วิธีการตั้งค่าการจัดการสิทธิ์การใช้งานภายในองค์กรใหม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 194065 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้จะมี addendum ไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

153140วิธีการตั้งค่าข้อมูลผู้จัดการสิทธิ์การใช้งาน
ตัวจัดการใบอนุญาตใช้งานข้อมูลตลอดทั้งองค์กรที่ตั้งค่าใหม่ทั้งหมดอาจมากและต้องไม่เดียวลบแฟ้มที่เกี่ยวข้องบนตัวควบคุมโดเมนหลัก (PDC) หรือ "องค์กรเซิร์ฟเวอร์" แต่จริง ๆ แล้ว ลบแฟ้มบริการสิทธิ์การใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการทำแบบจำลองสิทธิ์การใช้งาน

แฟ้มแบตช์มีการเขียนที่ พร้อมกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ NETDOM, NETSVC และ REG จาก Kit ทรัพยากรของ 4.0 เซิร์ฟเวอร์ Windows NT จะอัตโนมัติพบเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่ engaging ในสิทธิ์การใช้งานการจำลองแบบ และ ผ่าน iteration หยุดการใช้งานล็อกบริการ (LLS), ลบแฟ้ม LLS ที่เกี่ยวข้อง เริ่มบริการ และคิวการจำลองแบบ LLS ผลทันที ในสภาพแวดล้อมองค์กร ซึ่งจะลดจำนวนของงานที่เกี่ยวข้องกับงานนี้มาก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของลักษณะการทำงานของการประมวลผลชุดงานนี้ แฟ้มทั้งหมดถูกรวมไว้ด้านล่าง ประมวลผลชุดงานเปิดใช้ ด้วยการรัน Restart.bat จากพร้อมรับคำสั่ง

โปรดทราบ กระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ดังต่อไปนี้จาก Kit ทรัพยากรของ 4.0 เซิร์ฟเวอร์ Windows NT:

 • Netdom.exe
 • Netsvc.exe
 • Reg.exe
ต่อไปนี้คือ ลำดับของเหตุการณ์:

 1. ผู้ใช้ทำงานใหม่ "สิทธิ์การใช้งานล็อกบริการ" จากพร้อมรับคำสั่ง
 2. Restart.bat เรียก NETDOM และสร้างแฟ้มข้อความที่ประกอบด้วยรายการทั้งหมด PDCs, BDCs และเซิร์ฟเวอร์สมาชิกในโดเมน
 3. Restart.bat วนผ่านรายการนี้สร้าง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. หยุดบริการ LLS บนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในโดเมน
  2. ลบสามที่เกี่ยวข้อง LLS แฟ้ม ถ้าตรวจพบ (Cpl.cfg, Llsuser.lls และ Llsmap.lls)
  3. รีสตาร์ทบริการ LLS บนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในโดเมน
  4. จัดตารางการ LLS สำหรับการจำลองแบบในห้านาทีถัดไปในแต่ละเซิร์ฟเวอร์
 4. หลังจากที่การจำลองแบบ LLS ถ่ายไว้ การเพิ่มเติมแฟ้มแบตช์ Llsrtime.bat ควรจะรันการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการจำลองแบบ LLS ซึ่งเป็นหนึ่งครั้งทุก ๆ รอบระยะเวลา 24 ชั่วโมง

ข้อความของชุดแฟ้ม

Restart.Bat

 echo off
 cls
 if (%1)==() goto NoParams
 echo Creating list of domain controllers, please wait.
 netdom bdc | find "Found PDC " > pdc.txt
 netdom /noverbose bdc > netdom.txt
 netdom /noverbose member > netmember.txt

 rem Stop LLS on all Servers....
 Echo Stopping License Logging Service on all servers. Please wait.
 for /F "tokens=3" %%a in (pdc.txt) do call stop.bat %%a %1
 for /F "tokens=1" %%a in (netdom.txt) do call stop.bat %%a %1
 for /F "tokens=1" %%a in (netmember.txt) do call stop.bat %%a %1
 Echo Done stopping services.
 Echo.

 rem Delete LLS files on all servers
 Echo Deleting LLS configuration files on all domain controllers. Please
 wait.
 for /F "tokens=3" %%a in (pdc.txt) do call dellls.bat %%a
 for /F "tokens=1" %%a in (netdom.txt) do call dellls.bat %%a
 for /F "tokens=1" %%a in (netmember.txt) do call dellls.bat %%a
 Echo Done deleting LLS files.
 Echo.

 rem Start LLS on all servers
 Echo Starting LLS Service on all servers. Please wait.
 for /F "tokens=3" %%a in (pdc.txt) do call start.bat %%a %1
 for /F "tokens=1" %%a in (netdom.txt) do call start.bat %%a %1
 for /F "tokens=1" %%a in (netmember.txt) do call start.bat %%a %1
 Echo Done starting services.
 Echo.

 Echo Resetting replication time on all servers. Please wait.
 for /F "tokens=3" %%a in (pdc.txt) do call sett.bat %%a %1
 for /F "tokens=1" %%a in (netdom.txt) do call sett.bat %%a %1
 for /F "tokens=1" %%a in (netmember.txt) do call sett.bat %%a %1
 Echo Done stopping services.
 Echo.
 goto bottom

 echo ---------
 echo - Done! -
 echo ---------
 goto bottom
 :NoParams
 echo usage: RESTART "Service Name"
 echo.
 echo. i.e.- RESTART "License Logging Service"
 echo.
 :bottom
				

Restart2.Bat

 echo Stopping %2 on %1
 netsvc %2 %1 /stop
 netsvc %2 %1 /start
				

start.bat

 echo Starting %2 on %1
 netsvc %2 %1 /start
				

Stop.Bat

 echo Stopping %2 on %1
 netsvc %2 %1 /stop
				

Dellls.Bat

 Echo Now deleting files on %1.

 if exist %1\admin$\system32\cpl.cfg del
   %1\admin$\system32\cpl.cfg
 if exist %1\admin$\system32\lls\llsuser.lls del
   %1\admin$\system32\lls\llsuser.lls
 if exist %1\admin$\system32\lls\llsmap.lls del
   %1\admin$\system32\lls\llsmap.lls
				

(ตัดบรรทัดต้องถูกป้อนบนบรรทัดหนึ่งบรรทัด)

Sett.Bat

 echo Now setting LLS replication time on %1

 reg update HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\ 
   Services\LicenseService\Parameters\ReplicationTime=300 %1
				

Llsrtime.Bat

 rem reset replication period for LLS
 Echo Stopping LLS Service on all domain controllers. Please wait.
 for /F "tokens=3" %%a in (pdc.txt) do call setb.bat %%a %1
 for /F "tokens=1" %%a in (netdom.txt) do call setb.bat %%a %1
 for /F "tokens=1" %%a in (netmember.txt) do call setb.bat %%a %1
 Echo Done stopping services.
 Echo.
				

Setb.Bat

 echo Now setting LLS replication time on %1

 reg update HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\ 
   Services\LicenseService\Parameters\ReplicationTime=86400 %1
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 194065 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB194065 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:194065

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com