Thông tin v? vi?c s? d?ng Oracle v?i các thành ph?n máy ch? Microsoft giao d?ch và COM +

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 193893 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này s? thay th? trư?c tài li?u mô t? làm th? nào đ? s? d?ng Oracle v?i Microsoft COM + thành ph?n và Microsoft giao d?ch máy ch? (MTS), bao g?m c? tài li?u hư?ng d?n đi kèm v?i vi?c phát hành c?a Microsoft giao d?ch máy ch? (MTS) 2.0.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng COM + và các thành ph?n MTS đ? truy c?p vào Oracle 7, Oracle 8, Oracle 8i, và các máy ch? cơ s? d? li?u Oracle 9i. H? có th? truy c?p các máy ch? cơ s? d? li?u Oracle trên Microsoft Windows NT, Windows 2000, UNIX, và h? đi?u hành khác. H? có th? truy nh?p h? ph?c v? nhóm làm vi?c c?a Oracle, Oracle Enterprise Servers, và Oracle song song máy ch?.

Chú ý V? các v?n đ? v?i COM + và MTS trong các phiên b?n c? c?a Oracle khách hàng, phiên b?n t?i thi?u c?a Oracle khách hàng bây gi? đư?c h? tr? là 8.1.7. Oracle khách hàng 8.1.7 v?n có th? truy c?p vào các phiên b?n c? c?a Oracle Server. Tuy nhiên, b?n ph?i liên h? v?i h? tr? Oracle cho bi?t thêm thông tin.

THÔNG TIN THÊM

Các đo?n danh sách đư?c đ? ngh? đ? cài đ?t ph?n m?m cho COM + và MTS thành ph?n đ? làm vi?c v?i cơ s? d? li?u Oracle. N?u b?n không th?c hi?n vi?c l?p đ?t theo th? t? chính xác này, các thành ph?n không th? làm vi?c như mong đ?i v? các v?n đ? c?u h?nh.

Windows 2000

Đ? đ?m b?o r?ng giao d?ch COM + thành ph?n làm vi?c v?i Oracle, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Cài đ?t Windows 2000.
 2. Cài đ?t Oracle khách hàng 8.1.7 v?i C?p Nh?t 8.1.7.1.5. Thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t m?i nh?t, liên h? v?i Oracle.
 3. Cài đ?t Oracle Net8 v?i nh?ng c?p nh?t m?i nh?t.
 4. Cài đ?t Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) 2.6 Service Pack 1 (SP1) ho?c sau đó.
 5. C?p nh?t các khóa registry khách hàng ph?n m?m. Đ? bi?t thêm thông tin, xem "Bư?c 7: Update Oracle khách hàng ph?n m?m khóa registry."

Windows NT 4.0

Đ? đ?m b?o r?ng giao d?ch MTS thành ph?n làm vi?c v?i Oracle, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Cài đ?t Windows NT v?i SP6a ho?c sau đó.
 2. Cài đ?t Oracle khách hàng 8.1.7 v?i C?p Nh?t 8.1.7.1.5. Thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t m?i nh?t, liên h? v?i Oracle.
 3. Cài đ?t Oracle Net8 v?i nh?ng c?p nh?t m?i nh?t.
 4. Cài đ?t gói l?a ch?n Windows NT.
 5. Cài đ?t Windows NT SP6a.
 6. Cài đ?t MDAC 2.6 SP1 ho?c sau đó.
 7. C?p nh?t các khóa registry khách hàng ph?n m?m. Đ? bi?t thêm thông tin, xem "Bư?c 7: Update Oracle khách hàng ph?n m?m khóa registry."
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các bư?c này, h?y xem ph?n "Thi?t l?p h? tr? Oracle".

Chú ý T?t c? các s? phiên b?n đư?c li?t kê trong bài vi?t này đ? đư?c hi?n t?i là th?i gian mà bài vi?t đư?c vi?t. Chúng tôi đ? ngh? b?n s? d?ng các phiên b?n m?i nh?t và C?p Nh?t c?a t?t c? các Oracle và ph?n m?m Microsoft. Phiên b?n trư?c c?a m?t s? các thành ph?n đư?c li?t kê trong bài vi?t này có th? làm vi?c đ?y đ? trong m?t s? trư?ng h?p, nhưng không ph?i trong nh?ng ngư?i khác.

Thi?t l?p h? tr? Oracle

Đ? cài đ?t Oracle đ? làm vi?c v?i các giao d?ch COM + các thành ph?n và các thành ph?n MTS, làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: Cài đ?t Oracle cơ s? d? li?u máy ch? ph?n m?m

Cài đ?t ph?n m?m máy ch? cơ s? d? li?u Oracle trên h? th?ng máy ch? cơ s? d? li?u c?a b?n. N?u b?n COM +/ truy MTS ?ng d?ng c?p m?t cơ s? d? li?u Oracle trên Windows NT, Windows 2000 ho?c UNIX, h?y ch?c ch?n r?ng b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a Oracle đư?c cài đ?t vào h? th?ng đó. Đ? có đư?c nh?ng c?p nh?t m?i nh?t c?a Oracle cho Windows NT ho?c Windows 2000, truy c?p vào Oracle Web site sau:
https://Metalink.Oracle.com
Đăng nh?p vào các trang web, và sau đó ch?n các b?n vá l?i trên thanh đi?u hư?ng bên trái. Đ? t?m ki?m các b?n c?p nh?t m?i nh?t, b?m Oracle Server như các H? s?n ph?m, và ch?n MS Windows NT/2000 là h? đi?u hành. Thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t m?i nh?t, liên h? v?i Oracle.

