כיצד לבצע אתחול נקי ב-Windows 98 לשם פתרון בעיות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 192926 - View products that this article applies to.
חשוב: מאמר זה מכיל מידע על שינוי הרישום. לפני שאתה משנה את מערכת הרישום, הקפד לגבות אותה וודא כי ידוע לך כיצד לשחזר אותה אם מתעוררת בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של מערכת הרישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות ב-Windows 98 באמצעות אתחול נקי.

לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות ב-Windows Millennium Edition (ME) באמצעות אתחול נקי, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
267288 כיצד לבצע אתחול נקי ב-Windows Millennium Edition (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

אזהרה: אם תשתמש בעורך הרישום בצורה לא נכונה, אתה עלול לגרום לבעיות קשות שיחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. חברת Microsoft אינה יכולה לערוב לכך שתצליח לפתור את הבעיות שהשימוש המוטעה בעורך הרישום עלול לגרום. השימוש בעורך הרישום הוא על אחריותך בלבד.

פתרון בעיות באמצעות אתחול נקי מתייחס לשיטות להפחתת התנהגויות שמקורן בסביבת המחשב שלך. רבות מההתנהגויות שמתרחשות בעת הפעלת מערכת Windows או התוכניות שבה, מתרחשות בעקבות התנגשות בין מנהלי התקנים, תוכניות מסוג TSR ('סיים והישאר במצב מוכן') או הגדרות נוספות שנטענו בעת הפעלת המחשב. סביבת המחשב שלך כוללת הגדרות הלקוחות מהקבצים שלהלן:
 • Msdos.sys
 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
קבצים אלה נטענים כחלק מתהליך האתחול בהפעלת Windows, ומסייעים ביצירת הסביבה שמשמשת את מערכת ההפעלה ואת התוכניות.

לקבלת מידע אודות הקבצים, עיין בסעיף "הערות" במאמר זה.

כיצד להשתמש בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת (System Configuration Utility)

Windows 98 כולל כלי שירות לקביעת תצורת המערכת (Msconfig.exe) שמקל מאוד על ביצוע האתחול הנקי.

לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות ב-Windows 98 באמצעות כלי השירות msconfig, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
281965 כיצד לפתור בעיות ב-Windows 98 בעזרת תוכנית השירות Msconfig (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי להפעיל את כלי השירות לקביעת תצורת המערכת:
 • הפעל את הכלי System Information tool למידע על המערכת, ולאחר מכן הפעל את כלי השירות לקביעת תצורת המערכת (System Configuration Utility):
  1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על מידע מערכת.
  2. בתפריט כלים, לחץ על כלי השירות לקביעת תצורת המערכת.
 • הפעל את כלי השירות לקביעת תצורת המערכת דרך הפקודה הפעלה. לשם כך, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig.exe בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
כדי להשתמש בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת לצורך ביצוע אתחול נקי, הפעל אותו תחילה באמצעות אחת מהשיטות המופיעות לעיל ואז בצע פעולות אלה:
 1. בכרטיסייה כללי, לחץ על אתחול סלקטיבי ולאחר מכן נקה את תיבות הסימון האלה:
  • עבד את קובץ Config.sys
  • עבד את קובץ Autoexec.bat
  • עבד את קובץ Winstart.bat (אם אפשרות זו זמינה)
  • עבד את קובץ System.ini
  • עבד את קובץ Win.ini
  • טען את פריטי קבוצת ההפעלה

 2. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתופיע ההנחיה לכך.
כל תיבת סימון שנוקתה (חוץ מתיבת הסימון טען את פריטי קבוצת ההפעלה) גורמת לכך שהקובץ שמצוין בה יקבל סיומת חדשה המעידה על טיפול בבעיות (.tsh). תיבת הסימון טען את פריטי קבוצת ההפעלה מייצגת סמלים בתיקיית ההפעלה או ערכים במפתחות הרישום האלה:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

-וגם-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
כאשר מנקים את תיבת הסימון טען את פריטי קבוצת ההפעלה, ערכי הרישום נכתבים במפתחות האלה:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-

-וגם-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices- -וגם-

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
הסמלים בתיקיית ההפעלה Startup מועברים לתיקייה Disabled Startup Items שתחת Windows\Start Menu\Programs.

