Identifikator ?lanka: 191660
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada poku?ate da pokrenete neku od igara navedenih u odeljku ?Odnosi se na?, dobijete jedan od slede?ih simptoma:
 • Opcija 3D ubrzanje nije dostupna.
 • Dobijate poruku o gre?ci koja navodi, ?Va? video adapter ne ispunjava uslove igre.?
 • Dobijate poruku o gre?ci koja navodi, ?Va? video adapter nema opciju 3D ubrzanja.?
 • Dijagnosti?ka alatka za DirectX (Dxdiag.exe) prikazuje Pribli?nu ukupnu memoriju kao praznu ili N/A.
 • Dijagnosti?ka alatka za DirectX (Dxdiag.exe) prikazuje da je opcija DirectDraw ili Direct3D nedostupna.

Uzrok

Do ovog problema mo?e da do?e iz nekog od slede?ih razloga:
 • Va? ra?unar ne ispunjava minimalne 3D hardverske zahteve da bi se igra pokrenula.
 • Va? video adapter nema dovoljno video memorije za pokretanje igre.
 • DirectDraw ubrzanje je onemogu?eno.
 • Koristite zastarele upravlja?ke programe za va? video adapter.
 • Poslednja verzija usluge DirectX nije instalirana ili je o?te?ena.
 • Neki od programa koju rade u pozadini ometaju igru.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, koristite slede?e metode redosledom kojim su predstavljeni.

Napomena Budu?i da postoji nekoliko verzija operativnog sistema Microsoft Windows, slede?i koraci mogu se razlikovati na va?em ra?unaru. Ukoliko je tako, pogledajte dokumentaciju proizvoda da biste dovr?ili ove korake.

1. metod: Konfiguri?ite ubrzanje hardvera da koristi postavku Puno

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Otvorite ?Svojstva ekrana?. Da biste to uradili, pratite korake za svoju verziju operativnog sistema Windows.
  • Windows 7 ili Windows Vista

   Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte display i na listi Programi izaberite stavku Svojstva ekrana.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili pru?ite potvrdu.
  • Windows XP ili prethodne verzije

   Kliknite na dugme Start, izaberite stavkuPokreni, otkucajte desk.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite karticu Postavke i kliknite na dugme Vi?e opcija.
 3. Na kartici U?inak ili na kartici Re?avanje problema, pomerite kliza? Ubrzanje hardvera skroz nadesno (pozicija Puno).
 4. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Zatvori.
 5. Ako se od vas zatra?i da ponovo pokrenete ra?unar, kliknite na dugme Da.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2780584

Ako va? ra?unar ispunjava minimalne sistemske zahteve, koristite slede?e metode da biste re?ili ovaj problem.

2. metod: Omogu?ite DirectDraw ili Direct3D

Da biste omogu?ili DirectDraw ili Direct3D, sledite korake u va?oj verziji sistema Windows:
 1. Pokrenite dijagnosti?ku alatku za DirectX (Dxdiag.exe). Da biste to uradili, sledite ove korake:
  • Windows 7 ili Windows Vista

   Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte dxdiag, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili pru?ite potvrdu.
  • Windows XP ili prethodne verzije

   Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte dxdiag, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Na kartici Ekran, potvrdite da su opcije DirectDraw ubrzanje i Direct3D ubrzanje izabrane u okviru DirectX funkcija.

  Ako nijedan od ovih redova ne prikazuje status Onemogu?eno, kliknite na dugme Omogu?i za taj red.
 3. Ako je na ra?unaru instalirano vi?e video adaptera, ponovite 2. korak za svaku karticu Ekran u dijagnosti?koj alatki za DirectX.
Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli demonstraciju na strimovanom mediju o tome kako da pokrenete dijagnosti?ku alatku za DirectX.
Ukoliko se ovaj problem i dalje bude javljao, pre?ite na slede?i metod.

3. metod: Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju programa DirectX End-User Runtimes Web Installer

Da biste ovo uradili, posetite Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35
Napomena Mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci tokom instalacije:
Softver koji instalirate nije pro?ao Windows Logo test da bi kompatibilnost sa programom Windows XP bila potvr?ena. (Reci mi za?to je testiranje va?no.)
Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
822798 Neke ispravke ili programe ne mo?ete instalirati
Ukoliko se ovaj problem i dalje bude javljao, pre?ite na slede?i metod.

