H? th?ng ngày ph?n ánh thay đ?i ngay l?p t?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 194078 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Ngày h? th?ng ph?n ánh giá tr? hi?n t?i trong công c? đi?u khi?n Panel điều khiển ngày/gi?. B?n không ph?i b?m OK ho?c áp d?ng các b? đ? ph?n ánh m?t giá tr? m?i.

GI?I PHÁP

Windows NT 4.0

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 ho?c các c?p nh?t ph?n m?m. Thông tin v? vi?c thu th?p các gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, xin vui l?ng h?y vào:
 • 152734 làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a windows nt 4.0
Thông tin v? vi?c thu th?p các c?p nh?t ph?n m?m, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft. Cho m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, xin vui l?ng đi đ?n đ?a ch? sau đây trên World Wide Web:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

Windows NT 3.1, 3,5 và 3,51

Ch?nh s?a hành vi này, khuyên r?ng b?n đ?ng b? hóa ngày c?a b?n v?i m?t máy tính trên m?ng c?a b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh MS-DOS m?t, và sau đó nh?n ENTER:
  net time [\\computername | /domain[:domainname]] [/set]
				
Ngoài ra, đ?m b?o r?ng b?t k? b?n ghi d?ch v? nào đó ghi l?i d? li?u cùng v?i ngày thông tin b? t?m d?ng ho?c ng?ng trong khi ngày đư?c thay đ?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT 4.0 Service Pack 5.

THÔNG TIN THÊM

H? th?ng s? ph?n ánh giá tr? hi?n t?i trong su?t th?i gian đó các công c? đư?c m?. N?u b?n b?m H?y b?, ngày h? th?ng s? ph?c h?i đ?n c?a nó thi?t l?p ban đ?u. B?t k? t?p nào đư?c lưu trong th?i gian công c? này m? v?i m?t đi?u ch?nh ngày s? ph?n ánh ngày đi?u ch?nh trong l?nh v?c c?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này v?i Windows 95 ho?c Windows 98, nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
174229 Đi?u khi?n Panel điều khiển công c? ngày/th?i gian thay đ?i ngày
237493 H? th?ng ngày ph?n ánh nh?ng thay đ?i trong khi công c? ngày/th?i gian m? c?a
189706 Windows đ?ng h? trên thanh tác v? và công c? ngày/th?i gian s? m?t th?i gian

Thu?c tính

ID c?a bài: 194078 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB194078 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 194078

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com