INFORMACJE: Interpretacja błędów automatyzacji dotyczących języka VB/VBA (długie)

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 186063 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL186063
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano kilka metod umożliwiających uzyskanie treści komunikatu związanego z danym kodem błędu. Zamieszczono tu również listę kodów błędów i ich opisy, które można znaleźć w pliku Winerror.h

UWAGA: Komunikaty o błędach, które pojawiają się podczas pracy z funkcją automatyzacji w języku Visual Basic lub VBA (Visual Basic for Applications), nie zawsze zawierają opisy tekstowe.

Więcej informacji

Informacje pochodzące z pliku Winerror.h

Podczas automatyzowania innej aplikacji za pomocą języka Visual Basic lub VBA może wystąpić błąd podobny do następującego:
Błąd wykonania '-2147418094 (80010012)':
Błąd automatyzacji.
Wartość -2147418094 jest kodem błędu wyrażonym w systemie dziesiętnym; wartość 80010012 jest tym samym kodem wyrażonym w systemie szesnastkowym. Jest to kod, który opisano w pliku nagłówkowym Winerror.h programu Microsoft Visual C++. Aby zlokalizować ten kod błędu, należy wyszukać jego wartość wyrażoną szesnastkowo (czyli 80010012). Oto fragment pliku Winerror.h, który stanowi opis tego błędu:
  // 
  // MessageId: RPC_E_SERVER_DIED_DNE
  // 
  // MessageText:
  // 
  // Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera]) jest niedostępny
  // i zniknął; wszystkie połączenia są nieprawidłowe. Wywołanie nie zostało
  // wykonane.
  // 
  #define RPC_E_SERVER_DIED_DNE      _HRESULT_TYPEDEF_(0x80010012L)
				
Plik Winerror.h jest dołączony do programu Microsoft Visual C++, a ponadto jest udostępniany w bibliotece Microsoft Developer Network (MSDN) Library.

UWAGA: W pliku Winerror.h nie ma opisów błędów automatyzacji specyficznych dla aplikacji serwera. Jeżeli w tym pliku nie można odnaleźć określonego kodu błędu, należy zajrzeć do dokumentacji dotyczącej aplikacji serwera. Na ogół 4 ostatnie cyfry kodu błędu wyrażonego szesnastkowo oznaczają błąd specyficzny aplikacji.

Korzystanie z funkcji FormatMessage

Do wyszukiwania tekstu komunikatu związanego z kodem błędu automatyzacji można użyć funkcji FormatMessage interfejsu API. Na poniższym przykładzie pokazano, jak uzyskać treść komunikatu przy użyciu funkcji FormatMessage:
  Option Explicit

  Const FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM = &H1000

  Private Declare Function FormatMessage Lib "kernel32" Alias _
   "FormatMessageA" ( ByVal dwFlags As Long, lpSource As Long, _
   ByVal dwMessageId As Long, ByVal dwLanguageId As Long, _
   ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long, Arguments As Any) _
   As Long

  Private Function MessageText(lCode As Long) As String
    Dim sRtrnCode As String
    Dim lRet As Long

    sRtrnCode = Space$(256)
    lRet = FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, 0&, lCode, 0&, _
         sRtrnCode, 256&, 0&)
    If lRet >0 Then
     MessageText = Left(sRtrnCode, lRet)
    Else
     MessageText = "Nie znaleziono błędu."
    End If

  End Function
				
W kolejnym przykładzie pokazano, jak używać tej funkcji w kodzie automatyzacji. W przykładzie tym program Microsoft Excel pełni rolę aplikacji serwera. Odwołanie do obiektu skoroszytu po jego zniszczeniu (lub zamknięciu) powoduje wygenerowanie błędu. Aby zilustrować, w jaki sposób należy korzystać z funkcji MessageText, w tym przykładzie celowo wygenerowano błąd przez odwołanie do obiektu skoroszytu po jego zamknięciu:
Dim xl As Object
  Dim book As Object
  Dim sMsg As String

  Set xl = CreateObject("excel.application")
  Set book = xl.workbooks.Add
  book.Close False
  On Error Resume Next
  Debug.Print book.Name '<-Generuje błąd automatyzacji, ponieważ
             ' skoroszyt, do którego odwołuje się obiekt book
             ' został zamknięty.

  If Err.Number <>0 Then

    sMsg = MessageText(Err.Number)
    MsgBox "Błąd automatyzacji " & vbCr & Err.Number & _
       " (" & Hex(Err.Number) & ")" & vbCr & sMsg

  End If
  On Error GoTo 0
  Set xl = Nothing
				
Odwołanie do obiektu book po zniszczeniu skoroszytu powoduje wygenerowanie błędu wykonania -2147418094 (80010012). Zwrócony przez funkcję FormatMessage tekst komunikatu w przypadku tego błędu ma następującą postać:
Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera]) jest niedostępny i zniknął; wszystkie połączenia są nieprawidłowe. Wywołanie nie zostało wykonane.
UWAGA: Funkcja FormatMessage nie zwraca błędów, które są specyficzne dla aplikacji.

