คำสั่ง Server เทอร์มินัล: แบบสอบถาม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 186592 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

แบบสอบถามแทน QUSER, QPROCESS, QOBJECT, QAPPSERV, QWINSTA จาก Citrix Winframe

มีใช้อรรถประโยชน์อื่น ๆ ของแบบสอบถามเพื่อแสดงข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับระบบเช่นการจัดสรรปัจจุบันของทรัพยากรและสถานะของระบบ คำสั่งแบบสอบถามสามารถเรียกใช้อรรถประโยชน์อื่น ๆ ของแบบสอบถามใด ๆ รูปแบบบรรทัดคำสั่งไม่:
query [appservers | object | process | session | user] [/?]
/? (help)
				
แสดงไวยากรณ์คำสั่งและข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกคำสั่ง

ไวยากรณ์

แบบสอบถาม Appservers:

แสดงเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันที่มีอยู่บนเครือข่าย
แบบสอบถาม appservers [servername] [/ โดเมน: domainname] [/ ที่อยู่] [/ ต่อ] [/]

พารามิเตอร์

Servername
ระบุการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน
/domain:domainname
แสดงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันสำหรับ domainname ที่ระบุ ค่าเริ่มต้นกับโดเมนปัจจุบัน
/address
แสดงที่อยู่เครือข่ายและโหนสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์
/ การดำเนินต่อ
pauses หลังจากแต่ละหน้าจอของข้อมูลจนกว่าจะมีกดแป้น
/? (การช่วยเหลือ)
แสดงไวยากรณ์คำสั่งและข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกคำสั่ง

แบบสอบถาม Appservers--หมายเหตุเพิ่มเติมของ

แบบสอบถาม Appservers ค้นหาเครือข่ายสำหรับทั้งหมดแนบเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน และส่งกลับค่าข้อมูลต่อไปนี้:

เซิร์ฟเวอร์ อยู่เครือข่ายและโหน (ถ้ามีใช้ตัวเลือก /address)

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างสำหรับ appservers แบบสอบถามที่ใช้งาน:
  C:\>query appserversAPPLICATION SERVERfast_eddieengineeringaccess_1
  *brand_x
				
เครื่องหมายดอก (*) บ่งชี้ว่า เซิร์ฟเวอร์ที่ปัจจุบัน เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันระบุในเซิร์ฟเวอร์

แบบสอบถาม Appservers--ตัวอย่าง

เมื่อต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันทั้งหมดที่พบบนเครือข่าย พิมพ์:
แบบสอบถาม appservers
เมื่อต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน fasteddie พิมพ์:
แบบสอบถาม appservers fasteddie
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันทั้งหมดในโดเมนระบบ พิมพ์:
แบบสอบถาม appservers /domain:system
เมื่อต้องแสดงอยู่เครือข่ายและโหนสำหรับเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน NABBY พิมพ์:
/address NABBY appservers แบบสอบถาม

ไวยากรณ์

วัตถุแบบสอบถาม:
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Namespace ในตัวจัดการวัตถุของระบบ
วัตถุแบบสอบถาม [Objectname] [/device] [/]

พารามิเตอร์

Objectname
ระบุชนิดของวัตถุการสอบถาม
/device
แสดงอุปกรณ์ใน namespace \DosDevices ในรูปแบบที่ถูกปรับเปลี่ยน
/? (การช่วยเหลือ)
แสดงไวยากรณ์คำสั่งและข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกคำสั่ง

วัตถุแบบสอบถาม--ตัวอย่าง

เมื่อต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับออบเจ็กต์ที่อยู่ใน \Driver namespace พิมพ์:
\Driver วัตถุแบบสอบถาม
เมื่อต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับออบเจ็กต์ที่อยู่ใน namespace \DosDevices ในรูปแบบที่ถูกปรับเปลี่ยน พิมพ์:
/device วัตถุแบบสอบถาม

ไวยากรณ์

ดำเนินการแบบสอบถาม:
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
แบบสอบถามกระบวนการ [processID] [/ เซิร์ฟเวอร์: servername] [/system] [/]
แบบสอบถามกระบวนการ [ชื่อผู้ใช้] [/ เซิร์ฟเวอร์: servername] [/system] [/]
แบบสอบถามกระบวนการ [sessionname] [/ เซิร์ฟเวอร์: servername] [/system] [/]
กระบวนการสอบถาม [/ ID:sessionID] [/ เซิร์ฟเวอร์: servername] [/system] [/]
แบบสอบถามกระบวนการ [programname] [/ เซิร์ฟเวอร์: servername] [/system] [/]
แบบสอบถามกระบวน [*] [/system] [/ เซิร์ฟเวอร์: servername] [/]