ברגע שמנקים תיבת סימון של קובץ מסוים, מוכנס משפט "remark" בתחילת כל שורה בקובץ. לקבצים Config.sys ו-Autoexec.bat שתיבת הסימון שלהם נוקתה מוכנס משפט "rem tshoot" ואחריו רווח בתחילת כל שורה. לקבצים System.ini ו-Win.ini שתיבת הסימון שלהם נוקתה מוכנס משפט "; tshoot" ואחריו רווח בתחילת כל שורה. הערות אלו מוסרות כמסמנים שוב את תיבות הסימון שנוקו. כשבוחרים תיבת סימון עבור פריט שנמצא בכרטיסייה הפעלה, ערך הרישום משוחזר למקומו המקורי.

יש להפעיל מחדש את המחשב לאחר כל שינוי שמבצעים באחד מקבצי האתחול, מפני שבעת הפעלת המחשב קבצים אלה מוגדרים לקריאה בלבד.

אם כלי השירות לקביעת תצורת המערכת אינו זמין, בצע אתחול נקי ידני של המחשב. לקבלת מידע נוסף כיצד לבצע אתחול נקי ידני, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
243039 כיצד לבצע אתחול נקי במערכת Windows 95 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לצמצם את מוקד ההתנהגות

אם ההתנהגות אינה מתרחשת עוד במחשב, באפשרותך לצמצם את מוקד ההתנהגות. לשם כך עליך להשתמש בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת ולשחזר קבצים או ערכים בקבצים, עד לזיהוי הערך המסוים שגורם להתנהגות. תהליך זה מכונה 'שחזור בחצאים', מפני שמשחזרים חצי מהערכים שהוסרו לפני כן, מפעילים מחדש את המחשב ובודקים אם ההתנהגות ממשיכה להתרחש:
 1. בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ כדי לנקות את כל תיבות הסימון שבמקטע אתחול סלקטיבי של הכרטיסייה כללי, לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש לעשות זאת.
 2. אם ההתנהגות ממשיכה להתרחש, השתמש בכרטיסייה הגדרות מתקדמות לפתרון בעיות של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת. לקבלת מידע נוסף עיין בסעיף 'פתרון בעיות מתקדם באמצעות אתחול נקי' במאמר זה.
 3. אם ההתנהגות ממשיכה להתרחש, הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח ובדוק זאת שוב. אם ההתנהגות ממשיכה להתרחש כשאתה מפעיל מחדש את המחשב במצב בטוח, פנה לתמיכה הטכנית. כדי להפעיל את המחשב במצב בטוח, הפעל מחדש את המחשב והחזק את מקש CTRL לחוץ עד שיופיע תפריט Startup (הפעלה). בחר מהתפריט את האפשרות Safe Mode (מצב בטוח).לקבלת פרטים נוספים על הפעלת המחשב במצב בטוח, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  180902 כיצד להפעיל מחשב מבוסס Windows 98 במצב בטוח (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 4. אם ההתנהגות לא התרחשה לאחר ניקוי כל תיבות הסימון, סמן את שתי תיבות הסימון עבד את קובץ System.ini ו-עבד את קובץ Win.ini, הפעל מחדש את המחשב ובדוק אם ההתנהגות עדיין מתרחשת.
 5. אם ההתנהגות אכן התרחשה כששני הקבצים System.ini ו-Win.ini סומנו לעיבוד, ההתנהגות קשורה לאחד מהם. בהנחה שאחד משני קבצים אלה גורם להתנהגות, נקה את תיבת הסימון של אחד מהם בלבד. אם ההתנהגות התרחשה, פירוש הדבר שהערך שגורם להתנהגות נמצא בקובץ שנבחר. אם זה המצב, עבור לשלב 9.
 6. אם ההתנהגות לא התרחשה לאחר שסימנת את שתי תיבות הסימון עבד את קובץ System.ini ו-עבד את קובץ Win.ini, סמן את תיבת הסימון עבד את קובץ Autoexec.bat, הפעל מחדש את המחשב ובדוק אם ההתנהגות עדיין מתרחשת. אם ההתנהגות התרחשה, פירוש הדבר שהערך שגורם להתנהגות נמצא בקובץ Autoexec.bat. אם זה המצב, עבור לשלב 9.
 7. אם ההתנהגות לא התרחשה לאחר שבחרת את תיבת הסימון עבד את קובץ Autoexec.bat, סמן את תיבת הסימון עבד את קובץ Config.sys, הפעל מחדש את המחשב ובדוק אם ההתנהגות עדיין מתרחשת. אם ההתנהגות התרחשה, פירוש הדבר שהערך שגורם להתנהגות נמצא בקובץ Config.sys. אם ההתנהגות לא התרחשה, הרי שהפריט שגורם להתנהגות נמצא בקבוצת ההפעלה או בקובץ Winstart.bat.
 8. סמן את תיבת הסימון עבד את קובץ Winstart.bat, הפעל מחדש את המחשב ובדוק אם ההתנהגות עדיין מתרחשת. אם ההתנהגות לא התרחשה, פירוש הדבר שפריט מתוך המקטע טען פריטי הפעלה גורם להתנהגות.
 9. בכרטיסייה כללי, סמן את תיבת הסימון של הקובץ שנקבע כגורם להתנהגות, לחץ על הכרטיסייה שמייצגת קובץ זה, לחץ לניקוי החצי התחתון של רשימת תיבות הסימון, הפעל מחדש את המחשב ובדוק אם ההתנהגות עדיין מתרחשת.