Chú ý Chúng tôi khuyên b?n nên cài đ?t Oracle Server và COM +/ MTS trên các máy tính riêng bi?t.
Cho phép h? tr? giao d?ch Oracle XA
N?u b?n đang s? d?ng Oracle 8 ho?c Oracle 8i, xem xét nh?ng đi?u sau đây:
 • H?y ch?c ch?n r?ng V$ XATRANS$ xem và xem DBA_PENDING_TRANSACTIONS đ? đư?c t?o ra trong Oracle 8 ho?c Oracle 8i cơ s? d? li?u c?a b?n. N?u quan đi?m này không t?n t?i, các qu?n tr? viên h? th?ng Oracle ph?i t?o ra nó b?ng cách ch?y Oracle cung c?p k?ch b?n, đ?t tên là XAVIEW.SQL. T?p này có th? đư?c t?m th?y trong các Thư m?c cài đ?t\ADMIN thư m?c. K?ch b?n SQL này ph?i đư?c th?c thi như ngư?i s? d?ng Oracle "sys."
 • Ngư?i qu?n tr? h? th?ng Oracle ph?i c?p ch?n truy c?p cho công chúng đ? xem DBA_PENDING_TRANSACTIONS.
C?u h?nh đ? giao d?ch đ?ng th?i phân ph?i
Trong Oracle th?m Manager, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Ch? đ? chuyên sâu, và sau đó nh?p vào Các tham s? kh?i t?o trong ngăn bên trái.
 2. Trong ngăn bên ph?i, ch?n Nâng cao đi?u ch?nh, và sau đó làm tăng các distributed_transactions tham s? cho phép nhi?u đ?ng th?i các giao d?ch MTS đ? c?p nh?t cơ s? d? li?u cùng m?t lúc.
Đ? bi?t thêm thông tin, xem "Oracle c?u h?nh đ? h? tr? nhi?u k?t n?i" ph?n.
C?u h?nh b?o m?t tích h?p
Chú ý N?u b?n COM +/ MTS thành ph?n luôn luôn cung m?t đăng nh?p ID và m?t kh?u khi h? k?t n?i t?i cơ s? d? li?u Oracle, you are not using an ninh tích h?p. Đi?u này là đúng, ch? cho dù ?ng d?ng c?a b?n đ?nh đăng nh?p ID và m?t kh?u tr?c ti?p ho?c gián ti?p thông qua m?t DSN. Trong c? hai trư?ng h?p, b?n không s? d?ng b?o m?t tích h?p, và b?n có th? b? qua bư?c này.

N?u b?n s? d?ng b?o m?t tích h?p, b?n ph?i c?u h?nh Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (MSDTC) ch?y dư?i m?t đăng nh?p ID và m?t kh?u đư?c ?y quy?n đ? k?t n?i v?i cơ s? d? li?u Oracle. Đi?u này là c?n thi?t b?i v? trong cơ s? d? li?u ph?c h?i, MSDTC m? cơ s? d? li?u Oracle cho bi?t k?t qu? c?a các giao d?ch trong nghi ng?.

An ninh tích h?p cho phép m?t cơ s? d? li?u Oracle d?a vào Windows NT ho?c Windows 2000 xác th?c đ? xác nh?n ngư?i dùng cơ s? d? li?u. Đi?u này cho phép m?t ngư?i s? d?ng đ? đăng nh?p vào Oracle mà không cung c?p m?t ID riêng bi?t đăng nh?p ho?c m?t kh?u. Ngư?i dùng có th? duy tr? m?t đăng nh?p ID và m?t m?t kh?u cho c? Windows NT ho?c Windows 2000 và Oracle.

Chú ý Đ? b?o m?t tích h?p, ID ngư?i dùng k?t n?i chu?i ph?i đư?c m?t d?u g?ch chéo (/). N?u không, t?t c? các tin đăng nh?p th?t b?i:
cn.Open "PROVIDER=MSDAORA.1;DATA SOURCE=TESTORA;USER ID=/;PASSWORD=;"
N?u b?n ch?y MSDTC / COM + h? th?ng trên m?t c?m máy ch? c?m Microsoft, tài kho?n nơi MSDTC ch?y ph?i c?ng là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên Cluster cho Microsoft c?m máy ch?.

Đ? c?u h?nh đăng nh?p ID cho MSDTC, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?t đ?u các D?ch v? Ti?n ích.
 3. B?m đúp MSDTC.
 4. Nh?p vào Đăng nh?p như, và sau đó ch? đ?nh m?t ID đăng nh?p và m?t kh?u.

  Chú ý S? d?ng công c? qu?n tr? an ninh c?a Oracle đ? đ?m b?o r?ng ID đăng nh?p mà b?n ch? đ?nh đư?c ?y quy?n đ? m? cơ s? d? li?u Oracle.
Đ? bi?t thêm thông tin v? Oracle cơ tích h?p Windows NT và Windows 2000 an ninh s?, xem tài li?u Oracle.
C?u h?nh máy ch? Multi-Threaded Oracle h? tr?
B?n ph?i c?u h?nh các tính năng Oracle Multi-Threaded Server n?u b?n mu?n m? m?t liên k?t cơ s? d? li?u vào m?t cơ s? d? li?u Oracle t? xa. B?n ph?i hoàn t?t bư?c này b?i v? cơ s? d? li?u Oracle s? d?ng h? tr? giao d?ch XA. Cơ s? d? li?u Oracle ph?i có kh? năng di chuy?n giao d?ch XA gi?a các quá tr?nh (trong trư?ng t?ng h?p), do đó nó không th? có b?t k? tr?nh mô t? t?p tin h? đi?u hành m?. Thay vào đó, nó ph?i s? d?ng m?t m?ch ?o đ? k?t n?i v?i cơ s? d? li?u t? xa. M?ch ?o ch? đư?c h? tr? v?i Oracle Multi-Threaded Server.

