Làm th? nào đ? xác đ?nh lo?i OS m?t k?ch b?n đăng nh?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 190899 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Thông thư?ng, qu?n tr? viên mu?n ch?y ph?n m?m trên ch? là các khách hàng Windows 95 ho?c Windows 98, ho?c Windows NT tr?m làm vi?c khách hàng c?a h?. H? có th? không mu?n ch?y m?t s? l?nh script đăng nh?p trên máy tính Windows NT Server ho?c b? đi?u khi?n vùng c?a h?.

THÔNG TIN THÊM

B?ng cách s? d?ng m?t t?p tin th?c thi đơn gi?n và m?t t?p tin th?c thi nh?, b?n có th? cho bi?t n?u các khách hàng là a:
 • Windows 95 ho?c Windows 98 khách hàng
 • Tr?m làm vi?c Windows NT
 • Windows 2000 Professional cài đ?t
 • B? đi?u khi?n không tên mi?n Windows NT Server
 • B? đi?u khi?n không tên mi?n Windows 2000 Server
 • B? ki?m soát mi?n Windows NT Server
 • B? ki?m soát mi?n Windows 2000 Server
 • B? ki?m soát mi?n Windows NT doanh nghi?p/Terminal Server
 • B? đi?u khi?n không tên mi?n Windows NT doanh nghi?p/Terminal Server
Sao chép các văn b?n sau vào m?t t?p tin th?c thi:
@echo off
REM Batch file to detect OS
REM ----------------------------------
if Windows_NT == %OS% goto WINNT
echo You are not running Windows NT (Windows 95/98 perhaps?)
goto END

:WINNT
gettype.exe

if errorlevel=9 goto FILENOTFOUND

echo You are running Windows NT.
echo More Specifically:
echo.


if ERRORLEVEL=8 goto EIGHT
if ERRORLEVEL=7 goto SEVEN
if ERRORLEVEL=6 goto SIX
if ERRORLEVEL=5 goto FIVE
if ERRORLEVEL=4 goto FOUR
if ERRORLEVEL=3 goto THREE
if ERRORLEVEL=2 goto TWO
if ERRORLEVEL=1 goto ONE

:FILENOTFOUND
echo.
echo Gettype not found.
echo.
goto END

:EIGHT
echo Windows NT Enterprise/Terminal Server Non-Domain Controller
goto END

:SEVEN
echo Windows NT Enterprise/Terminal Server Domain Controller
goto END

:SIX
echo Windows 2000 Server Domain Controller
goto END

:FIVE
echo Windows NT Server Domain Controller
goto END

:FOUR
echo Windows 2000 Server Non-Domain Controller
goto END

:THREE
echo Windows NT Server Non-Domain Controller
goto END

:TWO
echo Windows 2000 Professional installation
goto END

:ONE
echo Windows NT Workstation
goto END

:END
pause
				
Sao chép các t?p tin Gettype.exe và t?p tin th?c thi đ? các máy tr?m m?c tiêu và ch?y t?p tin th?c thi.

B?n có th? có đư?c Gettype.exe Phiên b?n 4,0 b?ng cách cài đ?t công c? Kit Windows 2000 tài nguyên.
Gettype.exe tác ph?m c?a câu registry cho lo?i cài đ?t và thi?t l?p DOS ERRORLEVEL m?t cách thích h?p:
 • Tr? v? 1 cho Windows NT Workstation.
 • Tr? v? 2 cho Windows 2000 Professional.
 • Tr? v? 3 cho b? đi?u khi?n không tên mi?n máy ch? Windows NT.
 • Tr? v? 4 cho b? đi?u khi?n không tên mi?n Windows 2000 Server.
 • Tr? v? 5 cho b? ki?m soát mi?n Windows NT Server.
 • Tr? v? 6 cho b? ki?m soát mi?n Windows 2000 Server.
 • Tr? v? 7 cho b? ki?m soát mi?n Windows NT doanh nghi?p/Terminal Server.
 • Tr? v? 8 cho b? đi?u khi?n không tên mi?n Windows NT doanh nghi?p/Terminal Server.
Cheá ñoä Im laëng có th? đư?c thi?t l?p v?i các / s tham s?. Công c? này c?ng có th? ch?y đ?i v?i máy tính t? xa.

Thu?c tính

ID c?a bài: 190899 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB190899 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:190899

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com