WD: Câu h?i thư?ng g?p v? Word Macro virus

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 187243 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này câu tr? l?i m?t s? thư?ng xuyên h?i các câu h?i liên quan đ?n Word macro virus.

THÔNG TIN THÊM

 1. Q. đi?u g? đang Word macro virus?

  A. Macro virus là virus máy tính s? d?ng m?t ngôn ng? l?p tr?nh v? mô c?a ?ng d?ng phân ph?i chính m?nh. Nh?ng macros có kh? năng gây ra thi?t h?i cho các tài li?u ho?c đ? ph?n m?m máy tính khác. Các virus v? mô có th? lây nhi?m t? t?p tin, c?ng như b?t k? ?ng d?ng khác mà s? d?ng m?t ngôn ng? l?p tr?nh.

  Không gi?ng như trư?c virus, vi rút v? mô không lây nhi?m các chương tr?nh; h? lây nhi?m tài li?u và các m?u. M? m?t tài li?u hay m?u có ch?a m?t v? mô virus s? lây nhi?m sang h? th?ng c?a b?n và các vi-rút s? lây lan khác tài li?u và các m?u b?n có th? có trên h? th?ng c?a b?n. M?t s? virus v? mô là không có h?i, nhưng h? có th? đư?c gây phi?n nhi?u. Tuy nhiên, có m?t s? virus v? mô mà có th? r?t phá ho?i. Ngoài ra, Word macro virus có th? đư?c lan truy?n qua n?n t?ng; Ví d?, virus v? mô có th? lây nhi?m các t?p tin trên c?a s? n?n t?ng, c?ng như các t?p tin trên n?n t?ng Macintosh.
 2. Q. làm th? nào tôi có th? xác đ?nh cho dù tôi có m?t Word macro virus?

  A. It là không luôn luôn d? dàng đ? xác đ?nh xem b?n có m?t v? mô vi-rút. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các macro Word b?n có trên h? th?ng c?a b?n, b?n có th? xem xét thông qua các macro khác nhau cho nh?ng ngư?i mà b?n không nh?n ra. Nó là có th? có m?t, ho?c nhi?u, h? là m?t ph?n c?a m?t virus v? mô mà đ? nhi?m h? th?ng c?a b?n. M?t s? ví d? v? các lo?i h?nh v? mô tên là: AAAZAO, AAAZFS, AutoOpen, FileSaveAs và t?i tr?ng chi?n đ?u.

  M?t s? nh?ng th? khác đ? t?m là:
  • Hành vi unexplainable trên h? th?ng c?a b?n; Ví d?, b?n có th? đư?c nh?c cho m?t m?t kh?u vào m?t t?p tin mà b?n bi?t không ch?a m?t m?t kh?u ho?c tài li?u c?a b?n có th? đư?c b?t ng? lưu dư?i d?ng m?t b?n m?u.
  • Thông báo l?i không b?nh thư?ng, ví d?:
   This one's cho b?n, Bosco.
   - hay -
   ROBERTA TI AMO!
   - hay -
   Ch? c?n đ? ch?ng minh m?t đi?m.
   - hay -
   Và cu?i cùng tôi mu?n nói: th? d?ng t?t c? Pháp nghi?m h?t nhân THÁI B?NH DƯƠNG!
  • Thay đ?i b?t thư?ng đ? tài li?u c?a b?n; Ví d?, các sau v? mô virus có th? ng?u nhiên di chuy?n ba ch? đó chèn ch? "wazzu" ng?u nhiên các đ?a đi?m.
 3. Q. làm th? nào đ? làm tôi nh?n đư?c v? mô virus?

  A. b?n làm vi?c v?i m?t t?p tin đ? b? nhi?m vi-rút t? v? mô. M?t t?p tin b? nhi?m b?nh có th? thu đư?c b?t k? c?a các ngu?n sau đây
  đ?a
  m?ng lư?i
  file đính kèm email
  modem
  Internet
  B?n có th? mu?n có đư?c m?t v? mô virus phát hi?n chương hi?n t?i đ? ngăn ch?n vi?c thu th?p v? mô trong tương lai virus và đ? thoát kh?i v? mô hi?n có c?a b?n vi-rút.
 4. Q. n?u tôi có m?t Word macro virus trên h? th?ng c?a tôi, tôi có th? vô t?nh lây lan virus v? mô cho ngư?i khác?

  A. yes. B?n có th? lây lan virus N?u b?n chia s? t?p tin v?i nh?ng ngư?i khác. M?t v? mô virus embeds chính nó vào c?a b?n t?p tin và có th?, ph? bi?n nh?t, lan sang ngư?i khác n?u b?n chia s? t?p tin t? m?t đ?a, ? đ?a m?ng, phương ti?n truy?n thông bên ngoài ? đ?a, ho?c b?t k? m?t s? t?p tin khác chuy?n phương pháp. T?p tin trao đ?i qua Internet c?ng có th? lây lan v? mô virus cho ngư?i khác.
 5. Có th? h?i: tôi có đư?c ph?n m?m này s? ngăn ch?n tôi t? nh?n đư?c m?t Word macro virus trong tương lai?