N?u tính năng Oracle Multi-Threaded Server không đư?c c?u h?nh đúng, Oracle báo cáo thông báo l?i sau:
ORA-24777: Không th? t?o c?a giao d?ch migratable
Chú ý Oracle đ? c?p đ?n máy ch? Multi-Threaded v?i các tính năng t? vi?t t?t MTS. Microsoft tài li?u đôi khi đ? c?p đ?n Microsoft MTS v?i các ch? vi?t t?t MTS.
C?u h?nh Oracle đ? h? tr? thêm các k?t n?i
N?u b?n mu?n t?o ra nhi?u hơn m?t vài ch?c các k?t n?i đ?n m?t cơ s? d? li?u Oracle, b?n ph?i c?u h?nh máy ch? Oracle đ? h? tr? các k?t n?i cơ s? d? li?u b? sung. Đ? bi?t thêm thông tin, xem "C?u h?nh Oracle đ? h? tr? nhi?u k?t n?i" trong ph?n "Qu?n tr? Oracle và MSDTC".

Bư?c 2: Cài đ?t Oracle khách hàng ph?n m?m v?i nh?ng c?p nh?t m?i nh?t

Cài đ?t Oracle khách hàng ph?n m?m v?i nh?ng c?p nh?t m?i nh?t trên COM c?a b?n + / MTS h? th?ng. Oracle khách hàng 8.1.7, v?i nh?ng c?p nh?t m?i nh?t, 8.1.7.1.5, ho?t đ?ng m?t cách chính xác v?i giao d?ch COM +/ MTS thành ph?n.

Quan tr?ng H?y ch?c ch?n r?ng b?n cài đ?t Oracle Net8 khi b?n cài đ?t Oracle khách hàng 8.1.7. Ngoài ra, khi b?n s? d?ng Oracle 8.1.7, không cài đ?t d?ch v? Oracle cho MTS n?u b?n đang s? d?ng tr?nh đi?u khi?n Microsoft OLEDB/ODBC. D?ch v? Oracle cho MTS là không c?n thi?t cho COM +/ MTS các thành ph?n ho?t đ?ng đúng v?i cơ s? d? li?u Oracle.

Khách hàng thư?ng xuyên nâng c?p các phiên b?n c?p nh?t này Oracle trên h? th?ng ch?a cơ s? d? li?u Oracle c?a h?, nhưng h? không th? cài đ?t b?n C?p Nh?t Oracle trên h? th?ng ch?a c?a h? COM +/ MTS thành ph?n. Oracle đ? s?a ch?a m?t vài l?i mà ?nh hư?ng đ?n XA h? tr? khách hàng giao d?ch. B?n ph?i cài đ?t các b?n phát hành m?i nh?t C?p Nh?t Oracle trên COM c?a b?n + / MTS h? th?ng. Đ? có đư?c nh?ng c?p nh?t m?i nh?t c?a Oracle cho Windows NT, truy c?p vào Oracle Web site sau:
https://Metalink.Oracle.com
Đăng nh?p vào các trang web, và sau đó ch?n các b?n vá l?i trên thanh đi?u hư?ng bên trái. Đ? t?m ki?m các b?n c?p nh?t m?i nh?t, b?m Oracle Server như các H? s?n ph?m, và ch?n MS Windows NT/2000 là h? đi?u hành. Thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t b?n c?p nh?t m?i nh?t, liên h? v?i Oracle.

Bư?c 3: Cài đ?t MTS 2,0

Cài đ?t MTS 2.0. Đ? th?c hi?n vi?c này, cài đ?t Windows NT 4 tùy ch?n gói. Khi b?n cài đ?t MTS 2.0, ph?n m?m sau đây đư?c cài đ?t:
 • MTS 2.0, bao g?m c? các t?p tin .dll Microsoft Oracle Call Interface (OCI) (Mtxoci.dll)
 • Qu?n l? đi?u khi?n Microsoft ODBC 3.5
 • Tr?nh đi?u khi?n Microsoft ODBC cho Oracle
 • ActiveX Data Objects (ADO)
Chú ý B? qua bư?c này cho Windows 2000.

Bư?c 4: Cài đ?t Windows NT 4.0 SP 6a

B?n có th? cài Windows NT 4.0 SP 6a b?n bao g?m đi?u ch?nh cho m?t s? v?n đ? liên quan đ?n XA MSDTC.

Quan tr?ng B?n ph?i cài đ?t Windows NT 4.0 tùy ch?n gói trư?c khi cài đ?t Windows NT 4.0 SP 6a v? C?p chương tr?nh c?a s? NT 4.0 Service Pack cài đ?t ch? nh?p MTS và MSDTC n?u Windows NT 4.0 tùy ch?n gói đ? đư?c cài đ?t.

Chú ý B? qua bư?c này cho Windows 2000.

Bư?c 5: Cài đ?t MDAC 2.6 SP1 ho?c m?i hơn

Cài đ?t MDAC 2.6 SP1 ho?c cao hơn cho Windows 2000 d?a trên máy tính. Đ? có đư?c MDAC 2.6 SP1 hay sau, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937712.aspx#MDAC

Bư?c 6: S? d?ng thành ph?n đ? ki?m tra xem n?u có b?t k? v?n đ? cài đ?t

Sau khi b?n cài đ?t MDAC, b?n có th? s? d?ng thành ph?n Checker đ? xem n?u có b?t k? v?n đ? cài đ?t. Ki?m tra thành ph?n đư?c thi?t k? đ? giúp b?n xác đ?nh phiên b?n thông tin và ch?n đoán các v?n đ? cài đ?t v?i MDAC. Thành ph?n Checker ch?y trên h? đi?u hành sau:
 • Windows 95
 • Windows 98
 • Windows NT 4.0
 • Windows 2000
Duy nh?t 32-bit và 64-bit h? đi?u hành đư?c h? tr?. Ki?m tra thành ph?n đ? đư?c c?p nh?t đ? bao g?m các d? li?u MDAC 2.6. Để tải xuống công cụ này, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937695.aspx

