Fouten onderscheppen in Visual Basic for Applications in Excel voor Mac

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 193247 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Wanneer een run time fout optreedt in een Microsoft Visual Basic for Applications macro, verschijnt een foutbericht op het scherm en de macro stopt ofwel of gedraagt zich onvoorspelbaar gaat gedragen.

Om te voorkomen dat de toepassing vastloopt of onvoorspelbaar werkt, kunt u macrocode opnemen waarmee de fout wordt onderschept en wordt de macro het aangegeven op programma verwerkt. Het proces van onderscheppen en een run time fout afhandeling genaamd "fouten onderscheppen." De reeks instructies waarin wordt gemeld de toepassing dat het afhandelen van de fout wordt genoemd de "fout afhandelings routine" of "fout handler."

Meer informatie

Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeer taal worden opgespoord en met de hulp programma's die worden gebruikt bent voor het maken en waarmee fouten in procedures. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke vereisten niet wijzigen.Terwijl de Visual Basic-code wordt uitgevoerd, zijn er verschillende soorten fouten die kunnen worden onderschept. U kunt profiteren van de fouten onderscheppen in Microsoft Excel voor Mac met behulp van de volgende functies en -instructies.

On Error, instructie

HetBij foutinstructie wordt Visual Basic for Applications wilt starten of stoppen fouten onderscheppen. HetBij foutinstructie geeft ook een set instructies uit te voeren als er een fout is aangetroffen.

Fout functie

HetFoutfunctie retourneert het nummer van de fout is opgetreden.

In het volgende voorbeeld gebruikt deFoutFunctie:
  Msgbox "The most recent error number is " & Err & _
   ". Its message text is: " & Error(Err)
				
De volgende tabel bevat een overzicht van de af te vangen foutcodes u kunt optreden wanneer u deFoutfunctie.
  Error code  Error message
  ----------  -------------
  3      Return without GoSub
  5      Invalid procedure call
  6      Overflow
  7      Out of memory
  9      Subscript out of range
  10      This array is fixed or temporarily locked
  11      Division by zero
  13      Type mismatch
  14      Out of string space
  16      Expression too complex
  17      Can't perform requested operation
  18      User interrupt occurred
  20      Resume without error
  28      Out of stack space
  35      Sub, function, or property not defined
  47      Too many DLL application clients
  48      Error in loading DLL
  49      Bad DLL calling convention
  51      Internal error
  52      Bad file name or number
  53      File not found
  54      Bad file mode
  55      File already open
  57      Device I/O error
  58      File already exists
  59      Bad record length
  61      Disk full
  62      Input past end of line
  63      Bad record number
  67      Too many files
  68      Device unavailable
  70      Permission denied
  71      Disk not ready
  74      Can't rename with different drive
  75      Path/File access error
  76      Path not found
  91      Object variable or With block variable not set
  92      For Loop not initialized
  93      Invalid pattern string
  94      Invalid use of Null
  298     System DLL could not be loaded
  320     Can't use character device names in specified file names
  321     Invalid file format
  322     Can't create necessary temporary file
  325     Invalid format in resource file
  327     Data value named was not found
  328     Illegal parameter; can't write arrays
  335     Could not access system registry
  336     ActiveX component not correctly registered
  337     ActiveX component not found
  338     ActiveX component did not correctly run
  360     Object already loaded
  361     Can't load or unload this object
  363     Specified ActiveX control not found
  364     Object was unloaded
  365     Unable to unload within this context
  368     The specified file is out of date. This program requires
        a newer version
  371     The specified object can't be used as an owner form for
        Show
  380     Invalid property value
  381     Invalid property-array index
  382     Property Set can't be executed at run time
  383     Property Set can't be used with a read-only property
  385     Need property-array index
  387     Property Set not permitted
  393     Property Get can't be executed at run time
  394     Property Get can't be executed on write-only property
  400     Form already displayed; can't show modally
  402     Code must close topmost modal form first
  419     Permission to use object denied
  422     Property not found
  423     Property or method not found
  424     Object required
  425     Invalid object use
  429     ActiveX component can't create object or return
        reference to this object
  430     Class doesn't support OLE Automation
  430     Class doesn't support Automation
  432     File name or class name not found during Automation
        operation
  438     Object doesn't support this property or method
  440     OLE Automation error
  440     Automation error
  442     Connection to type library or object library for remote
        process has been lost
  443     Automation object doesn't have a default value
  445     Object doesn't support this action
  446     Object doesn't support named arguments
  447     Object doesn't support current locale settings
  448     Named argument not found
  449     Argument not optional or invalid property assignment
  450     Wrong number of arguments or invalid property assignment
  451     Object not a collection
  452     Invalid ordinal
  453     Specified DLL function not found
  454     Code resource not found
  455     Code resource lock error
  457     This key is already associated with an element of this
        collection
  458     Variable uses a type not supported in Visual Basic
  459     This component doesn't support events
  460     Invalid Cipboard format
  461     Specified format doesn't match format of data
  480     Can't create AutoRedraw image
  481     Invalid picture
  482     Printer error
  483     Printer driver does not support specified property
  484     Problem getting printer information from the system.
        Make sure the printer is set up correctly
  485     Invalid picture type
  486     Can't print form image to this type of printer
  735     Can't save file to Temp directory
  744     Search text not found
  746     Replacements too long
  31001    Out of memory
  31004    No object
  31018    Class is not set
  31027    Unable to activate object
  31032    Unable to create embedded object
  31036    Error saving to file
  31037    Error loading from file
				

