Thông báo l?i máy ch? đ?u cu?i: 3900 đ? 7999

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 186548
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các thông báo l?i Terminal Server 3900 đ? 7999.

THÔNG TIN THÊM

L?i 3900

Thông đi?p t? *** đ? *** ngày ***

L?i 3902

**** b?t ng? cu?i c?a tin nh?n ****

L?i 3905

Nh?n ESC đ? thoát kh?i

L?i 3910

Th?i gian hi?n nay t?i *** là ***

L?i 3911

Đ?ng h? hi?n t?i đ?a phương là *** b?n có mu?n đ?t máy tính đ?a phương th?i gian đ? phù h?p v?i th?i gian t?i ***? ***:

L?i 3912

Không th? đ?nh v? m?t time-server.

L?i 3913

Không th? t?m th?y đi?u khi?n vùng cho vùng ***.
Gi?i thích: Ho?c là tên mi?n này không có b?o m?t đăng nh?p và do đó hi?n không có đi?u khi?n vùng, ho?c b? đi?u khi?n tên mi?n c?a nó là không có s?n.

Hành đ?ng: N?u tên mi?n này không có b?o m?t đăng nh?p, b?n không th? dùng này b? ch? huy. N?u không, th? l?i l?nh. N?u v?n đ? v?n c?n, yêu c?u c?a b?n ngư?i qu?n tr? m?ng n?u đi?u khi?n vùng đang ch?y.

L?i 3915

Thư m?c chính c?a ngư?i dùng không th? đư?c xác đ?nh.
Gi?i thích: H? th?ng không th? xác đ?nh thư m?c.

Hành đ?ng: H?y h?i qu?n tr? m?ng c?a b?n đ? thêm m?t m?c cho b?n.

L?i 3916

Thư m?c chính c?a ngư?i dùng đ? không đư?c ch? r?.
Gi?i thích: H? th?ng không th? xác đ?nh thư m?c.

Hành đ?ng: H?y h?i qu?n tr? m?ng c?a b?n đ? thêm m?t m?c cho b?n.

L?i 3917

Tên ch? ra đ?i v?i thư m?c chính c?a ngư?i dùng (*) không ph?i là m?t ph? đ?t tên quy ư?c (UNC) tên.
Gi?i thích: Thư m?c không ph?i là đư?ng d?n m?ng có th? k?t n?i v?i. Thư m?c ph?i ch? đ?nh m?t đư?ng d?n đ?y đ?, bao g?m c? máy ch? và chia s? tên.

Hành đ?ng: H?y h?i qu?n tr? m?ng c?a b?n đ? xác minh r?ng m?c đư?ng d?n đ? ch? đ?nh trong trương m?c ngư?i dùng là chính xác.

L?i 3918

Lái xe *** bây gi? đư?c k?t n?i v?i ***. Thư m?c là *** \ ***.

L?i 3919

Lái xe *** bây gi? đư?c k?t n?i v?i ***.

L?i 3920 ngư?i

Không có không có bên trái ch? cái ? đ?a có s?n.

L?i 3932

*** là không m?t tên mi?n ho?c nhóm làm vi?c tên h?p l?.
Gi?i thích: Tên b?n ch? ra không h?p l? mi?n ho?c nhóm làm vi?c Tên.

Hành đ?ng: Ki?m tra chính t? c?a tên. Nh?p l?i l?nh v?i m?t h?p l? tên mi?n ho?c nhóm làm vi?c.

L?i 3951

B?n ch? ra quá nhi?u giá tr? cho các *** tùy ch?n.
Gi?i thích: B?n ch? ra quá nhi?u giá tr? cho các tùy ch?n đư?c li?t kê.

Hành đ?ng: Nh?p l?i l?nh v?i m?t s? chính xác c?a các giá tr?. Đ? xem các cú pháp c?a l?nh này, lo?i:
NET giúp l?nh

L?i 3952

B?n đ? nh?p m?t giá tr? không h?p l? cho các *** tùy ch?n.
Gi?i thích: B?n đ? nh?p m?t giá tr? không h?p l? cho các tùy ch?n đư?c li?t kê.