Bư?c 7: Update Oracle khách hàng ph?n m?m khóa registry

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Thông tin v? cách ch?nh s?a registry, xem các ch? đ? sau trong Registry Editor giúp:
 • Thay đ?i các phím và các giá tr?
 • Thêm và xoá thông tin trong s? đăng k?
 • Ch?nh s?a d? li?u đăng k?
Chú ý B?n ph?i sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n ch?nh s?a nó. N?u b?n đang ch?y Windows NT ho?c Windows 2000, b?n c?ng ph?i C?p Nh?t c?a b?n đ?a s?a ch?a kh?n c?p (ERD).

N?u b?n s? d?ng Oracle 8.1.7 khách hàng ph?n m?m, s?a đ?i các giá tr? c?a các khóa registry sau đây đ? đ?m b?o r?ng chúng phù h?p v?i nh?ng ngư?i đư?c quy đ?nh như sau:
Oracle  Windows NT or Windows 9x      Windows 2000 
Client

8.1.7  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
     \Microsoft\Transaction Server   \Microsoft\MSDTC\MTxOCI]
     \Local Computer\My Computer]    "OracleXaLib"="oraclient8.dll" 
     "OracleXaLib"="oraclient8.dll"   "OracleSqlLib"="orasql8.dll" 
     "OracleSqlLib"="orasql8.dll"    "OracleOciLib"="oci.dll"
     "OracleOciLib"="oci.dll" 

Oracle  Windows Server 2003 
Client

9i    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE
     \Microsoft\MSDTC\MTxOCI] 
     "OracleXaLib"="oraclient9.dll" 
     "OracleSqlLib"="orasql9.dll" 
     "OracleOciLib"="oci.dll"

Ki?m tra cài đ?t và c?u h?nh c?a COM +/ MTS h? tr? cho Oracle

Sau khi b?n cài đ?t và c?u h?nh Oracle h? tr?, b?n ph?i h?p th?c b?n cài đ?t Oracle. B?n có th? s? d?ng các công c? sau đây đ? xác nh?n các c?u h?nh:
 • Oracle căng th?ng công c?
 • Chương tr?nh th? nghi?m Oracle
C? hai s? d?ng Oracle OCI XA giao di?n như cách đó COM +/ MTS s? d?ng chúng. Chương tr?nh th? nghi?m Oracle s? xác đ?nh cho dù b?n có th? s? d?ng m?t s? Oracle XA k?t n?i v?i m?t cơ s? d? li?u Oracle. Các chương tr?nh này s? d?ng tiêu chu?n Oracle giao di?n và cơ s? giao d?ch. H? không s? d?ng COM +/ MTS ho?c MSDTC. V? v?y, th?t b?i c?a b?t k? m?t trong các chương tr?nh th? nghi?m cho th?y r?ng h? th?ng Oracle c?a b?n không chính xác đư?c cài đ?t ho?c c?u h?nh. N?u các bài ki?m tra các chương tr?nh th?t b?i, b?n ph?i cài đ?t l?i và c?u h?nh l?i Oracle ho?c liên h? v?i d?ch v? h? tr? Oracle cho bi?t thêm thông tin.

Sau khi b?n đ? hoàn thành các xét nghi?m này, b?n có th? s? d?ng các ?ng d?ng ngân hàng m?u đ? ki?m tra các thi?t l?p (xem ph?n "S? d?ng các ?ng d?ng m?u ngân hàng đ? xác nh?n vi?c cài đ?t Oracle và c?u h?nh c?a b?n"). B?n c?ng có th? vi?t riêng c?a b?n ?ng d?ng m?u đ? ki?m tra các thi?t l?p.

Oracle căng th?ng công c?

B?n có th? s? d?ng công c? Oracle căng th?ng đ? làm như sau:
 • Ki?m tra Oracle khách hàng và máy ch? c?u h?nh.
 • Căng th?ng ki?m tra Oracle Server.
Có đư?c công c? căng th?ng Oracle
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? OraStress.exe gói bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

B?n có th? s? d?ng C++ compiler biên d?ch m? ngu?n. N?u b?n biên d?ch các công c? Oracle căng th?ng, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đ?t tên chương tr?nh k?t qu? OracleStress.exe.
Ch?y công c? căng th?ng Oracle
Ch?y công c? Oracle căng th?ng, làm theo các bư?c sau.

Chú ý Các bư?c sau đây gi? đ?nh r?ng chương tr?nh đư?c đ?t tên OracleStress.exe.
 1. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? cài đ?t t?t c? các ph?n m?m đư?c khuy?n cáo.
 2. M? m?t d?u nh?c l?nh.
 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng công c?, thay đ?i thư m?c làm vi?c hi?n t?i vào c?p nơi OracleStress.exe có v? trí, g? OracleStress.exe t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.

