Chyba soutisku s jazyka pro aplikace v aplikaci Excel for Mac

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 193247 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Když dojde k chybě při běhu v Microsoft Visual Basic pro Applications makro, na obrazovce se zobrazí chybová zpráva a makro zastaví nebo chová nestandardně.

Zabránit aplikaci z tuhnoucí nebo nestandardně pracují, můžete zahrnout kód makra, která zachycuje chyby a informuje o makro a jak ji zpracovat. Proces že zachytí a zpracování chyby při běhu se nazývá "Chyba soutisku." Sada pokynů, které aplikace informuje, jak zpracovávat chyby se nazývá "rutiny ošetření chyb" nebo "obslužná rutina chyb"

Další informace

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené,. včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků uživatele. Je spuštěn kód jazyka, můžete se setkat s několika typy chyb, které mohou být soutisk. Můžete využít z chyba soutisku v aplikaci Microsoft Excel for Mac pomocí následujících funkcí a příkazů.

V prohlášení chyba

Způsobí příkazu On Error jazyka pro spuštění nebo zastavení chyba soutisku aplikace. Příkaz On Error také určuje sadu příkazů spuštění, pokud k chybě.

Chybová funkce

Chyba funkce vrací číslo došlo k chybě.

Příklad použití funkce Err:
  Msgbox "The most recent error number is " & Err & _
   ". Its message text is: " & Error(Err)
				
následující tabulka obsahuje seznam kódů zachytitelné chybě může dojít při použití funkce Err.
  Error code  Error message
  ----------  -------------
  3      Return without GoSub
  5      Invalid procedure call
  6      Overflow
  7      Out of memory
  9      Subscript out of range
  10      This array is fixed or temporarily locked
  11      Division by zero
  13      Type mismatch
  14      Out of string space
  16      Expression too complex
  17      Can't perform requested operation
  18      User interrupt occurred
  20      Resume without error
  28      Out of stack space
  35      Sub, function, or property not defined
  47      Too many DLL application clients
  48      Error in loading DLL
  49      Bad DLL calling convention
  51      Internal error
  52      Bad file name or number
  53      File not found
  54      Bad file mode
  55      File already open
  57      Device I/O error
  58      File already exists
  59      Bad record length
  61      Disk full
  62      Input past end of line
  63      Bad record number
  67      Too many files
  68      Device unavailable
  70      Permission denied
  71      Disk not ready
  74      Can't rename with different drive
  75      Path/File access error
  76      Path not found
  91      Object variable or With block variable not set
  92      For Loop not initialized
  93      Invalid pattern string
  94      Invalid use of Null
  298     System DLL could not be loaded
  320     Can't use character device names in specified file names
  321     Invalid file format
  322     Can't create necessary temporary file
  325     Invalid format in resource file
  327     Data value named was not found
  328     Illegal parameter; can't write arrays
  335     Could not access system registry
  336     ActiveX component not correctly registered
  337     ActiveX component not found
  338     ActiveX component did not correctly run
  360     Object already loaded
  361     Can't load or unload this object
  363     Specified ActiveX control not found
  364     Object was unloaded
  365     Unable to unload within this context
  368     The specified file is out of date. This program requires
        a newer version
  371     The specified object can't be used as an owner form for
        Show
  380     Invalid property value
  381     Invalid property-array index
  382     Property Set can't be executed at run time
  383     Property Set can't be used with a read-only property
  385     Need property-array index
  387     Property Set not permitted
  393     Property Get can't be executed at run time
  394     Property Get can't be executed on write-only property
  400     Form already displayed; can't show modally
  402     Code must close topmost modal form first
  419     Permission to use object denied
  422     Property not found
  423     Property or method not found
  424     Object required
  425     Invalid object use
  429     ActiveX component can't create object or return
        reference to this object
  430     Class doesn't support OLE Automation
  430     Class doesn't support Automation
  432     File name or class name not found during Automation
        operation
  438     Object doesn't support this property or method
  440     OLE Automation error
  440     Automation error
  442     Connection to type library or object library for remote
        process has been lost
  443     Automation object doesn't have a default value
  445     Object doesn't support this action
  446     Object doesn't support named arguments
  447     Object doesn't support current locale settings
  448     Named argument not found
  449     Argument not optional or invalid property assignment
  450     Wrong number of arguments or invalid property assignment
  451     Object not a collection
  452     Invalid ordinal
  453     Specified DLL function not found
  454     Code resource not found
  455     Code resource lock error
  457     This key is already associated with an element of this
        collection
  458     Variable uses a type not supported in Visual Basic
  459     This component doesn't support events
  460     Invalid Cipboard format
  461     Specified format doesn't match format of data
  480     Can't create AutoRedraw image
  481     Invalid picture
  482     Printer error
  483     Printer driver does not support specified property
  484     Problem getting printer information from the system.
        Make sure the printer is set up correctly
  485     Invalid picture type
  486     Can't print form image to this type of printer
  735     Can't save file to Temp directory
  744     Search text not found
  746     Replacements too long
  31001    Out of memory
  31004    No object
  31018    Class is not set
  31027    Unable to activate object
  31032    Unable to create embedded object
  31036    Error saving to file
  31037    Error loading from file
				