Hành đ?ng: Nh?p l?i l?nh v?i giá tr? h?p l?. Đ? xem cú pháp này l?nh, lo?i:
NET giúp l?nh

L?i 3953

Cú pháp là không chính xác.
Gi?i thích: B?n không s? d?ng đúng cú pháp c?a l?nh này.

Hành đ?ng: Đ? xem cú pháp c?a l?nh này, g?:
NET giúp l?nh

L?i 3960

B?n đ? ch? đ?nh m?t s? t?p không h?p l?.
Gi?i thích: S? nh?n d?ng t?p tin b?n đ? ch? đ?nh là m?t trong hai bên ngoài ph?m vi h?p l? ho?c là nonnumeric.

Hành đ?ng: Nh?p l?i l?nh v?i m?t s? nh?n d?ng t?p tin h?p l?. Đ? xem m?t danh sách các máy ch? t?p đang m? và c?a h? nh?n d?ng s?, lo?i:
NET FILE

L?i 3961

B?n đ? ch? r? m?t s? vi?c in không h?p l?.
Gi?i thích: S? đ?nh danh vi?c in b?n ch? đ?nh là m?t trong hai ngoài ph?m vi h?p l? ho?c là nonnumeric.

Hành đ?ng: Nh?p l?i l?nh v?i m?t s? đ?nh danh vi?c in h?p l?. Đ? Xem danh sách các công vi?c in c?a máy ch?, lo?i:
NET in \\computername\sharename

L?i 3963

Tài kho?n ngư?i dùng ho?c nhóm đư?c ch? đ?nh không t?m th?y.
Gi?i thích: Ngư?i dùng ho?c nhóm tài kho?n b?n đ? g? không t?n t?i.

Hành đ?ng: Nh?p l?i các l?nh, ch? đ?nh tài kho?n hi?n t?i.

L?i 3965

Ngư?i dùng đư?c thêm vào nhưng không có hi?u l?c cho t?p tin và in Services cho NetWare.

L?i 3966

T?p tin và in Services cho NetWare không đư?c cài đ?t.

L?i 3967

Không th? đ?t thu?c tính ngư?i dùng cho t?p tin và in Services cho NetWare.

L?i 3968

M?t kh?u cho *** là: ***

L?i 3969

Đăng nh?p tương thích NetWare

L?i 5001

Tài nguyên c?m không th? di chuy?n đ?n m?t nhóm khác v? khác ngu?n tài nguyên là ph? thu?c vào nó.

L?i 5002

Ph? thu?c tài nguyên c?m không th? đư?c t?m th?y.

L?i 5003 ngư?i

Tài nguyên c?m không th? làm cho ph? thu?c vào các ngu?n tài nguyên đ? ch? đ?nh b?i v? nó đ? đư?c ph? thu?c.

L?i 5004

Tài nguyên c?m không ph?i là tr?c tuy?n.

L?i 5005

M?t c?m nút không ph?i là có s?n cho thao tác này.

L?i 5006

Tài nguyên c?m là không có s?n.

L?i 5007

Không th? t?m th?y tài nguyên c?m.

L?i 5008

C?m sao b? t?t.

L?i 5009

M?t nút c?m không th? đu?i kh?i c?m sao trong khi nó là tr?c tuy?n.

L?i 5010

Đ?i tư?ng đ? t?n t?i.

L?i 5011

Đ?i tư?ng là đ? có trong danh sách.

L?i 5012

Nhóm c?m là không có s?n cho b?t c? yêu c?u m?i.

L?i 5013

Không t?m th?y nhóm c?m.

L?i 5014

Thao tác không th? hoàn t?t v? th? c?m không ph?i là tr?c tuy?n.

L?i 5015

Nút c?m không ph?i là ch? s? h?u c?a các ngu?n tài nguyên.

L?i 5016

Nút c?m không ph?i là ch? s? h?u c?a nhóm.

L?i 5017

Tài nguyên c?m không th? đư?c t?o ra trong các ngu?n tài nguyên đ? ch? đ?nh màn h?nh.

