Thu th?p thông tin màn h?nh màu xanh sau khi b? nh? b?i ch?a trong Windows 2000 ho?c Windows NT

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 192463 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? thu th?p thêm thông tin v? m?t thông báo l?i màn h?nh xanh. Lưu ? r?ng các bư?c này có th? không luôn luôn cung c?p câu tr? l?i k?t lu?n và ch? có th? là m?t tri?u ch?ng c?a m?t v?n đ? khác.

THÔNG TIN THÊM

Thông đi?p ghi lưu s? ki?n

 • Thi?t đ?t Windows đ? vi?t m?t thông báo s? ki?n đăng nh?p v?i bugcheck thông tin. Windows NT Server 4.0 đư?c thi?t l?p đ? ghi nh?t k? s? ki?n thông đi?p Theo m?c đ?nh. Windows NT tr?m làm vi?c không đư?c đ?t theo m?c đ?nh. Đ? thi?t l?p h? th?ng c?a b?n đ? vi?t m?t thông báo s? ki?n đăng nh?p, nh?n vào đây đ? ch?n các Ghi s? ki?n đ? các đăng nh?p h? th?ng"h?p ki?m này n?m trong các Ph?c h?i ph?n c?a các Kh?i đ?ng/t?t máy tab trong thu?c tính h? th?ng. Đi?u này s? gây ra m?t thông báo s? k? s? đ? đư?c ghi vào Nh?t k? h? th?ng.
 • Mô t? và đ?nh d?ng c?a s? ghi s? ki?n khác t? các đ?nh d?ng đư?c hi?n th? khi máy tính là văn b?n t?p tin Memory.dmp, nhưng ph?n l?n các thông tin như v?y. Dư?i đây là m?t ví d? v? các s? ki?n đăng nh?p:
  T? ch?c s? ki?n ID: 1001
  Ngu?n: Ti?t ki?m Dump
  Mô t?:
  Máy tính đ? kh?i đ?ng l?i t? m?t bugcheck. Bugcheck: 0xc000021a (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft Windows NT (v15.1381). K?t xu?t đ? lưu trong: C:\WINNT\MEMORY.DMP.
  Đi?u này thông tin ch?a m? ng?ng 0xc000021a và các tham s? b?n. Đây có th? r?t h?u ích khi x? l? s? c? m?t s? lo?i m? s? d?ng. Các các thông s? s? có ngh?a là nh?ng th? khác nhau tùy thu?c vào lo?i g? of d?ng m? nó là. Thông tin v? nh?ng g? các tham s? đ?i di?n, t?m ki?m c?a Microsoft Ki?n th?c cơ s? cho các m? c? th? d?ng. Không ph?i t?t c? ng?ng m? các tham s? đư?c b?o hi?m trong cơ s? ki?n th?c Microsoft.

  Đ? truy v?n c?a Microsoft Ki?n th?c cơ s?, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây:
  http://support.Microsoft.com/Search/?ADV=1

B?ng cách s? d?ng Dumpchk.exe đ? xác đ?nh thông tin b? nh? Dump

N?u b?n s? d?ng Dumpchk.exe t? CD Service Pack 3, b?n có th? xác đ?nh t?t c? thông tin đư?c đ? c?p trư?c đó và đ?a ch? c?a tr?nh đi?u khi?n t?o ra thông đi?p ng?ng. Thông tin này có th? thư?ng cung c?p cho b?n m?t hư?ng đ? b?t đ?u g? r?i. Trư?c khi b?n ch?y Dumpchk.exe, ch?c ch?n đi?u ch?nh thu?c tính c?a d?u nh?c l?nh đ? màn h?nh đ?m kích thư?c Chi?u cao đư?c thi?t l?p đ? 999. Chi?u cao này s? cho phép b?n đ? di chuy?n tr? l?i đ? xem các đ?u ra. Ch?y Dumpchk.exe t? d?u nh?c l?nh v?i cú pháp sau:
dumpchk.exe Memory.dmp
Đây là m?t ví d? v? các ph?n c?a đ?u ra đư?c h?u h?t h?u ích:
MachineImageType i386
NumberProcessors 1
BugCheckCode 0xc000021a
BugCheckParameter1 0xe1270188
BugCheckParameter2 0x00000001
BugCheckParameter3 0x00000000
BugCheckParameter4 0x00000000

