Mac için Excel uygulamalar için Visual Basic hata yakalama

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 193247 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Microsoft Visual Basic for Applications makrosu bir çalıştırma hatası ortaya çıktığında, ekranda bir hata iletisi görüntülenir ve makronun durur veya unpredictably olarak davranır.

Kilitlenen veya unpredictably behaving uygulama önlemek için <a0></a0>, hata ele geçirilip makro bu anlatır makro kodu içerebilir. Tehlikesini ve bir çalışma zamanı hata işleme işlemi "hata yakalama" olarak adlandırılır Uygulama hata nasıl belirten yönergeler kümesi, "hata işleme yordamını" veya "hata işleyicisi" denir.

Daha fazla bilgi

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir, ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler. Çeşitli hatalar yakalanan, Visual Basic kodu çalışırken karşılaşabilir. Ifadeler ve aşağıdaki işlevleri kullanarak Mac için Microsoft Excel'deki hata yakalama avantajlarından alabilir.

Hakkında hata bildirimi

Açık bir hata bildirimi, Visual Basic for Applications, başlatmak veya hata yakalama durdurmak neden olur. Ayrıca, Açık hata bildirimi ifadeler hatayla karşılaşılırsa, yürütülecek bir dizi belirtir.

Işlev hata

Err işlevi karşılaşılan hata verir.

Err işlevini kullanarak bir örnek:
  Msgbox "The most recent error number is " & Err & _
   ". Its message text is: " & Error(Err)
				
aşağıdaki tabloda, Err işlevini kullandığınızda karşılaşabileceğiniz yakalanabilir bir hata kodlarının listesini içerir.
  Error code  Error message
  ----------  -------------
  3      Return without GoSub
  5      Invalid procedure call
  6      Overflow
  7      Out of memory
  9      Subscript out of range
  10      This array is fixed or temporarily locked
  11      Division by zero
  13      Type mismatch
  14      Out of string space
  16      Expression too complex
  17      Can't perform requested operation
  18      User interrupt occurred
  20      Resume without error
  28      Out of stack space
  35      Sub, function, or property not defined
  47      Too many DLL application clients
  48      Error in loading DLL
  49      Bad DLL calling convention
  51      Internal error
  52      Bad file name or number
  53      File not found
  54      Bad file mode
  55      File already open
  57      Device I/O error
  58      File already exists
  59      Bad record length
  61      Disk full
  62      Input past end of line
  63      Bad record number
  67      Too many files
  68      Device unavailable
  70      Permission denied
  71      Disk not ready
  74      Can't rename with different drive
  75      Path/File access error
  76      Path not found
  91      Object variable or With block variable not set
  92      For Loop not initialized
  93      Invalid pattern string
  94      Invalid use of Null
  298     System DLL could not be loaded
  320     Can't use character device names in specified file names
  321     Invalid file format
  322     Can't create necessary temporary file
  325     Invalid format in resource file
  327     Data value named was not found
  328     Illegal parameter; can't write arrays
  335     Could not access system registry
  336     ActiveX component not correctly registered
  337     ActiveX component not found
  338     ActiveX component did not correctly run
  360     Object already loaded
  361     Can't load or unload this object
  363     Specified ActiveX control not found
  364     Object was unloaded
  365     Unable to unload within this context
  368     The specified file is out of date. This program requires
        a newer version
  371     The specified object can't be used as an owner form for
        Show
  380     Invalid property value
  381     Invalid property-array index
  382     Property Set can't be executed at run time
  383     Property Set can't be used with a read-only property
  385     Need property-array index
  387     Property Set not permitted
  393     Property Get can't be executed at run time
  394     Property Get can't be executed on write-only property
  400     Form already displayed; can't show modally
  402     Code must close topmost modal form first
  419     Permission to use object denied
  422     Property not found
  423     Property or method not found
  424     Object required
  425     Invalid object use
  429     ActiveX component can't create object or return
        reference to this object
  430     Class doesn't support OLE Automation
  430     Class doesn't support Automation
  432     File name or class name not found during Automation
        operation
  438     Object doesn't support this property or method
  440     OLE Automation error
  440     Automation error
  442     Connection to type library or object library for remote
        process has been lost
  443     Automation object doesn't have a default value
  445     Object doesn't support this action
  446     Object doesn't support named arguments
  447     Object doesn't support current locale settings
  448     Named argument not found
  449     Argument not optional or invalid property assignment
  450     Wrong number of arguments or invalid property assignment
  451     Object not a collection
  452     Invalid ordinal
  453     Specified DLL function not found
  454     Code resource not found
  455     Code resource lock error
  457     This key is already associated with an element of this
        collection
  458     Variable uses a type not supported in Visual Basic
  459     This component doesn't support events
  460     Invalid Cipboard format
  461     Specified format doesn't match format of data
  480     Can't create AutoRedraw image
  481     Invalid picture
  482     Printer error
  483     Printer driver does not support specified property
  484     Problem getting printer information from the system.
        Make sure the printer is set up correctly
  485     Invalid picture type
  486     Can't print form image to this type of printer
  735     Can't save file to Temp directory
  744     Search text not found
  746     Replacements too long
  31001    Out of memory
  31004    No object
  31018    Class is not set
  31027    Unable to activate object
  31032    Unable to create embedded object
  31036    Error saving to file
  31037    Error loading from file
				

