Cach tao lai biu tng Hin thi man hinh trn thanh cng cu Khi chay Nhanh trong Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 190355 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
? ti?p t?c nh?n ?c cc c?p nh?t b?o m?t cho Windows, ?m b?o r?ng b?n ang ch?y Windows XP v?i Gi D?ch v? 3 (SP3). ? bi?t thm thng tin, tham kh?o trang web Microsoft sau: Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

M t? s? c?

Thanh cng cu Khi chay Nhanh trong Windows XP thiu biu tng Hin thi man hinh, nhng ban mun s dung biu tng nay thay vi cac phng phap khac hin thi man hinh hoc hin thi cac ca s ang m.

Giai phap

c chung ti tao lai biu tng Hin thi man hinh cho ban, hay vao phn "Khc phuc s c gip ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? gip ti

? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c? . B?m Ch?y trong h?p tho?i T?i xu?ng t?p v lm theo cc b?c trong tr?nh h?ng d?n Kh?c ph?c s? c?.

Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50530
Chu y
 • ? ?m b?o bi?u t?ng Hi?n th? mn h?nh hi?n th? trong thanh cng c? Kh?i ch?y Nhanh, b?n ph?i b?t ci ?t Hi?n th? Kh?i ch?y Nhanh trong Windows XP.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng s dung may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".ti t khc phuc s c

t tao lai biu tng Hin thi man hinh, lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go notepad vao M, sau o bm OK.
 2. Cn thn sao chep sau o dan vn ban sau vao ca s Notepad:
  [Shell]
  Command=2
  IconFile=explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
 3. Trn menu Tp, bm Lu vi tn, sau o lu tp trn man hinh cua ban vi tn "Show desktop.scf". Biu tng Hin thi man hinh c tao trn man hinh cua ban.
 4. Bm sau o keo biu tng Hin thi man hinh n thanh cng cu Khi chay Nhanh cua ban.

Thng tin cho ngi dung chuyn su


Thanh cng cu Khi chay Nhanh s dung cac tp trong th muc sau:

%userprofile%\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Cac phng phap thay th bin phap s dung biu tng Hin thi man hinh

nhanh chong hin thi man hinh hoc m ca s ma khng cn s dung biu tng Hin thi man hinh trn thanh cng cu Khi chay Nhanh, ban co th s dung mt trong s cac phng phap sau:
 • Nhn Phim biu trng Windows+D trn ban phim.
 • Bm chut phai vao thanh tac vu Windows, sau o bm Hin thi Man hinh hoc bm Hin thi cac Ca s ang M.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc giemail cho chung ti.

Thng tin thm

c tr giup v cac tac vu bao tri h thng ph bin trong Windows Vista, hay truy cp website sau cua Microsoft:
Khc phuc s c vi cac tac vu bao tri h thng ph bin

Thu?c tnh

ID c?a bi: 190355 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang Nm 2013 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbexpertisebeginner kbhowto kbui kbfixme kbmsifixme KB190355

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com