L?i 5018

Tài nguyên c?m có th? không đư?c đư?c đưa tr?c tuy?n c?a các ngu?n tài nguyên màn h?nh.

L?i 5019

Không th? hoàn t?t thao tác v? tài nguyên c?m tr?c tuy?n.

L?i 5020

Tài nguyên c?m không có th? đư?c xóa ho?c mang gián tuy?n v? nó là tài nguyên đ?i bi?u.

L?i 5021

C?m không th? làm cho các ngu?n tài nguyên đ? ch? ra m?t ngu?n l?c đ?i bi?u b?i v? nó không ph?i là kh? năng là m?t ngu?n tài nguyên đ?i bi?u.

L?i 5022

C?m ph?n m?m đang t?t.

L?i 5023

Nhóm ho?c tài nguyên là không chính xác bang đ? th?c hi?n các thao tác yêu c?u.

L?i 5024

Thu?c tính đ? đư?c lưu tr? nhưng không ph?i t?t c? nh?ng thay đ?i s? có hi?u l?c cho đ?n khi trong th?i gian t?i tài nguyên đư?c đưa tr?c tuy?n.

L?i 5025

C?m không th? làm cho các ngu?n tài nguyên đ? ch? ra m?t ngu?n l?c đ?i bi?u b?i v? nó không thu?c v? m?t l?p lưu tr? đư?c chia s?.

L?i 5026 ngư?i

Tài nguyên c?m không th? b? xóa b? v? nó là m?t ngu?n l?c c?t l?i.

L?i 5027

Tài nguyên đ?i bi?u không đi tr?c tuy?n.

L?i 5028

Nh?t k? đ?i bi?u có th? không đư?c t?o ho?c g?n k?t thành công.

L?i 5029

Đăng nh?p c?m b? h?ng.

L?i 5030

H? sơ không th? ghi đư?c đăng nh?p c?m v? nó vư?t quá các Kích thư?c t?i đa.

L?i 5031

Đăng nh?p c?m vư?t quá kích thư?c t?i đa c?a nó.

L?i 5032 ngư?i

Không có h? sơ b? đi?m ki?m tra đ? đư?c t?m th?y trong c?m sao log.

L?i 5033

T?i thi?u yêu c?u dung lư?ng đ?a c?n thi?t đ? đăng nh?p là không có s?n.

L?i 6118 ngư?i

Danh sách các máy ch? cho nhóm làm vi?c này không ph?i là hi?n đang có s?n

L?i 7001

Tên phiên làm vi?c đ? ch? đ?nh không h?p l?.

L?i 7002

Tr?nh đi?u khi?n giao th?c đ? ch? đ?nh không h?p l?.

L?i 7003

Tr?nh đi?u khi?n giao th?c đ? ch? đ?nh không t?m th?y trong đư?ng d?n h? th?ng.

L?i 7004

Tr?nh đi?u khi?n k?t n?i thi?t b? đ?u cu?i đ? ch? đ?nh không t?m th?y trong h? th?ng đư?ng d?n.

L?i 7005

M?t khóa Registry không th? t?o trong s? ki?n đăng nh?p cho k? h?p này.

L?i 7006

M?t d?ch v? có cùng tên đ? t?n t?i trên h? th?ng.

L?i 7007

M?t ho?t đ?ng đóng đang ch? x? l? phiên.

L?i 7008

Không có không có b? đ?m đ?u ra mi?n phí.

L?i 7009

MODEM.Không t?m th?y t?p INF.

L?i 7010

Tên modem không đư?c t?m th?y trong MODEM.INF.

L?i 7011

Modem không ch?p nh?n l?nh g?i đ?n nó. Xác minh các c?u h?nh tên modem phù h?p v?i modem kèm theo.

L?i 7012

Modem không đáp ?ng l?i l?nh g?i đ?n nó. Xác minh modem đúng cabled và đư?c h? tr? trên.

L?i 7013

Tàu sân bay phát hi?n đ? không ho?c tàu sân bay đ? đư?c gi?m xu?ng do đ? ng?t k?t n?i.

