Raksta ID: 187498 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Visiem lietot?jiem ir ?oti ieteicams veikt jaunin??anu uz Microsoft interneta inform?cijas pakalpojumu (IIS) versiju 7.0, kas darbojas sist?m? Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 b?tiski palielina t?mek?a infrastrukt?ras dro??bu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par t?m?m, kas saist?tas ar IIS dro??bu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par IIS 7.0, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.iis.net/
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Varat izmantot HTTPS, lai izveidotu savienojumu ar k?du no ??m programmat?r?m:
 • Microsoft Internet Information Server (IIS) versija 3.0 un jaun?kas versijas
 • Microsoft Internet Information Services (IIS) versija 5.0 un jaun?kas versijas
Savienojuma izveides laik? klients un serveris vienojas par kop?ju protokolu, lai pal?dz?tu nodro?in?t kan?lu. Ja serverim un klientam ir vair?ki kop?ji protokoli, IIS m??ina pal?dz?t nodro?in?t kan?lu, izmantojot vienu no IIS atbalst?tajiem protokoliem. IIS izmantotais protokols tiek atlas?ts ??d? priorit?tes sec?b?:
 1. PCT 1.0
 2. SSL 3.0
 3. SSL 2.0
Da?reiz, iesp?jams, v?l?sities atsp?jot vienu vai vair?kus no ?iem protokoliem. Varat to dar?t, ja main?t re?istru.

Piez?me. Sist?m? Windows Server 2008 PCT 1.0 nav konfigur?jama opcija, un nav j?restart? serveris.

PAPILDINDORM?CIJA

Sist?ma Microsoft Windows NT Server saglab? inform?ciju par at??ir?giem kan?lu protokoliem ar uzlabotu dro??bu, kurus atbalsta sist?ma Windows NT Server. ?? inform?cija tiek glab?ta ?aj? re?istra atsl?g?:

HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders \SCHANNEL\Protocols


Parasti ?? atsl?ga ietver ??das apak?atsl?gas:
 • PCT 1.0
 • SSL 2.0
 • SSL 3.0
 • TLS 1.0
Katr? atsl?g? ir inform?cija par atsl?gas protokolu. Jebkuru no ?iem protokoliem var atsp?jot server?. Lai to izdar?tu, izveidojiet jaunu
DWORD
v?rt?bu protokola servera apak?atsl?g?. Iestatiet 
DWORD
v?rt?bu uz "00 00 00 00".

Piez?me. P?c noklus?juma PCT nav iesp?jots sist?m? Microsoft Windows Server 2003.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Inform?ciju par to, k? modific?t re?istru, skatiet re?istra redaktora pal?dz?bas t?m? "Atsl?gu un v?rt?bu main??ana". Skatiet ar? re?istra redaktora pal?dz?bas t?mu "Re?istra inform?cijas pievieno?ana un dz??ana" un "Re?istra datu redi???ana".

Lai autom?tiski atsp?jotu PCT 1.0, SSL 2.0, SSL 3.0 vai TLS 1.0, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties labot ?o probl?mu pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? File Download (Failu lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50495


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?giLai atsp?jotu PCT 1.0 protokolu un IIS nem??in?tu vienoties, izmantojot PCT 1.0 protokolu, veiciet ??s darb?bas:

 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet regedt32 vai regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Re?istra redaktor? atrodiet ?o re?istra atsl?gu:

  HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders \SCHANNEL\Protocols\PCT 1.0\Server
 3. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Pievienot v?rt?bu.
 4. Sarakst? Datu tips noklik??iniet uz DWORD.
 5. Lodzi?? V?rt?bas nosaukums ierakstiet Enabled (Iesp?jots) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Ja ?? v?rt?ba ir redzama, veiciet dubultklik??i uz v?rt?bas, lai redi??tu pa?reiz?jo v?rt?bu.
 6. Bin?raj? redaktor? ierakstiet 00000000, lai jaun?s atsl?gas v?rt?bu iestat?tu vien?du ar "0".
 7. Noklik??iniet uz Labi. Restart?jiet datoru.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
245030 K? ierobe?ot noteiktu ?ifr??anas algoritmu un protokolu lieto?anu fail? Schannel.dllRekviz?ti

Raksta ID: 187498 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 22. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Information Server 3.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.1
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbmsifixme kbfixme KB187498

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com