Korzystanie z narzędzia Error Lookup

Program Microsoft Visual C++ 5.0 zawiera narzędzie o nazwie Error Lookup, które umożliwia wyświetlanie treści komunikatu związanego z określonym kodem błędu.

Aby skorzystać z tego narzędzia, uruchom program Microsoft Visual C++ i kliknij polecenie Error Lookup (Sprawdzanie błędów) w menu Tools (Narzędzia). Wpisz kod błędu i kliknij przycisk Lookup (Sprawdź). Na przykład, jeśli ostatnio został wyświetlony kod błędu -2147418094 (80010012), który opisano powyżej, w polu „Error Lookup” wpisz następujący tekst, a następnie kliknij przycisk Lookup:
0x80010012

Lista błędów z pliku WINERROR.H

W następującej tabeli opisano kody błędów, które znajdują się w pliku Winerror.h dostarczanym z programem Microsoft Visual C++ 5.0:
 Błąd      Błąd
 automatyzacji automatyzacji
 dziesiętnie  szesnastkowo    Opis błędu

-2147418113 (8000FFFF)  Katastrofalny błąd.
-2147942413 (8007000D)  Nieprawidłowe dane.

-2147467263 (80004001)  Nie zaimplementowano.
-2147024882 (8007000E)  Za mało pamięci.
-2147024809 (80070057)  Co najmniej jeden argument jest nieprawidłowy.
-2147467262 (80004002)  Taki interfejs nie jest obsługiwany.
-2147467261 (80004003)  Nieprawidłowy wskaźnik.
-2147024890 (80070006)  Nieprawidłowe dojście.
-2147467260 (80004004)  Operacja przerwana.
-2147467259 (80004005)  Nieokreślony błąd.
-2147024891 (80070005)  Ogólny błąd odmowy dostępu.
-2147483647 (80000001)  Nie zaimplementowano.
-2147483646 (80000002)  Za mało pamięci.
-2147483645 (80000003)  Co najmniej jeden argument jest nieprawidłowy.
-2147483644 (80000004)  Taki interfejs nie jest obsługiwany.
-2147483643 (80000005)  Nieprawidłowy wskaźnik.
-2147483642 (80000006)  Nieprawidłowe dojście.
-2147483641 (80000007)  Operacja przerwana.
-2147483640 (80000008)  Nieokreślony błąd.
-2147483639 (80000009)  Ogólny błąd odmowy dostępu.
-2147483638 (8000000A)  Dane niezbędne do ukończenia tej operacji
             nie są jeszcze dostępne.
-2147467258 (80004006)  Błąd pamięci lokalnej wątku.
-2147467257 (80004007)  Awaria przydzielania pamięci udostępnianej.
-2147467256 (80004008)  Awaria przydzielania pamięci.
-2147467255 (84009)    Nie można zainicjować pamięci podręcznej klasy.
-2147467254 (84009)    Nie można zainicjować usługi RPC.
-2147467253 (8000400B)  Nie można ustawić sterowania kanałem lokalnego magazynu wątków.
-2147467252 (8000400C)  Nie można przydzielić sterowania
             kanałem lokalnego magazynu wątków.
-2147467251 (8000400D)  Dostarczony przez użytkownika program
             przydzielania pamięci jest niedopuszczalny.
-2147467250 (8000400E)  Mutex usługi OLE już istnieje.
-2147467249 (8000400E)  Odwzorowanie pliku usługi OLE już istnieje.
-2147467248 (80004010)  Nie można odwzorować widoku pliku usługi OLE.
-2147467247 (80004011)  Próba uruchomienia usługi OLE nie powiodła się.
-2147467246 (80004012)  Wykonano próbę wywołania CoInitialize
             po raz drugi podczas pracy jednowątkowej.
-2147467245 (80004013)  Zdalna aktywacja była niezbędna,
             lecz nie była dozwolona.
-2147467244 (80004014)  Zdalna aktywacja była niezbędna, ale dostarczona
             nazwa serwera była nieprawidłowa.
-2147467243 (80004015)  Klasa jest skonfigurowana do pracy jako
             identyfikator bezpieczeństwa inny niż wywołujący.
-2147467242 (80004016)  Użycie usług Ole1 wymagające okien DDE
             jest wyłączone.
-2147467241 (80004017)  Nazwa UruchomJako musi być 
             w formacie 
             <nazwa domeny>\<nazwa użytkownika>
             lub po prostu <nazwa użytkownika>.       
-2147467240 (80004018)  Proces serwera nie mógł zostać uruchomiony. Ścieżka jest niepoprawna. 