ExceptionCode 0x80000003
ExceptionFlags 0x00000001
ExceptionAddress 0x8014fb84
Lưu ? r?ng không ph?i t?t c? các ph?n s? cung c?p cho cùng m?t thông tin. Đi?u này s? ph? thu?c vào lo?i d?ng m?. Thông tin ? trên s? cho b?n bi?t các d?ng M? (0xc000021a) và các thông s? (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000), c?ng như đ?a ch? c?a tr?nh đi?u khi?n đư?c g?i là ngo?i l? (0x8014fb84). đ?a ch? này có th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh tên tr?nh đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng các s?n lư?ng t? ch?y Pstat.exe, mà có th? đư?c t?m th?y trong các ngu?n tài nguyên Kit.

Dumpchk.exe c?ng s? xác minh r?ng các b?i ch?a là h?p l?.

B?ng cách s? d?ng Pstat.exe đ? xác đ?nh các thông tin tr?nh đi?u khi?n

Pstat.exe, m?t ti?n ích tài nguyên Kit, s? cung c?p cho b?n m?t h?nh ?nh c?a các quy tr?nh và các tr?nh đi?u khi?n hi?n đang ch?y trên h? th?ng c?a b?n. Cho các m?c đích, các thông tin h?u ích nh?t s? là danh sách các tr?nh đi?u khi?n n?p xu?t hi?n t?i các k?t thúc c?a đ?u ra. T?t c? b?n c?n làm ch?y Pstat.exe t? d?ng l?nh. Thông tin đư?c đưa ra b?i Pstat.exe có th? đư?c đư?ng ?ng vào m?t t?p tin b?ng cách s? d?ng các cú pháp sau đây:
pstat.exe > tên t?p
Đây là m?t ví d? v? danh sách tr?nh đi?u khi?n ? ph?n cu?i c?a các đ?u ra:
  MODULENAME	Load Addr Code	  Data	 Paged LinkDate
  ----------------------------------------------------------------------
  Ntoskrnl.exe	80100000  270272 40064 434816	Sun May 11 00:10:39 1997
  Hal.dll 	80010000  20384  2720	 9344	Mon Mar 10 16:39:20 1997
  Aic78xx.sys	80001000  20512  2272	 0	Sat Apr 05 21:16:21 1997
  Scsiport.sys	801d7000  9824	  32	 15552	Mon Mar 10 16:42:27 1997
  Disk.sys	80008000  3328	  0	 7072	Thu Apr 24 22:27:46 1997
  Class2.sys	8000c000  7040	  0	 1632	Thu Apr 24 22:23:43 1997
  Ino_flpy.sys	801df000  9152	  1472	 2080	Tue May 26 18:21:40 1998
  Ntfs.sys	801e3000  68160  5408	 269632	Thu Apr 17 22:02:31 1997
  Floppy.sys	f7290000  1088	  672	 7968	Wed Jul 17 00:31:09 1996
  Cdrom.sys	f72a0000  12608  32	 3072	Wed Jul 17 00:31:29 1996
  Cdaudio.sys	f72b8000  960	  0	 14912	Mon Mar 17 18:21:15 1997
  Null.sys	f75c9000  0	  0	 288	Wed Jul 17 00:31:21 1996
  Ksecdd.sys	f7464000  1280	  224	 3456	Wed Jul 17 20:34:19 1996
  Beep.sys	f75ca000  1184	  0	 0	Wed Apr 23 15:19:43 1997
  Cs32ba11.sys	fcd1a000  52384  45344 14592	Wed Mar 12 17:22:33 1997
  Msi8042.sys	f7000000  20192  1536	 0	Mon Mar 23 22:46:22 1998
  Mouclass.sys	f7470000  1984	  0	 0	Mon Mar 10 16:43:11 1997