  A. Microsoft Technical Support khuy?n cáo b?n s? d?ng m?t công ty bên th? ba cung c?p Word macro virus phát hi?n và b?o v?. Có r?t nhi?u công ty cung c?p cho đi?u này d?ch v?. Đ? có thêm thông tin v? nhà cung c?p bên th? ba c?a vi-rút b?o v? ph?n m?m, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  49500Danh sách các nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút
 6. H?i: có nhi?u cách khác mà tôi có th? nh?n đư?c m?t Word macro virus ra kh?i h? th?ng c?a tôi?

  A. yes, có m?t s? cách gi?i quy?t t?m th?i mà b?n có th? s? d?ng đ? làm s?ch virus v? mô ra kh?i h? th?ng c?a b?n. Nh?ng phương pháp này s? không ngăn ch?n nhi?m trùng trong tương lai c?a h? th?ng c?a b?n.
 7. Q. tôi có Word và nó luôn luôn nh?c nh? tôi v? các t?p tin tôi m? ch?a macro. Tôi không chia s? t?p ho?c đ?a v?i nh?ng ngư?i khác, tôi không th?m chí t?i các t?p tin t? Internet. Tôi có th? ngăn ch?n t? t? khi?n tôi t?t c? th?i gian v?i c?nh báo này?

  A. có, b?n có th? vô hi?u hóa các vi-rút v? mô c?nh báo, m?c dù Microsoft không khuyên b?n nên nó. Đ? vô hi?u hóa các vi-rút v? mô chú ?:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn (Windows) ho?c S? thích(Macintosh)
  2. B?m vào các T?ng quát tab.
  3. Nh?n vào đây đ? xóa các V? mô virus b?o v? h?p ki?m.
  4. Nh?p vào Ok.
  C?nh báo virus v? mô này s? không xu?t hi?n n?a.
 8. Q. Word cung c?p v? mô vi rút c?nh báo khi tôi m? t?p tin mà có th? ch?a macro, tr? khi tôi m? t?p tin t? thư m?c m?u c?a tôi. T?i sao s? khác bi?t?

  A. t? gi? đ?nh r?ng b?n bi?t các t?p tin mà b?n đ? lưu thư m?c m?u c?a b?n. Nó c?ng gi? đ?nh r?ng b?n bi?t nh?ng t?p tin này đư?c an toàn. V?i gi? đ?nh này, t? không cung c?p c?nh báo virus v? mô khi nó phát hi?n macro ch?a trong các t?p tin t? thư m?c tiêu c?a b?n. Các thư m?c tiêu b?n mà s? d?ng t? đang đư?c xác đ?nh b?i ngư?i s? d?ng m?u và nhóm làm vi?c Thi?t đ?t m?u theo quy đ?nh trong t?p tin đ?a đi?m, trong h?p tho?i tùy ch?n tab h?p.
 9. Q. tôi phiên b?n c?a t? không có vi rút đư?c xây d?ng trong v? mô tính năng c?nh báo. Microsoft cung c?p m?t công c? mà s? đưa cho tôi mà ch?c năng?

  A. cho Microsoft Word các phiên b?n trư?c khi đ?n t? 7.0a, Microsoft cung c?p công c? ScanProt cho các phiên b?n sau c?a Word:
  • Microsoft Word cho Windows 6.0, 6.0a, 6.0 c
  • Microsoft Word cho Windows 95, phiên b?n 7,0
  • Microsoft Word cho Windows NT, phiên b?n 6.0
  • Microsoft Word cho Macintosh, phiên b?n 6.0, 6.0.1, 6.0.1A
  Công c? b?o v? Virus Microsoft (ScanProt) quét ch? Đ?i v?i các vi rút khái ni?m và s? lo?i b? nó kh?i h? th?ng c?a b?n. Nó không th? phát hi?n c?ng không ph?i lo?i b? các virus v? mô t? h? th?ng c?a b?n. Tuy nhiên, nó cài đ?t c?a nó riêng macro đ? c?nh báo b?n khi b?n đang m? m?t t?p tin có ch?a macro.

  Cho thông tin b? sung v? làm th? nào đ? có đư?c công c? t? ScanProt, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  134728WD1215: "Macro Virus b?o v? công c?" (Windows)
  133895 WD6X: Macro Virus b?o v? công c? cho Macintosh (MW1222)
  Lưu ? r?ng Microsoft không cung c?p m?t công c? ScanProt T? phiên b?n trư?c đó hơn t? 6.0. Đ? b?o v? vi rút hoàn thành v? mô Đ?i v?i các phiên b?n c?a t? này, liên h? v?i m?t ph?n m?m bên th? ba b?o v? vi rút ngư?i bán hàng.
 10. Q. có vi-rút v? mô có ?nh hư?ng đ?n Microsoft khác Các ?ng d?ng văn ph?ng?

  A. yes. Đ? bi?t thêm thông tin v? v? mô virus cho các chương tr?nh Microsoft Office khác:
  • Đ? có thêm thông tin v? v? mô virus trong Microsoft Excel, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   154131XL: Q & a v? Excel v? mô/Laroux Macro Virus

Thu?c tính

ID c?a bài: 187243 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 95a
 • Microsoft Word 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Word 6.0 for Macintosh
 • Microsoft Word 6.01 for Macintosh
T? khóa: 
kbinfo kbvirus kbmt KB187243 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:187243
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com