WINUP: Không đ? đ?a tr?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t c?u ph?n C?p Nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 187876 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t thành ph?n máy tính đ? bàn, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i nói r?ng b?n không có đ? không gian đ?a mi?n phí khi s? d?ng ho?t đ?ng thi?t l?p đ? cài đ?t chuyên bi?t c?u ph?n Windows Update. Thi?t l?p có th? ch? ra r?ng nó ph?i có ch? 3.000 kilobyte (KB) không gian đ?a đ? hoàn t?t ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, nhưng sau đó t?o ra m?t thông báo l?i nói r?ng nó ph?i có 3 - 4 l?n đi?u đó không gian đ? hoàn thành vi?c cài đ?t chuyên bi?t.

NGUYÊN NHÂN

Đây là hành vi d? ki?n. Trong th?i gian t?i v?, các thành ph?n máy tính đ? bàn t?p đang m?t nén đ?nh d?ng (ví d? như các đ?nh d?ng nén ZIP.) và đ?i h?i ph?i có thêm không gian đ? gi?i nén. Sau khi các t?p tin đư?c không nén vào m?t m?c tin thư thoại t?m th?i, các t?p tin th?c thi (exe) cài đ?t chuyên bi?t ch? đ?, và sau đó các t?p tin đư?c g? b? t? đ?a c?ng. Sau khi các t?p tin đư?c g? b?, đó là ch? có con g?c 3.000 KB không gian đ?a đư?c s? d?ng. Quá tr?nh này hoàn t?t t? đ?ng trong khi cài đ?t chuyên bi?t và không th? nh?n th?y.

GI?I PHÁP

Đ? cài đ?t chuyên bi?t các thành ph?n, tăng không gian đ?a c?ng trên máy tính c?a b?n.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? gi?i phóng không gian đ?a, s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây.

S? d?ng tr?nh d?n đ?a đ? lo?i b? các t?p b?n không c?n

 1. M? Máy tính c?a tôi.
 2. B?m chu?t ph?i vào đ?a b?n mu?n gi?i phóng không gian trên, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào D?n đ?a.
 4. Nh?p vào các t?p tin b?n mu?n lo?i b?, và sau đó nh?p vào Ok.

  Lưu ? B?n có th? đ?c m?t mô t? c?a m?i loại tệp trong khu v?c dư?i trong danh sách.

S? d?ng quét đ?a đ? c?nh nh?n cho sai sót m?t không gian đ?a

Đ? tra c?u l?i đó có th? dùng không gian đ?a, B?t đ?u quét đ?a, b?m vào ổ đĩa b?n mu?n ki?m tra, và sau đó nh?p vào B?t đ?u.

Lo?i b? m?t c?u ph?n Windows mà b?n không c?n s? d?ng

Đ? lo?i b? c?u ph?n c?a Windows mà b?n không c?n s? d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thi?t đ?t, sau đó b?m Panel điều khiển.
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh, sau đó b?m các Cài đặt Windows tab.

  N?u b?n đ? s? d?ng m?t đ?a compact đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows, b?n có th? nh?c nh? đ? đưa nó vào máy tính c?a b?n.
 3. Dư?i Các thành ph?n, b?m vào các thành ph?n b?n mu?n thêm ho?c lo?i b?.

Ghi chú

 • Đ? thêm t?t c? các ph?n c?a các thành ph?n, h?y ch?n hộp kiểm bên c?nh các thành ph?n.
 • Đ? lo?i b? t?t c? các ph?n c?a các thành ph?n, b?m Xóa hộp kiểm bên c?nh các thành ph?n.
 • Đ? thêm ho?c lo?i b? m?t s? ph?n c?a các thành ph?n, b?m Thông tin chi ti?t, và sau đó ch?n ho?c b?m đ? xóa hộp kiểm cho các b? ph?n.

Lo?i b? các chương tr?nh mà b?n không c?n s? d?ng

Đ? lo?i b? các chương tr?nh mà b?n không s? d?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thi?t đ?t, sau đó b?m Panel điều khiển.
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Theo các ch? d?n trên màn h?nh.

Không gian đ?a tr?ng b?ng cách s? d?ng ổ đĩa chuy?n đ?i (FAT32)

Đ? gi?i phóng không gian đ?a b?ng cách s? d?ng ổ đĩa chuy?n đ?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, sau đó b?m Lái xe chuy?n đ?i.
 2. S? d?ng ổ đĩa chuy?n đ?i đ? chuy?n đ?i đ?a c?ng c?a b?n đ? đ?nh d?ng FAT32.