  לדוגמה, אם ערך בקובץ Config.sys גורם לבעיה, סמן את תיבת הסימון עבד את קובץ Config.sys בכרטיסייה כללי, לחץ על הכרטיסייה Config.sys, לחץ לניקוי ארבע תיבות הסימון התחתונות מתוך שמונה תיבות הסימון שברשימה, לחץ על אישור והפעל מחדש את המחשב כשתופיע ההנחיה לכך.
 10. אם ההתנהגות ממשיכה להתרחש, אחת מתיבות הסימון שבחרת גורמת לבעיה. אם ההתנהגות לא התרחשה, אחת מתיבות הסימון שניקית גורמת לבעיה.

  אם אחת מתיבות הסימון שבחרת גורמת לבעיה, נקה חצי מהן, הפעל מחדש את המחשב ובדוק אם ההתנהגות מתרחשת. אם אחת מתיבות הסימון שניקית גורמת לבעיה, סמן שוב חצי מהן, הפעל מחדש את המחשב ובדוק אם ההתנהגות מתרחשת.
באמצעות שלבי פעולה אלה באפשרותך לבודד את הערך המסוים בקובץ שגורם להתנהגות להתרחש, וזאת לאחר פעמים אחדות של הפעלת המחשב מחדש. לאחר שתקבע את הערך המסוים בקובץ שגורם להתנהגות, מומלץ לערוך את הקובץ המתאים או את מפתח הרישום המתאים כדי להסיר ערך זה, ולאחר מכן להחזיר את כלי השירות לקביעת תצורת המערכת לאפשרות הפעלה רגילה.

