Mô t? c?a Windows Script Host (WSH)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 188135 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các Windows Script Host (WSH) trong Windows.

THÔNG TIN THÊM

WSH là m?t đ?c l?p ngôn ng? k?ch b?n cho n?n t?ng Windows 32-bit. Microsoft cung c?p c? Microsoft Visual Basic Script và Java Script k?ch b?n công c? v?i WSH. Nó ph?c v? như m?t b? đi?u khi?n c?a k?ch b?n ActiveX công c?, ch? c?n như Microsoft Internet Explorer. B?i v? các script ch? nhà không ph?i là m?t tr?nh duy?t Internet đ?y đ?, nó có m?t d?u chân nh? hơn b? nh? hơn Internet Explorer; V? v?y, WSH là thích h?p đ? th?c hi?n tác v? này đơn gi?n, nhanh chóng. Script có th? đư?c ch?y tr?c ti?p t? máy tính đ? bàn b?ng b?m-đúp vào m?t t?p l?nh, ho?c t? m?t d?u nh?c l?nh. WSH cung c?p m?t máy ch? lưu tr? k?ch b?n b? nh? th?p mà là l? tư?ng cho các k?ch b?n không tương tác nhu c?u như đăng nh?p k?ch b?n, k?ch b?n hành chính, và như v?y. WSH có th? đư?c ch?y t? m?t trong hai ch? đ? b?o v? Windows d?a trên máy ch? (Wscript.exe), hay ch? đ? th?c l?nh d?a trên v? ch? (Cscript.exe).

Cài đ?t Windows Script Host

Đ? cài đ?t Windows Script Host, xin vui l?ng xem Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms950396.aspx
LƯU ?: Windows Script Host đư?c bao g?m trong Microsoft Internet Explorer 5.

Ch?y k?ch đo?n

Đ? ch?y các script t? trong Windows, b?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • B?m đúp vào m?t .vbs ho?c .js t?p tin.
  • Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? vào tên c?a m?t .vbs ho?c t?p tin JS trong h?p Open.
LƯU ?: Internet Explorer 4.0 và sau đó đi?u tr? WSH các đ?i tư?ng như là không an toàn ActiveX đi?u khi?n. N?u m?t trang Web c? g?ng kh?i t?o hay k?ch b?n m?t đ?i tư?ng WSH (cho Ví d?, đ? truy c?p các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n), Internet Explorer hi?n không th? kh?i t?o hay k?ch b?n đ?i tư?ng lúc thi?t đ?t b?o m?t cao ho?c trung b?nh và cung c?p các c?nh báo sau lúc b?o m?t th?p:

Internet Explorer 5:
M?t s? ph?n m?m (đi?u khi?n ActiveX) trên trang này có th? không an toàn. Đó khuy?n cáo r?ng b?n không ch?y nó. B?n có mu?n cho phép nó ch?y?
Internet Explorer 4.0, 4.01, 4,01 Service Pack 1:
M?t đ?i tư?ng ActiveX trên trang này có th? không an toàn. B?n có mu?n cho phép nó đ? kh?i t?o và truy nh?p b?ng script?
Đ? kích ho?t Internet Explorer 4.0 ho?c sau này đ? kh?i t?o và script WSH các đ?i tư?ng t? m?t trang Web mà không c?n c?nh báo (không khuy?n cáo), ch?n m?t thi?t đ?t tùy ch?nh cho khu v?c an ninh nơi trang Web cư trú, và cho phép các Kh?i t?o và script các đi?u khi?n ActiveX không đư?c đánh d?u là an toàntùy ch?n.

Lưu ? r?ng các trang Web c?ng có th? t?o liên k?t đ? .vbs ho?c .js t?p tin trên m?t trang Web Trang. Khi b?n nh?p vào m?t liên k?t trong Internet Explorer, m?t Tải xuống Tệph?p tho?i xu?t hi?n nh?c b?n (theo m?c đ?nh) ho?c m? t?p t? v? trí hi?n t?i c?a nó ho?c lưu t?p vào đ?a. N?u b?n nh?p vào M?, t?p tin t?i v? và ch?y t? h? th?ng t?p tin đ?a phương c?a b?n b? qua Internet Thi?t đ?t b?o m?t c?a nhà thám hi?m.

Quan tr?ng: N?u b?n Click vào M? trong các t?p tin t?i xu?ng h?p tho?i và b?m vào cácLuôn luôn h?i trư?c khi m? lo?i t?p này h?p ki?m đ? xoá nó, Internet Explorer không nh?c b?n v?i m?t h?p tho?i t?i v? t?p tin. Đ? làm cho Internet Explorer đ? nh?c b?n v?i m?t h?p tho?i t?p t?i xu?ng m?t l?n n?a, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong My Computer, nh?p vào Tùy ch?n c?p trên menu xem.
  2. Trên các Lo?i t?p tab, ch?n đăng k? thích h?p t?p tin ki?u (.vbs ho?c .js).
  3. Nh?p vào Ch?nh s?a, và sau đó b?m vào các Xác nh?n m? sau khi t?i v?h?p ki?m đ? ch?n nó.
  4. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
M?t s? "HTML virus" đ? đư?c báo cáo đ? s? d?ng các đ?i tư?ng WSH. Ví d?, HTML.N?i b? (ho?c HTML.Prepend), HTML.Không tr?c tuy?n, và HTML.Redirect.Companion. ch?ng vi-rút ph?n m?m không ph?i là c?n thi?t đ? b?o v? b?n kh?i virus như v?y mi?n là b?n làm theo thông l? tính toán an toàn (bao g?m c? không cài đ?t ph?n m?m ho?c script t? không bi?t và không đáng tin c?y các ngu?n). Vi-rút mà s? d?ng các đ?i tư?ng WSH không v?ch tr?n ho?c khai thác b?t k? v?n đ? b?o m?t liên quan đ?n c?a s? ho?c Internet Explorer b? s?n ph?m. B?t c? lúc nào b?n cài đ?t ph?n m?m ho?c ch?y các script t? chưa bi?t ho?c ngu?n không đáng tin c?y, b?n có nguy cơ làm t?n h?i máy tính c?a b?n.

Yêu c?u t?i thi?u cho WSH

Nh?ng yêu c?u t?i thi?u cho WSH đ? ch?c năng là phiên b?n Internet Explorer 3.0 ho?c cao hơn. WSH d?a trên Visual Basic Script và Java Script công c? đư?c cung c?p trong Internet Explorer.

Gi?i đáp th?c m?c WSH

M?t s? k?ch b?n m?u đư?c cài đ?t trong thư m?c Windows\Samples\WSH. N?u các script ch?y m?t cách chính xác, nhưng nh?ng ngư?i khác không làm như th?, h?y liên h? v?i tác gi? c?a các k?ch b?n cho h? tr?. H? tr? và thông tin b? sung này c?ng có s?n vào Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/9bbdkx3k.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 188135 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB188135 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:188135

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com