Wyłapywanie błędów programu Visual Basic for Applications w programie Excel dla komputerów Macintosh

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 193247 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Gdy wystąpi błąd w czasie wykonywania w programie Microsoft Visual Basic dla aplikacji makra, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie i makra albo zatrzymany. lub działa w sposób nieprzewidywalny.

Aby zapobiec aplikacji z awarii lub zachowuje się w sposób nieprzewidywalny, można zawierają kod makra, który przechwytuje błąd i informuje o tym makra, w jaki sposób do je obsłużyć. Proces przechwytywaniu i obsługi błędów czasu wykonywania o nazwie "wyłapywanie błędów." Zestaw instrukcji, która poinformuje aplikację sposób obsługi błędu jest nazywany "procedury obsługi błędów" lub "Błąd Obsługa."

Więcej informacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. Obejmuje, ale nie jest ograniczona do domniemanych gwarancji jakości lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że czytelnik jest obeznany z językiem programowania, przy czym obrazuje i narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu spełnienia szczególnych wymagań. Podczas wykonywania kodu języka Visual Basic mogą występować różne typy błędy, które może być zalewkowany. Można wykorzystać zalety wyłapywanie błędów w Program Microsoft Excel dla komputerów Macintosh za pomocą następujących funkcji i instrukcji.

Błąd wyciągu

W O błędzie instrukcja powoduje, że języka Visual Basic for Applications uruchomić lub zatrzymać wyłapywanie błędów. W O błędzie Zestawienie określa także zestaw instrukcji execute, jeśli wystąpi błąd.

Błąd funkcji

W ERR funkcja zwraca liczbę wystąpił błąd.

Przykład użycie ERR Funkcja:
  Msgbox "The most recent error number is " & Err & _
   ". Its message text is: " & Error(Err)
				
Następująca tabela zawiera listę kodów przechwytywalny błąd, który może występować podczas korzystania z ERR Funkcja.
  Error code  Error message
  ----------  -------------
  3      Return without GoSub
  5      Invalid procedure call
  6      Overflow
  7      Out of memory
  9      Subscript out of range
  10      This array is fixed or temporarily locked
  11      Division by zero
  13      Type mismatch
  14      Out of string space
  16      Expression too complex
  17      Can't perform requested operation
  18      User interrupt occurred
  20      Resume without error
  28      Out of stack space
  35      Sub, function, or property not defined
  47      Too many DLL application clients
  48      Error in loading DLL
  49      Bad DLL calling convention
  51      Internal error
  52      Bad file name or number
  53      File not found
  54      Bad file mode
  55      File already open
  57      Device I/O error
  58      File already exists
  59      Bad record length
  61      Disk full
  62      Input past end of line
  63      Bad record number
  67      Too many files
  68      Device unavailable
  70      Permission denied
  71      Disk not ready
  74      Can't rename with different drive
  75      Path/File access error
  76      Path not found
  91      Object variable or With block variable not set
  92      For Loop not initialized
  93      Invalid pattern string
  94      Invalid use of Null
  298     System DLL could not be loaded
  320     Can't use character device names in specified file names
  321     Invalid file format
  322     Can't create necessary temporary file
  325     Invalid format in resource file
  327     Data value named was not found
  328     Illegal parameter; can't write arrays
  335     Could not access system registry
  336     ActiveX component not correctly registered
  337     ActiveX component not found
  338     ActiveX component did not correctly run
  360     Object already loaded
  361     Can't load or unload this object
  363     Specified ActiveX control not found
  364     Object was unloaded
  365     Unable to unload within this context
  368     The specified file is out of date. This program requires
        a newer version
  371     The specified object can't be used as an owner form for
        Show
  380     Invalid property value
  381     Invalid property-array index
  382     Property Set can't be executed at run time
  383     Property Set can't be used with a read-only property
  385     Need property-array index
  387     Property Set not permitted
  393     Property Get can't be executed at run time
  394     Property Get can't be executed on write-only property
  400     Form already displayed; can't show modally
  402     Code must close topmost modal form first
  419     Permission to use object denied
  422     Property not found
  423     Property or method not found
  424     Object required
  425     Invalid object use
  429     ActiveX component can't create object or return
        reference to this object
  430     Class doesn't support OLE Automation
  430     Class doesn't support Automation
  432     File name or class name not found during Automation
        operation
  438     Object doesn't support this property or method
  440     OLE Automation error
  440     Automation error
  442     Connection to type library or object library for remote
        process has been lost
  443     Automation object doesn't have a default value
  445     Object doesn't support this action
  446     Object doesn't support named arguments
  447     Object doesn't support current locale settings
  448     Named argument not found
  449     Argument not optional or invalid property assignment
  450     Wrong number of arguments or invalid property assignment
  451     Object not a collection
  452     Invalid ordinal
  453     Specified DLL function not found
  454     Code resource not found
  455     Code resource lock error
  457     This key is already associated with an element of this
        collection
  458     Variable uses a type not supported in Visual Basic
  459     This component doesn't support events
  460     Invalid Cipboard format
  461     Specified format doesn't match format of data
  480     Can't create AutoRedraw image
  481     Invalid picture
  482     Printer error
  483     Printer driver does not support specified property
  484     Problem getting printer information from the system.
        Make sure the printer is set up correctly
  485     Invalid picture type
  486     Can't print form image to this type of printer
  735     Can't save file to Temp directory
  744     Search text not found
  746     Replacements too long
  31001    Out of memory
  31004    No object
  31018    Class is not set
  31027    Unable to activate object
  31032    Unable to create embedded object
  31036    Error saving to file
  31037    Error loading from file
				

