
-2147221164 (80040154)  Class not registered.
-2147221163 (80040155)  Interface not registered.
-2147221136 (80040170)  Cache not updated.
-2147221120 (80040180)  No verbs for OLE object.
-2147221119 (80040181)  Invalid verb for OLE object.
-2147221088 (800401A0)  Undo is not available.
-2147221087 (800401A1)  Space for tools is not available.
-2147221056 (800401C0)  OLESTREAM Get method failed.
-2147221055 (800401C1)  OLESTREAM Put method failed.
-2147221054 (800401C2)  Contents of the OLESTREAM not in correct format.
-2147221053 (800401C3)  There was an error in a Windows GDI call while
             converting the bitmap to a DIB.
-2147221052 (800401C4)  Contents of the IStorage not in correct format.
-2147221051 (800401C5)  Contents of IStorage is missing one of the
             standard streams.
-2147221050 (800401C6)  There was an error in a Windows GDI call while
             converting the DIB to a bitmap. 
-2147221040 (800401D0)  OpenClipboard Failed.
-2147221039 (800401D1)  EmptyClipboard Failed.
-2147221038 (800401D2)  SetClipboard Failed.
-2147221037 (800401D3)  Data on clipboard is invalid.
-2147221036 (800401D4)  CloseClipboard Failed.
-2147221024 (800401E0)  Moniker needs to be connected manually.
-2147221023 (800401E1)  Operation exceeded deadline.
-2147221022 (800401E2)  Moniker needs to be generic.
-2147221021 (800401E3)  Operation unavailable.
-2147221020 (800401E4)  Invalid syntax.
-2147221019 (800401E5)  No object for moniker.
-2147221018 (800401E6)  Bad extension for file.
-2147221017 (800401E7)  Intermediate operation failed.
-2147221016 (800401E8)  Moniker is not bindable.
-2147221015 (800401E9)  Moniker is not bound.
-2147221014 (800401EA)  Moniker cannot open file.
-2147221013 (800401EB)  User input required for operation to succeed.
-2147221012 (800401EC)  Moniker class has no inverse.
-2147221011 (800401ED)  Moniker does not refer to storage.
-2147221010 (800401EE)  No common prefix.
-2147221009 (800401EF)  Moniker could not be enumerated.
-2147221008 (800401F0)  CoInitialize has not been called. 
-2147221007 (800401F1)  CoInitialize has already been called. 
-2147221006 (800401F2)  Class of object cannot be determined.
-2147221005 (800401F3)  Invalid class string.
-2147221004 (800401F4)  Invalid interface string.
-2147221003 (800401F5)  Application not found.
-2147221002 (800401F6)  Application cannot be run more than once.
-2147221001 (800401F7)  Some error in application program.
-2147221000 (800401F8)  DLL for class not found.
-2147220999 (800401F9)  Error in the DLL.
-2147220998 (800401FA)  Wrong OS or OS version for application.
-2147220997 (800401FB)  Object is not registered.
-2147220996 (800401FC)  Object is already registered.
-2147220995 (800401FD)  Object is not connected to server.
-2147220994 (800401FE)  Application was launched but it didn't register a
             class factory.
-2147220993 (800401FF)  Object has been released.
-2146959359 (80080001)  Attempt to create a class object failed.
-2146959358 (80080002)  OLE service could not bind object.
-2146959357 (80080003)  RPC communication failed with OLE service.
-2146959356 (80080004)  Bad path to object.
-2146959355 (80080005)  Server execution failed.
-2146959354 (80080006)  OLE service could not communicate with the object
             server.
-2146959353 (80080007)  Moniker path could not be normalized.
-2146959352 (80080008)  Object server is stopping when OLE service
             contacts it.
-2146959351 (80080009)  An invalid root block pointer was specified.
-2146959344 (80080010)  An allocation chain contained an invalid link
             pointer.
-2146959343 (80080011)  The requested allocation size was too large.
-2147352575 (80020001)  Unknown interface. 
-2147352573 (80020003)  Member not found. 
-2147352572 (80020004)  Parameter not found. 
-2147352571 (80020005)  Type mismatch. 
-2147352570 (80020006)  Unknown name. 
-2147352569 (80020007)  No named arguments. 
-2147352568 (80020008)  Bad variable type. 
-2147352567 (80020009)  Exception occurred. 
-2147352566 (8002000A)  Out of present range. 
-2147352565 (8002000B)  Invalid index. 