-2147467239 (80004019)  Proces serwera nie mógł zostać uruchomiony z tą
             identyfikacją. Ścieżka jest niepoprawna
             lub niedostępna. 
-2147467238 (8000401A)  Proces serwera nie mógł zostać uruchomiony, ponieważ
             jego identyfikacja jest niepoprawna. Sprawdź nazwę użytkownika i hasło.
 
-2147467237 (8000401B)  Klient nie ma zezwolenia na uruchomienie tego serwera. 
-2147467236 (8000401C)  Usługa oferująca ten serwer nie mogła zostać uruchomiona.
 
-2147467235 (8000401D)  Ten komputer nie mógł nawiązać łączności z komputerem
             oferującym serwer. 
-2147467234 (8000401E)  Serwer nie odpowiedział po uruchomieniu. 
-2147467233 (8000401F)  Informacje rejestracyjne tego serwera są
             niespójne lub niekompletne. 
-2147467232 (80004020)  Informacje rejestracyjne tego interfejsu są
             niespójne lub niekompletne. 
-2147467231 (80004021)  Operacja, której próbowano, nie jest obsługiwana. 
-2147221504 (80040000)  Nieprawidłowa struktura OLEVERB.
-2147221503 (80040001)  Nieprawidłowe flagi sygnalizacji.
-2147221502 (80040002)  Nie można kontynuować zliczania z powodu braku
             skojarzonych danych.
-2147221501 (80040003)  Ta implementacja nie przyjmuje sygnalizacji.
-2147221500 (80040004)  Brak połączenia dla tego identyfikatora połączenia.
-2147221499 (80040005)  Aby wykonać tę operację, należy uruchomić obiekt.
-2147221498 (80040006)  Brak pamięci podręcznej, na której można by operować.
-2147221497 (80040007)  Obiekt nie zainicjowany.
-2147221496 (80040008)  Klasa źródła połączonego obiektu uległa zmianie.
-2147221495 (80040009)  Nie można uzyskać monikera obiektu.
-2147221494 (8004000A)  Nie można wykonać wiązania ze źródłem.
-2147221493 (8004000B)  Obiekt jest statyczny; operacja niedozwolona.
-2147221492 (8004000C)  Użytkownik anulował okno dialogowe zapisywania.
-2147221491 (8004000D)  Nieprawidłowy prostokąt.
-2147221490 (8004000E)  Plik compobj.dll jest za stary dla inicjowanego pliku
             ole2.dll.
-2147221489 (8004000F)  Nieprawidłowy uchwyt okna.
-2147221488 (80040010)  Obiekt nie jest w żadnym z aktywnych stanów inplace.
-2147221487 (80040011)  Nie można wykonać konwersji obiektu.
-2147221486 (80040012)  Nie można wykonać operacji, ponieważ obiektowi nie
             przyznano jeszcze pamięci.
-2147221404 (80040064)  Nieprawidłowa struktura FORMATETC.
-2147221403 (80040065)  Nieprawidłowa struktura DVTARGETDEVICE.
-2147221402 (80040066)  Nieprawidłowa struktura STDGMEDIUM.
-2147221401 (80040067)  Nieprawidłowa struktura STATDATA.
-2147221400 (80040068)  Nieprawidłowa wartość lindex.
-2147221399 (80040069)  Nieprawidłowa wartość tymed.
-2147221398 (8004006A)  Nieprawidłowy format Schowka.
-2147221397 (8004006B)  Nieprawidłowy aspekt (aspekty).
-2147221396 (8004006C)  Parametr tdSize struktury DVTARGETDEVICE
             jest nieprawidłowy.
-2147221395 (8004006D)  Obiekt nie obsługuje interfejsu IViewObject.
-2147221248 (80040100)  Trwa próba odwołania miejsca docelowego upuszczania, które
             nie zostało zarejestrowane.
-2147221247 (80040101)  To okno zostało już zarejestrowane jako miejsce
             docelowe upuszczania.
-2147221246 (80040102)  Nieprawidłowe dojście okna.
-2147221232 (80040110)  Klasa nie obsługuje agregacji (lub obiekt klasy
             jest zdalny).
-2147221231 (80040111)  Generator klas ClassFactory nie może dostarczyć żądanej klasy.
-2147221184 (80040140)  Wystąpił błąd podczas rysowania widoku.
-2147221168 (80040150)  Nie można odczytać klucza z Rejestru.