Błąd funkcji

W Błąd Funkcja zwraca komunikat o błędzie, który odpowiada numerowi danego błędu.

Przykład użycie Błąd Funkcja:
  Msgbox "The message text of the error is: " & Error(Err)
				

Błąd instrukcji

W Błąd Instrukcja symuluje dzięki możliwości przypisania numeru niestandardowego błędu na wystąpienie błędu ERR Funkcja. Te wartości błędu użytkownika-zdefiniowane są wartości, które definiują procedury i które zawsze są przechowywane w zmiennych Wariant Typ danych. Typowym zastosowaniem tego typu wartość błędu jest procedury, które akceptuje kilka argumentów i zwracać wartość. Na przykład załóżmy, że wartość zwracana jest prawidłowy tylko wtedy, gdy argumenty mieszczą się w pewnym zakresie. Procedura można testować argumenty, które użytkownik udostępnia i jeśli argumenty nie są w dopuszczalnym zakresie, mogą mieć procedury zwrotu błąd odpowiednią wartość.

Błąd jest podtypem Wariant Typ danych i gdy jest używany termin "wartość błędu", zazwyczaj oznacza, że zmienna jest Wariant Typ i zawiera wartość, która rozpoznaje języka Visual Basic for Applications jako błąd zdefiniowany przez użytkownika. Wartości błędów są używane w procedurze oznacza, że wystąpiły błędy. W odróżnieniu od zwykłych błędów czasu wykonywania tych błędów nie przeszkadzają kodu, ponieważ są one rozpoznany jako zwykłe zmienne i nie błędy. Można przetestować własnych procedur dla tych błąd wartości i podjęcia właściwych działań naprawczych.

Można również użyć Błąd Instrukcja Symuluj błędy czasu wykonania. Jest to szczególnie przydatne podczas testowania aplikacji lub szczególny warunek są traktowane jako równoważne czasu wykonywania Wystąpił błąd. Można pozorować dowolnego języka Visual Basic for błąd aplikacji w czasie wykonywania podając kod błędu dla błędów w Błąd Instrukcja. Można również użyć Błąd instrukcję, aby utworzyć własne zdefiniowane przez użytkownika błędów, podając kod błędu, który nie odpowiada języka Visual Basic for błąd czasu wykonywania aplikacji. Tabela zawierająca listę wbudowanych błędów pojawia się we wcześniejszej części tego artykułu (w "Err funkcja" sekcja). W tej chwili języka Visual Basic for Applications nie używa wszystkich dostępne numery wbudowanych błędów. W przyszłych wydaniach Visual Podstawowe dla aplikacji, wewnętrzne numery zwiększy więcej wbudowane- błędy są dodawane. Zaleca się, aby rozpocząć numerów błędów 50 000 i do 65 535 pozwoli uniknąć potencjalnych konfliktów w pracy przyszłość.

Przykład użycie Błąd Instrukcja Symuluj błędy w czasie wykonywania:
  Sub Test()

   On Error Resume Next
   Error 50000     'set the value of Err to 50000

   If Err = 50000 Then
     MsgBox "my own error occurred"
   End If

  End Sub
				
Po uruchomieniu makra Test pojawi się okno komunikatu zawierającego "Wystąpił błąd mój własny" jako wiadomość.