-2147352564 (8002000C)  Unknown language. 
-2147352563 (8002000D)  Memory is locked. 
-2147352562 (8002000E)  Invalid number of parameters. 
-2147352561 (8002000F)  Parameter not optional. 
-2147352560 (80020010)  Invalid callee. 
-2147352559 (80020011)  Does not support a collection. 
-2147319786 (80028016)  Buffer too small. 
-2147319784 (80028018)  Old format or invalid type library. 
-2147319783 (80028019)  Old format or invalid type library. 
-2147319780 (8002801C)  Error accessing the OLE registry. 
-2147319779 (8002801D)  Library not registered. 
-2147319769 (80028027)  Bound to unknown type. 
-2147319768 (80028028)  Qualified name disallowed. 
-2147319767 (80028029)  Invalid forward reference, or reference to
             uncompiled type. 
-2147319766 (8002802A)  Type mismatch. 
-2147319765 (8002802B)  Element not found. 
-2147319764 (8002802C)  Ambiguous name. 
-2147319763 (8002802D)  Name already exists in the library. 
-2147319762 (8002802E)  Unknown LCID. 
-2147319761 (8002802F)  Function not defined in specified DLL. 
-2147317571 (800288BD)  Wrong module kind for the operation. 
-2147317563 (800288C5)  Size may not exceed 64K. 
-2147317562 (800288C6)  Duplicate ID in inheritance hierarchy. 
-2147317553 (800288CF)  Incorrect inheritance depth in standard OLE
             hmember. 
-2147316576 (80028CA0)  Type mismatch. 
-2147316575 (80028CA1)  Invalid number of arguments. 
-2147316574 (80028CA2)  I/O Error. 
-2147316573 (80028CA3)  Error creating unique tmp file. 
-2147312566 (80029C4A)  Error loading type library/DLL. 
-2147312509 (80029C83)  Inconsistent property functions. 
-2147312508 (80029C84)  Circular dependency between types/modules. 
-2147287039 (80030001)  Unable to perform requested operation. 
-2147287038 (80030002)  %1 could not be found. 
-2147287037 (80030003)  The path %1 could not be found. 
-2147287036 (80030004)  There are insufficient resources to open another
             file. 
-2147287035 (80030005)  Access Denied. 
-2147287034 (80030006)  Attempted an operation on an invalid object. 
-2147287032 (80030008)  There is insufficient memory available to
             complete operation. 
-2147287031 (80030009)  Invalid pointer error. 
-2147287022 (80030012)  There are no more entries to return. 
-2147287021 (80030013)  Disk is write-protected. 
-2147287015 (80030019)  An error occurred during a seek operation. 
-2147287011 (8003001D)  A disk error occurred during a write operation. 
-2147287010 (8003001E)  A disk error occurred during a read operation. 
-2147287008 (80030020)  A share violation has occurred. 
-2147287007 (80030021)  A lock violation has occurred. 
-2147286960 (80030050)  %1 already exists. 
-2147286953 (80030057)  Invalid parameter error. 
-2147286928 (80030070)  There is insufficient disk space to complete
             operation. 
-2147286800 (800300F0)  Illegal write of non-simple property to simple
             property set. 
-2147286790 (800300FA)  An API call exited abnormally. 
-2147286789 (800300FB)  The file %1 is not a valid compound file. 
-2147286788 (800300FC)  The name %1 is not valid. 
-2147286787 (800300FD)  An unexpected error occurred. 
-2147286786 (800300FE)  That function is not implemented. 
-2147286785 (800300FF)  Invalid flag error. 
-2147286784 (80030100)  Attempted to use an object that is busy. 
-2147286783 (80030101)  The storage has been changed since the last
             commit. 
-2147286782 (80030102)  Attempted to use an object that has ceased to
             exist. 
-2147286781 (80030103)  Can't save. 
-2147286780 (80030104)  The compound file %1 was produced with an
             incompatible version of storage. 
-2147286779 (80030105)  The compound file %1 was produced with a newer
             version of storage. 
-2147286778 (80030106)  Share.exe or equivalent is required for
             operation. 
-2147286777 (80030107)  Illegal operation called on non-file based
             storage. 
-2147286776 (80030108)  Illegal operation called on object with extant
             marshallings. 
-2147286775 (80030109)  The docfile has been corrupted. 
-2147286768 (80030110)  OLE32.DLL has been loaded at the wrong address. 
