G? r?i Windows 95/98/98 Second Edition m?ng v?n đ? k?t n?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 192534 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong m?t m?ng Microsoft Windows 95/98/98 Second Edition, ph?n c?ng và ph?n m?m liên quan đ?n v?n đ? có th? gây ra m?t ho?c nhi?u máy tính đ? gi?m kh? năng duy?t ho?c giao ti?p v?i máy tính khác. V?n đ? bao g?m t? ch?c năng m?ng không có ? t?t c? đ? thông báo l?i ng?u nhiên khi truy?n d? li?u qua m?ng.

Bài vi?t này cung c?p các bư?c g? r?i b?n có th? s? d?ng đ? ch?n đoán và gi?i quy?t v?n đ? giao ti?p trong m?t m?ng Windows 95/98. Löu yù raèng g? r?i v?n đ? giao ti?p là không ph?i luôn luôn m?t th?ng v? phía trư?c quá tr?nh. N?u m?t trong các th? t?c trong ph?n "Thông tin thêm" không có g? không làm vi?c, đi đ?n các th? t?c ti?p theo cho đ?n khi v?n đ? c? đ?nh. Đ? tăng ki?n th?c c?a b?n c?a l?n các v?n đ? và có th? làm gi?m th?i gian đ? gi?i quy?t v?n đ?, b?n có th? mu?n đ?c bài vi?t toàn b? này trư?c khi b?n b?t đ?u đ? g? r?i các v?n đ? c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Trư?c khi b?n b?t đ?u

Trư?c khi b?n b?t đ?u g? r?i v?n đ? k?t n?i m?ng c?a b?n, H?y xem xét nh?ng câu h?i sau đây:

 • Có c?u h?nh này t?ng làm vi?c trư?c khi, ho?c đ? làm này ch? c?n b?t đ?u x?y ra? N?u nó ch? m?i b?t đ?u, nh?ng g? đ? thay đ?i gi?a th?i gian này c?u h?nh đ? làm vi?c và th?i gian nó d?ng l?i làm vi?c?
 • Ph?n c?ng m?i, cáp ho?c ph?n m?m đ? đư?c thêm vào? N?u đi?u này m?i b? sung đư?c l?y ra, hi?n v?n đ? bi?n m?t?
 • Là v?n đ? này x?y ra trên m?t máy tính, m?t vài ho?c t?t c? chúng? N?u v?n đ? đang x?y ra trên t?t c? các máy tính, nó có th? cáp ho?c đ?u n?i liên quan. N?u v?n đ? đang x?y ra trên ch? m?t ho?c m?t vài máy vi tính, có ph?n m?m ho?c ph?n c?ng liên quan.
 • Là k?t n?i v?i máy tính đang ho?t đ?ng (n?u b? đi?u h?p m?ng có truy?n/nh?n đư?c d? li?u đèn, h? đang nh?p nháy)?
Quan tr?ng: Trư?c khi b?n b?t đ?u x? l? s? c?, làm cho b?n sao lưu c?a các t?p tin c?u h?nh h? th?ng sau:

 • Config.sys
 • AUTOEXEC.bat
 • System.ini
 • Win.ini
Thông tin v? làm th? nào đ? sao chép t?p, b?m b?t đ?u, b?m tr? giúp, b?m các ch? m?c tab, lo?i "tác ph?m" (không có d?u ngo?c kép), và sau đó đôi- b?m vào ch? đ? "Copying".


Khắc phục sự cố

Đ? kh?c ph?c v?n đ? k?t n?i m?ng, h?y làm theo t?ng bư?c, và sau đó th? k?t n?i t?i máy tính l?n n?a. N?u b?n v?n không th? k?t n?i v?i máy tính, ti?n hành bư?c ti?p theo.