כדי להחזיר את כלי השירות לקביעת תצורת המערכת לאפשרות הפעלה רגילה:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את:, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה כללי, לחץ על הפעלה רגילה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. כאשר תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על לא.
אם הערך שגורם לבעיה נמצא באחד מהקבצים הבאים - Config.sys, ?Autoexec.bat, ?Win.ini או System.ini, השתמש בכלי לעריכת תצורת המערכת (Sysedit.exe) כדי לערוך את הקובץ ולהשבית את השורה או השורות המתאימות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד sysedit בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בתפריט חלון, לחץ על שם הקובץ המתאים (לדוגמה, לחץ על C:\Windows\System.ini).
 3. הקלד rem ולאחר מכן רווח בתחילת השורה שגורמת לבעיה.
 4. בתפריט קובץ, לחץ על שמור.
 5. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה.
 6. הפעל מחדש את המחשב.
אם הערך שגורם להתנהגות הוא תוכנית שנמצאת בכרטיסייה הפעלה, הסר את התוכנית מהתיקייה Startup או מחק את התוכנית מהרישום. כדי להסיר תוכנית מהתיקייה Startup:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על שורת המשימות ותפריט התחלה.
 2. לחץ על הכרטיסייה תוכניות תפריט הפעלה ולאחר מכן לחץ על הסרה.
 3. לחץ פעמיים על הפעלה, לחץ על הערך המתאים ולאחר מכן לחץ על הסרה.
 4. לחץ על סגור, לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
אם הערך שגורם להתנהגות לא נמצא בתיקייה Startup, ייתכן שהתוכנית נטענת מהרישום. כדי להסיר ערך מהרישום:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש על ENTER.
 2. בעורך הרישום, אתר את מפתחות הרישום הבאים ולחץ על כל אחד מהם בנפרד. לאחר כל לחיצה, לחץ על ייצא מפתח רישום בתפריט רישום למטרות גיבוי:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  -וגם-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 3. מחק את הערך file_name.exe בחלונית הימנית של מפתח הרישום המתאים, כאשר file_name הוא שם הקובץ שגורם להתנהגות:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  -וגם-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  -וגם-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  -וגם-

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. סגור את עורך הרישום והפעל מחדש את המחשב.

דוגמה לפתרון בעיה

דוגמה זו מתארת כיצד לזהות שהגדרת הפעלה מסוימת היא הגורמת להתנהגות הבלתי רצויה באחת מהתוכניות.
 1. הפעל את המחשב באתחול נקי:

  1. בכרטיסייה כללי של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על אתחול סלקטיבי.
  2. לחץ לניקוי כל תיבות הסימון שבמקטע אתחול סלקטיבי ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. עם הופעת ההנחיה לכך, הפעל מחדש את המחשב.
  כשתבדוק את התוכנית, ההתנהגות אינה אמורה להופיע.

  הערה: אם ההתנהגות עדיין מתרחשת, ייתכן שאין באפשרותך לפתור את הבעיה באמצעות אתחול נקי של המחשב. עיין בסעיף 'פתרון בעיות מתקדם באמצעות אתחול נקי' במאמר זה, היעזר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base כדי לחפש מידע על ההתנהגות, או התקשר לתמיכה הטכנית של Microsoft.
 2. כדי לקבוע אם שורה כלשהי באחד משני הקבצים, Win.ini או System.ini, היא שגורמת להתנהגות:

  1. בכרטיסייה כללי של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על אתחול סלקטיבי.
  2. לחץ כדי לבחור את שתי תיבות הסימון עבד את קובץ Win.ini וגם עבד את קובץ System.ini ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. עם הופעת ההנחיה לכך, הפעל מחדש את המחשב.
  כשאתה בודק את התוכנית, ההתנהגות אינה מתרחשת עוד. שום דבר באחד הקבצים Win.ini או System.ini אינו גורם להתנהגות.
 3. כדי לקבוע אם שורה בקובץ Autoexec.bat גורמת להתנהגות:

  1. בכרטיסייה כללי של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ לבחירת תיבת הסימון עבד את קובץ Autoexec.bat ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. עם הופעת ההנחיה לכך, הפעל מחדש את המחשב.
  כשאתה בודק את התוכנית, ההתנהגות אינה מתרחשת עוד. שום דבר בקובץ Autoexec.bat אינו גורם להתנהגות. מכיוון שהקובץ Winstart.bat לא קיים בדוגמה זו, דבר מה בקובץ Config.sys חייב להיות סיבת ההתנהגות.
 4. בדוגמה זו קובץ Config.sys מכיל שמונה שורות. כדי לקבוע איזו מחצית מרשימת הקבצים מכילה את השורה שגורמת להתנהגות:

