Làm th? nào đ? đ?c và hi?n th? UNICODE chu?i trên Visual Basic m?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 193540 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?ng t? làm th? nào đ? đ?c m?t chu?i Unicode t? m?t văn b?n Unicode t?p và hi?n th? chu?i trên m?t h?nh th?c Visual Basic.

THÔNG TIN THÊM

Visual Basic trên trong n?i b? tiêu chu?n Unicode byte đôi. Tuy nhiên, ph?n l?n c?a th? gi?i bên ngoài c?a Visual Basic v?n s? d?ng đơn- byte ANSI mô h?nh. V? l? do này, Visual Basic cung c?p hai b? h?nh th?c đi?u khi?n và s? d?ng ANSI đ?t như m?c đ?nh đi?u khi?n. B?t k? chu?i đư?c thông qua đ? ANSI b? đi?u khi?n h?nh th?c s? đư?c chuy?n đ?i t? n?i b? c?a h? Unicode đ?i di?n cho m?t đ?i di?n ANSI và s? không hi?n th? các UNICODE chu?i m?t cách chính xác. Đ? có th? hi?n th? UNICODE chu?i trên m?t Visual Basic m?u, UNICODE (các h?nh th?c 2,0) đi?u khi?n ph?i đư?c s? d?ng. Các Ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? s? d?ng các đi?u khi?n d?ng 2.0 đ? hi?n th? UNICODE dây đ?c t? m?t t?p tin văn b?n Unicode. B?i v? hành vi này đ?i h?i UNICODE h? tr? gói ngôn ng?, nó hi?n đang đư?c h? tr? ch? trong Windows NT.

LƯU ?: Các đi?u khi?n d?ng 2.0 đư?c s? d?ng trong bài vi?t này không đư?c thi?t k? đ? s? d?ng trên các h?nh th?c Visual Basic và đ? không đư?c th? chính th?c ra trong môi trư?ng. Bài vi?t này tài li?u c?a h? ch? s? d?ng trong b?i c?nh r?t h?n ch? này đ? làm vi?c xung quanh m?t h?n ch? đ? đi?u khi?n Visual Basic n?i t?i. B?ng cách s? d?ng các tính năng khác c?a các đi?u khi?n trên các h?nh th?c Visual Basic không đư?c h? tr?.

Hơn n?a, các h?nh th?c 2.0 là m?t ph?n c?a Microsoft Office và không redistributable. V? v?y, b?n không th? phát hành các h?nh th?c 2,0 (fm20.dll) v?i các ?ng d?ng. Nó đ? ph?i trên máy m?c tiêu.

Đ? thêm thông tin v? phân ph?i fm20.dll, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
224305 Thông báo: Vi?c s? d?ng và tái phân ph?i c?a FM20.DLL [OffDev]

Hư?ng d?n t?ng bư?c đ? xây d?ng m?u

 1. Cài đ?t gói ngôn ng? Trung Qu?c trên máy tính Windows NT. Xem tài li?u tham kh?o ph?n dư?i đây đ? xem hư?ng d?n cài đ?t. MingLiu Font s? đư?c cài đ?t t? đ?ng trong bư?c này. B?n c?ng có th? cài đ?t gói ngôn ng? khác, n?u b?n mu?n s? d?ng UNICODE khác h? tr? ngôn ng?.
 2. T?o m?t d? án EXE tiêu chu?n. Form1 đư?c t?o ra theo m?c đ?nh.
 3. Ch?n Thành phần t? các Dự án tr?nh đơn và ki?m tra Các h?nh th?c Microsoft 2,0 Thư vi?n đ?i tư?ng. M?t vài đi?u khi?n m?i đư?c b? sung vào h?p công c?, bao g?m c? các phiên b?n UNICODE c?a h?p văn b?n, nh?n và vv.
 4. Thêm m?t h?nh th?c 2,0 TextBox đ? Form1 và gi? tên m?c đ?nh c?a nó: TextBox1. Đ?t phông ch? c?a h?p văn b?n đư?c MingLiu.
 5. Thêm hai CommandButtons đ? Form1.
 6. Thêm m? sau vào c?a s? m? c?a Form1:
     Private Sub Command1_Click()
      ' create a Unicode text file with Chinese character
      ' Dan1 and English character D.
      Dim a(0 To 5) As Byte
      a(0) = &HFF
      a(1) = &HFE
      a(2) = &H39
      a(3) = &H4E
      a(4) = &H44
      a(5) = &H0
      Open "unicode.txt" For Binary As #1
      Put #1, , a
      Close #1
     End Sub
  
     Private Sub Command2_Click()
      Dim txtline As String
  
      ' you may need to change the path of the file
      Open "unicode.txt" For Binary As #1
  
      txtline = InputB(2, #1) ' always FF FE, skip them
      txtline = InputB(4, #1)
  
      Close #1
  
      TextBox1.Text = txtline ' display the string
     End Sub
  Lưu ? r?ng t?p tin văn b?n UNICODE luôn luôn b?t đ?u v?i byte FF FE, đó là l? do t?i sao b?n c?n ph?i b? qua nh?ng hai byte. C?ng lưu ? r?ng đ? đ?c UNICODE dây t? m?t t?p tin, t?p tin c?n ph?i đư?c m? như nh? phân và đ?c b?ng cách s? d?ng InputB.
 7. Ch?y ?ng d?ng. Nh?p vào Command1 đ? t?o ra các t?p tin văn b?n Unicode.
 8. Nh?p vào Command2. Trung Qu?c nhân v?t Dan1 và ti?ng Anh k? t? d đang hi?n th? m?t cách chính xác trong h?p văn b?n. B?n c?ng có th? ki?m tra các Unicode.txt t?p tin b?ng cách s? d?ng notepad v?i MingLiu font.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
177561 Làm th? nào đ? thêm và kích ho?t tính năng ngôn ng? b? sung trong Windows NT
224305 Thông báo: Vi?c s? d?ng và tái phân ph?i c?a FM20.DLL [OffDev]

Thu?c tính

ID c?a bài: 193540 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbctrl kbhowto kbunicode kbmt KB193540 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:193540

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com