Visual Studio 6.0 b?n ghi d?ch v? gói, g?, ? đâu, t?i sao

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 194022 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Gói b?n ghi d?ch v? là các phương ti?n mà Microsoft phân ph?i l?i và C?p Nh?t khác giúp gi? cho m?t s?n ph?m hi?n t?i. Các b?n C?p Nh?t trong gói b?n ghi d?ch v? có th? bao g?m h? th?ng công c? qu?n l?, tr?nh đi?u khi?n, và b? sung thành ph?n, đư?c đóng gói đ? t?i xu?ng d? dàng. M?i gói b?n ghi d?ch v? m?i tích l?y. M?i gói b?n ghi d?ch v? m?i ch?a t?t c? các s?a ch?a b?o t?n t?i trư?c đó gói b?n ghi d?ch v?, c?ng như m?i b?n vá m?i. B?n không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t trư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t đ?t. Ví d ?, b?n không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 6.0 Service Pack 4 (SP4) trư?c khi b?n áp d?ng Visual Studio 6.0 Gói b?n ghi d?ch v? 5 (SP5).

Visual Studio 6.0 b?n ghi d?ch v? gói ?nh hư?ng đ?n các Chuyên gia và doanh nghi?p phiên b?n c?a các s?n ph?m sau:
 • Visual Studio 6.0
 • Visual Basic 6.0
 • Visual C ++ 6.0
 • Visual FoxPro 6.0
 • J Visual C++ 6.0
 • H?nh ?nh SourceSafe 6.0
Visual Studio 6.0 service pack bao g?m t?t c? các phiên b?n ti?ng Anh c?a Các s?n ph?m, c?ng như phiên b?n đ?a hoá t?t c?. M?i gói b?n ghi d?ch v? phát hi?n các t?p tin b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng c?a b?n và cài đ?t chuyên bi?t s?a ch?a thích h?p. Phiên b?n đ?a hoá bao g?m:
 • Ti?ng Trung Ph?n th?
 • Ti?ng Trung gi?n th?
 • Ti?ng Pháp
 • Đ?c
 • ?
 • Nh?t b?n
 • Cộng hòa Hàn Quốc
 • Ti?ng Tây Ban Nha
Ngoài ra, m?i gói b?n ghi d?ch v? c?ng cung c?p các t?p tin ngu?n và g? l?i phiên b?n c?a các thành ph?n th?i gian ch?y Microsoft Visual C++ Các nhà phát tri?n b?ng cách s? d?ng Visual c + +.

Mô t? đ?y đ? c?a các l?i c? đ?nh và t?t c? các t?p tin thay đ?i trong ReadMe.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? g? cài đ?t chuyên bi?t m?t gói b?n ghi d?ch v? Visual Studio 6.0?

Ch? ? này không d? cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng cho Visual Studio 6.0 gói b?n ghi d?ch v?.

Làm th? nào đ? bi?t n?u m?t gói b?n ghi d?ch v? Visual Studio 6.0 cài đ?t chuyên bi?t?

Tr? giúp v? h?p cho phát tri?n công c? có th? cho th?y b?n c?p nh?t nh?ng g? đ? đư?c th?c hi?n t? đ?u cài đ?t. Đây không ph?i là m?t phương pháp b?o đ?m cho t?t c? các s?n ph?m.

Đ? xác đ?nh n?u m?t gói d?ch v? đ? đư?c cài đ?t cho m?t công c? phát tri?n, ki?m tra các Phiên b?n các thông tin trong t?p tin thu?c tính cho các t?p tin C?p Nh?t. Ki?m tra d?ch v? đóng gói t?p tin ReadMe cho t?p tin và các phiên b?n C?p Nh?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Visual Studio 6.0 service pack ch?ng h?n như nh?ng g? s?a ch?a có s?n, xin vui l?ng truy c?p vào các H?nh ?nh Studio gói d?ch v? Trang web ho?c xem nh?ng bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
194295 Làm th? nào đ? cho bi?t r?ng m?t Visual Studio 6.0 gói d?ch v? đư?c cài đ?t

Visual Studio 6.0 Service Pack 5

Ngày phát hành: 26 tháng 2 năm 2001

Làm th? nào đ? có đư?c

Visual Studio 6.0 Service Pack 5 (SP5) có s?n t?i các Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/vstudio/aa718363.aspx

S?a danh sách

280367 Danh sách các l?i c? đ?nh trong Visual Studio 6.0 Service Pack 5

ReadMe

Các t?p tin ReadMe cho Visual Studio 6.0 SP5 có s?n t?i các Microsoft Web site sau:
http://Download.Microsoft.com/Download/vstudio60pro/SP/6.0/W9X2K/en-US/sp5readme_enu.exe
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, b?m vào dư?i đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft đ? s? d?ng nhi?u nh?t hi?n t?i ph?n m?m phát hi?n virus có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin. Lưu ? Visual Studio 6.0 Service Pack 5 ch?a t?t c? b?n vá phát hành phiên b?n gói d?ch v? trư?c đó.

Visual Studio 6.0 gói d?ch v? 6

Làm th? nào đ? có đư?c

Visual Studio 6.0 Service Pack 6 (SP6) là có s?n t?i các Trang Web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/vstudio/aa718359.aspx

S?a danh sách

834001 Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong Visual Studio 6.0 Service Pack 6

Tham kh?o

Đ? t?m t?t c? các l?i đư?c c? đ?nh trong h?nh ?nh m?i nh?t Studio 6.0 service pack cho s?n ph?m c?a b?n, truy v?n trên các t? khóa sau trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:

kbVS600SPn
Trong đó n là hi?n t?i d?ch v? gói phiên b?n s? (ví d?, SP4).

Gói d?ch v? đư?c tích l?y. T?t c? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong gói d?ch v? 1 đ?u trong Các gói d?ch v? ti?p theo. V? v?y, t?t c? các b?n s?a l?i s? đư?c t?m th?y n?u b?n T?m ki?m trên:

kbVS600SPn.
Trong đó n là hi?n t?i d?ch v? gói phiên b?n s? (ví d?, SP4).

Đ? t?m th?y nh?ng l?i đ? đư?c c? đ?nh trong gói d?ch v? m?t và không có trong các d?ch v? khác gói, t?m ki?m trên nh?ng đi?u sau đây:

kbVS600SPnvà không kbVS600SPm

Nơi n là phiên b?n b?n mu?n và m là phiên b?n b?n đang không đư?c quan tâm đ?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t v? gói d?ch v? Visual Studio 97 đ? xem bài vi?t v? Visual Studio 97 d?ch v? gói trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
170365Visual Studio 97 d?ch v? gói - nh?ng g? đâu, và t?i sao

Thu?c tính

ID c?a bài: 194022 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual J++ 6.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbPubTypeKC kbgetsp kbinfo kbmt KB194022 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 194022

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com