พารามิเตอร์

processID
กระบวนการที่ระบุ
ชื่อผู้ใช้
ระบุชื่อของผู้ใช้กระบวนการคุณต้องการแสดง
sessionname
ระบุชื่อของเซสชัน ชื่อถูกสร้าง โดยผู้ดูแลระบบเมื่อมีการกำหนดค่าเซสชัน
/ID:sessionID
ระบุรอบเวลากระบวนการคุณต้องการแสดง
programname
ระบุชื่อของกระบวนการคุณต้องการแสดงของโปรแกรม จำเป็นต้องมีส่วนขยาย.exe
/server:servername
เซิร์ฟเวอร์การเทอร์มินัลเพื่อที่ถูก queried มิฉะนั้น ใช้เซิร์ฟเวอร์การเทอร์มินัลปัจจุบัน
/ระบบ
แสดงการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประมวลผลของระบบ
/? (การช่วยเหลือ)
แสดงไวยากรณ์คำสั่งและข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกคำสั่ง

ข้อจำกัดของการรักษาความปลอดภัย

กระบวนการสอบถามจะใช้การสอบถามกระบวนการใช้งานเหล่านั้นเป็นของผู้ใช้ปัจจุบัน เท่านั้นจนกว่าผู้ใช้ปัจจุบันมีการจัดประเภทการรักษาความปลอดภัยเพียงพอกับกระบวนการสอบถามที่เป็นของผู้ใช้อื่น Administrators have full access to all query process functions.

Query Process -- Additional Notes

If no process or session is specified, query process queries all processes belonging to the current user. If a session is specified, it must identify an active session. You can use wildcards to identify the process. If a single wildcard is present (*), all processes in the system are identified.

Query process returns the following information:
 The user that owns the process.
 The session that owns the process.
 The ID of the session.
 The process name.
 The process state.
 The ID of the process.
				
The following is an example for query process:
  C:>query process
  USERNAME SESSION ID STATE PID
  >edj rdp-tcp#002 0 wait 353 progman.exe
  >edj rdp-tcp#002 0 wait 49 cmd.exe
  >edj rdp-tcp#002 0 wait 139 query.exe
  >edj rdp-tcp#002 0 run 375 qprocess.exe
				
The > character identifies the current user. Session identifies the session where the user is logged on the system. ID specifies the ID of the session.

State indicates the state of the process. PID identifies the processID of the program that follows.

Query Process -- Examples

To display information about process 8, type:
query process 8
To display information about all processes for user EDDIEJ, type:
query process EDDIEJ
To display information about all processes in session rdp-tcp#002, type:
query process rdp-tcp#002
To display information about all processes in session 4, type:
query process /id:4
To display information about the process Netclient.exe, type:
query process Netclient.exe
To display information about all processes in the system, type:
query process *
To displays information about all processes on the system, including system processes, type:
query process * /system

ไวยากรณ์

Query Session:
Displays information about sessions.
Query session [sessionname] [/server:servername] [/mode] [/flow] [/connect] [/?]
Query session[username] [/server:servername] [/mode] [/flow] [/connect] [/?]
Query session[sessionID] [/server:servername] [/mode] [/flow] [/connect] [/?]

พารามิเตอร์

sessionname
Identifies the name of the session. The name was created by the system administrator when the session was configured.
ชื่อผู้ใช้
Identifies the user of the session.
sessionID
Specifies the ID of the session.
/server:servername
The Terminal Server to be queried. Otherwise, the current Terminal Server is used.
/mode (session mode)
Displays the current line settings.
/flow (flow control)
Displays the current flow control settings.
/connect (connect settings)
Displays the current connect settings.
/? (การช่วยเหลือ)
แสดงไวยากรณ์คำสั่งและข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกคำสั่ง

ข้อจำกัดของการรักษาความปลอดภัย

A user can always query the session where the user is currently logged on. The user must have Query Information access permission to query other sessions.

Query Session -- Additional Notes

If no session is specified, query session displays all active sessions in the system. Otherwise, the session must identify an active session.