Hata işlev

Hata işlevini, belirli hata sayıya karşılık gelen hata iletisi döndürür.

Hata işlevini kullanmaya örnek:
  Msgbox "The message text of the error is: " & Error(Err)
				

Hata bildirimi

Hata bildirimi hata geçtiği Err işleve bir özel hata numarası atamanıza olanak sağlayarak taklit eder. Bu kullanıcı tanımlı hata değerleri için yordamlarınıza tanımlamak ve değişken veri türü değişkenleri her zaman saklanır değerlerdir. Bu tür bir hata değeri BIR çok yordamlarda, birden fazla bağımsız değişken kabul etmek ve bir değer kullanılır. Örneğin, dönüş değeri, yalnızca bağımsız bir belirli aralıkta geçerli olduğunu varsayın. Kullanıcının sağladığı bağımsız değişkenler için yordamınız test edebilirsiniz ve bağımsız değişkenler kabul edilebilir aralıkta, yordamın dönüş uygun hata değeri olabilir.

Hata alt türü olan bir değişken veri türü, "hata değeri" terimi kullanıldığında, bu genellikle bir değişkeni, Variant türü olduğunu ve Visual Basic for Applications, kullanıcı tanımlı bir hata olarak tanıdığı bir değer içerdiği anlamına gelir. Hata değerleri, bir yordam hata koşulu ortaya çıkan belirtmek için kullanılır. Sıradan değişkenleri ve değil hataları tanındığından normal çalışma zamanı hataları farklı olarak, bu hatalar kodunuzu kesme değil. Yordamlarınıza bu hata değerleri için sınama ve uygun düzeltici eylemleri.

Hata bildirimi, çalışma zamanı hataları benzetimini yapmak için de kullanabilirsiniz. Uygulamalarınızı sınarken veya bir çalıştırma hatası eşit olacak şekilde belirli bir koşulu değerlendirmek istediğinizde özellikle yararlıdır. Hata kodu için bir <a0>hata</a0> deyiminde hata sağlayarak Visual Basic for Applications çalışma zamanı hatası benzetimi. Hata bildirimi hataları kendi kullanıcı tanımlı bir Visual Basic for Applications çalışma zamanı hatası karşılık gelmeyen bir hata kodu sağlayarak oluşturmak için de kullanılabilir. Bu makalenin ("Hata işlev" bölümü) altında yerleşik hataların listesini içeren bir tablo görüntülenir. Bu aşamada, Visual Basic for Applications tüm kullanılabilir numaralarını yerleşik hatalar için kullanmaz. Ileride Visual Basic for Applications'ın sürümleri, dahili numaraları gibi daha yerleşik - hatalara eklenecek olan artacaktır. Hata numaralarınızın 50.000 adresindeki başlatın ve daha sonra olası çakışmaları önlemek için en çok 65.535 inin önerilir.

Örnek kullanma hata bildirimi için Benzet çalışma zamanı hataları:
  Sub Test()

   On Error Resume Next
   Error 50000     'set the value of Err to 50000

   If Err = 50000 Then
     MsgBox "my own error occurred"
   End If

  End Sub
				
, sınama makro çalıştırmak, "kendi hata oluştu" içeren bir ileti kutusu ileti alıyorsunuz.