-2147286527 (80030201)  The file download was aborted abnormally. The
             file is incomplete. 
-2147286526 (80030202)  The file download has been terminated. 
-2147418111 (80010001)  Call was rejected by callee. 
-2147418110 (80010002)  Call was canceled by the message filter. 
-2147418109 (80010003)  The caller is dispatching an intertask
             SendMessage call and cannot call out via
             PostMessage. 
-2147418108 (80010004)  The caller is dispatching an asynchronous call
             and cannot make an outgoing call on behalf of
             this call. 
-2147418107 (80010005)  It is illegal to call out while inside message
             filter. 
-2147418106 (80010006)  The connection terminated or is in a bogus state
             and cannot be used any more. Other connections
             are still valid. 
-2147418105 (80010007)  The callee (server [not server application]) is
             not available and disappeared; all connections
             are invalid. The call may have executed. 
-2147418104 (80010008)  The caller (client) disappeared while the callee
             (server) was processing a call. 
-2147418103 (80010009)  The data packet with the marshalled parameter
             data is incorrect. 
-2147418102 (8001000A)  The call was not transmitted properly; the
             message queue was full and was not emptied after
             yielding. 
-2147418101 (8001000B)  The client (caller) cannot marshal the parameter
             data - low memory, etc. 
-2147418100 (8001000C)  The client (caller) cannot unmarshal the return
             data - low memory, etc. 
-2147418099 (8001000D)  The server (callee) cannot marshal the return
             data - low memory, etc. 
-2147418098 (8001000E)  The server (callee) cannot unmarshal the
             parameter data - low memory, etc. 
-2147418097 (8001000F)  Received data is invalid; could be server or
             client data. 
-2147418096 (80010010)  A particular parameter is invalid and cannot be
             (un)marshalled. 
-2147418095 (80010011)  There is no second outgoing call on same channel
             in DDE conversation. 
-2147418094 (80010012)  The callee (server [not server application]) is
             not available and disappeared; all connections
             are invalid. The call did not execute. 
-2147417856 (80010100)  System call failed. 
-2147417855 (80010101)  Could not allocate some required resource
             (memory, events, ...) 
-2147417854 (80010102)  Attempted to make calls on more than one thread
             in single threaded mode. 
-2147417853 (80010103)  The requested interface is not registered on the
             server object. 
-2147417852 (80010104)  RPC could not call the server or could not return
             the results of calling the server. 
-2147417851 (80010105)  The server threw an exception. 
-2147417850 (80010106)  Cannot change thread mode after it is set. 
-2147417849 (80010107)  The method called does not exist on the server. 
-2147417848 (80010108)  The object invoked has disconnected from its
             clients. 
-2147417847 (80010109)  The object invoked chose not to process the call
             now. Try again later. 
-2147417846 (8001010A)  The message filter indicated that the application
             is busy. 
-2147417845 (8001010B)  The message filter rejected the call. 
-2147417844 (8001010C)  A call control interfaces was called with invalid
             data. 
-2147417843 (8001010D)  An outgoing call cannot be made since the
             application is dispatching an input-synchronous
             call. 
-2147417842 (8001010E)  The application called an interface that was
             marshalled for a different thread. 
-2147417841 (8001010F)  CoInitialize has not been called on the current
             thread. 
-2147417840 (80010110)  The version of OLE on the client and server
             machines does not match. 
-2147417839 (80010111)  OLE received a packet with an invalid header. 
-2147417838 (80010112)  OLE received a packet with an invalid extension. 
-2147417837 (80010113)  The requested object or interface does not exist. 
-2147417836 (80010114)  The requested object does not exist. 
-2147417835 (80010115)  OLE has sent a request and is waiting for a
             reply. 
-2147417834 (80010116)  OLE is waiting before retrying a request. 
-2147417833 (80010117)  Call context cannot be accessed after call
             completed. 
-2147417832 (80010118)  Impersonate on unsecured calls is not supported. 
-2147417831 (80010119)  Security must be initialized before any
             interfaces are marshalled or unmarshalled. It
             cannot be changed once initialized. 
-2147417830 (8001011A)  No security packages are installed on this
             machine or the user is not logged on or there are
             no compatible security packages between the
             client and server. 
-2147417829 (8001011B)  Access is denied. 
-2147417828 (8001011C)  Remote calls are not allowed for this process. 
-2147417827 (8001011D)  The marshalled interface data packet (OBJREF) has
             an invalid or unknown format. 