  Các thông tin sau đây s? xu?t hi?n trên màn h?nh:

  Cú pháp đ? s? d?ng v?i các công c? OracleStress:
  OracleStress.exe -S<server> -Q<SQL> [-U<username>] [-P<password>]
  [-T<threads>] [-I<iterations>] -[V<version>] [-N] [-W] [-O]
  [-F<Log File Name>]
  
  -S - Name of oracle server to connect to.
  -Q - SQL statement that each thread will execute.
  -U - Optional. Username. Defaults to "scott".
  -P - Optional. Password. Defaults to "tiger".
  -T - Optional. Number of threads to apply stress with. Defaults to "1".
  -I - Optional. Number of iterations per thread. Defaults to "100".
  -V - Optional. Version. Specifies Oracle version number. Can be one of: 7, 8, 8i, or 9i. Defaults to 8.
  -N - Optional. If specified, disables the use of XA transactions.
  -W - Optional. If specified, disables the display of warning level XA error messages.
  -O - Optional. If specified, open and close connection at each iteration.
  -F - Optional. Log file name. Defaults to "Ostress.txt". 
  Ví d?:
  C:>OracleStress -SMyOracleServer -Q"Insert into Order Values (1, 'My order')" -UMyUserName 
  -PMySpecialPassword -T10 -V8i
  Chú ý MyOracleServer là tên c?a h? ph?c v? mà b?n đang s? d?ng. MyUserName là tên ngư?i dùng, và MySpecialPassword là m?t kh?u cho h? ph?c v?.
 4. T?p đư?c t?o ra s?n lư?ng m?c đ?nh đ? Ostress.txt. B?n có th? m? nó v?i Microsoft Notepad và xem n?u nó thành công th?c hi?n.
 5. N?u b?n nh?n đư?c b?t k? t?p tin d?u v?t mà bao g?m Oracle l?i, liên h? v?i d?ch v? h? tr? Oracle đ? gi?i quy?t các v?n đ? trư?c khi s? d?ng COM +/ MTS ?ng d?ng.
M?o đ? s? d?ng công c? căng th?ng Oracle cho căng th?ng ki?m tra Oracle Server
Xem xét các m?o sau đây khi b?n s? d?ng công c? căng th?ng Oracle:
 • Các l?nh SQL ph?i gi?ng như ho?c tương t? như truy v?n ph?c t?p nh?t trong ?ng d?ng c?a b?n.
 • S? lư?ng ch? đ? (-T) ph?i là ba l?n ư?c tính s? t?i đa c?a các k?t n?i đ?ng th?i m? trong ?ng d?ng c?a b?n. Ví d?, n?u s? đ?ng th?i k?t n?i m? trong ?ng d?ng c?a b?n, t?i đa là 10, s? lư?ng các ch? đ? ph?i 30.
 • Ch? đ?nh m?t s? lư?ng l?p đi l?p l?i đ? gi? s? lư?ng ch? đ? b?n r?n đ? ki?m tra đ? tin c?y và hi?u su?t c?a máy ch?.
Chú ý N?u công c? Oracle căng th?ng có th? k?t n?i v?i máy ch? cơ s? d? li?u Oracle c?a b?n mà không có l?i, nó là r?t có th? r?ng COM +/ MTS c?ng s? làm vi?c v?i Oracle. N?u công c? căng th?ng Oracle báo cáo b?t k? l?i, b?n ph?i làm theo các bư?c sau:
 1. Tài li?u t? các thông báo chính xác l?i s? đư?c hi?n th? b?i các công c? Oracle căng th?ng.
 2. Ki?m tra t?p tin d?u v?t Oracle đ? đư?c s?n xu?t khi b?n ch?y công c? Oracle căng th?ng. Thông tin water Oracle n?m trong t?p tin *.trc. Oracle water t?p ch?a thông tin m? r?ng l?i mà là r?t h?u ích trong ch?n đoán v?n đ?.
 3. Liên h? v?i d?ch v? h? tr? Oracle cho bi?t thêm thông tin.

