Ch? đ? ch? m?t tích t? h?p tho?i Windows Shutdown

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 188134
N?u bài vi?t này không mô t? các v?n đ? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, xin vui l?ng xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx/W98?Sid=460
Quan tr?ng: Bài vi?t này ch?a thông tin v? ch?nh s?a registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c l?i nó N?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các Ch? đi?m tr? giúp "Khôi ph?c s? đăng k?" trong Regedit.exe ho?c các "Restoring m?t Registry Key"ch? đi?m tr? giúp trong Regedt32.exe.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?m b?t đ?u, và sau đó b?m Shut Down, tùy ch?n tr?ng thái t?m ngh? có th? m?t tích t? h?p tho?i Shut Down Windows.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra đ?i v?i b?t k? l? do sau đây:
 • Khi b?n nh?n đư?c thông báo sau, b?n nh?p có:

  Cu?i cùng vài l?n máy tính c?a b?n đ? đi vào ch? đ? ch? nó d?ng l?i đáp ?ng. B?n có mu?n ngăn c?n máy tính c?a b?n đang x?y ra ch? đ? ch? trong tương lai?
 • Máy tính c?a b?n ng?ng đáp ?ng trong khi ? ch? đ? ch? hai l?n liên ti?p.
 • Qu?n l? ngu?n đi?n chuyên sâu (APM) không đư?c c?u h?nh đúng trong c?a b?n trên máy tính cơ b?n Input/Output (BIOS h? th?ng).

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các bư?c sau:
 1. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, b?m vào Control Panel, và sau đó b?m đúp vào h? th?ng
 2. Nh?p vào tab qu?n l? thi?t b?, và sau đó b?m đúp chu?t vào các thi?t b? h? th?ng chi nhánh đ? m? r?ng nó.
 3. Ki?m ch?ng r?ng có là m?t m?c nh?p nâng cao h? tr? qu?n l? quy?n l?c dư?i chi nhánh thi?t b? h? th?ng. N?u này là hi?n nay, Click vào nó, b?m vào H?y b?, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó chuy?n sang bư?c 4. N?u c?m t? này là không tr?nh bày, s? d?ng các bư?c sau:

  1. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, b?m vào Control Panel, và sau đó b?m đúp vào thêm ph?n c?ng m?i.
  2. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? hoàn thành thêm ph?n c?ng m?i thu?t s?. N?u thu?t s? này thành công phát hi?n và cài đ?t h? tr? cho APM, không ti?p t?c v?i các bư?c c?n l?i trong bài vi?t này. N?u thu?t s? này không thành công phát hi?n và cài đ?t h? tr? cho APM, v?n đ? c?a b?n có th? liên quan đ?n v?n đ? v?i ph?n c?ng c?a b?n, và Microsoft khuy?n cáo b?n h?y liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng cho tr? giúp thêm.
 4. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, b?m vào Control Panel, và sau đó b?m đúp vào thêm ph?n c?ng m?i.
 5. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? hoàn thành thêm ph?n c?ng m?i thu?t s?. N?u thu?t s? này thành công phát hi?n và cài đ?t h? tr? cho APM, ti?p t?c bư?c 6. N?u thu?t s? này không thành công phát hi?n và cài đ?t h? tr? cho APM, v?n đ? c?a b?n có th? liên quan đ?n v?n đ? v?i ph?n c?ng c?a b?n, và Microsoft khuy?n cáo b?n h?y liên h? v?i ph?n c?ng c?a b?n nhà s?n xu?t đ? h? tr? thêm.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó ki?m tra đ? xác đ?nh các v?n đ? có đư?c gi?i quy?t b?ng cách nh?p vào b?t đ?u, r?i b?m đóng xu?ng. N?u v?n đ? gi?i quy?t, không ti?p t?c v?i các bư?c c?n l?i trong bài vi?t này. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, ti?p t?c bư?c 7.
 7. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, b?m vào Control Panel, và sau đó b?m đúp vào h? th?ng.
 8. Nh?p vào tab qu?n l? thi?t b?, b?m đúp vào b? đi?u khi?n đ?a m?m chi nhánh đ? m? r?ng nó, b?m vào tiêu chu?n đ?a m?m đi?u khi?n, và sau đó Nh?p vào Xoá.
 9. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Lưu ? r?ng khi b?n làm như v?y, Windows s? t? đ?ng phát hi?n c?a b?n đ?a m?m đi?u khi?n, và các m?c SuspendFlag trong các cơ quan đăng k? đư?c đ?t l?i.
 10. Ki?m tra đ? xác đ?nh n?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?ng cách nh?p vào b?t đ?u, và sau đó Nh?p vào đóng xu?ng. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, không ti?p t?c v?i các c?n l?i bư?c trong bài vi?t này. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, ti?p t?c Bư?c 11.
 11. N?u b?n đang ? trên m?t m?ng lư?i, liên h? v?i qu?n tr? m?ng c?a b?n trư?c khi th?c hi?n bư?c này.

  Lưu ?: Thông tin v? cách ch?nh s?a registry, xem thay đ?i Phím và các giá tr? tr?c tuy?n giúp đ? đ? trong Registry Editor (Regedit.exe). Lưu ? r?ng b?n nên th?c hi?n m?t sao lưu các t?p tin đăng k? (System.dat và User.dat) trư?c khi b?n ch?nh s?a registry.

  C?nh báo: B?ng cách s? d?ng Registry Editor không đúng có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Windows 98. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? phát sinh t? vi?c s? d?ng sai c?a Registry Biên t?p viên có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

  S? d?ng Registry Editor đ? xem khóa registry sau đây:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VXD\VPOWERD


  Ki?m ch?ng r?ng có m?t giá tr? "C?" và "suspendflag" giá tr?. N?u các giá tr? này không t?n t?i, thoát kh?i Registry Editor, và liên l?c c?a b?n nhà s?n xu?t ph?n c?ng đ? h? tr? thêm. N?u các giá tr? này t?n t?i, ki?m ch?ng r?ng giá tr? d? li?u c?a giá tr? "C?" là l?n hơn ho?c b?ng 200. N?u nó là, s?a đ?i d? li?u giá tr? c?a giá tr? "C?" b?i tr? 200 t? giá tr? hi?n t?i. Ví d?, n?u giá tr? là hi?n nay 310, thay đ?i nó t?i 110. Thay đ?i d? li?u giá tr? c?a các "suspendflag" giá tr? 0 n?u nó không ph?i là đ? 0.
 12. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 188134 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbenv kbprb kbui kbmt KB188134 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:188134

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com