  1. בכרטיסייה כללי של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ לבחירת תיבת הסימון עבד את קובץ Autoexec.bat ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. בכרטיסייה Config.sys לחץ לניקוי תיבות הסימון בשורות החצי הראשון של הרשימה. בדוגמה זו מנקים את ארבע תיבות הסימון הראשונות.
  3. לחץ על אישור. עם הופעת ההנחיה לכך, הפעל מחדש את המחשב.
  כשאתה בודק את התוכנית, ההתנהגות אינה מתרחשת עוד. השורה שגורמת להתנהגות חייבת להיות אחת מארבעת השורות הראשונות בקובץ Config.sys.
 5. לחץ כדי לבחור שוב חצי מהשורות שניקית בשלב 5:

  1. בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על הכרטיסייה Config.sys.
  2. בכרטיסייה Config.sys, לחץ לבחירת החצי הראשון של תיבות הסימון שניקית בשלב 5. בדוגמה זו עליך ללחוץ לבחירת שתי תיבות הסימון הראשונות ברשימה.
  3. לחץ על אישור. עם הופעת ההנחיה לכך, הפעל מחדש את המחשב.
  כשאתה בודק את התוכנית, ההתנהגות אינה מתרחשת עוד. השורה שגורמת להתנהגות חייבת להיות השורה השלישית או הרביעית בקובץ Config.sys.
 6. כדי לקבוע איזו שורה גורמת להתנהגות:

  1. בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על הכרטיסייה Config.sys.
  2. בכרטיסייה Config.sys, לחץ לבחירת החצי הראשון של יתרת תיבות הסימון שניקית בשלב 5. בדוגמה זו עליך ללחוץ לבחירת תיבת הסימון השלישית ברשימה.
  3. לחץ על אישור. עם הופעת ההנחיה לכך, הפעל מחדש את המחשב.
  כשאתה בודק את התוכנית, ההתנהגות אינה מתרחשת עוד. השורה שגורמת להתנהגות חייבת להיות השורה הרביעית בקובץ Config.sys.

  הערה: ייתכן ששורה זו דרושה כדי להפעיל תוכנית אחרת או כדי לגשת לחומרה במחשב. אם אכן כך, בדוק בתיעוד של יצרן התוכנה או החומרה שהוסיפה את השורה לקובץ, או פנה אל היצרן לקבלת מנהל התקן מעודכן.
כדי לשחזר את הגדרות ההפעלה הרגילות, לחץ על הפעלה רגילה - טען את כל מנהלי ההתקן והשירותים בכרטיסייה כללי של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת, ולאחר מכן לחץ על אישור. כאשר תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על כן .

עצות לפתרון בעיות באמצעות אתחול נקי

אם אתה לוחץ לניקוי תיבות הסימון הבאות, תוכל לצמצם את מספר השלבים הדרושים להסרת כל קבצי ההפעלה המפורטים במקטע אתחול סלקטיבי בכרטיסייה כללי של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת. לאחר מכן החזר את הסימון בתיבות הסימון בקבוצות של חצי:
 • לחץ לניקוי כל מנהלי ההתקנים של צד שלישי המפורטים בקבצים Config.sys ו-Autoexec.bat.
 • לחץ לניקוי כל השורות שמסתיימות בסיומת קובץ .386 במקטע [386Enh] של קובץ System.ini.
 • לחץ לניקוי ערכים שכוללים Load= או Run= (אם יש כאלה) במקטע [Windows] של קובץ Win.ini.
עיין בסעיף 'כיצד להשתמש בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת' במאמר זה כדי ללמוד כיצד להשבית את פעולתם של ערכים בקבצי ההפעלה השונים.