-2147221167 (80040151)  Nie można zapisać klucza w Rejestrze.
-2147221166 (80040152)  Nie można odnaleźć klucza w Rejestrze.
-2147221165 (80040153)  Nieprawidłowa wartość dla Rejestru.
-2147221164 (80040154)  Klasa niezarejestrowana.
-2147221163 (80040155)  Interfejs niezarejestrowany.
-2147221136 (80040170)  Pamięć podręczna nie zaktualizowana.
-2147221120 (80040180)  Brak zleceń dla obiektu OLE.
-2147221119 (80040181)  Nieprawidłowe zlecenie dla obiektu OLE.
-2147221088 (800401A0)  Cofnięcie jest niedostępne.
-2147221087 (800401A1)  Miejsce na narzędzia jest niedostępne.
-2147221056 (800401C0)  Metoda OLESTREAM Get nie powiodła się.
-2147221055 (800401C0)  Metoda OLESTREAM Put nie powiodła się.
-2147221054 (800401C2)  Zawartość OLESTREAM jest w niepoprawnym formacie.
-2147221053 (800401C3)  W wywołaniu Windows GDI wystąpił błąd podczas
             konwertowania mapy bitowej na format DIB.
-2147221052 (800401C2)  Zawartość IStorage jest w niepoprawnym formacie.
-2147221051 (800401C5)  W zawartości IStorage brak jednego ze
             standardowych strumieni.
-2147221050 (800401C6)  W wywołaniu Windows GDI wystąpił błąd podczas
             konwertowania formatu DIB na mapę bitową. 
-2147221040 (800401D0)  Funkcja OpenClipboard nie powiodła się.
-2147221039 (800401D1)  Funkcja EmptyClipboard nie powiodła się.
-2147221038 (800401D2)  Funkcja SetClipboard nie powiodła się.
-2147221037 (800401D3)  Dane w Schowku są nieprawidłowe.
-2147221036 (800401D4)  Funkcja CloseClipboard nie powiodła się.
-2147221024 (800401E0)  Moniker musi być podłączony ręcznie.
-2147221023 (800401E1)  Operacja przekroczyła termin graniczny.
-2147221022 (800401E2)  Moniker musi być rodzajowy.
-2147221021 (800401E3)  Operacja niedostępna.
-2147221020 (800401E4)  Nieprawidłowa składnia.
-2147221019 (800401E5)  Brak obiektu dla monikera.
-2147221018 (800401E6)  Złe rozszerzenie dla pliku.
-2147221017 (800401E7)  Operacja pośrednia nie powiodła się.
-2147221016 (800401A0)  Moniker nie nadaje się do wiązania.
-2147221015 (800401E9)  Moniker nie jest związany.
-2147221014 (800401EA)  Moniker nie może otworzyć pliku.
-2147221013 (800401EB)  Do pomyślnego zakończenia operacji konieczne jest wprowadzenie informacji przez użytkownika.
-2147221012 (800401EC)  Klasa monikera nie ma odwrotności.
-2147221011 (800401ED)  Moniker nie odwołuje się do magazynu.
-2147221010 (800401EE)  Brak wspólnego prefiksu.
-2147221009 (800401EF)  Nie można wyliczyć monikera.
-2147221008 (800401F0)  Funkcja CoInitialize nie została wywołana. 
-2147221007 (800401F1)  Funkcja CoInitialize została już wywołana. 
-2147221006 (800401F2)  Nie można ustalić klasy obiektu.
-2147221005 (800401F3)  Nieprawidłowy ciąg klasy.
-2147221004 (800401F4)  Nieprawidłowy ciąg interfejsu.
-2147221003 (800401F5)  Nie można odnaleźć aplikacji.
-2147221002 (800401F6)  Aplikacja nie może być uruchomiona więcej niż jeden raz.
-2147221001 (800401F7)  Wystąpił jakiś błąd w programie aplikacji.
-2147221000 (800401F8)  Nie znaleziono biblioteki DLL dla klasy.
-2147220999 (800401F9)  Błąd w pliku biblioteki DLL.
-2147220998 (800401FA)  Nieprawidłowy system operacyjny lub wersja systemu operacyjnego dla tej aplikacji.
-2147220997 (800401FB)  Obiekt nie jest zarejestrowany.
-2147220996 (800401FC)  Obiekt jest już zarejestrowany.
-2147220995 (800401FD)  Obiekt nie jest połączony z serwerem.
-2147220994 (800401FE)  Aplikacja została uruchomiona, lecz nie zarejestrowała
             klasy factory.