 1. N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo liên quan đ?n m?ng l?i khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, truy v?n trong cơ s? ki?n th?c Microsoft cho chính xác thông báo l?i. Cơ s? ki?n th?c Microsoft có s?n t?i các Microsoft Web site sau:

  http://support.Microsoft.com/support
 2. Ki?m tra xem máy tính c?a b?n và máy tính b?n đang c? g?ng đ? xem có t?p và in chia s? đư?c cài đ?t. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau trên c? hai máy vi tính:

  1. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, và sau đó nh?p vào b?ng đi?u khi?n.
  2. B?m đúp vào m?ng.
  3. Ki?m ch?ng r?ng "T?p tin và máy in chia s? cho m?ng c?a Microsoft" trong danh sách các c?u ph?n m?ng đư?c cài đ?t. N?u nó không đư?c cài đ?t, ti?p t?c v?i bư?c m?t N?u nó đư?c cài đ?t, ti?p t?c v?i bư?c 3.
  4. Nh?p vào t?p tin và in chia s?.
  5. Nh?p vào các "tôi mu?n có th? đ? cho ngư?i khác truy c?p vào các t?p tin c?a tôi" đánh d?u ô ch?n nó, và sau đó b?m OK.
  6. Nh?p vào OK, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính khi b?n đư?c nh?c đ? làm V? v?y.
 3. Xác minh cài đ?t adapter m?ng là chính xác và r?ng có không có xung đ?t v?i các thi?t b? ph?n c?ng khác. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, và sau đó nh?p vào b?ng đi?u khi?n.
  2. B?m đúp vào h? th?ng, và sau đó nh?p vào tab Device Manager.

   N?u m?t màu đ? "X" đư?c hi?n th? bên c?nh các adapter m?ng, cho phép các b? đi?u h?p m?ng b?ng cách nh?n vào nó, b?m thu?c tính, b?m các Vô hi?u hóa trong ph?n c?ng này Profile h?p ki?m đ? xoá nó, b?m OK, Nh?p vào đóng, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n n?u b?n đang nh?c nh? đ? làm như v?y.

   N?u m?t d?u ch?m đi?m trong m?t v?ng tr?n màu vàng đư?c hi?n th? bên c?nh các b? đi?u h?p m?ng lư?i, ti?p t?c v?i bư?c m?t
  3. B?m vào b? đi?u h?p m?ng, và sau đó b?m thu?c tính.
  4. Nh?p vào tab tài nguyên xác minh r?ng ng?t yêu c?u dây (IRQ), đ?u vào/ouput (I/O) đ?a ch?, truy nh?p tr?c ti?p b? nh? (DMA), và Thi?t đ?t đ?a ch? RAM là chính xác cho b? đi?u h?p m?ng c?a b?n. Đ? xác đ?nh n?u b? đi?u h?p m?ng c?a b?n th? ch?t đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng các thi?t đ?t này, h?y tham kh?o tài li?u hư?ng d?n đi kèm v?i nó.
  5. Đ? thay đ?i các thi?t đ?t tài nguyên, b?m thi?t đ?t t? đ?ng s? d?ng h?p ki?m đ? xoá nó.
  6. Ch? đ?nh m?t khác nhau IRQ, DMA kênh, I/O đ?a ch?, và/ho?c b? nh? RAM Đ?a ch? cho b? đi?u h?p m?ng. B?n có th? c?n ph?i th? m?t vài thi?t đ?t này n?u b?n không bi?t các thi?t l?p đư?c s? d?ng b?i ph?n c?ng khác các thi?t b?.
  7. Nh?p vào OK, và sau đó b?m không khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính.
  8. B?m b?t đ?u, b?m Shut Down, nh?p vào đóng xu?ng và sau đó b?m OK. T?t máy tính c?a b?n cho 10-15 giây, và sau đó b?t l?i.
 4. N?u b?n đang s? d?ng Windows 95, chuy?n sang bư?c 5. N?u b?n đang s? d?ng Windows 98, s? d?ng các công c? ki?m tra h? th?ng t?p tin đ? xác minh r?ng không có Windows 98 m?ng t?p tin b? hư h?i ho?c thay th?. Đ? bi?t thông tin v? vi?c s? d?ng ki?m tra t?p tin h? th?ng công c?, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  ID C?A BÀI: 185836Tiêu đ?: Mô t? v? h? th?ng File Checker Tool (Sfc.exe)

  ID C?A BÀI: 129605Tiêu đ?: Làm th? nào đ? gi?i nén t?p tin nén Windows g?c

  Lưu ?: N?u b?n áp d?ng m?t s?a ch?a đư?c cung c?p b?i Microsoft, m?t s? m?ng t?p tin có th? đư?c thay th? b?ng phiên b?n C?p Nh?t. Đ? ngăn ng?a thêm v?n đ? t? x?y ra, thay th? các t?p tin C?p Nh?t.
 5. N?u b?n đang s? d?ng Windows 95, th?c hi?n các bư?c g? r?i trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft, và sau đó b? qua đ?n bư?c 6:

  136337 G? r?i v?n đ? kh?i đ?ng Windows 95 và các thông báo l?i


  N?u b?n đang s? d?ng Windows 98, s? d?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng đ? vô hi?u hoá không c?n thi?t t?t c? tr?nh đi?u khi?n và các chương tr?nh có th? ngăn ch?n tr?nh đi?u khi?n m?ng t? đang n?p đúng cách. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. B?m b?t đ?u, tr? t?i chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó b?m h? th?ng thông tin.
  2. Trên menu công c?, nh?p vào h? th?ng c?u h?nh Utility.
  3. Trên tab chung, nh?p Ch?n l?c Startup, và sau đó nh?p vào h?p ki?m tra sau đây đ? xóa h?:
   • X? l? t?p Config.sys
   • X? l? t?p tin Autoexec.bat
   • Quá tr?nh Winstart.bat t?p tin
   • Quá tr?nh System.ini File
   • X? l? t?p Win.ini
   • T?i kh?i đ?ng nhóm m?c


  4. Nh?p vào OK, và sau đó b? công c? h? th?ng thông tin.
  5. Khởi động lại máy tính.

   B?ng cách s? d?ng các h? th?ng c?u h?nh Utility (Msconfig.exe), b?n có th? cô l?p t?p tin c? th? ho?c nh?p registry gây ra v?n đ? sau khi kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n nhi?u l?n. Khi các m?c nh?p t?p tin c? th? đó gây ra v?n đ? đư?c xác đ?nh, b?n nên s?a các t?p tin thích h?p (s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad) ho?c đăng k? nh?p c?nh (s? d?ng Registry Editor) đ? xu?t kh?u (cho m?c đích sao lưu) và lo?i b? m?c này và tr? v? ti?n ích c?u h?nh h? th?ng ch? đ? kh?i đ?ng b?nh thư?ng.

   Đ?i v?i thông tin v? s?ch kh?i đ?ng Windows 98 b?ng cách s? d?ng các h? th?ng c?u h?nh Utility, xin vui l?ng xem Narrowing t?p trung ph?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
   ID C?A BÀI: 192926
   Tiêu đ?: Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 98
 6. C? g?ng đ? xem các máy tính khác trên m?ng b?ng cách s? d?ng m?t ph? đ?t tên Công ư?c (UNC) k?t n?i. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. B?m b?t đ?u, và sau đó b?m ch?y.
  2. Trong lo?i h?p Open, g? d?ng sau

   \\<computername> </computername>

   nơi <computername> là tên c?a máy tính mà b?n đang c? g?ng đ? k?t n?i</computername>
  3. Bấm OK.


  N?u b?n có th? xem các máy tính khác b?ng cách s? d?ng ch? là m?t k?t n?i UNC, xem xét nguyên nhân có th? sau đây:

  -M?t máy ch? tr?nh duy?t có th? không đư?c ch?n trên m?ng. Trong Windows 98 m?ng, m?t máy tính duy tr? m?t danh sách các h? ph?c v? nhóm làm vi?c là l?a ch?n. Nó có th? m?t b?t c? nơi nào t? 5 đ?n 15 phút đ? thi?t l?p m?t duy?t máy ch?. N?u không có máy ch? tr?nh duy?t t?n t?i, b?n không th? duy?t qua các máy tính trên m?ng. Ch? m?t vài phút và sau đó th? l?i.

  -Có th? có m?t m?ng cáp v?n đ? ho?c m?t v?n đ? v?i nh?ng khác c?u h?nh b? đi?u h?p m?ng c?a máy tính. Đi?u này có th? là trư?ng h?p n?u ch? có máy tính đ?a phương xu?t hi?n trong m?ng khu ph?.
 7. Ki?m tra k?t n?i TCP/IP b?ng cách c? đ? ping m?t vài đ?a ch? IP như "127.0.0.1", đ?a ch? v? m?ng và đ?a ch? c?ng ra.
 8. Xác minh r?ng các m?ng cáp và k?t n?i đang làm vi?c đúng cách, và r?ng các cáp m?ng đư?c k?t n?i v?i máy tính c?a b?n và các máy tính mà b?n đang c? g?ng đ? k?t n?i.

