วิธีการอ่านและการแสดงผลไบนารีข้อมูลใน ASP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 193998 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงวิธีการอ่าน และแสดงข้อมูลไบนารีใช้หน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่

นักพัฒนาที่มากขึ้นความง่ายในการใช้ Scripting.FileSystemObject ในการเปิดไฟล์ ASCII และจากนั้น แสดงเนื้อหาของ Microsoft Word หรือ Microsoft Excel จากภายใน Internet Explorer ในการ inception ปัจจุบัน ASP ไม่ได้โดยตรงให้วัตถุใด ๆ comparable เพื่ออ่านแฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลไบนารีเช่นแผ่นงาน Excel กับแมโคร แฟ้มมี Adobe Acrobat (.pdf) .gif รูป หรือแฟ้มอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยข้อมูลไบนารี อย่างไรก็ตาม การเป็นนักพัฒนา ASP สามารถเขียนวัตถุธุรกิจที่กำหนดเองหรือคอมโพเนนต์ที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิมพ์ส่วนที่ฉันจะแสดงรหัส ASP ที่ได้รับ และแสดงแฟ้มไบนารีที่ใช้ MIME เหมาะสมแล้ว และ Part II แสดงวิธีการสร้างส่วน Visual Basic 5.0 (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ActiveX DLL ประกอบที่ขยายความสามารถในการ ASP การอ่านข้อมูลไบนารี

ส่วน I: ตัวอย่าง ASP ที่เปิดแผ่นงาน Excel ประกอบด้วยแมโคร

  <%
  Response.buffer = TRUE
  Response.ContentType = "application/x-msexcel"

  Dim vntStream

  Set oMyObject = Server.CreateObject("MyObject.BinRead")
  vntStream = oMyObject.readBinFile("c:\temp\tempxls.xls")

  Response.BinaryWrite(vntStream)

  Set oMyObject = Nothing

  Response.End
  %>
				

หมายเหตุ:: สำหรับแฟ้ม Acrobat เปลี่ยนแปลงชนิด MIME โดยใช้ Response.ContentType = "แอพลิเค ชัน/pdf" สำหรับรูปแบบ.gif ใช้ Response.ContentType = "รูป/รูป gif"

ส่วนที่ II: การ Visual Basic 5.0 ActiveX DLL (MyObject.BinRead)

เมื่อต้องการสร้างส่วนประกอบที่ทำการไบนารีที่อ่าน ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้:
 1. สร้างใหม่ ActiveX DLL โครงการ ใน Visual Basic 5.0 หรือใหม่กว่า
 2. เปลี่ยนชื่อโครงการ MyObject
 3. เปลี่ยนชื่อโมดูลคลา BinRead
 4. ตัด และวางรหัสต่อไปนี้ลงในส่วน Declarations ทั่วไปของโมดูลคลาส:
    Function readBinFile(ByVal bfilename As String) As Variant
       Dim fl As Long
       Dim FileNum As Long
       Dim binbyte() As Byte
       Dim binfilestr As String
  
       On Error GoTo errHandler
       
       FileNum = FreeFile
       Open bfilename For Binary Access Read As #FileNum
  
       fl = FileLen(bfilename)
       ReDim binbyte(fl)
  
       Get #FileNum, , binbyte
  
       Close #FileNum
  
       readBinFile = binbyte
       Exit Function
  
     errHandler:
       Exit Function
     End Function
  						
 5. บันทึกโครงการ
 6. บนเมนู'แฟ้ม'คลิกสร้าง MyObject.dll
ถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณอยู่บนเครื่องจักรที่แยกต่างหากจากที่คุณสร้างขึ้นส่วนประกอบ คุณจำเป็นต้องคัดลอกส่วนประกอบไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และการลงทะเบียนโดยใช้ RegSvr32

เมื่อต้องการรวมแฟ้มสร้างขึ้นในส่วนฉันลงในเพจ ASP อื่นที่มีข้อความหรือจัดรูปแบบอื่น ๆ ใช้เซิร์ฟเวอร์ ด้านรวมใบแจ้งยอด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 193998 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
Keywords: 
kbcode kbfso kbhowto kbscript kbmt KB193998 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:193998

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com