Jak opóźniać ładowanie wybranych usług

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 193888 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W niektórych komputerach, zwłaszcza starszych, z wolniejszymi urządzeniami peryferyjnymi, może być konieczne opóźnianie pewnej usługi Windows, aby można było poprawnie go uruchomić. Niekiedy przed rozwiązaniem problemów trzeba się upewnić, że jedna z usług jest uruchomiona i dostępna do użycia przed inną usługą. Może to dotyczyć problemów z kontrolerem domeny, który nie ma dostępu do sieci, gdzie protokół lub usługa, taka jak DHCP, próbuje się załadować, ZANIM karta sieciowa będzie miała szansę się powiązać (na przykład Compaq Neflex).

Więcej informacji

Najpierw trzeba sprawdzić, że nie istnieje zależność, która ma być utworzona. Poniżej przedstawiono niektóre najbardziej typowe zależności, istniejące już w konfiguracji domyślnej:
 Usługa    		 Zależy od
 -------   		 ----------
 Urządzenie alarmowe   Stacja robocza
 Przeglądarka komputera Stacja robocza, Serwer, Host
 ClipSrv   		 DDE sieci 
 Klient DHCP     	 Środowisko obsługi sieci AFD, NetBios przez TCP/IP, Sterownik protokołu TCP/IP
 Posłaniec  		 Stacja robocza, Interfejs NETBIOS
 NetBT    		 Sterownik protokołu TCP/IP
 DDE sieci   	 NetDDEDSDM
 Logownie do sieci    Stacja robocza, LmHosts
 Parallel  		 Parport
 Replicator 		 Serwer,Stacja robocza
				

Podklucze rejestru usług są umieszczone na następującej ścieżce i mogą sterować sposobem ładowania usług.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<Nazwa usługi>
Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
Aby utworzyć nową zależność, zaznacz podklucz reprezentujący usługę, którą chcesz opóźnić, kliknij menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Dodaj wartość. Utwórz nazwę nowej wartości „DependOnService” (bez cudzysłowu) z typem danych REG_MULTI_SZ, a następnie kliknij przycisk OK. Gdy pojawi się okno dialogowe Dane, wpisz nazwę lub nazwy usług, które powinny uruchamiać się przed tą usługą, umieszczając po jednym wpisie w wierszu, a następnie kliknij przycisk OK.

Nazwa usługi wprowadzanej w oknie dialogowym Dane jest dokładnie taką nazwą usługi, jaka pojawia się w rejestrze pod kluczem Services.

Gdy komputer uruchamia się, szuka tego wpisu, aby sprawdzić, czy usługa lub usługi wymienione w tej wartości zostały wcześniej uruchomione, zanim podejmie próbę uruchomienia usługi zależnej.

Na przykład można zapewnić, że usługa Server ładuje się przed usługą WINS (Windows Internet Name Service). Jeśli zaznaczysz klucz WINS w rejestrze, zauważysz, że wartość DependOnService już istnieje w kluczu WINS. W instalacji domyślnej usługa WINS jest już zależna zarówno od usługi RPCSS (Remote Procedure Call), jak i NTLMSSP (Windows NT LanMan Security Support Provider). Aby dodać usługę Server do tej listy, kliknij dwukrotnie wartość DependOnService. W edytorze wielociągu, w wierszu pod NTMLSSP dodaj wpis „LANMANSERVER” (bez cudzysłowu), a następnie kliknij przycisk OK.

Dodatkowo system Windows 2000 oraz Windows 2003 Active Directory muszą znaleźć i użyć usługi DNS Server. Można opóźnić usługę Netlogon, aby zapewnić, że usługa DNS Server jest uruchomiona i działa, umożliwiając rejestrację dynamiczną DNS oraz przesyłanie kwerend do kontrolerów domeny Active Directory, które są umieszczone w bazie danych serwera DNS. Użyj wartości DependOnService w usłudze Netlogon i dodaj usługę DNS do listy usług LanmanWorkstation oraz LanmanServer. Opóźni to uruchomienie usługi Netlogon do czasu uruchomienia i uzyskania gotowości przez usługę DNS Server na tym samym komputerze.

Uwaga: Opóźnia się tylko usługę Netlogon w przypadku usługi DNS w systemie Windows 2000 lub Windows 2003 Server, gdy jest ona na tym samym serwerze Windows 2000 lub Windows 2003.

Uwaga: We wpisach w tym polu NIE jest rozróżniana wielkość liter.

Ostrzeżenie: Ręczne dodanie tego wpisu może uniemożliwić poprawne uruchomienie systemu, jeśli zostanie ustanowiona „zależność cykliczna”. W najprostszej postaci taki problem pojawia się, gdy dwie różne usługi stają się wzajemnie od siebie zależne. Żadna z usług nie może się uruchomić, ponieważ obie wymagają wcześniejszego uruchomienia drugiej usługi.

Uwaga: Jeśli jest usługa, która ma uruchomić się na końcu cyklu rozruchu, a nie trzeba ustanawiać żadnej zależności od innych usług, tak jak wyjaśniono wcześniej, wówczas można wybrać jedną z usług, które uruchamiają się na końcu jako wartość danych dla wartości „Depends on Service”. Często wybierane usługi to Spooler i Messenger.

Materiały referencyjne

Dodatkowe informacje można znaleźć w Rozdziale 8, General Troubleshooting, w zestawie Windows NT Server Resource Kit.

Właściwości

Numer ID artykułu: 193888 - Ostatnia weryfikacja: 1 lutego 2006 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB193888

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com