  N?u m?ng cáp m?ng Ethernet, k?t n?i hai máy tính v?i m?t đơn cáp, T-k?t n?i, và terminators đư?c bi?t đ?n đ? làm vi?c đúng cách. N?u m?ng cáp c?p xo?n (RJ-45), b?n ph?i s? d?ng m?t trung tâm ho?c t?p. Windows 98 không h? tr? k?t n?i RJ-45 cáp gi?a máy tính. Ki?m tra này cô l?p th? cáp ho?c các v?n đ? k?t n?i có th? s? không đư?c nh?n th?y r? ràng.

  Lưu ?: Nó c?ng có th? c?n thi?t đ? reroute m?ng cáp t? ngu?n c?a s? can thi?p đi?n, ch?ng h?n như đèn hu?nh quang, Radio, và dây đi?n tho?i.

  N?u topo m?ng là 10Base2 (m?ng Ethernet ho?c Thinwire), nơi m?t 50-Ohm terminator trên b? đi?u h?p m?ng. N?u tên máy tính c?c b? bây gi? xu?t hi?n trong khu ph? m?ng nhưng không xu?t hi?n khi các thư?ng xuyên cáp k?t n?i vào, m?t cáp ho?c k?t n?i v?n đ? t?n t?i. Ví d? v? các v?n đ? v? cáp và k?t n?i bao g?m m?t ng?n đi?n trong vi?c ch?m d?t cabling, không đúng, và vi?c s? d?ng các lo?i sai c?a cáp. Đ?m b?o r?ng m?i máy tính T-k?t n?i đư?c b?o v? trên m?i b? đi?u h?p m?ng, 50-Ohm terminators đang ? m?i đ?u c?a m?ng phân đo?n, và r?ng RG-58 cáp (không RG-59 hay RG-62 cáp) đang đư?c s? d?ng.

  N?u máy tính đ?a phương không xu?t hi?n trong m?ng khu ph?, các v?n đ? có th? v?i b? đi?u h?p m?ng c?c b? c?a ph?n c?ng ho?c ph?n m?m c?u h?nh. Đ? xác đ?nh n?u đây là trư?ng h?p, là đ? "th? nghi?m các Network Adapter tr?nh đi?u khi?n"ph?n sau này trong bài vi?t này.
 9. Có th? có m?t v?n đ? v?i m?ng redirector. Sau đây th? nghi?m s? d?ng các thành ph?n m?ng Windows 98 đ? t?o ra m?t tên NetBIOS xung đ?t trên m?ng (m?i máy tính ph?i có m?t tên duy nh?t máy tính trên m?ng). Đ? th?c hi?n ki?m tra này, đ?t hai máy tính s? d?ng cùng m?t tên máy tính và ki?m tra đ? xem n?u m?t thông báo l?i đư?c t?o ra. N?u m?t thông báo l?i s? đư?c hi?n th?, các máy tính giao ti?p. N?u không có thông báo l?i x?y ra, m?t v?n đ? ph?n c?ng t?n t?i trên m?ng.

  Đ? ki?m tra m?ng redirector, thay đ?i tên máy tính tên máy tính mà b?n đang c? g?ng đ? k?t n?i. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, và sau đó nh?p vào b?ng đi?u khi?n.
  2. B?m đúp vào m?ng.
  3. Nh?p vào Identification tab, và sau đó g? tên c?a máy tính mà b?n đang c? g?ng đ? k?t n?i vào h?p máy tính tên.
  4. Nh?p vào OK, và sau đó b?m có khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính.