פתרון בעיות מתקדם באמצעות אתחול נקי

אם השתמשת באפשרות אתחול סלקטיבי בכרטיסייה כללי של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת כדי לנקות את כל תיבות הסימון של ערכי ההפעלה, וההתנהגות עדיין מתרחשת, השתמש בפעולות הבאות לפתרון הבעיה:
 • לחץ לבחירת כל תיבות הסימון בכרטיסייה הגדרות מתקדמות לפתרון בעיות של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת. כדי לאמת את הפריטים שנמצאים בכרטיסייה הגדרות מתקדמות לפתרון בעיות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig.exe בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. בכרטיסייה כללי, לחץ על מתקדם, לחץ לבחירת כל תיבות הסימון, לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש לעשות זאת.
  3. השתמש בתהליך השחזור בחצאים כדי לבודד את הגורם להתנהגות. עיין בסעיף 'כיצד לצמצם את מוקד ההתנהגות' במאמר זה לקבלת הסבר נוסף על תהליך השחזור בחצאים. הרבה מגורמי ההתנהגויות שתוכל לבודד באמצעות תהליך זה קשורים לחומרה או לבעיות של תאימות מנהלי התקנים. כשתבודד את גורם ההתנהגות, פנה אל יצרן החומרה או התוכנה כדי לברר אם יש מנהל התקן מעודכן או אם ידועות בעיות תאימות עם Windows 98. לקבלת מידע נוסף על כלי השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   181966 הגדרות מתקדמות לפתרון בעיות של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • שנה את מתאם הווידיאו שלך למתאם וידיאו VGA (?Standard Video Graphics Adapter):
  1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על תצוגה.
  2. בכרטיסייה הגדרות, לחץ על מתקדם, לחץ על הכרטיסייה מתאם ולאחר מכן לחץ על שנה.
  3. לחץ על הבא, לחץ על הצג רשימה של מנהלי ההתקנים במיקום ספציפי כדי לבחור את מנהל ההתקן הרצוי לך ולאחר מכן לחץ על הבא.
  4. לחץ על הצג את כל רכיבי החומרה, לחץ על סוגי תצוגה רגילה בתיבה יצרן, לחץ על מתאם תצוגה רגילה (VGA)? בתיבה מודלים ולאחר מכן לחץ על הבא.
  5. לחץ על כן, לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.
  6. לחץ על סגור, לחץ על סגור ועם הופעת ההנחיה להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על כן.

   אם ההתנהגות לא מתרחשת עוד לאחר ששינית את מתאם הווידיאו למתאם וידיאו VGA רגיל, פנה אל יצרן מתאם הווידיאו שלך לברר אם יש להם מתאם וידיאו מעודכן עבור Windows 98. לקבלת מידע נוסף על אופן הפתרון של בעיות תצוגה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   127139 פתרון בעיות וידיאו ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • לחץ על אתחול מאבחן בכרטיסייה כללי של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת, ולאחר מכן אל תטען קבצי .vxd סטטיים. כדי לבחור את אתחול מאבחן לשם מניעת טעינת קבצי .vxd סטטיים:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig.exe בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. בכרטיסייה כללי, לחץ על אתחול מאבחן - טען התקנים ושירותים בסיסיים בלבד ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. הפעל מחדש את המחשב כשתתבקש לעשות זאת.
  4. בתפריט הפעלה, בחר את אפשרות התפריט אישור שלב אחר שלב ולאחר מכן הקש על ENTER.
  5. עיין בטבלה הבאה המפרטת את אפשרויות הבחירה וכיצד מומלץ להגיב לבקשות המוצגות לך:
   בקשה                       תגובתך
   ---------------------------------------------------------
   לטעון כונן Doublespace?               כן
   עבד את רישום המערכת                 כן
   צור קובץ יומן רישום של ההפעלה (BOOTLOG.TXT)     כן
   עבד את מנהלי ההתקנים של ההפעלה (CONFIG.SYS)     לא
   DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS             כן
   DEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS            כן
   DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS            כן
   עבד את קובץ פקודות ההפעלה (AUTOEXEC.BAT)      לא
   טען את ממשק המשתמש הגרפי של Windows         כן
   לטעון את כל מנהלי ההתקנים של Windows?        כן
   								