-2147220993 (800401FF)  Obiekt został zwolniony.
-2146959359 (80080001)  Próba utworzenia obiektu klasy nie powiodła się.
-2146959358 (80080002)  Usługa OLE nie mogła powiązać obiektu.
-2146959357 (80080003)  Komunikacja RPC z usługą OLE nie powiodła się.
-2146959356 (80080004)  Zła ścieżka do obiektu.
-2146959355 (80080005)  Wykonanie serwera nie powiodło się.
-2146959354 (80080006)  Usługa OLE nie mogła skontaktować się z serwerem
             obiektu.
-2146959353 (80080007)  Nie można znormalizować ścieżki monikera.
-2146959352 (80080008)  Serwer obiektu wstrzymuje pracę, gdy kontaktuje się
             z nim usługa OLE.
-2146959351 (80080009)  Został określony nieprawidłowy wskaźnik bloku katalogu głównego.
-2146959344 (80080010)  Łańcuch alokacji zawierał nieprawidłowy wskaźnik
             połączenia.
-2146959343 (80080011)  Żądany rozmiar alokacji był za duży.
-2147352575 (80020001)  Nieznany interfejs. 
-2147352573 (80020003)  Nie znaleziono członka grupy. 
-2147352572 (80020004)  Nie można odnaleźć parametru. 
-2147352571 (80020005)  Niezgodność typów. 
-2147352570 (80020006)  Nieznana nazwa. 
-2147352569 (80020007)  Brak nazwanych argumentów. 
-2147352568 (80020008)  Zły typ zmiennej. 
-2147352567 (80020009)  Wystąpił wyjątek. 
-2147352566 (8002000A)  Poza obecnym zakresem. 
-2147352565 (8002000B)  Nieprawidłowy indeks. 
-2147352564 (8002000C)  Nieznany język. 
-2147352563 (8002000D)  Pamięć jest zablokowana. 
-2147352562 (8002000E)  Nieprawidłowa liczba parametrów. 
-2147352561 (8002000F)  Parametr nie jest opcjonalny. 
-2147352560 (80020010)  Nieprawidłowy wywoływany. 
-2147352559 (80020011)  Nie obsługuje kolekcji. 
-2147319786 (80028016)  Za mały bufor. 
-2147319784 (80028018)  Biblioteka w starym formacie lub nieprawidłowy typ biblioteki. 
-2147319783 (80028019)  Biblioteka w starym formacie lub nieprawidłowy typ biblioteki. 
-2147319780 (8002801C)  Błąd dostępu do rejestru OLE. 
-2147319779 (8002801D)  Niezarejestrowana biblioteka. 
-2147319769 (80028027)  Związany z nieznanym typem. 
-2147319768 (80028028)  Nazwa kwalifikowana niedozwolona. 
-2147319767 (80028029)  Nieprawidłowe odwołanie w przód lub odwołanie do
             nie skompilowanego typu. 
-2147319766 (8002802A)  Niezgodność typów. 
-2147319765 (8002802B)  Nie można odnaleźć elementu. 
-2147319764 (8002802C)  Niejednoznaczna nazwa. 
-2147319763 (8002802D)  Nazwa już istnieje w bibliotece. 
-2147319762 (8002802E)  Nieznany identyfikator LCID. 
-2147319761 (8002802F)  Funkcja nie zdefiniowana w określonej bibliotece DLL. 
-2147317571 (800288BD)  Niewłaściwy rodzaj modułu dla tej operacji. 
-2147317563 (800288C5)  Rozmiar nie może przekroczyć 64 KB. 
-2147317562 (800288C6)  Podwójny identyfikator w hierarchii dziedziczenia. 
-2147317553 (800288CF)  Niepoprawny poziom dziedziczenia w standardowym obiekcie
             hmember OLE. 
-2147316576 (80028CA0)  Niezgodność typów. 
-2147316575 (80028CA1)  Nieprawidłowa liczba argumentów. 
-2147316574 (80028CA2)  Błąd We/Wy. 
-2147316573 (80028CA3)  Wystąpił błąd podczas tworzenia unikatowego pliku tmp. 
-2147312566 (80029C4A)  Wystąpił błąd podczas ładowania biblioteki typu/DLL. 
-2147312509 (80029C83)  Niespójne funkcje właściwości. 
-2147312508 (80029C84)  Cykliczna zależność między typami/modułami. 
-2147287039 (80030001)  Nie można wykonać żądanej operacji. 
-2147287038 (80030002)  Nie można odnaleźć %1. 
-2147287037 (80030003)  Nie można odnaleźć ścieżki %1. 
-2147287036 (80030004)  Za mało zasobów do otwarcia następnego pliku.
 