Chyba funkce

Chyba funkce vrátí chybovou zprávu, která odpovídá číslo dané chyby.

Příklad použití funkce Chyba:
  Msgbox "The message text of the error is: " & Error(Err)
				

Chyba příkazu

Chyba příkazu simuluje umožňuje přiřadit vlastní chyba číslo funkce Err výskyt chyby. Tyto chybové hodnoty definované uživatele-jsou hodnoty, které definujete pro vaše postupy a, které jsou vždy uloženy v proměnné typu Variant. Běžné použití tohoto typu chybová hodnota je v procedurách přijmout několik argumenty a vrátit hodnotu. Předpokládejme například, že vrácená hodnota je platná pouze pokud argumenty spadají do určité oblasti. Do procedury můžete otestovat argumenty poskytuje uživateli a argumenty nejsou v přijatelný rozsah, můžete mít postup vrácení příslušnou chybovou hodnotu.

Chyba je podtypu typu Variant a pokud je používán termín "Chyba hodnota", obvykle to znamená je proměnná typu Variant a zda obsahuje hodnotu jazyka pro aplikace rozpozná jako chyby definované uživatelem. Chybové hodnoty jsou použity v proceduře k označení, že došlo k chybě podmínky. Na rozdíl od normální chyby při běhu tyto chyby není přerušení kódu protože rozpozná jako běžná proměnné a nejsou chyby. Vaše postupy lze otestovat tyto chybové hodnoty a provést příslušné opravná akce.

Také můžete v příkazu Chyba simulovat chyby při běhu. To je zvláště užitečný při testování aplikací nebo chcete určitá podmínka považovat právě ekvivalentní chybu běhu. Chyba aplikace při spuštění libovolného jazyka lze simulované zadáním kód chyby Chyba v příkazu Chyba. Chyba příkazu můžete použít také vytvořit vlastní chyby definované uživatelem zadáním kód chyby, které neodpovídá Visual Basic for Applications chybu běhu. Tabulka obsahující seznam předdefinovaných chyby se zobrazí dříve v tomto článku (části "Chybová funkce"). V tomto okamžiku jazyka pro aplikace nepoužívá všechna čísla k dispozici vestavěné chyby. V budoucích verzích jazyka pro aplikace interní čísla zvýší jako více integrována - chyby jsou přidány. Je vhodné spustit čísla chyb na 50 000 a pracovat vaše způsobem až do 65 535 v budoucnosti vyhnout možné konflikty.

Příklad použití Chyba prohlášení Simulate runtime chyb:
  Sub Test()

   On Error Resume Next
   Error 50000     'set the value of Err to 50000

   If Err = 50000 Then
     MsgBox "my own error occurred"
   End If

  End Sub
				
při the test makro spustit, zobrazí okno zprávy obsahující "vlastní došlo k chybě „ jako zpráva.