CVErr işlevi

CVErr işlevi hata değeri oluşturmak için kullanılır. CVErr işlev bir bağımsız değişken ya da bir tamsayı olmalı veya bir tamsayı içeren bir de?i?ken olarak alır.
  NoRadius = CVErr(2010)

  NotANumber = 2020
  InvalidArgument = CVErr(NotANumber)
				
CVErr işlevini kullanarak bir örnek:
  Public NoRadius, NotANumber

  Sub AreaOfCircle()
   Const PI = 3.142
   NoRadius = CVErr(2010)
   NotANumber = CVErr(2020)
   Radius = CheckData(InputBox("Enter the radius: "))
   If IsError(Radius) Then
     Select Case Radius
      Case NoRadius
        MsgBox "Error: No radius given."
      Case NotANumber
        MsgBox "Error: Radius is not a number."
      Case Else
        MsgBox "Unknown Error."
     End Select
   Else
     MsgBox "The area of the circle is " & (PI * Radius ^ 2)
   End If
  End Sub

  Function CheckData(TheRadius)
   If Not IsNumeric(TheRadius) Then
     CheckData = NotANumber
   ElseIf TheRadius = 0 Then
     CheckData = NoRadius
   Else
     CheckData = TheRadius
   End If
  End Function
				

Yerleşik hata değerleri kullanma

Yedi yerleşik hata değer vardır, Mac için Excel Hata numarasını (sabit), harflerden oluşan bir hata değeri ve dönüştürülmüş bir hata değeri, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Error number (Constant)  Literal error value   Converted error value

xlErrDiv0          [#DIV/0!]        CVErr(xlErrDiv0)
xlErrNA           [#N/A]         CVErr(xlErrNA)
xlErrName          [#NAME?]        CVErr(xlErrName)
xlErrNull          [#NULL!]        CVErr(xlErrNull)
xlErrNum          [#NUM!]         CVErr(xlErrNum)
xlErrRef          [#REF!]         CVErr(xlErrRef)
xlErrValue         [#VALUE!]
CVErr(xlErrValue)
				
CVErr işlevini kullanarak hata değerleri için kullanıcı tanımlı hatalı--sayı olarak çalışacak şekilde dönüştürüldü, bu yerleşik bir çalışma sayfası hata değerleri bulunan iş. Visual Basic for Applications için çalışma sayfası hataları olan tek fark, hata numaraları olarak yerleşik sabitler sağlar ve harflerden oluşan hata değerleri sağlar. Bu öğe kullanıcı tanımlı hata değerleri için sağlanır. Yukarıdaki tabloda gösterilen literal hata değerleri köşeli ayraçlar içine alınmalıdır.

Yerleşik hata değerleri kullanarak bir örnek:
  Function Commission(SharesSold,PricePerShare)
   If Not (IsNumeric(SharesSold) And IsNumeric(PricePerShare)) Then
     Commission = CVErr(xlErrNum)
   Else
     TotalSalePrice = ShareSold * PricePerShare
     If TotalSalePrice <= 15000 Then
      Commission = 25 + 0.03 * SharesSold
     Else
      Commission = 25 + 0.03 * (0.9 * SharesSold)
     End If
   End If
  End Function
				

Hata kodu merkezileştirme.

Visual Basic for Applications makroları için hata işleme kodu eklediğinizde, aynı hataları tekrar tekrar işlenen fark. Kodunuzu ve birkaç genel hata durumları işlemek için hata işleme kodunuzu çağırabileceğiniz yordamlar yazarak, kod yazmak için gereken çaba boyutunu azaltabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek bir işlev yordamının oluştu hata karşılık gelen bir ileti görüntüler; mümkün olan yerlerde, kullanıcının belirli bir düğmeyi seçerek sonraki gerçekleştirilecek eylemi sağlar. Sonra kodu numarası da denilen yordamına döndürür.
  Public Const RESUME_STATEMENT = 0  'Resume
  Public Const RESUME_NEXT = 1    'Resume Next
  Public Const UNRECOVERABLE = 2   'Unrecoverable error
  Public Const UNRECOGNIZED = 3    'Unrecognized error
  Public Const ERR_DEVICEUNAVAILABLE = 68
  Public Const ERR_BADFILENAMEORNUMBER = 52
  Public Const ERR_PATHDOESNOTEXIST = 76
  Public Const ERR_BADFILEMODE = 54

  Function FileErrors(errVal As Integer) As Integer
  Dim MsgType As Integer, Msg As String, Response As Integer
   MsgType = vbExalamation
   Select Case errVal
     Case ERR_DEVICEUNAVAILABLE   'Error #68
      Msg = "That device is unavailable."
      MsgType = MsgType + vbAbortRetryIgnore
     Case BADFILENAMEORNUMBER   'Errors #64 & 52
      Msg = "That filename is not valid."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case PATHDOESNOTEXIST   'Error #76
      Msg = "That path does not exist."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case BADFILEMODE   'Error #54
      Msg = "Can not open the file for that type of access."
      MsgType = MsgType + vbOKCancel
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
      Exit Function
   End Select
   Response = MsgBox(Msg, MsgType, "Disk Error")
   Select Case Response
     Case vbOK, vbRetry
      FileErrors = RESUME_STATEMENT
     Case vbIgnore
      FileErrors = RESUME_NEXT
     Case vbCancel, vbAbort
      FileErrors = UNRECOVERABLE
     Case Else
      FileErrors = UNRECOGNIZED
   End Select
  End Function
				