L?i 7014

Tín hi?u quay s? không đư?c phát hi?n trong th?i gian c?n thi?t. Ki?m tra xem đi?n tho?i cáp là đúng cách kèm theo và ch?c năng.

L?i 7015

Busy signal phát hi?n lúc trang web t? xa trên g?i l?i.

L?i 7016

Gi?ng nói phát hi?n lúc trang web t? xa trên g?i l?i.

L?i 7017

L?i tr?nh đi?u khi?n giao thông v?n t?i

L?i 7018

Chương tr?nh này không th? ch?y trong ch? đ? văn b?n.

L?i 7019

H? th?ng đ? đ?t đ?n gi?i h?n c?a nó đư?c c?p phép đăng nh?p. Vui lòng th? l?i sau.

L?i 7020

K?t n?i thi?t b? đ?u cu?i b?n đang s? d?ng không đư?c c?p phép đ? s? d?ng này h? th?ng. Yêu c?u đăng nh?p c?a b?n b? t? ch?i.

L?i 7021

H? th?ng gi?y phép đ? h?t h?n. Yêu c?u đăng nh?p c?a b?n b? t? ch?i.

L?i 7022

Phiên làm vi?c đ? ch? đ?nh không t?m th?y.

L?i 7023

Tên phiên làm vi?c đ? ch? đ?nh hi?n đang s? d?ng.

L?i 7024

Thao tác yêu c?u không th? hoàn t?t v? nhà ga K?t n?i hi?n đang b?n ch? bi?n m?t k?t n?i, ng?t k?t n?i, thi?t l?p l?i, ho?c xóa b? thao tác.

L?i 7025

M?t n? l?c đ? đư?c th?c hi?n đ? k?t n?i v?i m?t phiên mà ch? đ? video không ph?i là đư?c h? tr? b?i các khách hàng hi?n t?i.

L?i 7026

Các gi?y phép đ?a đ? cài đ?t t?i đa s? l?n. Ho?c lo?i b? nó kh?i h? th?ng khác ho?c mua m?t gi?y phép đ?a.

L?i 7027 ngư?i

Các gi?y phép đ?a có m?t l?i trong khi cài đ?t. Xin vui l?ng liên h? v?i các nhà cung c?p cho bi?t thêm thông tin.

L?i 7028

Gi?y phép đ? đư?c cài đ?t trên h? th?ng này. Nó không th? cài đ?t nhi?u hơn m?t l?n trên m?t h? th?ng nh?t đ?nh.

L?i 7029

Các gi?y phép đ?a đ? g? b? s? lư?ng t?i đa l?n.

L?i 7030

Các gi?y phép đ?a có m?t l?i trong khi lo?i b?. Xin vui l?ng liên h? v?i các nhà cung c?p cho bi?t thêm thông tin.

L?i 7031

M?t gi?y phép cơ s? đ? đư?c cài đ?t trên máy này. Ch? có m?t cơ s? gi?y phép có th? đư?c l?p đ?t t?i m?t th?i gian.

L?i 7032

M?t gi?y phép cơ s? không đư?c cài đ?t trên máy này. M?t gi?y phép cơ b?n ph?i cài đ?t trư?c khi b?t k? gi?y phép khác có th? đư?c cài đ?t.

L?i 7033 ngư?i

Không th? lo?i b? gi?y phép cơ b?n trong khi các gi?y phép khác đư?c cài đ?t. Xin vui l?ng lo?i b? t?t c? các gi?y phép khác l?n đ?u tiên.

L?i 7034

Gi?y phép không th? đư?c cài đ?t b?i v? nó không phù h?p v?i các cơ s? gi?y phép OEM ID. Xin vui l?ng có đư?c gi?y phép OEM đúng đ? cài đ?t.

L?i 7035

?ng d?ng đ? c? g?ng đ? kích ho?t ch? đ? đ? h?a DOS. Ch? đ? đ? h?a DOS không h? tr?.

L?i 7036

Các gi?y phép đ?a không kh?p v?i gi?y phép đư?c ch?n đ? lo?i b?. Vui l?ng ki?m ch?ng r?ng đ?a gi?y phép mong mu?n là trong ?.