Funkcja CVErr

W CVErr funkcja jest używana do tworzenia wartości błędów. W CVErr Funkcja przyjmuje argument, który musi być liczbą całkowitą lub jest zmienna, która zawiera liczbę całkowitą.
  NoRadius = CVErr(2010)

  NotANumber = 2020
  InvalidArgument = CVErr(NotANumber)
				
Przykład użycie CVErr Funkcja:
  Public NoRadius, NotANumber

  Sub AreaOfCircle()
   Const PI = 3.142
   NoRadius = CVErr(2010)
   NotANumber = CVErr(2020)
   Radius = CheckData(InputBox("Enter the radius: "))
   If IsError(Radius) Then
     Select Case Radius
      Case NoRadius
        MsgBox "Error: No radius given."
      Case NotANumber
        MsgBox "Error: Radius is not a number."
      Case Else
        MsgBox "Unknown Error."
     End Select
   Else
     MsgBox "The area of the circle is " & (PI * Radius ^ 2)
   End If
  End Sub

  Function CheckData(TheRadius)
   If Not IsNumeric(TheRadius) Then
     CheckData = NotANumber
   ElseIf TheRadius = 0 Then
     CheckData = NoRadius
   Else
     CheckData = TheRadius
   End If
  End Function
				

Za pomocą wbudowanego wartości błędów

Istnieje siedem wartości błędu wbudowanych w programie Excel dla komputerów Macintosh. W poniższej tabeli. Pokazuje numer błędu (stała), wartość literału błędu i Błąd przekonwertowane wartości.
Error number (Constant)  Literal error value   Converted error value

xlErrDiv0          [#DIV/0!]        CVErr(xlErrDiv0)
xlErrNA           [#N/A]         CVErr(xlErrNA)
xlErrName          [#NAME?]        CVErr(xlErrName)
xlErrNull          [#NULL!]        CVErr(xlErrNull)
xlErrNum          [#NUM!]         CVErr(xlErrNum)
xlErrRef          [#REF!]         CVErr(xlErrRef)
xlErrValue         [#VALUE!]
CVErr(xlErrValue)
				
Praca z tych wartości błędów wbudowany arkusz ten sam sposób pracy zdefiniowany przez użytkownika błędów--jako liczby konwertowane na wartości błędów przy użyciu Funkcja CVErr. Jedyną różnicą jest błędy arkusza Visual Basic for Applications zawiera błędy o numerach jako wbudowane stałe i zawiera także wartości literału błędów. Te elementy nie są przewidziane wartości zdefiniowane przez użytkownika błędów. Wartości błędów literału musi być w nawiasach kwadratowych pokazanych w powyższej tabeli.

Przykład przy użyciu wbudowanego wartości błędów:
  Function Commission(SharesSold,PricePerShare)
   If Not (IsNumeric(SharesSold) And IsNumeric(PricePerShare)) Then
     Commission = CVErr(xlErrNum)
   Else
     TotalSalePrice = ShareSold * PricePerShare
     If TotalSalePrice <= 15000 Then
      Commission = 25 + 0.03 * SharesSold
     Else
      Commission = 25 + 0.03 * (0.9 * SharesSold)
     End If
   End If
  End Function
				

Centralizowanie obsługi błędów

Podczas dodawania kod obsługi błędów na język Visual Basic for Applications makra, także odkrywanie obsługi przy tych samych błędów nad i nad ponownie. Można zmniejszyć rozmiar kodu i wymagany nakład pracy pisanie kodu przez pisanie procedur kilka kod obsługi błędów można wywołać do obsługi typowych sytuacjach błędu.

Oto przykład procedury funkcja, która wyświetla komunikat odpowiadający błędu, który wystąpił, oraz w miarę możliwości, Umożliwia użytkownikowi określenie, jakie działania podjąć dalej przez wybranie określony przycisk. Funkcja zwraca kod do procedury o nazwie.
  Public Const RESUME_STATEMENT = 0  'Resume
  Public Const RESUME_NEXT = 1    'Resume Next
  Public Const UNRECOVERABLE = 2   'Unrecoverable error
  Public Const UNRECOGNIZED = 3    'Unrecognized error
  Public Const ERR_DEVICEUNAVAILABLE = 68
  Public Const ERR_BADFILENAMEORNUMBER = 52
  Public Const ERR_PATHDOESNOTEXIST = 76
  Public Const ERR_BADFILEMODE = 54

