"403.7 C?m: ch?ng ch? khách hàng yêu c?u" l?i khi b?n m? m?t web site IIS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
Bài vi?t này mô t? thông báo l?i HTTP 403.7. N?u b?n là m?t ngư?i dùng nh?ng ngư?i đ? g?p ph?i l?i này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n yêu c?u ngư?i qu?n tr? web site đ? đư?c hư?ng d?n trên làm th? nào đ? có đư?c ch?ng ch? đúng khách hàng.

Trong bài viết này

Show all imageHiển thị tất cảHide all imageẨn tất cả

Tri?u ch?ng

B?n có m?t web site đư?c lưu tr? trên Internet Information Services (IIS). Khi b?n đi đ?n các web site trong trình duyệt Web, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

L?i HTTP 403
403.7 C?m: Ch?ng ch? khách hàng yêu c?u

Nguyên nhân

L?i này x?y ra khi các web site yêu c?u m?t ch?ng ch? khách, và sau đó các khách hàng ho?c là không cung c?p m?t ho?c ch?ng ch? đư?c cung c?p b?i tr?nh duy?t c?a khách hàng s? b? t? ch?i. Ch?ng ch? khách hàng là m?t d?ng c?a gi?y ch?ng nh?n Tầng Khe Bảo mật (SSL) thư?ng đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh m?t ngư?i dùng hay máy tính đ?n m?t web site.

Sau đây là m?t s? nguyên nhân có th? c?a v?n đ? này:
 • ch?ng ch? g?c (gi?y ch?ng nh?n cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n) c?a ch?ng ch? khách hàng không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y IIS.
 • Ch?ng ch? khách hàng đ? h?t h?n, ho?c th?i gian hi?u qu? đ? không đ?t t?i.
 • Ch?ng ch? khách hàng đư?c thu h?i.
 • Không có ch?ng ch? h?p l? khách hàng có s?n, ho?c m?t ch?ng ch? khách hàng có kh? năng h?p l? không có m?t khóa riêng liên k?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Gi?i pháp

Cho ngư?i dùng

Tùy thu?c vào nguyên nhân c?a v?n đ? c?a b?n, h?y th? m?t trong các đ? phân gi?i sau:
 • N?u b?n không có m?t ch?ng ch? khách cho các web site, và b?n c?n m?t, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? web site đ? đư?c hư?ng d?n.
 • Đ?m b?o r?ng ngày h?t h?n và th?i gian c?a ch?ng ch? đ? đ?n. N?u ch?ng ch? c?a b?n đ? h?t h?n, h?y liên h? v?i ngư?i qu?n tr? web site đ? đư?c hư?ng d?n.

Cho ngư?i qu?n tr?

Lưu ?:Xác th?c ch?ng ch? khách hàng có th? đư?c kích ho?t mà nó là không c?n thi?t. N?u b?n d? đ?nh ch? đ? yêu c?u TLS/SSL thông tin liên h?, sau đó b?n c?n ch? là m?t ch?ng ch? máy ch?. B?n có th? vô hi?u hóa xác th?c ch?ng ch? khách hàng b?ng cách s? d?ng đ? phân gi?i trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
KB942067 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? ch?y m?t ứng dụng web đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? đang ch?y IIS 7.0: "L?i HTTP 403.7 - c?m"

Đ? ki?m tra xem máy ch? ch?y IIS s? xem xét ch?ng ch? h?p l?, b?n có th? làm theo các bư?c sau:
 1. Xu?t chuy?n ch?ng ch? đ? m?t.CER t?p tin.
 2. đ?ng g?i các.CER các t?p tin đ?n máy ch? đang ch?y IIS.
 3. M? các.CER các t?p tin trên máy ch? đang ch?y IIS.
 4. Nh?n vào tab đư?ng d?n ch?ng nh?n. N?u gi?y ch?ng nh?n t?t c? trong chu?i đư?c hi?n th? mà không có m?t "ch? th?p đ?", sau đó Chu?i ch?ng ch? đư?c tin c?y b?i máy tính. N?u t? ch?c ch?ng ch? g?c có m?t ch? th?p đ? ch?ng l?i nó, ti?p t?c thi?t k? ti?p bư?c.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch? th?m c?p đ? quy?n gi?y ch?ng nh?n g?c theo cách th? công. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vàoB?t đ?u, b?mch?y, lo?immc, và sau đó nh?p vàoOK.
 2. Trênt?ptr?nh đơn, nh?p vàoAdd/Remove Snap-in.
 3. TrongThêm ho?c lo?i b? Snap-insdialog h?p, ch?nch?ng ch?dư?iSnap-in có s?n, và sau đó b?m vàoThêm.
 4. Trong cácgi?y ch?ng nh?n - theo, ch?n trương m?c máy tính, b?mhoàn t?thai l?n, và sau đó nh?p vàoOK.
 5. Dư?iGiao di?n đi?u khi?n g?c, m? r?ng gi?y ch?ng nh?n (máy tính c?c b?).
 6. M? r?ngĐáng tin c?y g?c nhà ch?c trách ch?ng ch?, và sau đó B?m chu?t ph?i vàogi?y ch?ng nh?n.
 7. Ch?nT?t c? các tác v?, và sau đó nh?p vào nh?p kh?u....
 8. Nh?p vào ti?p theo, và sau đó đi?u hư?ng đ?n v? trí nơi t?p ch?ng ch?CA gốcđư?c lưu tr?.
 9. Sau khi ch?ng ch? đ? đư?c l?a ch?n, b?m vào ti?p theohai l?n, và sau đó nh?p vàok?t thúc.

Lưu ?: Trung gian CA ch?ng ch? nên đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong các c?a hàng Trung c?p ch?ng nh?n cơ quanch? không ph?i trong các c?a hàng Tin c?y r?. B?t k? cơ quan ch?ng nh?n ch?ng ch? có Issued b?ic?p cho giá tr? là không gi?ng (và do đó gi?y ch?ng nh?n không ph?i là ? đ?u c?a hàng giáo ph?m) đư?c g?i là m?t "trung gian CA."

Tham kh?o

 • KB931125 Làm th? nào đ? có đư?c m?t C?p Nh?t g?c gi?y ch?ng nh?n cho Windows
 • KB332077 IIS 6.0: Máy tính ph?i tin tư?ng t?t c? các cơ quan ch?ng nh?n tin c?y c?a các site cá nhân
 • KB2802568 Internet Information Services (IIS) 8 có th? t? ch?i yêu c?u ch?ng ch? khách hàng v?i HTTP 403.7 ho?c 403.16 l?i
 • KB293781 G?c tin c?y ch?ng ch? đư?c yêu c?u b?i Windows Server 2008 R2, b?i Windows 7, Windows Server 2008, b?i Windows Vista, b?i Windows Server 2003, Windows XP, và Windows 2000

Giới thiệu về bài viết này

ID c?a bài: 186812
Đánh giá cu?i cùng: 03 Tháng Bảy 2014
Áp d?ng: Microsoft Internet Information Server 3.0, Microsoft Internet Information Server 4.0, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 7.0, Microsoft Internet Information Services 7.5
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 186812
B?n có mu?n cung c?p ph?n h?i v? bài vi?t này không?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.