Chương tr?nh th? nghi?m Oracle

Sau khi b?n cài đ?t và c?u h?nh Oracle h? tr?, b?n ph?i s? d?ng chương tr?nh th? nghi?m Oracle đ? xác nh?n c?a b?n cài đ?t Oracle. Chương tr?nh th? nghi?m Oracle có s?n trong hai phiên b?n, m?t cho Windows NT tên là TestOracleXAConfig.exe, và m?t cho Windows 2000 tên là Msdtcora.exe.
Có đư?c chương tr?nh th? nghi?m Oracle cho COM + trên Windows 2000
B?n có th? l?y m? ngu?n và m? đ?i tư?ng t? n?n t?ng SDK ho?c t? Microsoft Download Center.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Dtcora.exe gói bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Chú ý B?n có th? s? d?ng công c? TestOracleXAConfig.exe đ? ki?m ch?ng c?u h?nh Oracle và g? r?i các v?n đ? có liên quan đ?n Oracle n?u b?n đang ch?y m?t h? đi?u hành đó là s?m hơn Windows 2000. N?u b?n đang ch?y Windows 2000, s? d?ng công c? Msdtcora.exe. Công c? Msdtcora.exe s? d?ng các khóa registry đư?c quy đ?nh trong Update Oracle khách hàng ph?n m?m đăng k? phím bư?c cho Windows 2000.
Có đư?c chương tr?nh th? nghi?m Oracle cho MTS trên Windows NT
Đ? có đư?c c? hai m? ngu?n và m? đ?i tư?ng cho chương tr?nh th? nghi?m Oracle Oracle 8 và chương tr?nh th? nghi?m Oracle cho Oracle 7.3, truy c?p vào Microsoft Download Center Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 791CA202-0641-426 D-8977-4D639C8755B0
Chú ý Chương tr?nh th? nghi?m Oracle Oracle 7 t? đ?ng cài đ?t khi b?n cài đ?t MTS. B?n có th? s? d?ng C++ compiler biên d?ch m? ngu?n cho Oracle 8. N?u b?n biên d?ch chương tr?nh th? nghi?m Oracle, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đ?t tên chương tr?nh k?t qu? TestOracleXaConfig.exe.
Ch?y chương tr?nh th? nghi?m Oracle
Chú ý Các bư?c sau đây gi? đ?nh r?ng chương tr?nh đư?c đ?t tên TestOracleXaConfig.exe.
 1. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? cài đ?t t?t c? các ph?n m?m đư?c khuy?n cáo.
 2. T?o m?t ODBC d? li?u ngu?n tên (DSN) mà đ? c?p đ?n cơ s? d? li?u Oracle. H?y ch?c ch?n r?ng DSN c?a b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n Microsoft Oracle ODBC.
 3. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? b?t h? tr? Oracle XA.
 4. Xóa t?t c? các t?p tin hi?n có Oracle d?u v?t t? máy tính có ch?a COM + / thành ph?n MTS truy c?p cơ s? d? li?u Oracle. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng Windows Explorer đ? xác đ?nh v? trí và xóa t?t c? các *.trc t?p tin. N?u chương tr?nh Oracle th? nghi?m không thành công, các t?p tin d?u v?t có th? giúp b?n xác đ?nh ngu?n g?c c?a v?n đ?. N?u b?n xoá t?t c? d?u v?t đ? l?i th?i t?p, b?n d? dàng hơn đ? t?m b?t k? t?p tin d?u v?t m?i đư?c thành l?p.
 5. M?t d?u nh?c l?nh, ch?y chương tr?nh th? nghi?m Oracle (Msdtcora.exe hay TestOracleXaConfig.exe), và sau đó nh?p Oracle server ID ngư?i dùng, m?t kh?u, và service_name. Ví d?, nh?p thông tin sau đây n?u b?n s? d?ng các t?p tin Msdtcora.exe:
  C:>msdtcora.exe - Utên ngư?i dùng> -PM?t kh?u> -SService_Name như ch?a trong các t?p tin TNS>
  B?n có th? nh?p thông tin sau đây n?u b?n s? d?ng các t?p tin TestOracleXaConfig.exe:
  C:>TestOracleXaConfig.exe - Utên ngư?i dùng> -PM?t kh?u> -SService_Name như ch?a trong các t?p tin TNS>
N?u b?n ch?y chương tr?nh th? nghi?m v?i không có tham s?, chương tr?nh cung c?p thông tin tr? giúp mô t? các tham s? c?n thi?t. Chương tr?nh th? nghi?m cung c?p thông tin v? t?ng ho?t đ?ng Oracle mà nó th?c hi?n và ch? ra cho dù t?ng ho?t đ?ng đ? thành công.

Chú ý N?u chương tr?nh th? nghi?m Oracle có th? k?t n?i v?i máy ch? cơ s? d? li?u Oracle c?a b?n mà không có l?i, nó là r?t có th? r?ng COM +/ MTS c?ng s? làm vi?c v?i Oracle. N?u chương tr?nh th? nghi?m Oracle báo cáo b?t k? l?i nào, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Tài li?u t? các thông báo chính xác l?i s? đư?c hi?n th? b?i chương tr?nh ki?m tra Oracle.
 2. Ki?m tra Oracle water t?p tin đ? đư?c t?o ra khi b?n ch?y chương tr?nh th? nghi?m Oracle. Thông tin water Oracle n?m trong t?p tin *.trc. Oracle water t?p ch?a thông tin m? r?ng l?i mà là r?t h?u ích trong ch?n đoán v?n đ?.
 3. Liên h? v?i d?ch v? h? tr? Oracle cho bi?t thêm thông tin.

S? d?ng các ?ng d?ng m?u ngân hàng đ? xác nh?n vi?c cài đ?t Oracle và c?u h?nh c?a b?n

Sau khi s? d?ng chương tr?nh th? nghi?m Oracle đ? xác nh?n vi?c cài đ?t Oracle và c?u h?nh c?a b?n, b?n ph?i s? d?ng ?ng d?ng ngân hàng m?u đư?c cung c?p v?i MTS đ? đ?m b?o r?ng MTS có th? truy c?p vào cơ s? d? li?u Oracle.

S? d?ng các ?ng d?ng m?u ngân hàng đ? xác nh?n s? h? tr? c?a Oracle

 1. S? d?ng chương tr?nh th? nghi?m Oracle đư?c cung c?p b?i MTS đ? xác minh r?ng h? th?ng Oracle cài đ?t và c?u h?nh đúng. N?u chương tr?nh th? nghi?m Oracle báo cáo b?t k? l?i, b?n ph?i kh?c ph?c s? c? trư?c khi b?n ti?p t?c.
 2. Trên máy ch? cơ s? d? li?u Oracle, t?o ra m?t b?ng. Tên b?ng Tài kho?n. Ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? thi?t l?p tài kho?n b?ng:
  Owner			  scott
  
  Name of Table       Account
  Column 1 Name       AccountNo of type NUMBER
  Column 2 Name       Balance of type NUMBER 
  
 3. Cư b?ng tài kho?n v?i ít nh?t hai d?ng. Ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? cư b?ng:
  AccountNo         Balance
  
     1           1000
     2           1000 
 4. Trên máy ch? cơ s? d? li?u Oracle, t?o ra m?t b?ng. Tên b?ng Biên nh?n. Ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? thi?t l?p b?ng nh?n:
  Owner            scott
  
  Name of Table        Receipt
  Column 1 Name        NextReceipt of type NUMBER 
 5. Cư biên nh?n b?ng v?i ít nh?t m?t hàng. Ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? cư b?ng:
  NextReceipt
  1000 
 6. S? d?ng ti?n ích c?u h?nh ODBC đ? t?o ra m?t t?p tin DSN. Tên t?p DSN MTSSamples, và sau đó t? C?p Nh?t t?p tin DSN đ? thêm m?t kh?u c?a ngư?i dùng. Ví d? sau cho th?y làm th? nào đ? thêm ngư?i s? d?ng m?t kh?u vào m?t t?p tin DSN:
  [ODBC]
  DRIVER=Microsoft ODBC for Oracle
  UID=scott
  PWD=mypassword
  ConnectString=myserver
  SERVER=myserver
 7. Lưu t?p DSN, và sau đó ch?y khách hàng ngân hàng m?u.