Funkce CVErr

Funkce CVErr slouží k vytvoření chybové hodnoty. Funkce CVErr trvá argument, který musí být celé číslo nebo být proměnná, která obsahuje celé číslo.
  NoRadius = CVErr(2010)

  NotANumber = 2020
  InvalidArgument = CVErr(NotANumber)
				
Příklad použití funkce CVErr:
  Public NoRadius, NotANumber

  Sub AreaOfCircle()
   Const PI = 3.142
   NoRadius = CVErr(2010)
   NotANumber = CVErr(2020)
   Radius = CheckData(InputBox("Enter the radius: "))
   If IsError(Radius) Then
     Select Case Radius
      Case NoRadius
        MsgBox "Error: No radius given."
      Case NotANumber
        MsgBox "Error: Radius is not a number."
      Case Else
        MsgBox "Unknown Error."
     End Select
   Else
     MsgBox "The area of the circle is " & (PI * Radius ^ 2)
   End If
  End Sub

  Function CheckData(TheRadius)
   If Not IsNumeric(TheRadius) Then
     CheckData = NotANumber
   ElseIf TheRadius = 0 Then
     CheckData = NoRadius
   Else
     CheckData = TheRadius
   End If
  End Function
				

Pomocí předdefinované chybové hodnoty

Existuje sedm vestavěné chybové hodnoty v aplikaci Excel pro Mac. V tabulce zobrazuje číslo chyby (konstantní), hodnota literálu chyba a převedené chybovou hodnotu.
Error number (Constant)  Literal error value   Converted error value

xlErrDiv0          [#DIV/0!]        CVErr(xlErrDiv0)
xlErrNA           [#N/A]         CVErr(xlErrNA)
xlErrName          [#NAME?]        CVErr(xlErrName)
xlErrNull          [#NULL!]        CVErr(xlErrNull)
xlErrNum          [#NUM!]         CVErr(xlErrNum)
xlErrRef          [#REF!]         CVErr(xlErrRef)
xlErrValue         [#VALUE!]
CVErr(xlErrValue)
				
Pracovat stejným způsobem pracovat s chyby definované uživatelem--jako čísla převedeny na chybové hodnoty pomocí funkce CVErr těchto vestavěných listu chybové hodnoty. Jediný rozdíl je, že chyby listu, jazyka pro aplikace poskytuje čísla chyb jako předdefinované konstanty a poskytuje také literál chybové hodnoty. Tyto položky nejsou poskytovány pro uživatelem definované chybové hodnoty. Literál chybové hodnoty musí být uzavřeny v hranatých závorkách podle výše uvedené tabulky.

Příklad použití předdefinované hodnoty Chyba:
  Function Commission(SharesSold,PricePerShare)
   If Not (IsNumeric(SharesSold) And IsNumeric(PricePerShare)) Then
     Commission = CVErr(xlErrNum)
   Else
     TotalSalePrice = ShareSold * PricePerShare
     If TotalSalePrice <= 15000 Then
      Commission = 25 + 0.03 * SharesSold
     Else
      Commission = 25 + 0.03 * (0.9 * SharesSold)
     End If
   End If
  End Function
				

Při zpracování kódu centralizaci

Při Visual Basic for Applications maker přidat kód chyby zpracování, bude zjistíte, že stejné chyby jsou zpracovávaném opakovaně. Zmenšit velikost kódu a úsilí nutné zapisovat kód pomocí zápisu několik postupů, můžete volat kód ošetření chyb zpracování běžných situacích chyba.

Následuje příklad procedury funkce, která zobrazí zprávu odpovídající chybě došlo a kde je možné, umožňuje uživateli určit jaké akce trvat výběrem určité tlačítko Další. Potom vrací kód číslo postupu nazývá jej.
  Public Const RESUME_STATEMENT = 0  'Resume
  Public Const RESUME_NEXT = 1    'Resume Next
  Public Const UNRECOVERABLE = 2   'Unrecoverable error
  Public Const UNRECOGNIZED = 3    'Unrecognized error
  Public Const ERR_DEVICEUNAVAILABLE = 68
  Public Const ERR_BADFILENAMEORNUMBER = 52
  Public Const ERR_PATHDOESNOTEXIST = 76
  Public Const ERR_BADFILEMODE = 54

