Raksta ID: 190355 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Lai turpin?tu sa?emt dro??bas atjaunin?jumus sist?mai Windows, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Papildinform?ciju skatiet ?aj? Microsoft t?mek?a lap?: Da??m sist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

Probl?mas apraksts

Ikona Show desktop (R?d?t darbvirsmu) nav redzama ?tr?s palai?anas r?kjosl? sist?m? Windows XP, ta?u v?laties izmantot ?o ikonu alternat?vu meto?u viet?, lai par?d?tu darbvirsmu vai skat?tu atv?rtus logus.

Risin?jums

Lai autom?tiski atk?rtoti izveidotu ikonu Show desktop (R?d?t darbvirsmu), atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? File Download (Failu lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50530
Piez?mes.
 • Lai nodro?in?tu, ka ikona Show desktop (R?d?t darbvirsmu) ir redzama ?tr?s palai?anas r?kjosl?, j?iesp?jo iestat?jums Show Quick Launch (R?d?t ?tr?s palai?anas r?kjoslu) sist?m? Windows XP.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Lai patst?v?gi atk?rtoti izveidotu ikonu Show desktop (R?d?t darbvirsmu), veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un uz Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Uzman?gi iekop?jiet un iel?m?jiet programmas Notepad (Piez?mjbloks) log? t?l?k nor?d?to tekstu:
  [Shell]
  Command=2
  IconFile=explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
 3. Izv?ln? File (Fails) noklik??iniet uz Save As (Saglab?t k?) un p?c tam saglab?jiet failu darbvirsm? ar nosaukumu "Show desktop.scf". Darbvirsm? tiek izveidota ikona Show desktop (R?d?t darbvirsmu).
 4. Noklik??iniet un ievelciet ikonu Show Desktop (R?d?t darbvirsmu) ?tr?s palai?anas r?kjosl?.

Inform?cija pieredz?ju?iem lietot?jiem


?tr?s palai?anas r?kjosla izmanto failus, kas atrodas ?aj? map?:

%userprofile%\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Citas darbvirsmas par?d??anas iesp?jas, neizmantojot ikonu Show desktop (R?d?t darbvirsmu)

Lai ?tri par?d?tu darbvirsmu vai atv?rtos logus, neizmantojot ikonu Show desktop (R?d?t darbvirsmu) ?tr?s palai?anas r?kjosl?, varat izmantot vienu no ??m metod?m:
 • Uz tastat?ras nospiediet Windows logotipa tausti?u+D.
 • Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Windows uzdevumjoslas un p?c tam noklik??iniet uz Show the Desktop (R?d?t darbvirsmu) vai R?d?t atv?rtos logus.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu pal?dz?bu saist?b? ar izplat?tiem sist?mas uztur??anas uzdevumiem sist?m? Windows Vista, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Labot probl?mas ar izplat?tiem sist?mas uztur??anas uzdevumiem

Rekviz?ti

Raksta ID: 190355 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 29. oktobris - P?rskat??ana: 7.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbui kbfixme kbmsifixme KB190355

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com