Qu?n tr? Oracle và MSDTC

Thay đ?i ID ngư?i dùng MSDTC

Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (MSDTC) duy tr? thông tin ? b?o m?t nâng cao c?a registry Windows NT ho?c Windows 2000 registry. MSDTC s? d?ng thông tin này khi nó th?c hi?n ph?c h?i v?i cơ s? d? li?u XA tuân th?, bao g?m c? Oracle. N?u b?n thay đ?i ID ngư?i dùng dư?i đó MSDTC ch?y, b?n ph?i ch?c r?ng MSDTC v?n có th? truy c?p các thông tin mà nó trư?c đó lưu gi? ? b?o m?t nâng cao c?a s? đăng k?. N?u b?n thay đ?i ID ngư?i dùng MSDTC và MSDTC không th? truy c?p thông tin trong đăng k? b?o m?t nâng cao, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong s? ghi s? ki?n Windows NT:
XATM đ?i tư?ng đăng nh?p th?t b?i khi đ?t khoá m?t m? đăng nh?p
Đ? s?a v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ngăn ch?n MSDTC.
 2. Thay đ?i ID ngư?i dùng MSDTC tr? l?i giá tr? trư?c đây c?a nó. Ngoài ra, b?n có th? ch? đ?nh m?t ID ngư?i dùng là thành viên c?a nhóm qu?n tr?. Đ? thay đ?i tên ngư?i dùng và m?t kh?u, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Pa-nen đi?u khi?n, ch?y các D?ch v? chương tr?nh.
  2. Nh?p đúp vào m?c nh?p cho MSDTC, và sau đó thay đ?i các đăng nh?p như giá tr?.
 3. Kh?i đ?ng l?i MSDTC.

C?u h?nh Oracle đ? h? tr? nhi?u k?t n?i

N?u b?n mu?n t?o ra nhi?u hơn m?t vài ch?c các k?t n?i đ?n m?t cơ s? d? li?u Oracle, b?n ph?i c?u h?nh máy ch? Oracle đ? h? tr? các k?t n?i cơ s? d? li?u b? sung. N?u b?n không làm đi?u này, m?t ho?c nhi?u v?n đ? sau đây có th? x?y ra:
 • Th?t b?i vào các cu?c g?i SQLConnect.
 • Th?t b?i đ? nh?p ng? ngày giao d?ch c?a đ?i tư?ng g?i đi?n tho?i có th? gây ra m?t ho?c nhi?u các l?i sau đây trong t?p tin d?u v?t c?a Oracle:
  • Quá nhi?u bu?i.
  • TNS máy ch? th?t b?i trong vi?c xác đ?nh v? trí tên máy ch?.
  • Quá nhi?u giao d?ch phân ph?i.
 • Timeout có th? x?y ra trong khi ch? đ?i ? khóa cơ s? d? li?u. V?n đ? này có th? x?y ra n?u s? ? khóa, đư?c c?u h?nh không ph?i là đ? cho s? lư?ng các giao d?ch đang ho?t đ?ng.
 • S? va ch?m ghi l?i gi?a v? ? khóa đư?c t? ch?c b?i các giao d?ch trong nghi ng?.
N?u b?n g?p m?t ho?c nhi?u nh?ng v?n đ? này, h?y xem xét tăng tham s? c?u h?nh Oracle h? ph?c v? sau đây:
Oracle Configuration Parameter            Recommended

Processes                        Three times the maximum number                          
                             of connections you expect to make
                             to the database

Sessions                         (1.1 * PROCESSES) + 5

Transactions                       (1.1 * SESSIONS)

Distributed_transactions                 Transactions

Dml_locks                        (4 * TRANSACTIONS)

MAX_TRANSACTION_BRANCHES                 32 (OBSOLETE in Oracle 8i)

Open_cursors                       1000

distributed_lock_timeout                 300 (OBSOLETE in Oracle 8i)

Queuesize                        Read Queuesize section 

Đ?t giá tr? Phiên

Giá tr? cho các bu?i thông thư?ng ph?i là ba l?n t?ng s? k?t n?i cơ s? d? li?u mà b?n mong đ?i c?a các ?ng d?ng đ? th?c hi?n.

C?u h?nh các tham s? QUEUESIZE

N?u tham s? QUEUESIZE cho quá tr?nh Oracle nghe là không đ?, quá tr?nh nghe đôi khi rơi phía sau và t? ch?i yêu c?u m? cơ s? d? li?u. V?n đ? này x?y ra n?u tr?nh nghe nh?n đư?c quá nhi?u k?t n?i yêu c?u và hàng đ?i tràn. M?t khách hàng g?p l?i này báo cáo thông báo l?i sau:
ORA-12541: Không có nghe
Khách hàng đăng nh?p t?p tin ho?c t?p tin d?u v?t hi?n th? thông báo l?i sau:
ECONREFUSED
Đ? s?a v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ng?ng quá tr?nh Oracle nghe trên h? th?ng có ch?a các máy ch? cơ s? d? li?u Oracle.
 2. Tăng tham s? QUEUESIZE trong các t?p tin Listener.ora, các t?p tin Tnsnet.ora, và các t?p tin Names.ora trên h? th?ng máy ch? cơ s? d? li?u Oracle.