Ghi chú

 • Sau khi b?n chuy?n đ?i đ?a c?ng c?a b?n đ? đ?nh d?ng FAT32, b?n không th? s? d?ng đ?nh d?ng FAT16 m?t l?n n?a cho đ?n khi b?n phân vùng l?i và đ?nh d?ng l?i ổ đĩa FAT32.
 • N?u b?n chuy?n đ?i các ổ đĩa mà Windows 98 cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i cài xác lập lại Windows 98 sau khi b?n phân vùng l?i ổ đĩa.
 • Ph?n m?m nén đ?a c? là không tương h?p v? sau v?i FAT32. N?u ổ đĩa c?a b?n đ? đư?c nén, b?n có th? không th? chuy?n đ?i đ? FAT32.
 • N?u b?n chuy?n đ?i đ?a lưu đ?ng và s? d?ng đ?a khác hệ điều hành mà không tương h?p v? sau v?i FAT32, b?n không th? truy nh?p đ?a khi b?n s? d?ng hệ điều hành khác.
 • Vi?c chuy?n đ?i có th? t?t tính năng ng? đông. Xem thông tin chi ti?t trong tài li?u máy tính.
 • V? phiên b?n trư?c c?a Windows không tương h?p v? sau v?i FAT32, b?n không th? lo?i b? Windows 98 sau khi chuy?n đ?i.
 • Vi?c chuy?n đ?i t? FAT16 đ? FAT32 không ?nh hư?ng đ?n h?u h?t các chương tr?nh, nhưng m?t s? ti?n ích đ?a ph? thu?c vào FAT16 không làm vi?c v?i ổ đĩa FAT32. B?n s? đư?c nh?c n?u b?n c? g?ng ch?y m?t trong nh?ng Ti?n ích. Liên h? v?i h?ng ch? t?o ti?n ích đ?a đ? xác đ?nh li?u có là m?t phiên b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau v?i FAT32.
 • N?u b?n chuy?n đ?i đ?a c?ng đ? FAT32 b?ng cách s? d?ng ổ đĩa chuy?n đ?i, b?n không c?n có th? s? d?ng kh?i đ?ng kép ch?y Windows NT 4.0 và hệ điều hành trư?c đó. Tuy nhiên, n?u b?n đang ? trên m?t m?ng lư?i, phiên b?n trư?c c?a Windows có th? v?n c?n đư?c truy c?p vào đ?a c?ng FAT32 c?a b?n thông qua m?ng.

Mi?n phí Disk Space b?ng cách s? d?ng DriveSpace 3

Đ? gi?i phóng không gian đ?a b?ng cách s? d?ng DriveSpace 3, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? DriveSpace 3. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, sau đó b?m DriveSpace.
 2. Nh?p vào ? b?n mu?n nén.
 3. Trên các ổ đĩa tr?nh đơn, nh?p vào Nén.
 4. Nh?p vào B?t đ?u.
 5. N?u b?n không sao lưu t?p tin c?a b?n, h?y nh?p vào sao lưu t?p, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh. Khi b?n đ? k?t thúc, vào bư?c 6.
 6. Nh?p vào Nén bây gi?.
 7. N?u b?n b? nh?c ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, h?y nh?p vào .

sao lưu và xóa các t?p b?n không c?n

sao lưu và xóa t?p tin mà b?n c?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, sau đó b?m sao lưu.
 2. Khi b?n hoàn t?t sao lưu các t?p tin c?a b?n, b?m đúp vào Máy tính c?a tôi.
 3. Nh?p vào các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại b?n đ? sao lưu.
 4. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?.
 5. L?p l?i các bư?c 3 và 4 cho đ?n khi b?n đ? xóa t?t c? các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại b?n đ? sao lưu.
 6. Trút s?ch thùng rác. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào các thùng rác bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c c?a b?n, và sau đó nh?p vào Làm r?ng thùng rác.

THÔNG TIN THÊM

Đ? giúp đ? v?i nhi?m v? b?o tr? h? th?ng ph? bi?n trong Windows Vista, truy c?p web site Microsoft sau:
S?a v?n đ? v?i h? th?ng chung nhi?m v? b?o tr?

Thu?c tính

ID c?a bài: 187876 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update
T? khóa: 
kbdownload kbprb kbwindowsupdate kbmt KB187876 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:187876

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com