   B?n s? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi máy tính c?a b?n b?t đ?u:
   L?i sau xu?t hi?n khi đang n?p giao th?c s? 1. L?i 38: tên máy tính b?n đ? ch? đ?nh đang đư?c s? d?ng trên m?ng. Đ? ch? đ?nh m?t tên khác nhau, b?m đúp vào các Bi?u tư?ng m?ng trong Pa-nen đi?u khi?n.
   B?ng cách s? d?ng máy s? d?ng cho m?ng c?a Microsoft s? hi?n th? c?a l?i sau tin nh?n báo cáo:
   L?i sau xu?t hi?n khi đang n?p giao th?c s? 0. L?i 38: các tên máy tính b?n đ? ch? đ?nh hi?n đang s? d?ng trên m?ng. Đ? ch? đ?nh m?t khác nhau tên, b?m đúp vào bi?u tư?ng m?ng trong Pa-nen đi?u khi?n. Thay vào đó s? ch? ra r?ng Win9x máy tính tên là gi?ng h?t nhau đ? m?t ngư?i s? d?ng tên tài kho?n, do đó, m?t gi?i pháp r?t đơn gi?n đ? đi?u này là đ? phân bi?t Tên máy tính t? tài kho?n tên ngư?i dùng đư?c bi?t đ?n.
   N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i, hai máy tính giao ti?p.

   N?u b?n không nh?n đư?c thông báo l?i, m?t trong các cách sau v?n đ? ph?n c?ng có th? t?n t?i:

   -C?u h?nh b? đi?u h?p m?ng (ph?n c?ng, I/O đ?a ch?, IRQ» xung đ?t b? nh?, vv) là không chính xác trên m?t ho?c nhi?u các máy vi tính. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i b? đi?u h?p m?ng cài đ?t, xem bư?c 3.

   -M?t ho?c nhi?u b? đi?u h?p m?ng tr?c tr?c. N?u c?a b?n b? đi?u h?p m?ng bao g?m m?t ti?n ích ch?n đoán, ch?y ti?n ích đ? xác đ?nh n?u b? đi?u h?p m?ng đang ho?t đ?ng đúng.

   -Đó là m?t v?n đ? v?i cáp ho?c k?t n?i. Đi?u này có th? m?t đi?n ng?n, can thi?p, ho?c m?t cáp, k?t n?i, ho?c Terminator mà không ph?i là đ?c đi?m k? thu?t chính xác cho b?n m?ng.

   Đ? kh?c ph?c v?n đ? can thi?p và qu?n short đi?n ki?m tra cáp v?i m?t thi?t b? th? nghi?m, ho?c thay th? nó v?i cáp và k?t n?i đư?c bi?t là ho?t đ?ng chính xác.
  5. L?p l?i bư?c A-C, thay đ?i tên máy tính Quay l?i b?n g?c c?a nó, tên duy nh?t trong bư?c C.
 10. H?y b? và cài đ?t l?i tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. B?m b?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t, và sau đó nh?p vào b?ng đi?u khi?n.
  2. B?m đúp vào m?ng.
  3. Trong danh sách các c?u ph?n m?ng đư?c cài đ?t, nh?p vào m?ng c?a b?n b? đi?u h?p, nh?p vào Xoá, h?y nh?p vào khách hàng cho m?ng c?a Microsoft, và sau đó Nh?p vào Xoá.
  4. Nh?p vào OK, và sau đó b?m có khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính.
  5. L?p l?i bư?c AB.
  6. Trên tab c?u h?nh, b?m thêm.
  7. B?m vào b? đi?u h?p, và sau đó nh?p vào thêm.
  8. Trong h?p nhà s?n xu?t, nhà s?n xu?t b? đi?u h?p m?ng, b?m và sau đó b?m vào các mô h?nh thích h?p trong h?p b? đi?u h?p m?ng.
  9. B?m OK, h?y b?m m?t l?n n?a, và sau đó nh?p vào có khi b?n đư?c nh?c kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

   Lưu ?: N?u các adapter m?ng là ph?n c?ng c?u h?nh (s? d?ng jumper ho?c thi?t b? chuy?n m?ch), các thi?t đ?t vào b? đi?u h?p m?ng và thi?t b? Qu?n l? ph?i phù h?p v?i. Đ? xác đ?nh các thi?t đ?t cho m?ng b? đi?u h?p, tham kh?o tài li?u hư?ng d?n đi kèm v?i các adapter ho?c liên h? v?i các m?ng lư?i nhà s?n xu?t c?a b? đi?u h?p.