-2147287035 (80030005)  Odmowa dostępu. 
-2147287034 (80030006)  Próbowano wykonać operację na nieprawidłowym obiekcie. 
-2147287032 (80030008)  Za mało dostępnej pamięci do wykonania operacji.
 
-2147287031 (80030009)  Błąd nieprawidłowego wskaźnika. 
-2147287022 (80030012)  Nie ma więcej wprowadzonych informacji do zwrotu. 
-2147287021 (80030013)  Dysk jest chroniony przed zapisem. 
-2147287015 (80030019)  Wystąpił błąd podczas operacji wyszukiwania. 
-2147287011 (8003001D)  W czasie operacji zapisu wystąpił błąd dysku. 
-2147287010 (8003001E)  W czasie operacji odczytu wystąpił błąd dysku. 
-2147287008 (80030020)  Nastąpiło naruszenie zasad udostępniania. 
-2147287007 (80030021)  Nastąpiło naruszenie blokady. 
-2147286960 (80030050)  %1 już istnieje. 
-2147286953 (80030057)  Błąd nieprawidłowego parametru. 
-2147286928 (80030070)  Niewystarczająca ilość miejsca na dysku do ukończenia operacji.
 
-2147286800 (800300F0)  Niewłaściwy zapis złożonej właściwości do zestawu
             właściwości prostych. 
-2147286790 (800300FA)  Wywołanie API zakończyło się niestandardowo. 
-2147286789 (800300FB)  Plik %1 nie jest prawidłowym plikiem złożonym. 
-2147286788 (800300FC)  Nazwa %1 jest nieprawidłowa. 
-2147286787 (800300FD)  Wystąpił nieoczekiwany błąd. 
-2147286786 (800300FE)  Ta funkcja nie jest zaimplementowana. 
-2147286785 (800300FF)  Błąd nieprawidłowej flagi. 
-2147286784 (80030100)  Próbowano użyć obiektu, który jest zajęty. 
-2147286783 (80030101)  Pamięć zmieniła się od czasu ostatniego zatwierdzenia.
 
-2147286782 (80030102)  Próbowano użyć obiektu, który przestał istnieć.
 
-2147286781 (80030103)  Nie można zapisać. 
-2147286780 (80030104)  Plik złożony %1 został utworzony za pomocą niezgodnej
             wersji magazynu. 
-2147286779 (80030105)  Plik złożony %1 został utworzony za pomocą nowszej
             wersji magazynu. 
-2147286778 (80030106)  Do operacji jest wymagany plik Share.exe lub jego
             odpowiednik. 
-2147286777 (80030107)  W magazynie nie opartym na plikach wywołano niedozwoloną
             operację. 
-2147286776 (80030108)  Obiekt z istniejącymi skierowaniami został wywołany przez
             niedozwoloną operację. 
-2147286775 (80030109)  Docfile został uszkodzony. 
-2147286768 (80030110)  Plik OLE32.DLL został załadowany pod zły adres. 
-2147286527 (80030201)  Kopiowanie pliku zostało nienormalnie przerwane. Plik jest niekompletny.
 
-2147286526 (80030202)  Kopiowanie pliku zostało wstrzymane. 
-2147418111 (80010001)  Wywołanie zostało odrzucone przez wywoływanego. 
-2147418110 (80010002)  Wywołanie zostało anulowane przez filtr komunikatów. 
-2147418109 (80010003)  Program wywołujący wysyła międzyzadaniowe wywołanie
             funkcji SendMessage i nie może wywołać jej
             za pomocą funkcji PostMessage. 
-2147418108 (80010004)  Program wywołujący wysyła wywołanie asynchroniczne i
             nie może wykonać dla niego wywołania wychodzącego.
 
-2147418107 (80010005)  Wywoływanie z wnętrza filtru komunikatów jest
             niedozwolone. 
-2147418106 (80010006)  Połączenie zostało zakończone lub jest w stanie
             pozornym i nie może już być używane. Inne połączenia są nadal prawidłowe.
 
-2147418105 (80010007)  Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera])
             jest niedostępny i zniknął; wszystkie połączenia
             są nieważne. Wywołanie mogło zostać wykonane. 
-2147418104 (80010008)  Wywołujący (klient) zniknął, gdy wywoływany
             (serwer) przetwarzał wywołanie. 
-2147418103 (80010009)  Pakiet danych ze skierowanymi danymi parametrów
             jest niepoprawny. 
-2147418102 (8001000A)  Wywołanie nie zostało poprawnie nadane;
             kolejka komunikatów była pełna i nie została
             opróżniona po ulokowaniu. 
-2147418101 (8001000B)  Klient (wywołujący) nie może skierować danych
             parametrów — za mało pamięci, itd. 
-2147418100 (8001000C)  Klient (wywołujący) nie może wycofać danych
             parametrów — za mało pamięci, itd. 
-2147418099 (8001000D)  Serwer (wywoływany) nie może skierować danych
             zwrotnych — za mało pamięci, itd. 
-2147418098 (8001000E)  Serwer (wywoływany) nie może wycofać danych
             parametrów — za mało pamięci itd. 
-2147418097 (8001000F)  Odebrane dane są nieprawidłowe; mogły to być dane serwera
             lub klienta. 
-2147418096 (80010010)  Szczególny parametr jest nieprawidłowy i nie może zostać
             skierowany/wycofany. 
-2147418095 (80010011)  Nie ma drugiego wychodzącego wywołania na tym samym kanale
             w konwersacji DDE. 
-2147418094 (80010012)  Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera])
             jest niedostępny i zniknął; wszystkie połączenia
             są nieważne. Wywołanie nie zostało wykonane. 
-2147417856 (80010100)  Wywołanie systemowe nie powiodło się. 
-2147417855 (80010101)  Nie można przydzielić niektórych żądanych zasobów
             (pamięć, zdarzenia, ...). 
-2147417854 (80010102)  Próbowano wykonać wywołania na więcej niż jednym wątku
             w jednowątkowym trybie pracy. 
-2147417853 (80010103)  Żądany interfejs nie jest zarejestrowany
             w serwerze obiektu. 
-2147417852 (80010104)  RPC nie mogło wywołać serwera lub nie mogło zwrócić
             wyników wywołania serwera. 
-2147417851 (80010105)  Serwer wywołał wyjątek. 
-2147417850 (80010106)  Po ustawieniu trybu wątku nie można go zmienić. 
-2147417849 (80010107)  Wywoływana metoda nie istnieje w serwerze. 
-2147417848 (80010108)  Wywołany obiekt odłączył się od swoich klientów.
 