Fout functie

HetFoutFunctie retourneert het foutbericht dat overeenkomt met een opgegeven fout nummer.

In het volgende voorbeeld gebruikt deFoutFunctie:
  Msgbox "The message text of the error is: " & Error(Err)
				

Error, instructie

HetFoutinstructie de vind plaats van een fout wordt gesimuleerd doordat u een aangepaste foutnummer toewijzen aan deFoutfunctie. Deze gebruiker-gedefinieerde foutwaarden zijn de waarden die u definieert voor de procedures en die altijd worden opgeslagen in variabelen van deVariantgegevenstype. Een gemeenschappelijk gebruik van dit type fout waarde is in procedures die verschillende argumenten accepteren en een waarde retourneren. Stel bijvoorbeeld dat de resultaat waarde is alleen geldig als de argumenten binnen een bepaald bereik vallen. De procedure de argumenten waarmee de gebruiker kunt testen en als de argumenten in het bereik niet, hebt u de procedure rendement de fout waarde.

Fouteen subtype van deVariantgegevenstype en wanneer de term "fout waarde" wordt gebruikt, betekent dit doorgaans dat een variabele van is deVarianttype, en bevat een waarde die Visual Basic for Applications wordt herkend als een door de gebruiker gedefinieerde fout. Foutwaarden worden in een procedure gebruikt om aan te geven dat de fouten zijn opgetreden. In tegenstelling tot normale runtime-fouten deze fouten niet worden onderbroken code omdat ze herkend als gewone variabelen en geen fouten. De procedures kunnen testen voor deze fout waarden en de passende corrigerende maatregelen nemen.

U kunt ook deFoutinstructie run time fouten simuleert. Dit is vooral handig wanneer u test uw toepassingen of wanneer u een bepaalde voorwaarde behandelen als gelijkwaardig aan een run-time fout. Een Visual Basic for Applications run time fout kan worden gesimuleerd. door het opgeven van de foutcode voor de fout in eenFoutinstructie. U kunt ook deFoutoverzicht maken van uw eigen door de gebruiker gedefinieerde fouten door een foutcode die niet overeenkomen met een Visual Basic for Applications run time fout. De tabel met een lijst van ingebouwde fouten eerder in dit artikel (onder de "fout functie" wordt weer gegeven sectie). Op dit moment maakt in Visual Basic for Applications geen gebruik alle de nummers beschikbaar voor ingebouwde fouten. In toekomstige versies van Visual Basis toepassingen, interne nummers zal toenemen naarmate meer gebouwd- fouten worden toegevoegd. Het wordt aanbevolen dat u de foutnummers start 50000 en werk uw manier om te voorkomen dat mogelijke conflicten in tot en met 65535 de toekomst.

Voorbeeld van gebruikFoutInstructie voor het simuleren van Run time fouten:
  Sub Test()

   On Error Resume Next
   Error 50000     'set the value of Err to 50000

   If Err = 50000 Then
     MsgBox "my own error occurred"
   End If

  End Sub
				
Wanneer de macro controle wordt uitgevoerd, ontvangt u een berichtvenster met 'mijn eigen fout opgetreden' als het bericht.

