"L?i n?i b? đ? x?y ra" thông báo l?i b?ng cách s? d?ng Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 188952 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n đang s? d?ng Internet Explorer trên m?t k?t n?i quay s?, các thông báo l?i sau đây có th? xu?t hi?n khi b?n c? g?ng đ? xem m?t trang Web:
Internet Explorer không m? Internet site Tên trang web. L?i n?i b? đ? x?y ra trong các ph?n m? r?ng Internet Windows.
Khi b?n nh?p vào Ok, trang "D?n hư?ng h?y b?" xu?t hi?n trong Internet Explorer.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra đ?i v?i b?t k? l? do sau đây:
 • N?u b?n b?t đ?u Net.Medic 1.x b?i ph?n m?m VitalSigns sau khi b?n thi?t l?p m?t k?t n?i quay s?, nhưng trư?c khi b?n ch?y Internet Explorer.
 • N?u Phiên b?n không chính xác c?a t?p tin Wsock32.dll đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính.
 • Đó là m?t b?n sao th? hai c?a t?p Wsock32.dll trong c?p g?c.
 • C?p Nh?t 2.0 Winsock không là đúng đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
 • Ch?a khóa Winsock2 trong s? đăng k? b? h?ng.
 • Có r?t nhi?u b?n sao c?a t?p tin Winsock.dll trên máy tính.
 • TCP/IP không đư?c cài đ?t.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p:

B?ng cách s? d?ng Net.Medic

 1. Khởi động lại máy tính. Khi b?n xem màn h?nh kh?i đ?ng Windows 95 ho?c Windows 98, b?m và gi? phím SHIFT trong su?t th?i gian c?a Windows kh?i đ?ng.
 2. N?u b?n b? nh?c cho tên ngư?i dùng và m?t kh?u trong khi kh?i đ?ng, th? phím SHIFT và nh?p thông tin đăng nh?p c?a b?n b?nh thư?ng. Trư?c khi b?n b?m Ok, b?m và gi? phím SHIFT m?t l?n n?a.
 3. M?t khi b?n đ? xác minh r?ng Net.Medic đ? không b?t đ?u, k?t n?i v?i các Internet và t?i v? b?n C?p Nh?t t? trang Web VitalSigns c?a ph?n m?m.

Phiên b?n không chính xác c?a t?p tin Wsock32.dll

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m D?ng l?ib?m vào "Kh?i đ?ng l?i máy tính trong MS-DOS ch? đ?"và sau đó nh?p vào Có ho?c Ok.
 2. T?i d?u nh?c MS-DOS, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER
  ? đ?a:
  nơi ? đ?a: là k? t? ? đ?a mà Windows đư?c cài đ?t. Ví d?, n?u Windows đư?c cài đ?t trên ? C, g? c:.
 3. G? l?nh sau, cách nh?n ENTER sau m?i l?nh:
  cd\windows\system

  ren wsock32.dll wsock32.old

  exit
 4. Gi?i nén m?t b?n sao m?i c?a các t?p tin Wsock32.dll đ? Windows\System thư m?c. N?u b?n đang s? d?ng Windows 95, b?n có th? gi?i nén các t?p tin Wsock32.dll t? nh?ng đ?a đi?m sau:

  • T?p cabinet Win95_11.cab vào Windows 95 CD-ROM
  • T?p cabinet Win95_12.cab trên đ?a Windows 95 DMF g?c
  • T?p cabinet Win95_19.cab trên g?c Windows 95 Phi-DMF đ?a
  • T?p cabinet Win95_18.cab vào Windows 95 OEM Service Release 2 CD-ROM
  Thông tin v? vi?c s? d?ng công c? gi?i nén, xin vui l?ng xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  129605 Làm th? nào đ? gi?i nén t?p tin nén Windows g?c
  N?u b?n đang s? d?ng Windows 98, b?n có th? gi?i nén các t?p tin Wsock32.dll s? d?ng công c? ki?m tra t?p tin h? th?ng. Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng các công c? ki?m tra h? th?ng t?p tin, xin vui l?ng xem "System File Checker Tool" ph?n c?a bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  129605 Làm th? nào đ? gi?i nén t?p tin nén Windows g?c
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n b?nh thư?ng.

Th? hai b?n sao c?a Wsock32.dll trong thư m?c g?c

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, đ?i tên t?p tin Wsock32.dll trong thư m?c g?c đ? Wsock32.Old, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Đ? bi?t thông tin v? đ?i tên m?t t?p tin, nh?p vào B?t đ?u, b?m Trợ giúp, b?m các Ch? s? tab, lo?i đ?i tênvà sau đó b?m đúp chu?t vào các "Đ?i tên t?p tin"ch? đ?.

Winsock 2,0 C?p Nh?t không cài đ?t đúng

Lo?i b? các C?p Nh?t Winsock b?ng cách s? d?ng các t?p tin Ws2bakup.bat. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
191064 L?i thông đi?p khi ch?y TCP/IP d?a trên ti?n ích ho?c các chương tr?nh

Ch?a khóa Winsock2 trong s? đăng k? b? h?ng

 1. G? cài đ?t m?ng quay.
 2. S? d?ng Regedit, lo?i b? phím sau đây:
  HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 3. Sau khi lo?i b? phím, cài đ?t l?i m?ng quay s?.

Nhi?u b?n sao c?a t?p tin Winsock.dll trên máy tính

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, và sau đó nh?p vào T?p ho?c c?p.
 2. Trong các Đ?t tên h?p, lo?i Winsock.dll.
 3. Trong các T?m trong h?p, b?m vào Đ?a phương các ? đ?a c?ng.
 4. Nh?p vào T?m th?y bây gi?.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào m?t t?p tin Winsock.dll đó không ph?i là trong thư m?c Windows, và sau đó nh?p vào Xóa. L?p l?i cho m?i b?n sao b? sung c?a Winsock.dll t?p tin đó không ph?i là trong thư m?c Windows.

TCP/IP không đư?c cài đ?t

Cài đ?t TCP/IP:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Mạng.
 3. Nh?p vào Thêm, b?m Giao thức, và sau đó nh?p vào Thêm.
 4. Trong các Các nhà s?n xu?t h?p, b?m vào Microsoft. Trong các Giao th?c m?ng h?p, b?m vào TCP/IP, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

T?NH TR?NG

VitalSigns ph?n m?m đ? xác nh?n đi?u này là m?t v?n đ? v?i Net.Medic Phiên b?n 1.x.

THÔNG TIN THÊM

Bên th? ba s?n ph?m th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i m?t nhà bán đ?c l?p c?a Microsoft; chúng tôi làm cho không có b?o hành, ng? ? hay N?u không, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a s?n ph?m này.

Bên th? ba thông tin liên l?c bao g?m trong bài vi?t này đư?c cung c?p đ? giúp b?n t?m th?y s? h? tr? k? thu?t b?n c?n. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft trong không có cách nào b?o l?nh s? tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 188952 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? khóa: 
kb3rdparty kberrmsg kbprb kbmt KB188952 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:188952
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com