-2147417847 (80010109)  Wywołany obiekt nie rozpoczął teraz przetwarzania
             wywołania. Spróbuj ponownie później. 
-2147417846 (8001010A)  Filtr wiadomości wykazał, że aplikacja
             jest zajęta. 
-2147417845 (8001010B)  Filtr wiadomości odrzucił wywołanie. 
-2147417844 (8001010C)  Interfejs kontrolny wywołania został wywołany z nieprawidłowymi
             danymi. 
-2147417843 (8001010D)  Nie można wykonać wywołania wychodzącego, ponieważ
             aplikacja wykonuje wywołanie synchroniczne
             z wejściem. 
-2147417842 (8001010E)  Aplikacja wywołała interfejs, który
             został skierowany na inny wątek. 
-2147417841 (8001010F)  Funkcja CoInitialize nie została wywołana w bieżącym wątku.
 
-2147417840 (80010110)  Wersje OLE na komputerze klienta i na serwerze
             są niezgodne. 
-2147417839 (80010111)  OLE odebrało pakiet z niewłaściwym nagłówkiem. 
-2147417838 (80010112)  OLE odebrało pakiet z niewłaściwym rozszerzeniem. 
-2147417837 (80010113)  Wymagany obiekt lub interfejs nie istnieje. 
-2147417836 (80010114)  Żądany obiekt nie istnieje. 
-2147417835 (80010115)  OLE wysłało zadanie i czeka na odpowiedź.
 
-2147417834 (80010116)  OLE czeka przed ponowną próbą zadania. 
-2147417833 (80010117)  Zawartość wywołania nie może być dostępna po zakończeniu wywołania.
 
-2147417832 (80010118)  Personifikacja podczas niezabezpieczonych wywołań nie jest obsługiwana. 
-2147417831 (80010119)  Zabezpieczenia muszą zostać zainicjowane przed skierowaniem
             lub wycofaniem jakichkolwiek interfejsów. Po zainicjowaniu nie można ich już zmienić.
 
-2147417830 (8001011A)  Żadne pakiety zabezpieczeń nie są zainstalowane na tym
             komputerze lub użytkownik nie jest zalogowany albo
             też nie ma żadnych pakietów zabezpieczeń zgodnych
             dla klienta i serwera. 
-2147417829 (8001011B)  Odmowa dostępu. 
-2147417828 (8001011C)  Zdalne wywołania nie są dozwolone dla tego procesu. 
-2147417827 (8001011D)  Skierowany pakiet danych interfejsu (OBJREF) jest
             w nieprawidłowym lub nieznanym formacie. 
-2147352577 (8001FFFF)  Wystąpił błąd wewnętrzny. 
-2146893823 (80090001)  Zły UID. 
-2146893822 (80090002)  Zły hash. 
-2146893821 (80090003)  Zły klucz. 
-2146893820 (80090004)  Zła długość. 
-2146893819 (80090005)  Złe dane. 
-2146893818 (80090006)  Nieprawidłowy podpis. 
-2146893817 (80090007)  Zła wersja dostawcy. 
-2146893816 (80090008)  Określono nieprawidłowy algorytm. 
-2146893815 (80090009)  Określono nieprawidłową flagę. 
-2146893814 (8009000A)  Określono nieprawidłowy typ. 
-2146893813 (8009000B)  Nieprawidłowy klucz do użycia w podanym stanie. 
-2146893812 (8009000C)  Nieprawidłowy hash do użycia w podanym stanie. 
-2146893811 (8009000D)  Klucz nie istnieje. 
-2146893810 (8009000E)  Za mało dostępnej pamięci, aby ukończyć operację. 
-2146893809 (8009000F)  Obiekt już istnieje. 
-2146893808 (80090010)  Odmowa dostępu. 
-2146893807 (80090011)  Obiekt nie został odnaleziony. 