L?i 7037

Đ?c quy?n đăng nh?p tương tác c?a b?n đ? b? vô hi?u. Xin vui l?ng liên h? v?i b?n ngư?i qu?n tr?.

L?i 7038

Thao tác yêu c?u có th? đư?c th?c hi?n ch? trên bàn đi?u khi?n h? th?ng. Đi?u này thư?ng là k?t qu? c?a m?t tr?nh đi?u khi?n ho?c h? th?ng DLL đ?i h?i tr?c ti?p giao di?n đi?u khi?n truy nh?p.

L?i 7039

Không có đ?a trong ? đ?a đư?c ch?n ho?c c?u trúc đ?a h?ng và không th? đ?c đư?c. Vui l?ng ki?m ch?ng r?ng đ?a h?p l? Gi?y phép là trong ?.

L?i 7040

Khách hàng th?t b?i trong vi?c đáp ?ng v?i các máy ch? k?t n?i thư.

L?i 7041

Ng?t k?t n?i phiên giao di?n đi?u khi?n không đư?c h? tr?.

L?i 7042

K?t n?i l?i m?t phiên b? ng?t k?t n?i đ?n bàn đi?u khi?n không đư?c h? tr?.

L?i 7043 ngư?i

Gi?y phép m?t kh?u không đúng.

L?i 7044

Yêu c?u đ? bóng m?t phiên làm vi?c đ? b? t? ch?i.

L?i 7045

Đư?c yêu c?u phiên truy c?p b? t? ch?i.

L?i 7046

Các d?ch v? đư?c yêu c?u ho?c ho?t đ?ng không th? kh?i đ?ng. M?t gi?y phép là b?n ph?i cho phép d?ch v? đư?c yêu c?u ho?c ho?t đ?ng. Xin vui l?ng liên h? v?i nhà cung c?p c?a b?n cho bi?t thêm thông tin.

L?i 7047

Đi?u khi?n vùng đ? đư?c c?u h?nh, nhưng không th? kh?i đ?ng. Một gi?y phép đư?c yêu c?u đ? cho phép đi?u khi?n vùng. Xin vui l?ng liên h? v?i b?n nhà cung c?p cho bi?t thêm thông tin.

L?i 7048

C?p phép có m?t s? phiên b?n không tương thích.

L?i 7049

Tr?nh đi?u khi?n k?t n?i thi?t b? đ?u cu?i đ? ch? đ?nh không h?p l?.

L?i 7050

Các phiên h?p đư?c yêu c?u không th? đư?c shadowed. Đi?u này có th? là do các Phiên b? ng?t k?t n?i ho?c không hi?n nay có m?t ngư?i s? d?ng đăng nh?p. Ngoài ra, b?n không th? bóng m?t phiên làm vi?c t? bàn đi?u khi?n h? th?ng ho?c bóng các đi?u khi?n h? th?ng.

L?i 7051

Các phiên h?p đư?c yêu c?u không đư?c c?u h?nh đ? cho phép shadowing.

L?i 7052

Yêu c?u c?a b?n đ? k?t n?i t?i h? ph?c v? WinFrame này đ? b? t? ch?i. C?a b?n WinFrame khách hàng gi?y phép s? hi?n đang đư?c s? d?ng b?i ngư?i dùng khác. Xin vui l?ng g?i cho qu?n tr? h? th?ng c?a b?n đ? có đư?c m?t b?n sao m?i c?a các WinFrame khách hàng v?i m?t s? gi?y phép h?p l?, đ?c đáo. Nh?p vào OK đ? ti?p t?c.

L?i 7053

Yêu c?u c?a b?n đ? k?t n?i t?i h? ph?c v? WinFrame này đ? b? t? ch?i. C?a b?n WinFrame khách hàng gi?y phép s? đ? không đư?c nh?p cho b?n sao c?a các WinFrame khách hàng. Xin vui l?ng g?i cho qu?n tr? h? th?ng c?a b?n đ? đư?c giúp đ? trong nh?p m?t s? gi?y phép h?p l?, duy nh?t cho khách hàng WinFrame này. Nh?p vào OK đ? ti?p t?c.

