Làm th? nào đ?: S? d?ng máy ch? lưu tr? tiêu đ? tên đ? lưu tr? nhi?u trang web t? m?t đ?a ch? IP trong IIS 5,0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 190008
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này cho b?n th?y làm th? nào đ? s? d?ng máy ch? lưu tr? thông tin thư đ? cho phép nhi?u máy ch? tên đ? chia s? m?t đ?a ch? IP.

IIS cho phép b?n ch? đ?nh b?t k? s? lư?ng các trang web cho m?t đ?a ch? IP và phân bi?t chúng b?ng cách s? d?ng tiêu đ? máy ch? lưu tr?. Khi IIS s? nh?n đư?c m?t yêu c?u cho m?t trang Web, nó nh?n vào thông tin đư?c g?i b?i tr?nh duy?t. N?u tr?nh duy?t là HTTP 1.1 tuân th? (Internet Explorer 3.x và sau này, ho?c Netscape Navigator 3.x và sau), đ?u trang HTTP có tên mi?n th?c yêu c?u. IIS s? d?ng Đi?u này đ? xác đ?nh trang web mà nên tr? l?i yêu c?u.

Nếu tr?nh duy?t không ph?i là HTTP 1.1 compliant, b?n có th? chương tr?nh m?t l?i trang đ? hi?n th? t?t c? các trang web có s?n và cho phép ngư?i dùng đ? ch?n nh?ng trang web s? d?ng. Cho hư?ng d?n v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem tham kh?o ? dư?i cùng c?a ph?n bài vi?t này.


C?u h?nh máy ch? lưu tr? tiêu đ? tên trong IIS 5,0

C?u h?nh máy ch? lưu tr? tiêu đ? tên trong IIS
 1. B?t đ?u b? d?ch v? Internet (Iis.msc).
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các trang Web đư?c c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các Trang web tab, ch?n đ?a ch? IP mà các trang web s? s? d?ng.

  Chú ý: N?u b?n ch? có m?t đ?a ch? IP trên máy ch?, ch?n T?t c? Unassigned, và thi?t l?p c?ng TCP nên đư?c s? d?ng (thư?ng 80).
 4. Nh?p vào Nâng cao.
 5. Trong các Nhi?u danh tính cho trang Web danh sách, ch?n m?t danh tính b?n mu?n s? d?ng.
 6. Nh?p vào ch?nh s?a, và sau đó thêm tên tiêu đ? máy ch? lưu tr? mong mu?n.

  LƯU ?: N?u b?n mu?n trang web này đ? đáp ?ng v?i nhi?u hơn m?t máy ch? lưu tr? tiêu đ? tên, h?y s? d?ng nút Add đ? thêm danh tính b? sung vào danh sách này. Ch? đ?nh m?t tên tiêu đ? máy ch? khác nhau cho m?i danh tính, nhưng ch?c ch?n đ? s? d?ng cùng m?t IP Đ?a ch? và c?ng.
 7. Áp d?ng nh?ng thay đ?i này và b?t đ?u các trang Web (n?u nó không ph?i là v?n đang ch?y).
 8. Đăng k? tên tiêu đ? máy ch? v?i tên thích h?p đ? phân gi?i h? th?ng.

  N?u máy tính trên m?t m?ng n?i b? (m?t tư nhân LAN có s? d?ng công ngh? Internet), đăng k? nó v?i đ? phân gi?i tên c?a m?ng n?i b? h? th?ng, ch?ng h?n như Windows Internet tên d?ch v? (th?ng).

  Nếu là máy tính trên Internet, đăng k? tên tiêu đ? máy ch? v?i tên mi?n H? th?ng (DNS), mà đư?c qu?n l? b?i InterNic.
 9. Sau khi ch? nhà tiêu đ? tên đư?c đăng k? v?i tên đ? phân gi?i h? th?ng, ki?m tra nó t? m?t tr?nh duy?t b?ng cách c? đ? duy?t qua máy ch? lưu tr? tiêu đ? tên. Tr?nh duy?t nên m? trang Web d? ki?n.

Khắc phục sự cố

 • Khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng ho?c khi b?n b?t đ?u b?ng tay các D?ch v? Microsoft Internet thông tin Server, s? ki?n ngư?i xem có th? đăng các s? ki?n sau đây:
  T? ch?c s? ki?n ID: 115
  Ngu?n: w3svc
  Mô t?: Các d?ch v? có th? không ràng bu?c trư?ng h?p X.
  V?n đ? này có th? x?y ra khi m?t s? ho?c t?t c? các trang Web mà b?ng cách s? d?ng tiêu đ? máy ch? có cùng m?t s? hi?u c?ng đư?c xác đ?nh cho Secure Sockets Layer (SSL). Internet thông tin Server 4.0 không h? tr? vi?c s? d?ng các tiêu đ? máy ch? lưu tr? cho SSL. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tài li?u tham kh?o liên k?t dư?i đây.
 • Hành vi th?t thư?ng có th? x?y ra khi áp d?ng m?t tiêu đ? tên máy ch? Trang Web m?c đ?nh, n?u ti?n ích gói cho IIS (ch?ng h?n như Microsoft Proxy Server) c?ng đang đư?c s? d?ng. V? l? do này, nói chung không nên b?n áp d?ng m?t tên máy ch? đ?u trang Web m?c đ?nh t?o b?i IIS.THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
186810 T? ch?c s? ki?n ID 115 khi s? d?ng máy ch? lưu tr? thông tin thư v?i IIS
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào liên k?t dư?i đây đ? ghé thăm web site sau:
H? tr? máy ch? lưu tr? tiêu đ? tên trong các tr?nh duy?t c?

Thu?c tính

ID c?a bài: 190008 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB190008 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:190008
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com