T?p có th? b? m?t khi b?n sao chép t?p tin t? m?t ngu?n mà s? d?ng c? hai tên ng?n t?p tin và tên t?p tin dài

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 195144 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n sao chép t?p tin t? m?t ngu?n mà s? d?ng c? hai cái tên t?p tin ng?n và tên t?p tin dài, t?p có th? b? m?t.

V?n đ? này có th? x?y ra khi b?n th?c hi?n thao tác sao b?ng cách s? d?ng b?t k? các chương tr?nh sau:
 • B?N SAO
 • XCOPY
 • Windows NT Explorer
 • Sao lưu Windows NT

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi m?t t?p tin có tên dài t?p đư?c sao chép và m?t m?i tên t?p ng?n đư?c t?o ra cho t?p trong c?p đích. N?u m?t t?p có trong thư m?c m? ngu?n và nó có m?t tên phù h?p v?i các m?i tên đư?c t?o ra ng?n t?p, t?p này s? thay th? t?p đ?u tiên và các n?i dung c?a t?p đ?u tiên s? b? m?t. Ví d?:
  Source Directory :

  C:\source> dir /x

  08/21/98 02:03p    <DIR>             .
  08/21/98 02:03p    <DIR>             ..
  08/20/98 02:32p           17        YXXXXX~1.XXX
  08/20/98 02:32p           7 YXXXXX~2.XXX  yxxxxxxxxx.xxx
   4 File(s)       14 bytes

  C:\source> copy *.* c:\dest
  yxxxxxxxxx.xxx
  YXXXXX~1.XXX
    2 file(s) copied.

  C:\source> dir c:\dest

  09/15/98 09:27a    <DIR>             .
  09/15/98 09:27a    <DIR>             ..
  08/20/98 02:32p           17 YXXXXX~1.XXX  yxxxxxxxxx.xxx
   3 File(s)       17 bytes
				
Lưu ? Yxxxxxxxxx.xxx sao t?p l?n đ?u tiên, và tên t?p ng?n đư?c t?o ra cho đó là YXXXXX~1.XXX. Khi chương tr?nh b?n sao b?n sao YXXXXX ~ 1.XXX đ?n đích, nó t?m th?y m?t tr?n đ?u trong tên t?p tin và thay th? t?p hi?n có v?i n?i dung c?a nó.

Trong NTBackup, n?u ng?n tên t?p và các NTFS chuy?n đ?i tên t?p tin dài là như nhau, b?n đư?c nh?c vi?c thay th? hi?n t?i t?p tin hay không. Ghi đè lên các t?p tin có th? gây m?t d? li?u là tên t?p tin s? là như v?y nhưng n?i dung s? không.

GI?I PHÁP

Windows NT 4.0

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152734 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

Windows 2000 v?i Internet Explorer

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c Windows 2000 service pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong b?ng đi?u khi?n.
  Date   Time   Version     Size    File name
-------------------------------------------------------------
 5/11/2001  10:51a  5.0.3315.1000  2,337,552  Shell32.dll
				

Windows 95 v?i Internet Explorer 4.0

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.Phiên b?n Windows NT 4.0 gói d?ch v? này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
  Date   Time   Size    File name   Platform
  -------------------------------------------------------------
  03/02/99 06:40p 1,431,264  Shell32.dll  (Windows 95)

				
Lưu ?Các hotfixes ch? s?a ch?a các ho?t đ?ng sao chép đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng Windows NT Explorer. B?i thi?t k?, hành vi c?a b?n sao và XCOPY là không thay đ?i. Hành vi này c?ng v?n c?n áp d?ng cho các công c? như ROBOCOPY ho?c Powershell "b?n sao-m?c - r". Sao chép các công c? khác thi?u này đ?c bi?t
logic có th? r?t có th? b? ?nh hư?ng quá và c?n đư?c đ? c?p workaround cùng.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y t?t th? h? tên t?p ng?n t? đ?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
210638Làm th? nào đ? vô hi?u hoá th? h? tên t?p ng?n t? đ?ng

Sao lưu Windows NT

N?u các t?p tin có tên t?p tin ng?n đư?c t?o ra b?i các ?ng d?ng di s?n, và b?n không th? nâng c?p các ?ng d?ng này, s? d?ng các ch?t béo đ?nh d?ng phân vùng trên các máy ch? Windows NT đ? tương thích v?i các ?ng d?ng này. S? d?ng chia s? c?p b?o m?t. B?n c?ng có th? s? d?ng thư m?c khác nhau cho các t?p tin có tên t?p tin dài và các t?p tin có tên t?p tin ng?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT 4.0 Service Pack 5 và trong Windows 2000 Service Pack 3.

Thu?c tính

ID c?a bài: 195144 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbshell kbwin2000sp3fix kbmt KB195144 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:195144

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com