Kullanıcı işleme kesmeleri

Bir kullanıcı, COMMAND + NOKTA tuşlarına basarak bir Visual Basic for Applications yordamı kesebilirsiniz. Tamamlanmış uygulamalarınızda yordamlarıyla kesmeler devre dışı bırakmak olasıdır. Ancak, kullanıcı kesme yordamı bittiğinde, devre dışı bırakmayın, böylece, dosyaları kapatabilir, paylaştırılmış kaynaklarla bağlantısını sona erdirmek veya değiştirilmiş değişkenleri kullanıcıya uygulamanın denetimi döndürmeden önce geri kesme oluştuğunda yordamınız bildirilir emin olabilirsiniz.

XlErrorHandler için EnableCancelKey özelliğini ayarlayarak, kullanıcı kesme yordamlarınıza yakalayabilirsiniz. Bu özelliği ayarlandığında, tüm kesmeler bir çalışma zamanı hata numarası 18, bir Açma hatası deyimi kullanılarak yakalanan oluşturur. Yordamı durdurmak ve bu programdan çıkmak için hatayı işleyebilir. Kesme yordamı yakalanan bir çalıştırma hatasından sonra devam etmek için Sürdür deyimi kullanılırsa, göz ardı edilir.

Kullanıcı kesme tamamen yoksayması için xlDisabledEnableCancelKey özelliğini ayarlayarak da olasıdır. Mac için Excel, bu durumda, kullanıcı tarafından çalışan yordamı kesme yönelik tüm denemeler yoksayar. Işlem varsayılan kesme geri yüklemek için <a0></a0>, xlInterrupt için <a0>EnableCancelKey</a0> özelliğinin ayarını değiştirin. Yordamı, Yürütme tamamlandığında, her kullanıcı kesme kalıcı olarak devre dışı bir yordam önlemek için Mac için Excel her zaman <a0>EnableCancelKey</a0> özelliğinin varsayılan ayarını xlInterrupt için yükler. Kesmeleri doğru kodunuz içinde işlenme emin olmak için açıkça devre dışı veya yordamı yürütülen her kesmelere tuzak gerekir. Bunu unutulmamalıdır, tek bir kesme isteği işleyicisi her yordam için kullanılabilir ve aynı işleyicisi Bu yordamla karşılaştı, tüm çalışma zamanı hataları için kullanılır.

Aşağıdaki örnek, büyük bir zaman tamamlamak için süre gerektiren bir yordam gösterir. Hata yordamı kullanıcı keser, yakalanan. Kullanıcı kesme ilk yordamı gerçekten durdurulacak sonra bu yordamın düzenli bir şekilde çıkılıyor olduğunu doğrular.
  Sub ProcessData()
   'Set up a user interrupt trapping as a run-time error
   On Error GoTo UserInterrupt
   Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler

   'Start a long duration task
   For x = 1 to 1000000
     For y = 1 to 10
     Next y
   Next x

   Exit Sub
  UserInterrupt:
   If Err = 18 Then
     If MsgBox ("Stop processing records?", vbYesNo) = vbNo Then
      'Continue running at the point procedure was interrupted
      Resume
     Else
      'Handle other errors that occur
      MsgBox Error(Err)
     End If
   End If
  End Sub
				
ProcessData makroyu çalıştırmak ve hemen CTRL + BREAK tuşlarına, işlem kayıtları Durdur etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini isteyen bir ileti kutusu görünür. Evet ' i tıklatın, "kullanıcı kesme oluştu" ile başka bir ileti kutusu görünür. Bu ileti kutusunda Tamam ' ı tıklatırsanız, makro sona erdirir. No ilk ileti kutusunda'ı varsa, makroyu devam eder.

Özgeçmiş Ekstresi

Bir hata yordamı tamamlandıktan sonra devam ifadesi kod yürütülmesine devam ettirir.

Özellikler

Makale numarası: 193247 - Last Review: 23 Ocak 2007 Salı - Gözden geçirme: 5.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Macintosh
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbdtacode kbhowto KB193247 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:193247

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com