  Function FileErrors(errVal As Integer) As Integer
  Dim MsgType As Integer, Msg As String, Response As Integer
   MsgType = vbExalamation
   Select Case errVal
     Case ERR_DEVICEUNAVAILABLE   'Error #68
      Msg = "That device is unavailable."
      MsgType = MsgType + vbAbortRetryIgnore
     Case BADFILENAMEORNUMBER   'Errors #64 & 52
      Msg = "That filename is not valid."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case PATHDOESNOTEXIST   'Error #76
      Msg = "That path does not exist."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case BADFILEMODE   'Error #54
      Msg = "Can not open the file for that type of access."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
      Exit Function
   End Select
   Response = MsgBox(Msg, MsgType, "Disk Error")
   Select Case Response
     Case vbOK, vbRetry
      FileErrors = RESUME_STATEMENT
     Case vbIgnore
      FileErrors = RESUME_NEXT
     Case vbCancel, vbAbort
      FileErrors = UNRECOVERABLE
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
   End Select
  End Function
				

Zpracování uživatelských přerušení

Uživatel může přerušit stisknutím kláves COMMAND + tečka Visual Basic for Applications procedury. Je možné zakázat přerušení postupy dokončené aplikací. Však Pokud zakážete přerušení uživatele v dokončení postupu, můžete zajistit, že je při přerušení došlo tak, aby jej můžete zavřít soubory, odpojit od sdílených prostředků nebo obnovit upravené proměnných před vrácením ovládací prvek aplikace uživateli upozorněn do procedury.

Přerušení uživatele můžete soutisk v procesech nastavením vlastnost EnableCancelKeyxlErrorHandler. Při nastavení této vlastnosti všech přerušení generovat run-time, číslo chyby 18, které mohou být pomocí příkazu On Error soutisk. Chyba k zastavení postup a ukončit program může zpracovávat. Pokud příkaz resume používá pokračovat v postupu po trapped chybu běhu, přerušení ignorována.

Je také možné zcela ignorovat přerušení uživatele pomocí nastavení vlastnosti EnableCancelKeyxlDisabled. V tomto stavu pro Mac ignorovány všechny pokusy uživatele o přerušení spuštěna procedura. Chcete-li obnovit výchozí přerušení, zpracování, změnit nastavení vlastností EnableCancelKeyxlInterrupt. Chcete-li zabránit trvale zakázání přerušení uživatele proceduru, Excel for Mac vždy obnoví výchozí nastavení vlastnosti EnableCancelKeyxlInterrupt kdykoli postupu dokončí jeho spuštění. Chcete-li zajistit, že jsou správně zpracován přerušení v rámci kódu, musíte explicitně zakázat nebo soutisk přerušení při každém postupu provedeny. Je třeba poznamenat, že popisovač přerušení pouze jeden lze použít pro každý postup a používané pro všechny chyby při běhu zjistil, že postup stejný popisovač.

Následující příklad ukazuje postup vyžaduje velké dobu. Pokud uživatel přeruší proceduru, chybě soutisk. Přerušení uživatel nejprve potvrzuje, postup by měl skutečně přerušena a ukončí postup systematickým způsobem.
  Sub ProcessData()
   'Set up a user interrupt trapping as a run-time error
   On Error GoTo UserInterrupt
   Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler

   'Start a long duration task
   For x = 1 to 1000000
     For y = 1 to 10
     Next y
   Next x

   Exit Sub
  UserInterrupt:
   If Err = 18 Then
     If MsgBox ("Stop processing records?", vbYesNo) = vbNo Then
      'Continue running at the point procedure was interrupted
      Resume
     Else
      'Handle other errors that occur
      MsgBox Error(Err)
     End If
   End If
  End Sub
				
-Li spustit makro ProcessData a rychle stiskněte kombinaci kláves CTRL + BREAK se zobrazí okno zprávy s výzvou k zastavení zpracování záznamů. Klepněte na tlačítko Ano se zobrazí jiné okno zprávy s "přerušení uživatele došlo k". Klepněte na tlačítko OK v tomto poli zprávy Makro končí. Pokud klepnete na tlačítko Ne v prvním poli zprávu, makro pokračuje.

Pokračování výpisu

Příkaz resume obnoví po dokončení zpracování rutina chyb kódu.

Vlastnosti

ID článku: 193247 - Poslední aktualizace: 23. ledna 2007 - Revize: 5.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X pro počítače Macintosh
 • Microsoft Excel 2001 pro počítače Macintosh
 • Microsoft Excel 98 pro počítače Macintosh
Klíčová slova: 
kbmt kbdtacode kbhowto KB193247 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:193247

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com