L?i 7054

Đăng nh?p không thành công. M?t kh?u NetWare là h?p l?, tuy nhiên có l?i khi c? g?ng đ? c?p nh?t m?t kh?u c?a b?n trên tên mi?n này. Nh?p vào OK đ? ti?p t?c.

L?i 7055

Ngư?i qu?n tr? m?c đ?nh cho NetWare logons không đư?c c?u h?nh đúng cho tên mi?n này. Thông báo cho ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n. Nh?n OK đ? ti?p t?c.

L?i 7056

Yêu c?u gi?y phép đ? đư?c cài đ?t. Gi?y phép C?p Nh?t là không yêu c?u.

L?i 7057

Gi?y phép nâng c?p là cho m?t s?n ph?m WinFrame khác nhau. WinFrame nâng c?p là s?n ph?m c? th? và ch? có th? đư?c áp d?ng cho cùng S?n ph?m WinFrame.

L?i 7058

Các gi?y phép c?n thi?t chưa đư?c cài đ?t. M?t trong hai cơ s? WinFrame gi?y phép ho?c gi?y phép nâng c?p WinFrame c?n cài đ?t đ? cho phép nhi?u hơn m?t đăng nh?p.

L?i 7059 ngư?i

S? sê-ri là không h?p l?. M?t s? sê-ri h?p l? ph?i đư?c cung c?p trong Th? t? đ? có đư?c m?t s? gi?y phép và ti?p t?c v?i vi?c đăng k? quá tr?nh.

L?i 7060

L?nh v?c s? sê-ri s?n ph?m M? s?n ph?m không h?p l?. S?n ph?m M? s?n ph?m cơ s? d? li?u không ch?a m?t m?c nh?p cho M? s?n ph?m nh?t đ?nh.

L?i 7061

Gi?y phép s? không h?p l?. M?t s? gi?y phép h?p l? ph?i đư?c cung c?p đ? ti?p t?c v?i quá tr?nh đăng k?.

L?i 7062 ngư?i

M? kích ho?t là không h?p l?. M?t m? kích ho?t h?p l? ph?i đư?c cung c?p đ? hoàn t?t quá tr?nh đăng k?.

L?i 7063

Gi?y phép không đư?c c?u h?nh cho t?ng h?p. Xin vui l?ng liên h? v?i nhà cung c?p đ? bi?t thêm chi ti?t.

L?i 7064

S? đ?m h? bơi cho m?t gi?y phép không th? vư?t quá s? ngư?i s? d?ng ho?c là ít hơn 0.

L?i 7065

Xu?t hi?n l?i trong khi cài đ?t h? bơi đ?m. Xin vui l?ng liên h? v?i các nhà cung c?p cho bi?t thêm thông tin.

L?i 7066 ngư?i

C?u h?nh Registry đ? b? gi? m?o ho?c b? h?ng trong các gi?y phép khu v?c. B?n ph?i cài đ?t l?i c?p phép c?a b?n. Thông báo cho h? th?ng c?a b?n ngư?i qu?n tr?.

L?i 7067

C?u h?nh Registry đ? b? gi? m?o ho?c b? h?ng trong các gi?y phép khu v?c và thi?u các giá tr?. B?n ph?i cài đ?t l?i c?p phép c?a b?n. Thông báo cho ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.

L?i 7068 ngư?i

Đ?nh danh b?o m?t cho vùng gi?y phép c?a các c?u h?nh Registry không th? t?o. B?n ph?i cài đ?t l?i c?p phép c?a b?n. Thông báo c?a b?n qu?n tr? h? th?ng.

L?i 7069 ngư?i

Đ?nh danh b?o m?t cho vùng gi?y phép c?a các c?u h?nh Registry có th? không đư?c vi?t. B?n ph?i cài đ?t l?i c?p phép c?a b?n. Thông báo c?a b?n qu?n tr? h? th?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 186548 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB186548 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:186548

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com