The following is an example for query session:
  C:>query session
  SESSION USERNAME ID STATE TYPE DEVICE
  >console administrator 0 active
  rdp-tcp#003 eddiej 1 active
  rdp-tcp 2 listen
  rdp-tcp 3 listen
  rdp-tcp 4 idle 5 idle
				
The > character identifies the current session. Session specifies the session name. Username identifies the name of the user connected at the session, if any. ID identifies the ID of the session connected to the system, if any. State provides information on the current state of the session and can be any of the following:
  Active. The session is connected and active.
  Conn. The session is connected. No user is logged on.
  ConnQ. The session is in the process of connecting. If this state
    continues, it indicates a problem with the connection.
  Shadow. The session is shadowing another session.
  Listen. The session is ready to accept a client connection.
  Disc. The session is disconnected.
  Idle. The session is initialized.
  Down. The session is down, indicating the session failed to initialize correctly.
  Init. The session is initializing.
				
Type indicates the session type. Device is the device name assigned to the session (not present for the console or network-connected sessions). The comment following the session information is from the profile.

A session initially configured as disabled does not show up in the query session list until it is enabled.

Query Session -- Examples

To display information about all active sessions on server ACCTG, type:
query session /server:ACCTG
To display information about session MODEM02, if it is active, type:
query session MODEM02

ไวยากรณ์

Query User:
Displays information about users who are logged on the system.
query user [username] [/server:servername] [/?]
query user[sessionname] [/server:servername] [/?]
query user[sessionID] [/server:servername] [/?]

พารามิเตอร์

ชื่อผู้ใช้
Identifies the user.
sessionname
ระบุชื่อของเซสชัน ชื่อถูกสร้าง โดยผู้ดูแลระบบเมื่อมีการกำหนดค่าเซสชัน
sessionID
ID ของเซสชันที่ระบุ
/server:servername
เซิร์ฟเวอร์การเทอร์มินัลเพื่อที่ถูก queried มิฉะนั้น ใช้เซิร์ฟเวอร์การเทอร์มินัลปัจจุบัน
/? (การช่วยเหลือ)
แสดงไวยากรณ์คำสั่งและข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกคำสั่ง

ข้อจำกัดของการรักษาความปลอดภัย

ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแบบสอบถามแบบสอบถามผู้ใช้อื่น

ผู้ใช้แบบสอบถาม--หมายเหตุเพิ่มเติมของ

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เข้าสู่ระบบในระบบ ผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ระบบในระบบจะไม่รวม

ถ้าไม่มีผู้ใช้หรือเซสชันที่ระบุ ผู้ใช้แบบสอบถามแสดงผู้ใช้ทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้บนระบบ เซสชันต้องระบุเซสชันที่ใช้งานอยู่

ผู้ใช้แบบสอบถามส่งกลับข้อมูลต่อไปนี้:
  The name of the user
  The name of the session
  The ID that identifies the session
  The state of the session (active or disconnected)
  The idle time-the time since a keystroke or mouse movement was received
  at the session
  The logon time, when the user logged on the system
				
ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างสำหรับผู้ใช้แบบสอบถามที่ใช้งาน:
  C:\>query user
  USERNAME SESSION ID STATE IDLE TIME LOGON TIME
  admin console 0 active 55 10/07/94 17:30
  >edj rdp-tcp#004 4 active 10/10/94 09:03
				


การ > อักขระบ่งชี้ว่า ผู้ใช้ปัจจุบัน ชื่อผู้ใช้ระบุผู้ใช้ เซสชันได้เข้าถึงเซสชันที่ผู้ใช้ได้เข้าสู่ระบบ หมายเลขบ่งชี้ถึงเซสชัน เวลาว่างคือการ วัดของการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และระบบ โดยการระบุเวลาในนาทีหลังจากการเคลื่อนย้ายการกดแป้นพิมพ์หรือเมาส์ล่าสุด จุด(.)บ่งชี้ว่า เวลา น้อยกว่าหนึ่งนาที เวลาเข้าสู่ระบบเป็นเวลาผู้ที่ใช้เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้แบบสอบถาม--ตัวอย่าง

เมื่อต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าสู่ระบบ พิมพ์:
ผู้ใช้แบบสอบถาม
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ EDJ บนเซิร์ฟเวอร์ WF06 พิมพ์:
แบบสอบถาม /server:WF06 EDJ ผู้ใช้
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ในเซสชัน rdp-tcp #001 พิมพ์:
แบบสอบถามผู้ใช้ rdp-tcp #001

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 186592 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbinfo kbmt KB186592 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:186592

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com