Functie CVErr

HetCVErrfunctie wordt gebruikt om foutwaarden te maken. HetCVErrfunctie heeft een argument dat moet een geheel getal of een variabele een geheel getal zijn.
  NoRadius = CVErr(2010)

  NotANumber = 2020
  InvalidArgument = CVErr(NotANumber)
				
In het volgende voorbeeld gebruikt deCVErrFunctie:
  Public NoRadius, NotANumber

  Sub AreaOfCircle()
   Const PI = 3.142
   NoRadius = CVErr(2010)
   NotANumber = CVErr(2020)
   Radius = CheckData(InputBox("Enter the radius: "))
   If IsError(Radius) Then
     Select Case Radius
      Case NoRadius
        MsgBox "Error: No radius given."
      Case NotANumber
        MsgBox "Error: Radius is not a number."
      Case Else
        MsgBox "Unknown Error."
     End Select
   Else
     MsgBox "The area of the circle is " & (PI * Radius ^ 2)
   End If
  End Sub

  Function CheckData(TheRadius)
   If Not IsNumeric(TheRadius) Then
     CheckData = NotANumber
   ElseIf TheRadius = 0 Then
     CheckData = NoRadius
   Else
     CheckData = TheRadius
   End If
  End Function
				

Met behulp van ingebouwde foutwaarden

Er zijn zeven ingebouwde foutwaarden in Excel voor Mac. De onderstaande tabel het foutnummer (constante), de letterlijke fout waarde wordt weer gegeven en de geconverteerde fout waarde.
Error number (Constant)  Literal error value   Converted error value

xlErrDiv0          [#DIV/0!]        CVErr(xlErrDiv0)
xlErrNA           [#N/A]         CVErr(xlErrNA)
xlErrName          [#NAME?]        CVErr(xlErrName)
xlErrNull          [#NULL!]        CVErr(xlErrNull)
xlErrNum          [#NUM!]         CVErr(xlErrNum)
xlErrRef          [#REF!]         CVErr(xlErrRef)
xlErrValue         [#VALUE!]
CVErr(xlErrValue)
				
U werkt met deze ingebouwde werk blad foutwaarden dezelfde werk wijze met de gebruiker gedefinieerde fouten - als getallen naar foutwaarden met geconverteerd de functie CVErr. Het enige verschil is dat het werk blad fouten Visual Basic for Applications biedt de foutnummers als ingebouwde constanten en biedt ook letterlijke foutwaarden. Deze items zijn niet beschikbaar voor de gebruiker gedefinieerde foutwaarden. De letterlijke foutwaarden moeten worden tussen vierkante haken, zoals in de bovenstaande tabel.

Voorbeeld met behulp van ingebouwde foutwaarden:
  Function Commission(SharesSold,PricePerShare)
   If Not (IsNumeric(SharesSold) And IsNumeric(PricePerShare)) Then
     Commission = CVErr(xlErrNum)
   Else
     TotalSalePrice = ShareSold * PricePerShare
     If TotalSalePrice <= 15000 Then
      Commission = 25 + 0.03 * SharesSold
     Else
      Commission = 25 + 0.03 * (0.9 * SharesSold)
     End If
   End If
  End Function
				

Fout afhandelings Code centraliseren

Wanneer u fout afhandelings code toevoegt aan uw Visual Basic for Applications macro's, zult u ontdekken dat dezelfde fouten via zijn wordt verwerkt en opnieuw. U kunt de grootte van de code en de inspanning beperken code schrijven die een aantal procedures schrijven uw fout afhandelings code voor het verwerken van de voorkomende fout situaties kunt aanroepen.

Het volgende is een voorbeeld van een function-procedure geeft een bericht dat overeenkomt met de fout die is opgetreden, en waar mogelijk, kan de gebruiker opgeven welke actie moet worden ondernomen volgende kiest een bepaalde knop. Vervolgens wordt het code nummer naar de procedure die wordt genoemd.
  Public Const RESUME_STATEMENT = 0  'Resume
  Public Const RESUME_NEXT = 1    'Resume Next
  Public Const UNRECOVERABLE = 2   'Unrecoverable error
  Public Const UNRECOGNIZED = 3    'Unrecognized error
  Public Const ERR_DEVICEUNAVAILABLE = 68
  Public Const ERR_BADFILENAMEORNUMBER = 52
  Public Const ERR_PATHDOESNOTEXIST = 76
  Public Const ERR_BADFILEMODE = 54