  Kbdclass.sys	f7478000  1952	  0	 0	Wed Jul 17 00:31:16 1996
  Videoprt.sys	f72d8000  2080	  128	 11296	Mon Mar 10 16:41:37 1997
  Ati.sys 	f7010000  960	  9824	 48768	Fri Dec 12 15:20:37 1997
  Vga.sys 	f7488000  128	  32	 10784	Wed Jul 17 00:30:37 1996
  Msfs.sys	f7308000  864	  32	 15328	Mon Mar 10 16:45:01 1997
  Npfs.sys	f7020000  6560	  192	 22624	Mon Mar 10 16:44:48 1997
  Ndis.sys	fccda000  11744  704	 96768	Thu Apr 17 22:19:45 1997
  Win32k.sys	a0000000  1162624 40064 0	Fri Apr 25 21:17:32 1997
  Ati.dll 	fccba000  106176 17024 0	Fri Dec 12 15:20:08 1997
  Cdfs.sys	f7050000  5088	  608  45984	Mon Mar 10 16:57:04 1997
  Ino_fltr.sys	fc42f000  29120  38176 1888	Tue Jun 02 16:33:05 1998
  Tdi.sys 	fc4a2000  4480  96	 288	Wed Jul 17 00:39:08 1996
  Tcpip.sys	fc40b000  108128 7008	 10176	Fri May 09 17:02:39 1997
  Netbt.sys	fc3ee000  79808  1216	 23872	Sat Apr 26 21:00:42 1997
  El90x.sys	f7320000  24576  1536	 0	Wed Jun 26 20:04:31 1996
  Afd.sys 	f70d0000  1696  928	 48672	Thu Apr 10 15:09:17 1997
  Netbios.sys	f7280000  13280  224	 10720	Mon Mar 10 16:56:01 1997
  Parport.sys	f7460000  3424  32	 0	Wed Jul 17 00:31:23 1996
  Parallel.sys	f746c000  7904  32	 0	Wed Jul 17 00:31:23 1996
  Parvdm.sys	f7552000  1312  32	 0	Wed Jul 17 00:31:25 1996
  Serial.sys	f7120000  2560  0	 18784	Mon Mar 10 16:44:11 1997
  Rdr.sys 	fc385000  13472  1984	 219104	Wed Mar 26 14:22:36 1997
  Mup.sys 	fc374000  2208  6752	 48864	Mon Mar 10 16:57:09 1997
  Srv.sys 	fc24a000  42848  7488	 163680	Fri Apr 25 13:59:31 1997
  Pscript.dll	f9ec3000  0    0	 0
  Fastfat.sys	f9e00000  6720  672	 114368	Mon Apr 21 16:50:22 1997
  Ntdll.dll	77f60000  237568 20480 0	Fri Apr 11 16:38:50 1997
  ---------------------------------------------------------------------
  Total  	2377632  255040 1696384
				
B?ng cách s? d?ng đ?a ch? b?t đ?u đư?c hi?n th? theo c?t "Load Addr", b?n có th? phù h?p v?i đ?a ch? ngo?i l? đ? tên tr?nh đi?u khi?n. B?ng cách s? d?ng 8014fb84 như m?t Ví d?, b?n có th? xác đ?nh r?ng Ntoskrnl.exe có đ?a ch? t?i g?n nh?t dư?i đây Đ?a ch? ngo?i l? và r?t có th? là tr?nh đi?u khi?n đư?c g?i là ngo?i l?. V?i thông tin này, b?n có th? truy c?p vào cơ s? ki?n th?c Microsoft đ? t?m v?n đ? đ? bi?t phù h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129845 Chu?n b? màn h?nh màu xanh trư?c khi liên h? v?i Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 192463 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB192463 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:192463

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com