-2147352577 (8001FFFF)  An internal error occurred. 
-2146893823 (80090001)  Bad UID. 
-2146893822 (80090002)  Bad Hash. 
-2146893821 (80090003)  Bad Key. 
-2146893820 (80090004)  Bad Length. 
-2146893819 (80090005)  Bad Data. 
-2146893818 (80090006)  Invalid Signature. 
-2146893817 (80090007)  Bad Version of provider. 
-2146893816 (80090008)  Invalid algorithm specified. 
-2146893815 (80090009)  Invalid flags specified. 
-2146893814 (8009000A)  Invalid type specified. 
-2146893813 (8009000B)  Key not valid for use in specified state. 
-2146893812 (8009000C)  Hash not valid for use in specified state. 
-2146893811 (8009000D)  Key does not exist. 
-2146893810 (8009000E)  Insufficient memory available for the operation. 
-2146893809 (8009000F)  Object already exists. 
-2146893808 (80090010)  Access denied. 
-2146893807 (80090011)  Object was not found. 

-2146893806 (80090012)  Data already encrypted. 
-2146893805 (80090013)  Invalid provider specified. 
-2146893804 (80090014)  Invalid provider type specified. 
-2146893803 (80090015)  Provider's public key is invalid. 
-2146893802 (80090016)  Keyset does not exist. 
-2146893801 (80090017)  Provider type not defined. 
-2146893800 (80090018)  Provider type as registered is invalid. 
-2146893799 (80090019)  The keyset is not defined. 
-2146893798 (8009001A)  Keyset as registered is invalid. 
-2146893797 (8009001B)  Provider type does not match registered value. 
-2146893796 (8009001C)  The digital signature file is corrupt. 
-2146893795 (8009001D)  Provider DLL failed to initialize correctly. 
-2146893794 (8009001E)  Provider DLL could not be found. 
-2146893793 (8009001F)  The Keyset parameter is invalid. 
-2146893792 (80090020)  An internal error occurred. 
-2146893791 (80090021)  A base error occurred. 
-2146762751 (800B0001)  The specified trust provider is not known on this
             system. 
-2146762750 (800B0002)  The trust verification action specified is not
             supported by the specified trust provider. 
-2146762749 (800B0003)  The form specified for the subject is not one
             supported or known by the specified trust
             provider. 
-2146762748 (800B0004)  The subject is not trusted for the specified
             action. 
-2146762747 (800B0005)  Error due to problem in ASN.1 encoding process. 
-2146762746 (800B0006)  Error due to problem in ASN.1 decoding process. 
-2146762745 (800B0007)  Reading / writing Extensions where Attributes are
             appropriate, and visa versa. 
-2146762744 (800B0008)  Unspecified cryptographic failure. 
-2146762743 (800B0009)  The size of the data could not be determined. 
-2146762742 (800B000A)  The size of the indefinite-sized data could not
             be determined. 
-2146762741 (800B000B)  This object does not read and write self-sizing
             data. 
-2146762496 (800B0100)  No signature was present in the subject. 
-2146762495 (800B0101)  A required certificate is not within its validity
             period. 
-2146762494 (800B0102)  The validity periods of the certification chain
             do not nest correctly.
-2146762493 (800B0103)  A certificate that can only be used as an
             end-entity is being used as a CA or visa versa.
-2146762492 (800B0104)  A path length constraint in the certification
             chain has been violated.
-2146762491 (800B0105)  An extension of unknown type that is labeled
             'critical' is present in a certificate.
-2146762490 (800B0106)  A certificate is being used for a purpose other
             than that for which it is permitted.
-2146762489 (800B0107)  A parent of a given certificate in fact did not
             issue that child certificate.
-2146762488 (800B0108)  A certificate is missing or has an empty value
             for an important field, such as a subject or
             issuer name.
-2146762487 (800B0109)  A certification chain processed correctly, but
             terminated in a root certificate which isn't
             trusted by the trust provider.
-2146762486 (800B010A)  A chain of certs didn't chain as they should in a
             certain application of chaining.
				

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στο Office 97 ή Office 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
253235ΑΡΧΕΊΟ: OFFAUTMN.EXE ασχολείται με το Office 97 και 2000 αυτοματοποίησης και παρέχει δείγμα κώδικα
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:
.aspx http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/aa188489 (office.10)

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 186063 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbapi kbautomation kbinfo kbinterop kbmt KB186063 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:186063

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com