   שים לב, ייתכן שמיקום התיקייה Windows במחשב שלך יהיה שונה. ייתכן שלא תקבל את כל הבקשות האלה, הדבר תלוי בקבצי ההפעלה שנמצאים במחשב שלך. הקש ENTER כדי להשיב כן, והקש ESC כדי להשיב לא.
  6. שים לב לכל קובץ .vxd סטטי, וענה 'לא' כדי להימנע מטעינת הקובץ. הרשימה שלהלן היא רשימה חלקית של קבצי .vxd סטטיים של Microsoft:
    קובץ .vxd סטטי ?     מספק תמיכה עבור 
   ----------------------------------------------
   Vnetsup.vxd       ? Microsoft Networking 
   Ndis.vxd ?        Microsoft Networking 
   Ndis2sup.vxd  ?     Microsoft Networking 
   Javasup.vxd ?      Microsoft Java    
   Vrtwd.386      ?   Clock
   Vfixd.vxd ?       Video Phone helper   
   Vnetbios.vxd     ?  Microsoft Networking 
   Vserver.vxd  ?     ? Microsoft Networking  
   Vredir.vxd  ?     ? Microsoft Networking  
   Dfs.vxd   ?      Microsoft Networking  
   Ndiswan.vxd      ? Microsoft Networking  
   Msmouse.vxd      ? Microsoft Mouse    
   							
  7. אם ההתנהגות אינה מתרחשת עוד, חזור על שלבים 1 עד 6, אך הקש ENTER כדי להשיב כן לכל הקבצים שברשימה לעיל. אם ההתנהגות לא מתרחשת עוד, פירוש הדבר שאינה קשורה לאף אחד מקבצי .vxd הסטטיים ברשימה.
  8. השתמש בתהליך השחזור בחצאים כדי לבודד את קובץ ה-.vxd הסטטי שגורם להתנהגות.
  9. מחק את תיקיית ה-.vxd הסטטית שתחת מפתח הרישום HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD.

הערות

Msdos.sys

קובץ Msdos.sys מכיל מידע בסיסי אודות מיקומם של התיקייה Windows, קבצי ההפעלה ואפשרויות נוספות. באפשרותך לערוך חלק מאפשרויות אלה בכרטיסייה הגדרות מתקדמות לפתרון בעיות של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת.

לקבלת מידע נוסף אודות הקובץ Msdos.sys, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
118579 תוכן הקובץ Msdos.sys ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Config.sys

קובץ Config.sys קיים לצורך תאימות לאחור עם תוכניות המבוססות על MS-DOS ועם תוכניות ישנות יותר המבוססות על Windows. ייתכן שהקובץ Config.sys לא קיים במחשב שלך. קובץ Config.sys טוען מנהלי התקנים המבוססים על MS-DOS ברמה נמוכה, וסיומת הקובץ של רבים מהקבצים היא .sys

Autoexec.bat

גם קובץ Autoexec.bat קיים לצורך תאימות לאחור עם תוכניות המבוססות על MS-DOS ועם תוכניות ישנות יותר המבוססות על Windows. ייתכן שהקובץ Autoexec.bat לא קיים במחשב שלך. קובץ Autoexec.bat טוען תוכניות המבוססות על MS-DOS, וסיומת הקובץ של רבים מהקבצים היא .com או .exe

Winboot.ini

קובץ Winboot.ini הוא גירסה זמנית של קובץ Msdos.sys. קובץ זה עשוי להימצא במחשב שפועלת בו תוכנית המשפיעה על תהליך האתחול. בדרך כלל, קובץ Winboot.ini נמחק בסיום פעולת התוכנית, נשמר בתיקיית השורש ודורס הגדרות שנמצאות בקובץ Msdos.sys.

Winstart.bat

ייתכן שתיבת הסימון של קובץ Winstart.bat לא תהיה זמינה בכרטיסייה כללי של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת. קובץ Winstart.bat נוצר לתוכניות שצריכות להפעיל תוכנית מבוססת MS-DOS לשם הפעלת פונקציונליות של תוכנית מבוססת Windows. אצל רוב המשתמשים קובץ זה לא קיים.