4. metod: A?urirajte upravlja?ki program za video

Da biste videli da li su dostupni va?e?e ispravke za upravlja?ke programe, posetite slede?u Microsoft Windows Update Veb lokaciju:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=sr-latn-cs
Vi?e informacija o kontaktima prodavaca hardvera i softvera potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Te kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

Ukoliko se ovaj problem i dalje bude javljao, pre?ite na slede?i metod.

5. metod: Ponovo pokrenite ra?unar kori??enjem nove procedure za pokretanje

Kada pokrenete Microsoft Windows, naj?e??e postoji nekoliko programa koji se automatski pokre?u i rade u pozadini i koji mogu da se smetaju igri. Ovi programi mogu da uklju?uju programe za za?titu od virusa i sistemske uslu?ne programe. Kada obavite proceduru novog, ?istog pokretanja, spre?avate da se ovi programi automatski pokrenu.

Da biste ponovo pokrenuli ra?unar koriste?i proceduru ?istog pokretanja, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
Za vi?e informacija o tome ili da vidite korake za druge operativne sisteme, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
331796 Izvr?avanje ?istog pokretanja sistema radi utvr?ivanja da li programi u pozadini ometaju igre ili programe (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Ukoliko se ovaj problem i dalje bude javljao, pre?ite na slede?i metod.

6. metod: Onemogu?ite daljinsko deljenje radne povr?ine za NetMeeting, a zatim zatvorite NetMeeting

Microsoft Windows NetMeeting onemogu?ava Direct3D kada je omogu?eno deljenje udaljene radne povr?ine. Da biste onemogu?ili funkciju udaljenog deljenja radne povr?ine u programu NetMeeting, sledite ove korake:
 1. Pokrenite NetMeeting.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Deljenje udaljene radne povr?ine.
 3. Kliknite da biste opozvali izbor u polju Omogu?i deljenje udaljene radne povr?ine na ovom ra?unaru.
 4. Kliknite na dugme U redu.
 5. Zatvorite NetMeeting.
Ukoliko se ovaj problem i dalje bude javljao, pre?ite na slede?i metod.

7. metod: Onemogu?ite funkciju ?Omogu?i kombinovanje pisanja? u sistemu Windows XP

Da biste onemogu?ili funkciju ?Omogu?i kombinovanje pisanja?, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla i zatim dvaput kliknite na opciju Ekran.
 2. Na kartici Postavke kliknite na dugme Vi?e opcija i zatim izaberite karticu Re?avanje problema.
 3. Kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu Omogu?i kombinovanje pisanja.
 4. Kliknite na dugme U redu i zatim ponovo kliknite na dugme U redu.
 5. Ako se problem ne re?i, ponovite korake od 1 do 4, osim ?to u koraku 4, kliknite da biste potvrdili izbor u polju Omogu?i kombinovanje pisanja.
Pokrenite igru. Ukoliko se ovaj problem i dalje bude javljao, pre?ite na slede?i metod.

8. metod: Kreirajte novo korisni?ki nalog u sistemu Windows XP

Da biste kreirali nov nalog na ra?unaru sa sistemom Windows XP, sledite ove korake:
 1. Otvorite alatku za upravljanje ra?unarom. Da biste to uradili, pratite korake za svoju verziju operativnog sistema Windows.
  • Windows 7 ili Windows Vista
   Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte compmgmt.msc, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili pru?ite potvrdu.
  • Windows XP ili prethodne verzije

   Otvorite alatku Upravljanje ra?unarom u sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, unesite compmgmt.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Pro?irite Lokalni korisnici i grupe, kliknite desnim tasterom mi?a na Korisnici, a zatim izaberite stavku Novi korisnik.
 3. U polju Korisni?ko ime otkucajte UserName.
 4. U polju Lozinka i u polju Potvrdite lozinku unesite UserPassword, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

  Va?no Lozinke razlikuju mala i velika slova. Na primer, MyPassword i mypassword se tretiraju kao razli?ite lozinke.
 5. Dvaput kliknite na nedavno kreiran korisni?ki nalog, izaberite karticu ?lan, izaberite stavku Dodajte da biste dodali korisnika odgovaraju?oj grupi i kliknite na dugme U redu.

  Napomena Neke igre zahtevaju nalog u administratorskoj grupi da bi se pokrenule.

Dodatne informacije

Ako vam je potrebna dodatna pomo?, posetite Veb lokaciju Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku da biste prona?li druga re?enja. Ova Veb lokacija obezbe?uje slede?e usluge:
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 191660 - Poslednji pregled: 2. novembar 2012. - Revizija: 2.0
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbarttypeshowme kbdisplay kbenv kberrmsg kbinterop kbprb KB191660

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com