  Function FileErrors(errVal As Integer) As Integer
  Dim MsgType As Integer, Msg As String, Response As Integer
   MsgType = vbExalamation
   Select Case errVal
     Case ERR_DEVICEUNAVAILABLE   'Error #68
      Msg = "That device is unavailable."
      MsgType = MsgType + vbAbortRetryIgnore
     Case BADFILENAMEORNUMBER   'Errors #64 & 52
      Msg = "That filename is not valid."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case PATHDOESNOTEXIST   'Error #76
      Msg = "That path does not exist."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case BADFILEMODE   'Error #54
      Msg = "Can not open the file for that type of access."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
      Exit Function
   End Select
   Response = MsgBox(Msg, MsgType, "Disk Error")
   Select Case Response
     Case vbOK, vbRetry
      FileErrors = RESUME_STATEMENT
     Case vbIgnore
      FileErrors = RESUME_NEXT
     Case vbCancel, vbAbort
      FileErrors = UNRECOVERABLE
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
   End Select
  End Function
				

Obsługiwanie użytkowników przerwań

Użytkownik może przerwać procedurze Visual Basic for Applications przez naciskając klawisz polecenia + kropka. Można wyłączyć przerwań dla procedury w gotowych aplikacji. Jednakże jeżeli nie można wyłączyć przerywa użytkownika końcowego procedury, można mieć pewność, sieci procedura jest powiadamiany, gdy wystąpił przerwania, dzięki czemu można zamknąć pliki, odłączenie od zasobów udostępnionych lub przywracania modyfikacji zmiennych przed zwróceniem sterowania aplikacji użytkownika.

Można przechwytywać przerwania użytkownika w własnych procedur przez ustawienieEnableCancelKey Właściwość xlErrorHandler. Gdy ta właściwość jest ustawiona, wszystkie przerwania będzie generować wykonywania numer błędu 18, która może być zalewkowany za pomocą O błędzie Instrukcja. Może obsłużyć błędu wstrzymać procedurę i zamknąć program. Jeśli Wznów Instrukcja jest używany do kontynuować realizację procedury po schwytanych błąd w czasie wykonywania, przerwanie jest ignorowana.

Istnieje również możliwość całkowicie zignorować przerwania użytkownika, ustawiającEnableCancelKey Właściwość xlDisabled. W tym stanie program Excel dla komputerów Macintosh ignoruje wszystkie próby przez użytkownika przerwania uruchomiona procedura. Aby przywrócić domyślne przetwarzania przerwań, należy zmienić ustawienie EnableCancelKey Właściwość xlInterrupt. Aby zapobiec sytuacji, w której procedura trwale wyłączenie przerwania użytkownika, program Excel dla komputerów Macintosh zawsze przywraca domyślne ustawienie EnableCancelKey Właściwość xlInterrupt zawsze, gdy procedura kończy się jego wykonanie. Aby zapewnić poprawną obsługę przerwania w kodzie, należy jawnie Wyłącz lub pułapki przerwania przy każdym wykonaniu procedury. Należy zauważyć, że obsługi przerwań tylko jeden może być używany dla każdej procedury i tego samego programu obsługi jest używana dla wszystkich błędów czasu wykonywania napotykanych przez tę procedurę.

Poniższy przykład ilustruje procedury, która wymaga dużej okres czasu. Jeśli użytkownik przerwania procedury, błąd jest wychwytywany. Przerwania użytkownika najpierw potwierdza, że procedura powinna faktycznie zatrzymany i kończy procedurę w sposób uporządkowany.
  Sub ProcessData()
   'Set up a user interrupt trapping as a run-time error
   On Error GoTo UserInterrupt
   Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler

   'Start a long duration task
   For x = 1 to 1000000
     For y = 1 to 10
     Next y
   Next x

   Exit Sub
  UserInterrupt:
   If Err = 18 Then
     If MsgBox ("Stop processing records?", vbYesNo) = vbNo Then
      'Continue running at the point procedure was interrupted
      Resume
     Else
      'Handle other errors that occur
      MsgBox Error(Err)
     End If
   End If
  End Sub
				
Jeśli uruchomienie makra ProcessData i szybko nacisnąć klawisze CTRL + BREAK zostanie wyświetlone okno komunikatu, które pyta, czy zatrzymać przetwarzanie rekordów. Jeśli klikniesz przycisk Tak, inne okno komunikatu z "przerwana przez użytkownika" zostanie wyświetlone. Jeśli klikniesz przycisk OK w tym oknie komunikatu zakończenia makra. Jeśli użytkownik Kliknij przycisk Nr w pierwszym polu wiadomości nadal makro.

Instrukcja życiorysu

W Wznów Instrukcja wznowi wykonywanie kodu po obsługi błędów Procedura zostało zakończone.

Właściwości

Numer ID artykułu: 193247 - Ostatnia weryfikacja: 6 października 2011 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
Słowa kluczowe: 
kbdtacode kbhowto kbmt KB193247 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:193247

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com