การส่งอีเมลจากพร้อมรับคำสั่งใช้บริการ SMTP ของ IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 193685 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 6.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2003 iis 6.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Windows NT ตัวเลือกชุด (NTOP) รวมถึงบริการแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) สำหรับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Server (IIS) รวมไว้ในชุดตัวเลือกที่อยู่ใน Windows สคริปต์โฮสต์ (WSH), ซึ่งเป็นตัวเป็นชุดงานที่มีประสิทธิภาพการประมวลผลภาษาแปล การอนุญาตให้ผู้ดูแลเมื่อต้องการเขียนสคริปต์ใน Visual Basic สคริปต์ (VBS) หรือ JScript (JS) เข้าด้วยกันบริการ SMTP และ WSH สามารถใช้เพื่อส่งอีเมล์จากบรรทัดคำสั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีบริการ SMTP ในการติดตั้ง วัตถุการระบบใหม่ที่ชื่อ "CDONTS.NewMail" สามารถใช้ในการส่งเมล์ ด้วยบรรทัดที่สองหรือสามของรหัส

ใช้ VBS และ WSH ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีการส่ง - email จากพรอมต์คำสั่ง บันทึกรหัสที่แสดงอยู่ด้านล่างเป็น SENDMAIL.VBS เปิดเซสชันพรอมต์คำสั่ง และเรียกใช้รหัสใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
  CSCRIPT.EXE SENDMAIL.VBS -?
				

ซึ่งจะกลับสู่หน้าจอวิธีใช้ที่แสดงไวยากรณ์สำหรับการใช้สคริปต์ สคริปต์นี้สามารถใช้ได้ภาย ในแฟ้มชุดงาน หรือ สำหรับวัตถุประสงค์อื่นเช่นการส่งข้อความแจ้งเตือนจากการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน

บันทึกรหัส VBS ต่อไปนี้เป็น SENDMAIL.VBS:
  '--------------------------------------------------
  '
  ' Sends email from the local SMTP service using CDONTS objects
  '
  ' Usage:
  '  sendmail -t <to> -f <from> -s "<subject>" -b "<message>"
  '  sendmail [-help|-?]
  '
  '--------------------------------------------------

  Option Explicit
  On Error Resume Next

  Dim objSendMail, oArgs, ArgNum
  Dim strTo, strFrom, strSubject, strBody

  Set oArgs = WScript.Arguments
  ArgNum = 0

  While ArgNum < oArgs.Count
   Select Case LCase(oArgs(ArgNum))
     Case "-to","-t":
      ArgNum = ArgNum + 1
      strTo = oArgs(ArgNum)
     Case "-from","-f":
      ArgNum = ArgNum + 1
      strFrom = oArgs(ArgNum)
     Case "-subject","-s":
      ArgNum = ArgNum + 1
      strSubject = oArgs(ArgNum)
     Case "-body","-b":
      ArgNum = ArgNum + 1
      strBody = oArgs(ArgNum)
     Case "-help","-?":
      Call DisplayUsage
     Case Else:
      Call DisplayUsage
   End Select
   ArgNum = ArgNum + 1
  Wend

  If oArgs.Count=0 Or strTo="" Or strFrom="" Or _
     strSubject="" Or strBody="" Then
   Call DisplayUsage
  Else
   Set objSendMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")
     objSendMail.From = strFrom
     objSendMail.To = strTo
     objSendMail.Subject = strSubject
     objSendMail.Body = strBody
     objSendMail.Send
   Set objSendMail = Nothing
  End If

  ' Display the usage for this script
  Sub DisplayUsage
   WScript.Echo "Usage:"
   WScript.Echo " sendmail -t <to address> -f <from address> -s " & _
     Chr(34) & "<subject>" & Chr(34) & " -b " & Chr(34) & _
     "<message body>" & Chr(34)
   WScript.Echo " sendmail [-help|-?]"
   WScript.Echo ""
   WSCript.Quit
  End Sub
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 193685 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
Keywords: 
kbhowto kbmt KB193685 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:193685

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com