-2146893806 (80090012)  Dane są już zakodowane. 
-2146893805 (80090013)  Określono nieprawidłowego dostawcę. 
-2146893804 (80090014)  Określono nieprawidłowy typ dostawcy. 
-2146893803 (80090015)  Klucz publiczny dostawcy jest nieprawidłowy. 
-2146893802 (80090016)  Zestaw kluczy nie istnieje. 
-2146893801 (80090017)  Typ dostawcy nie jest zdefiniowany. 
-2146893800 (80090018)  Zarejestrowany typ dostawcy jest nieprawidłowy. 
-2146893799 (80090019)  Zestaw kluczy nie jest zdefiniowany. 
-2146893798 (8009001A)  Zarejestrowany zestaw kluczy jest nieprawidłowy. 
-2146893797 (8009001B)  Typ dostawcy nie odpowiada zarejestrowanej wartości. 
-2146893796 (8009001C)  Plik podpisu cyfrowego jest uszkodzony. 
-2146893795 (8009001D)  Nie można poprawnie zainicjować biblioteki DLL dostawcy. 
-2146893794 (8009001E)  Nie można znaleźć biblioteki DLL dostawcy. 
-2146893793 (8009001F)  Parametr Keyset jest nieprawidłowy. 
-2146893792 (80090020)  Wystąpił błąd wewnętrzny. 
-2146893791 (80090021)  Wystąpił błąd bazowy. 
-2146762751 (800B0001)  Podany dostawca zaufania jest nieznany w tym systemie.
 
-2146762750 (800B0002)  Podana akcja weryfikacji zaufania nie jest obsługiwana
             przez określonego dostawcę zaufania. 
-2146762749 (800B0003)  Formularz podany dla tego tematu nie
             jest obsługiwany lub znany
             przez określonego dostawcę zaufania. 
-2146762748 (800B0004)  Temat nie jest zaufany dla podanej akcji.
 
-2146762747 (800B0005)  Błąd z powodu problemu w procesie kodowania ASN.1. 
-2146762746 (800B0006)  Błąd z powodu problemu w procesie dekodowania ASN.1. 
-2146762745 (800B0007)  Odczytywanie/zapisywanie rozszerzeń zgodnie
             (i odwrotnie). 
-2146762744 (800B0008)  Nieokreślony błąd kryptograficzny. 
-2146762743 (800B0009)  Określenie rozmiaru danych było niemożliwe. 
-2146762742 (800B000A)  Nie można określić rozmiaru danych, które mogą mieć dowolny rozmiar.
 
-2146762741 (800B000B)  Ten obiekt nie odczytuje ani nie zapisuje danych, które same dopasowują swój rozmiar.
 
-2146762496 (800B0100)  Brak podpisu w temacie. 
-2146762495 (800B0101)  Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności.
 
-2146762494 (800B0102)  Okresy obowiązywania łańcucha certyfikacji nie są poprawnie zagnieżdżone.

-2146762493 (800B0103)  Certyfikat, który może być używany tylko
             jako końcowy jest używany jako certyfikat Urzędu certyfikacji (lub odwrotnie).
-2146762492 (800B0104)  Zostało naruszone ograniczenie długości ścieżki w łańcuchu certyfikacji.

-2146762491 (800B0105)  Certyfikat zawiera nieznane rozszerzenie oznaczone jako „krytyczne”.

-2146762490 (800B0106)  Certyfikat jest używany w celu innym niż cele, dla których jest to dozwolone.

-2146762489 (800B0107)  Certyfikat nadrzędny w rzeczywistości nie wydał tego certyfikatu podrzędnego.

-2146762488 (800B0108)  Brak certyfikatu lub certyfikat posiada puste wartości w ważnych polach takich jak
             Temat lub Nazwa wystawcy.
-2146762487 (800B0109)  Łańcuch certyfikatów został przetworzony, ale
             operację przerwano na certyfikacie głównym, który
             nie należy do zaufanych dla dostawcy zaufania.
-2146762486 (800B010A)  Łańcuch certyfikatów nie został utworzony poprawnie w pewnym zastosowaniu łańcucha.

				

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat w odniesieniu do pakietu Office 97 lub Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
253235 FILE: OFFAUTMN.EXE Discusses Office 97 and 2000 Automation and Provides Sample Code
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę usługi MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489(office.10).aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 186063 - Ostatnia weryfikacja: 23 marca 2007 - Weryfikacja: 6.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic for Applications 5.0
Słowa kluczowe: 
kbapi kbautomation kbinfo kbinterop KB186063

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com