Suprasti nuotolinio darbalaukio protokol? (RDP)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 186607
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma nuotolinio darbalaukio protokol? (RDP) naudojamas Terminal serverio ir terminalo serverio kliento bendravim?. RDP protokolo pagrindu supakuot? ir saugiame per TCP.

Daugiau informacijos

Suprasti nuotolinio darbalaukio protokol? (RDP)

Nuotolinio darbalaukio protokolo yra pagr?stas, ir yra i?pl?timas, T-120 ?eimos protokolo standart?. Daugiakanalis gali protokolas leid?ia atskirti virtuali? kanal? u? pristatym? duomen?, serijos prietaisas komunikacijos, licencijavimo informacijos, labai u??ifruoti duomenys (klaviat?ros, pele veikla), ir taip toliau. Nes KPP yra pagrindin? T.Share prat?simo protokolas, kelet? kit? galimybes i?saugomi kaip KPP, toki? kaip b?tina remti multipoint (daugiapartiniai architekt?ros bruo?ai sesij?). Multipoint duomen? pristatymo leid?ia duomenis i? programos, kad "realiu laiku" pristatyti kelet? ?ali? nereikia si?sti ? pa?ius duomenis kiekvienai sesijai atskirai (pavyzd iui, virtualus lentos).

?io pirmojo leidimo Windows Terminal Server, ta?iau mes esame d?mesio teikti patikim? ir greit? ta?kas-ta?kas (vieno- sesijos) ry?i?. Tik vienas duomen? kanalas bus naudojamas pradiniame i?leidimo Terminal Server 4.0 Ta?iau, KPP lankstum? suteikia daug erdv?s funkcionalum? ? b?sim? produkt?.

Viena i? prie?as?i?, kad Microsoft nusprend? ?gyvendinti KPP ry?? tikslais per Windows NT Terminal Server is that it provides a labai Extensible vieta i? kur galima sukurti daug daugiau galimybi?. Taip yra tod?l KPP suteikia 64,000 atskir? kanal? duomen? perdavimas. Ta?iau, Dabartinis perdavimo veikla yra tik naudojant vien? kanal? (u? klaviat?ros, pel?s ir pateikimo duomenys).

Be to, RDP skirtas remti ?vairi? r??i? tinklo topologijos (pvz., ISDN, PUODAI ir daugelio LAN protokol? IPX, TCP/IP, NetBIOS ir t.t.). Dabartin?je KPP veiks tik per TCP/IP, bet, su klient? atsiliepimus, kit? protokolo palaikymas gali b?ti pridedama ateityje versijos.

Si?sti ir priimti duomenis per KPP kamin? veikla yra i? esm?s tas pats kaip septyni? sluoksni? OSI modelio standart?, bendrosios LAN tinklo ?iandien. Program? ar paslauga turi b?ti perduodami duomenys yra perduodamos per protokolo kaminai, suskirstyta, nukreiptas ? tam kanalo (per MCS), koduoti, suvynioti, ?r?minti, supakuot? ? ? tinklo protokolas, ir galiausiai spr?sti ir siun?iami per vielos ir klientas. Gr??intiems duomenims veikia taip pat kaip tik, atvirk??iai, su, paketinis atskirtas jo adres?, tada i?pakuojamas, i??ifruoti, ir t.t. kol duomenys yra pateikti prie parai?kos naudojimo. Pagrindini? dali?, Protokolo kamino pakeitimus ?vykti tarp 4 ir 7 sluoksni?, Jei duomenys yra u??ifruoti, suvynioti ir ?r?minti, nukreipti ? kanal? ir prioritetin?.

Vienas i? pagrindini? punkt? k?r?jams yra tai, kad naudojant KPP Microsoft yra i?gaunama toli sud?tingumo ir su protokolo kamino. Tai leid?ia juos tiesiog ra?yti ?varios, gerai suplanuota, gerai elg?si 32 bit? taikomosios programos, o tada KPP kamino ?gyvendina terminalo Serverio ir jo klient? ry?ius r?pinasi poilsio.

Daugiau informacijos apie kaip parai?kos bendrauti terminalo serveryje ir k? reikia ?inoti, kai Windows terminalo taikom?j? program? k?rimas Serveri? infrastrukt?ros, atrodo ne ? "optimizuoti programos, Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition"Balt?j? knyg?. Keturi komponentai verta aptarti per KPP kamino instancijos, Multipoint ry?i? tarnyba (MCSMUX), bendras konferencijos kontrol?s (GCC), Wdtshare.sys, ir Tdtcp.sys. Taip MCSmux ir Persijos ?lankos bendradarbiavimo tarybos, Tarptautin?s telekomunikacij? s?jungos (ITU) T.120 ?eimoje. MCS yra pagamintas ? vir?? dviej? standart?: T.122, kuris apibr??ia multipoint paslaugas, ir T.125, kuriame nurodoma duomen? perdavimo protokolas. MCSMux kontrol? kanalo priskyrimo (i? tankinimo duomenis ? i? anksto virtualus kanalai bandymo protokolas), prioritet? lygiai, ir segmentavimo duomen? siuntimo metu. Med?iag? ji i? esm?s santrump? kelis RDP kaminai ? vien? ?mon?, i? P?BT perspektyvos. GCC yra atsakingas u? valdym? kelis kanalus. P?BT leid?ia kurti ir naikinti sesijos jungtys ir kontrol?s i?tekliams, gaunamiems i? MCS. Kiekvien? terminalo serverio protokolo (?iuo metu tik KPP ir Citrix's ICA yra palaikomi) tur?s tam Protokolo kamino instancijos pakrauta (klausytojas kamino laukia ry?? pra?ym?). Terminal serverio ?renginio tvarkykl? koordinuoja ir vadovauja KPP protokolas veikla ir yra sudaryta i? ma?esni? komponent?, KPP vairuotojas (Wdtshare.sys) UI perdavimo, suspaudimo, ?ifravimas, kadravimo, ir taip ir transporto vairuotojo (Tdtcp.sys) pakuoti ? Protokolo d?l pagrindines tinklo protokolas, TCP/IP.

KPP buvo sukurta siekiant b?ti visi?kai nepriklausomai nuo jos pagrindin?s transporto kamino, ?iuo atveju TCP/IP. KPP, yra visi?kai nepriklausoma nuo jo transporto kamino, rei?kia, kad mes galime prid?ti kit? transporto priemoni? vairuotoj? kitam tinklo protokolus kaip klient? poreikius jiems augti, su ma?ai arba visai n?ra reik?ming? poky?i? ? pamatus protokolo dalis. Tai yra svarbiausi veiksniai, kurie veikimas ir KPP extendibility tinkle.

Savyb?s

Straipsnio ID: 186607 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbmt KB186607 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 186607

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com