  Function FileErrors(errVal As Integer) As Integer
  Dim MsgType As Integer, Msg As String, Response As Integer
   MsgType = vbExalamation
   Select Case errVal
     Case ERR_DEVICEUNAVAILABLE   'Error #68
      Msg = "That device is unavailable."
      MsgType = MsgType + vbAbortRetryIgnore
     Case BADFILENAMEORNUMBER   'Errors #64 & 52
      Msg = "That filename is not valid."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case PATHDOESNOTEXIST   'Error #76
      Msg = "That path does not exist."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case BADFILEMODE   'Error #54
      Msg = "Can not open the file for that type of access."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
      Exit Function
   End Select
   Response = MsgBox(Msg, MsgType, "Disk Error")
   Select Case Response
     Case vbOK, vbRetry
      FileErrors = RESUME_STATEMENT
     Case vbIgnore
      FileErrors = RESUME_NEXT
     Case vbCancel, vbAbort
      FileErrors = UNRECOVERABLE
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
   End Select
  End Function
				

Interrupts afhandelen van gebruiker

Een gebruiker kan een Visual Basic for Applications-procedure door onderbreken Druk op COMMAND + punt. Het is mogelijk voor interrupts uitschakelen procedures in uw voltooide toepassingen. Echter, als u niet uit te schakelen de gebruiker wordt onderbroken in de procedure is voltooid, kunt u ervoor dat uw procedure wordt gewaarschuwd wanneer een interrupt opgetreden zodat u het kunt sluiten bestanden, gedeelde net werk bronnen verbreken of herstellen gewijzigd variabelen voordat u controle van de toepassing die de gebruiker terugkeert.

U kunt gebruikers interrupts overlappen in de procedures door deEnableCancelKeyeigenschapxlErrorHandler. Wanneer deze eigenschap is ingesteld, alle interrupts genereert een runtime-foutnummer 18, die kan worden overgevuld met behulp van eenBij foutinstructie. U kunt de fout om tot beëindiging van de procedure en sluit het programma af te verwerken. Als deCvinstructie wordt gebruikt om te gaan met de procedure na een run time fout gevangen, de interrupt wordt genegeerd.

Het is tevens mogelijk gebruikers interrupts volledig genegeerd door deEnableCancelKeyeigenschapxlDisabled. In deze toestand negeert Excel voor Mac alle pogingen door de gebruiker de actieve procedure worden onderbroken. Herstellen van de standaard interrupt verwerking, wijzig de instelling van deEnableCancelKeyeigenschapxlInterrupt. Om te voorkomen dat een procedure permanent uitschakelen gebruiker interrupts herstelt Excel voor Mac altijd de standaard instelling van deEnableCancelKeyeigenschapxlInterruptde procedure voltooid wanneer de uitvoering ervan. Om interrupts correct zijn verwerkt in uw code, moet u expliciet uitschakelen of de interrupts trap telkens wanneer de procedure wordt uitgevoerd. Opgemerkt moet worden dat slechts één interrupt handler voor elke procedure kan worden gebruikt en die dezelfde handler wordt gebruikt voor alle run time fouten die zich bij die regeling.

Het volgende voorbeeld wordt een procedure beschreven waarmee een grote vereist tijd om te voltooien. Als een gebruiker wordt onderbroken door de procedure een fout wordt onderschept. De interrupt gebruiker eerst bevestigt dat de procedure moet daadwerkelijk worden gestopt en vervolgens de procedure afgesloten op ordelijke wijze.
  Sub ProcessData()
   'Set up a user interrupt trapping as a run-time error
   On Error GoTo UserInterrupt
   Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler

   'Start a long duration task
   For x = 1 to 1000000
     For y = 1 to 10
     Next y
   Next x

   Exit Sub
  UserInterrupt:
   If Err = 18 Then
     If MsgBox ("Stop processing records?", vbYesNo) = vbNo Then
      'Continue running at the point procedure was interrupted
      Resume
     Else
      'Handle other errors that occur
      MsgBox Error(Err)
     End If
   End If
  End Sub
				
Als u de macro ProcessData en druk CTRL + BREAK, snel een berichtvenster waarin u wordt gevraagd of verwerkings dossiers niet meer weer gegeven. Als u klikt opJa, een ander berichtvenster met 'gebruikers onderbroken' wordt weer gegeven. Als u klikt opOKin dit berichtvenster wordt de macro beëindigd. Als u Klik opNeein het eerste berichtvenster wordt de macro verder uitgevoerd.

De instructie Resume

HetCvinstructie hervat na een fout afhandeling tot uitvoering van code routine is voltooid.

Eigenschappen

Artikel ID: 193247 - Laatste beoordeling: donderdag 6 oktober 2011 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X voor Mac
 • Microsoft Excel 2001 voor Mac
 • Microsoft Excel 98 voor Macintosh
Trefwoorden: 
kbdtacode kbhowto kbmt KB193247 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:193247

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com