  Chú ý Thi?t l?p giá tr? c?a tham s? QUEUESIZE d?a trên s? lư?ng k?t n?i đ?ng th?i, ho?c g?n như đ?ng th?i, b?n d? đoán. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch?n m?t giá tr? hào phóng cho các tham s? QUEUESIZE b?i v? h? th?ng Oracle 7.3 thư?ng m? ba cơ s? d? li?u phiên và Oracle 8 ho?c Oracle 8i m? hai cơ s? d? li?u phiên cho t?ng k?t n?i cơ s? d? li?u giao d?ch ?ng d?ng c?a b?n s? m? ra. V? v?y, hàng đ?i Oracle nghe có th? tr? nên đ?y đ? và sau đó tràn. Ví d?, đ? x? l? yêu c?u 100, thay đ?i t?p tin Listener.ora như sau:
  QUEUESIZE = 100 
  
  
 3. Kh?i đ?ng l?i tr?nh Oracle nghe.

Bi?t h?n ch? c?a COM +/ MTS h? tr? cho Oracle

COM +/ MTS và Oracle d?ch v? cho MTS

D?ch v? Oracle cho MTS là không c?n thi?t cho COM +/ MTS ?ng d?ng n?u b?n đang s? d?ng các nhà cung c?p c?a Microsoft OLEDB/ODBC. Không cài đ?t d?ch v? Oracle cho MTS trong khi b?n cài đ?t Oracle 8i khách hàng. Chúng tôi không h? tr? c?u h?nh này và các ?ng d?ng có th? không ho?t đ?ng đư?c n?u b?n cài đ?t d?ch v? Oracle cho MTS c?a nhà cung c?p c?a Microsoft ODBC/OLE DB. Liên h? v?i Oracle h? tr? cho b?t k? v?n đ? nào có liên quan đ?n vi?c s? d?ng d?ch v? Oracle cho MTS.

Oracle 8i và OLE giao d?ch

Oracle 8i h? tr? các giao d?ch OLE. Tính năng này đ?i h?i vi?c s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n Oracle ODBC. Liên h? v?i Oracle cho thông tin v? c?u h?nh đư?c đ? ngh? đ? s? d?ng tính năng này, các b?n C?p Nh?t c?n thi?t, và b?t k? v?n đ? liên quan.

Tr?nh đi?u khi?n ODBC Microsoft Oracle và Oracle 8

Hi?n nay, đi?u khi?n Microsoft Oracle ODBC (Msorcl32.dll) không làm vi?c v?i ph?n m?m máy khách Compaq Alpha Oracle 8. H?n ch? này có th? đư?c thay đ?i trong m?t b?n phát hành trong tương lai.

Oracle Ociw32.dll corrupts MSDTC trong khi kh?i đ?ng

V?n đ? này x?y ra b?i v? c? hai MTS và MSDTC ph?i t?i các t?p tin Oracle Ociw32.dll vào ch? đ? chính c?a h? trư?c khi h? th?c hi?n b?t k? ho?t đ?ng có th? truy c?p vào m?t cơ s? d? li?u Oracle. MTS ph?i t?i các t?p tin Mtxoci.dll v? ?ng d?ng c?a b?n có th? ph?i m? m?t k?t n?i đ?n m?t cơ s? d? li?u Oracle. MSDTC ph?i t?i các t?p tin Mtxoci.dll b?i v? nó có th? ph?i th?c hi?n ph?c h?i cơ s? d? li?u Oracle. B?i v? MTS không th? d? đoán cho dù ?ng d?ng c?a b?n có th? mu?n s? d?ng m?t cơ s? d? li?u Oracle, nó luôn luôn t?i các t?p tin Ociw32.dll. Ociw32.dll t?p tin ph?i n?p vô đi?u ki?n lúc kh?i t?o v? cách Oracle đư?c th?c hi?n vào vi?c th?c hi?n Windows NT. Oracle trên Windows NT c?a ki?m soát t?t c? các ch? đ? attaches. Oracle khăng khăng nh?n th?y t?t c? các s?i ch? đư?c đính kèm và ch? ch?p nh?n yêu c?u m? cơ s? d? li?u t? các ch? đ? mà ch? đ? ban đ?u đính kèm nó đ? th?y.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? đ?i tên ho?c xóa b? Microsoft Oracle cơ s? d? li?u h? tr? .dll taäp (Mtxoci.dll) n?u b?n không bao gi? s? d?ng Oracle v?i MTS ho?c MSDTC. Khi MTS và MSDTC đư?c kh?i xư?ng, h? t?m ki?m và sau đó t?i các t?p tin Mtxoci.dll. Các t?p tin Mtxoci.dll sau đó t?i t?p tin Oracle Ociw32.dll. MTS và MSDTC ti?p t?c ho?t đ?ng đư?c n?u h? không th? xác đ?nh v? trí và t?i các t?p tin Mtxoci.dll. Tuy nhiên, h? không th? truy c?p ho?c khôi ph?c l?i m?t cơ s? d? li?u Oracle n?u t?p .dll này không ph?i là hi?n t?i.

Chú ý Ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng không có nhi?u b?n sao c?a t?p tin Ociw32.dll vào COM c?a b?n + / MTS h? th?ng. N?u b?n có nhi?u b?n sao, m?t phiên b?n không chính xác c?a t?p tin .dll có th? đư?c n?p và gây ra hành vi b?t ng?.

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246006Oracle TRC t?p và MTS
230145 Kh?c ph?c: Mtxoci.dll khai thác g? h? tr? đư?c kích ho?t
191168 L?i "-2147168246 (8004d00a)" th?t b?i trong vi?c nh?p ng? trên g?i c?a đ?i tư?ng giao d?ch
193941 V? trí trang web FTP công c?ng c?a Oracle

Thu?c tính

ID c?a bài: 193893 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Transaction Services 2.0
 • Microsoft COM+ 1.0
T? khóa: 
kbdatabase kbinfo kboracle kbmt KB193893 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:193893
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com