   N?u b? đi?u h?p m?ng ph?n m?m c?u h?nh, b?n có th? c?n ph?i ch? đ?nh m?t khác nhau IRQ, DMA kênh, I/O đ?a ch? hay đ?a ch? RAM trong Qu?n l? thi?t b?. Ví d?, m?t s? b? đi?u khi?n đ?a c?ng đang c?u h?nh đ? s? d?ng m?t đ?a ch? I/O 300 h theo m?c đ?nh, đó c?ng là m?c đ?nh cho m?t s? b? đi?u h?p m?ng. Đ? thay đ?i m?ng thi?t đ?t tài nguyên c?a b? đi?u h?p trong qu?n l? thi?t b?, xem bư?c 3.
  10. Th? k?t n?i t?i máy tính b?ng cách s? d?ng tên g?i UNC. Đ? có thông tin v? cách làm như v?y, đ? c?p đ?n bư?c 6.
  11. N?u b?n không th? k?t n?i v?i máy tính b?ng cách s? d?ng tên g?i UNC, b?m đúp vào bi?u tư?ng m?ng khu ph? trên bàn làm vi?c đ? xem n?u máy tính đ?a phương đư?c li?t kê.
 11. N?u b?n v?n không th? xem máy tính trong m?ng Khu ph?, có r?t nhi?u nguyên nhân có th? khác:

  -Tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng sai đang đư?c s? d?ng. N?u các adapter là thi đua m?t adapter (ví d? như NE2000), nó có th? là c?n thi?t đ? thay đ?i jumper ho?c thi?t b? chuy?n m?ch trên b? đi?u h?p tr?nh đi?u khi?n làm vi?c đúng cách. Đ? bi?t thêm thông tin v? c?u h?nh b? đi?u h?p m?ng ho?c nh?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n, liên h? v?i b? đi?u h?p m?ng nhà s?n xu?t.

  -B? đi?u h?p m?ng là trong m?t khe c?m không ho?t đ?ng đúng. Đ? xác minh đi?u này, đ?t b? đi?u h?p m?ng trong m?t khe trong các máy tính ho?c cài đ?t b? đi?u h?p m?ng trong máy tính khác đ? xác đ?nh xem các b? chuy?n đ?i chính nó là khi?m khuy?t.

  -B? đi?u h?p m?ng tr?c tr?c. H?y th? s? d?ng m?t m?ng khác b? đi?u h?p ho?c ch?y m?t th? nghi?m ch?n đoán n?u m?t là bao g?m trong các b? đi?u h?p.

  -T?c đ? xe bu?t trên máy tính là quá nhanh cho m?ng b? đi?u h?p. H?u h?t các b? đi?u h?p m?ng đư?c thi?t k? đ? làm vi?c t?i công nghi?p Tiêu chu?n t?c đ? xe bu?t ki?n trúc (ISA), mà là 8,33 megahertz (MHz). Thi?t l?p t?c đ? xe bu?t b?t k? nhanh hơn có th? d?n đ?n trong không đáng tin c?y hi?u su?t.

  Thi?t đ?t t?c đ? xe bu?t thư?ng thay đ?i trong các máy tính CMOS. H?y th? vi?c gi?m t?c đ? c?a máy tính xe bu?t n?u v?n đ? liên t?c x?y ra.

  -Không có m?t k?t n?i x?u ho?c m?t tích. M?t s? m?ng adapter, như v?y như Intel EtherExpress 16, bao g?m m?t ti?n ích mà s? ki?m tra các tính toàn v?n c?a dây đi?n và k?t n?i gi?a hai máy tính. N?u m?t s? các ti?n ích có s?n, s? d?ng nó đ? xác đ?nh có hay không các hai máy tính đư?c k?t n?i th? ch?t.
 12. Ch?y m?t th? nghi?m ch?n đoán trên b? đi?u h?p m?ng đ? đ?m b?o nó là ho?t đ?ng đúng. M?t s? chương tr?nh ch?n đoán b? đi?u h?p m?ng có th? c?ng ki?m tra giao ti?p gi?a các máy tính (đi?u này th? m?ng adapter và cáp). N?u ki?m tra này làm vi?c: Windows 98/95 c?ng nên làm vi?c, cung c?p các tr?nh đi?u khi?n chính xác đang đư?c s? d?ng. N?u ki?m tra này ? đ? cao th?p không cho phép hai card m?ng đ? giao ti?p, m?t s? lo?i v?n đ? ph?n c?ng t?n t?i v?i m?t adapter m?ng, cáp, ho?c các k?t n?i. Liên h? v?i đ?i l? ph?n c?ng c?a b?n n?u m?t trong hai b? đi?u h?p m?ng ki?m tra ch?n đoán ho?c th? nghi?m m?ng không thành công.