System.ini

קובץ System.ini כולל מידע על הגדרות המחשב שלך עבור חומרה מסוימת. כדי להפעיל את Windows קובץ זה חייב להיות בתיקייה Windows. קובץ System.ini משמש לטעינת מנהלי התקנים שונים, כולל מנהלי התקנים של מתאמי שמע ווידיאו. ייתכן שקובץ System.ini יכיל גם מנהלי התקנים נוספים של 16 סיביות עבור חומרה שאינה משתמשת במנהלי התקנים של 32 סיביות.

כאשר אתה לוחץ לניקוי תיבת הסימון עבד את קובץ System.ini בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת ומפעיל מחדש את המחשב, מתרחשים השינויים האלה:
 • הצג שלך מוגדר לרזולוציה של 640 X ?480 פיקסלים עם 16 צבעים. אם הצג שלך הוגדר כבעל רזולוציה גבוהה יותר, ייתכן שקיצורי הדרך לתוכניות המוצגים בשולחן העבודה יופיעו זה על גבי זה.
 • כרטיס הקול לא יעבוד כשורה.

Win.ini

קובץ Win.ini מכיל מידע ייחודי למראה הכללי של Windows. קובץ Win.ini חייב להימצא בתיקייה Windows, אחרת Windows יוצר אותו מחדש. הוא נקרא במהלך ההפעלה לצורך תאימות לאחור עם Windows 3.x וחלק גדול מההגדרות שבו משוכפלות גם ברישום. כאשר אתה לוחץ לניקוי תיבת הסימון עבד את קובץ Win.ini בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת, נוצרת גירסה כללית של קובץ Win.ini.

Wininit.ini

קובץ Wininit.ini משמש להשלמת ההתקנה של מגוון רכיבים של Windows ושל מוצרי צד שלישי. בכל פעם שתוכנית צריכה להעתיק או להסיר קובץ שנמצא בשימוש, נכתבות הוראות בקובץ Wininit.ini. במהלך האתחול, windows בודק אם קיים קובץ Wininit.ini ומבצע את ההוראות שם במידה וקובץ זה קיים. אם קיים קובץ Wininit.ini, אזי לצורך פתרון בעיית ההתנהגות שנה את שם הקובץ על-ידי הוספת הסיומת .old לשם הקובץ.

System.dat

קובץ System.dat הוא אחד משני קבצי רישום הדרושים כדי להפעיל את Windows. קובץ System.dat דומה לקובץ System.ini, ומכיל הגדרות של המחשב ושל התוכנה. האפשרות טעינת קבוצת הפעלה מכילה את הערכים שנטענים מאותו חלק של הרישום שנמצא בקובץ System.dat.

User.dat

קובץ User.dat הוא השני מבין שני קבצי הרישום הדרושים כדי להפעיל את Windows. קובץ User.dat דומה לקובץ Win.ini מפני שהוא מכיל מידע על הפעלת תוכניות מסוימות ומידע על המראה הכללי של Windows.

כיצד ליצור עותק גיבוי של קבצי הפעלה

באפשרותך להשתמש בכלי השירות לקביעת תצורת המערכת כדי ליצור עותק גיבוי של קבצי ההפעלה המתוארים במאמר זה. לשם כך, לחץ על צור גיבוי בכרטיסייה כללי של כלי השירות לקביעת תצורת המערכת. באפשרותך לבחור לשמור את הקבצים בתיקייה באחד מהדיסקים הקשיחים שלך, או לשמור את הקבצים לתקליטון (הדרך המומלצת).

קבצי .vxd סטטיים משמשים לטעינת מנהלי חומרה ותוכנה וירטואליים. יצרני צד-שלישי רבים מוסיפים קבצי .vxd משלהם.

מאפיינים

Article ID: 192926 - Last Review: יום שלישי 06 דצמבר 2005 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
מילות מפתח 
kbenv kbhowto kbtshoot KB192926

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com