Phân s? chuy?n đ?i sang k? t? g?ch dư?i trong Word cho Macintosh và trong Excel cho Macintosh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 193979 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft Word cho Macintosh các phiên b?n đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng đ?", phân s?, ch?ng h?n như 1/2 ho?c 1/4, có m?t nhân v?t ph?n đư?c ch?a trong các tài li?u đư?c thay th? b?ng m?t k? t? g?ch dư?i khi b?n m? m?t Microsoft Word cho Windows tài li?u. Hành vi tương t? c?ng có th? đư?c nh?n th?y trong Microsoft Excel cho Macintosh.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t s? phông ch? Microsoft Windows ch?a common phân s?. Ví d?, m?t s? phông ch? Windows ch?a các phân s? chung 1/2, 1/4 và 3/4. B?i v? các k? t? có s?n trong m?t s? phông ch?, đó là m?t tính năng trong Microsoft Word cho Windows, b?t đ?u v?i Microsoft Word 97 cho phiên b?n Windows, mà t? đ?ng thay th? văn b?n thư?ng xuyên phân s? thành m?t nhân v?t ph?n nh?. Ngoài ra, m?t s? phân s? ph? bi?n có th? đư?c đưa vào như m?t bi?u tư?ng. Trên máy Macintosh, phân s? k? t? không t?n t?i trong các phông ch? Macintosh. V? v?y, khi b?n m? tài li?u Word cho Windows trong Word cho Mac, k? t? phân s? là đ? thay đ?i m?t k? t? g?ch dư?i. V?n đ? này không c?n m?t trong Word 2004 cho Mac b?i v? nó bao g?m các k? t? đ?c bi?t ph?n nh?.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

LƯU ?: B?n không th? chuy?n đ?i các k? t? g?ch dư?i quay l?i m?t ph?n nh? trên máy Macintosh. Tuy nhiên, n?u b?n đ? l?i các underscores như là m?t ph?n c?a tài li?u và sau đó lưu tài li?u, các phân s? ban đ?u đư?c gi? l?i khi b?n m? l?i tài li?u trong Word cho Windows.

Đ? hi?n th? ph?n nh? m?t cách chính xác trên c? hai c?a s? và N?n t?ng Macintosh, các phân s? ph?i đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng phương tr?nh Biên t?p viên ho?c b?ng cách s? d?ng m?t l?nh v?c phương tr?nh (EQ) ch? không ph?i là b?ng cách s? d?ng ph?n k? t? trên n?n t?ng Windows.

Phương pháp 1: S? d?ng m?t l?nh v?c phương tr?nh (EQ)

Đ? chèn m?t ph?n nh? như là m?t phương tr?nh trư?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào L?nh v?c.
 2. Trong các Danh mục danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n Phương tr?nh và công th?c.
 3. Trong các L?nh v?c tên danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n EQ và sau đó nh?p vào Tuỳ chọn.
 4. Trong các Thi?t b? chuy?n m?ch danh sách, ch?n \F(,) và sau đó nh?p vào Thêm vào l?nh v?c.
 5. Trong h?p v?i các văn b?n EQ \F(,), g? t? ph?n nh? ? trư?c d?u ph?y và m?u s? cho phân s? sau d?u ph?y trong ngo?c đơn.

  Ví d?, đ?i v?i m?t ph?n nh? c?a 1/2, thay đ?i l?nh v?c EQ \F(,) đ? các sau:
  EQ \F(1,2)
 6. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng L?nh v?c tùy ch?n h?p tho?i.
 7. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng L?nh v?c h?p tho?i.
L?nh v?c ph?n nh? c?a b?n nên đư?c chèn vào tài li?u c?a b?n. N?u b?n không Xem ph?n nh?, nhưng xem {EQ \F(1,2)} thay vào đó, sau đó nh?n ALT + F9 (Windows) ho?c tùy ch?n + F9 (Macintosh) đ? t?t các m? s? l?nh v?c.

Cách 2: S? d?ng phương tr?nh so?n th?o

Đ? chèn ph?n nh? b?ng cách s? d?ng phương tr?nh biên t?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Đ?i tư?ng.
 2. Trên các T?o m?i tab, ch?n Microsoft Equation 3,0 và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trên các Phương tr?nh thanh công c?, nh?p Ph?n nh? và các g?c t? do m?u.

  LƯU ?: The Ph?n nh? và các g?c t? do m?u nút nên là nút th? hai t? bên trái trên d?ng dư?i cùng c?a các Phương tr?nh thanh công c?.
 4. Nh?p vào phong cách mong mu?n cho ph?n nh? t? nh?ng l?a ch?n có s?n.
 5. G? s? t?, b?m m?i tên xu?ng và sau đó g? m?u s? s? đ? t?o ra ph?n nh?.
 6. Sau khi b?n t?o ra ph?n nh?, b?m vào trong tài li?u đ? đóng các Phương tr?nh biên t?p.
N?u b?n không nh?n th?y phân s?, nhưng xem {EMBED Equation.3} thay vào đó, sau đó nh?n ALT + F9 (Windows) ho?c tùy ch?n + F9 (Macintosh) đ? b?t các l?nh v?c m? t?t.

THÔNG TIN THÊM

Đ? t?t (vô hi?u hoá) AutoFormat c?a văn b?n đ?n phân s? k? t? trong Word 97 cho Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào AutoCorrect.
 2. Trên các AutoFormat như b?n lo?i tab, b?m vào đ? xóa các Phân s? (1/2) v?i phân s? k? t? (1/2) h?p ki?m.

  LƯU ?: B?n c?ng có th? mu?n ch?n các AutoFormat tab và r? ràng các Phân s? (1/2) v?i phân s? k? t? (1/2) h?p ki?m.
V?i các Phân s? (1/2) v?i phân s? k? t? (1/2) tùy ch?n b?t t?t, phân s? s? không đư?c thay th? b?ng k? t? phân s?.

Trong Microsoft Windows, b?n c?ng có th? có kh? năng nh?p m?t s? khác phân s? (ví d?: 1/3, 2/3, 1/8, 3/8, 5/8 và 7/8) như là m?t bi?u tư?ng nhân v?t. Các phân s? s? c?ng đ? chuy?n đ?i các k? t? g?ch dư?i khi tài li?u đư?c m? trong Word 98 Macintosh Edition.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
185510 WD98: Ph?n không thay th? t? đ?ng (không có tùy ch?n AutoFormat)

Thu?c tính

ID c?a bài: 193979 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word X for Mac
 • Microsoft Word 2001 for Mac
 • Microsoft Word 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
T? khóa: 
kbfield kbprb kbmt KB193979 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:193979
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com