  Windows 98/95 bao g?m các ti?n ích NET DIAG, mà có th? đư?c s? d?ng đ? th?c hi?n m?t bài ki?m tra thông tin liên l?c ? đ? cao th?p gi?a hai máy tính. Đ? th?c hi?n đi?u này ki?m tra, h?y làm theo các bư?c sau:

  LƯU ?: C? hai máy tính ph?i có cùng m?t giao th?c đư?c cài đ?t đ? cho th? nghi?m này đ? làm vi?c.

  1. Trên m?t máy tính, b?m b?t đ?u, tr? đ?n các chương tr?nh và sau đó b?m MS- DOS Prompt.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? "net diag" (không có d?u ngo?c kép) và b?m phím ENTER.

   NET t?m ki?m DIAG cho m?t máy ch? ch?n đoán và nên hi?n th? các d?u nh?c sau đây:

   Không có máy ch? ch?n đoán đ? đư?c t?m th?y trên m?ng. Microsoft Network Diagnostics hi?n đang ch?y trên b?t k? khác các máy tính trên m?ng?
  3. Báo chí N (đ?i s?). Đi?u này làm cho máy tính mà t? đó b?n đang ch?y NET DIAG là máy ph?c v? ch?n đoán cho đ?n khi b?n b?m m?t phím.
  4. Trên máy tính khác, b?m b?t đ?u, tr? đ?n các chương tr?nh và sau đó nh?p vào MS-DOS d?u nh?c.
  5. T?i d?u nh?c l?nh, g? "net diag" (không có d?u ngo?c kép) và b?m phím ENTER.

   N?u m?t giao th?c NetBIOS có kh? năng (ví d? như NetBEUI ho?c TCP/IP) và IPX/SPX đư?c c? hai cài đ?t, b?n nh?n đư?c d?u nh?c sau đây:

   IPX và NetBIOS đư?c phát hi?n. B?m tôi s? d?ng IPX cho ch?n đoán, N s? d?ng NetBIOS, ho?c e đ? thoát kh?i chương tr?nh này.
  6. Báo chí tôi (cho IPX) ho?c N (cho NetBIOS) đ? ki?m tra k?t n?i m?ng b?ng cách s? d?ng giao th?c c? th? đó.

   N?u b?n không th? liên l?c v?i h? ph?c v? ch?n đoán b?ng cách s? d?ng giao th?c b?n đ? ch?n, h?y th? giao th?c khác.

   N?u b?n có th? giao ti?p v?i máy ch? ch?n đoán b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng giao th?c, nhưng không khác, m?ng làm vi?c đúng cách. Cho giao th?c b?n không th? giao ti?p v?i, xác minh r?ng nó đư?c cài đ?t đúng trên c? hai máy tính, và sau đó ch?y NET DIAG m?t l?n n?a.

   N?u b?n không th? liên l?c v?i h? ph?c v? ch?n đoán b?ng cách s? d?ng giao th?c, ch?y NET DIAG m?t l?n n?a, nhưng l?n này đ?o ngư?c vai tr? c?a t?ng máy tính.


  N?u b? đi?u h?p m?ng c?a b?n không ph?i là danh sách b? đi?u h?p m?ng đư?c h? tr?, b?n có th? mu?n liên h? v?i nhà s?n xu?t b? đi?u h?p m?ng cho thông tin v? thi đua chính xác ho?c cho m?t m?ng lư?i C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p. Các nhà s?n xu?t c?ng có th? thông tin v? jumper và thi?t b? chuy?n m?ch có th? c?n ph?i đư?c c?u h?nh l?i cho m?t c? th? ch? đ? thi đua (ví d?, NE2000 thi đua).

  Đ? bi?t thêm thông tin v? ch?n đoán v?n đ? v?i m?ng c?a b?n b? đi?u h?p ho?c cáp, liên h? v?i đ?i l? ph?n c?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 192534 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbtshoot kbmt KB192534 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:192534

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com