Làm th? nào đ? thi?t l?p trương m?c thư Internet trong cài đ?t chuyên bi?t Outlook 2000 Internet Mail ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 195578 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
LƯU ?: N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y MSN Explorer phiên b?n 6, tài khoản email MSN POP3 s? đư?c di chuy?n vào tài kho?n MSN Hotmail. N?u b?n có Outlook và Outlook Express c?u h?nh cho POP3, b?n s? không nh?n đư?c thư e-mail m?i MSN.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng vi?c c?n làm khi Outlook không nh?n đư?c thư e-mail MSN, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
268732 OLEXP: Outlook không nh?n đư?c thư E-mail MSN
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?i làm g? n?u b?n không th? nh?n đư?c thư email MSN c?a b?n trong Outlook ho?c Outlook Express, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325232 H? tr? WebCast: Ph?i làm g? n?u b?n không th? nh?n đư?c c?a b?n MSN E-mail trong Outlook ho?c Outlook Express
LƯU ?: Nh?ng quy tr?nh này ch? áp d?ng n?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Outlook v?i các tùy ch?n Internet Mail ch?. Đ? xác đ?nh lo?i h?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n, h?y nh?p vào V? Microsoft Outlook trên các Tr? giúp tr?nh đơn. N?u b?n có tùy ch?n Internet Mail ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n nh?n th?y "Internet Mail ch?".

Đ? bi?t thông tin v? s? khác bi?t gi?a Microsoft Outlook và Microsoft Outlook Express e-mail khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257824 OL2000: S? khác bi?t gi?a Outlook và Outlook Express
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thi?t l?p tài khoản email Internet đ? truy c?p b?i Microsoft Outlook 2000 Internet Mail ch? (IMO) cài đ?t chuyên bi?t. Các ch? đ? đư?c th?o lu?n:
 • Thi?t l?p tài khoản email m?i
 • C?u h?nh b?n ghi d?ch v? thông tin Internet Mail
 • Đ?t c?u h?nh thông tin trương mục c?a b?n
 • Thi?t l?p k?t n?i c?a b?n
 • T?o k?t n?i quay s? m?i
 • S?a đ?i thông tin trương mục
 • Chuy?n b?c e-mail Internet
 • Tu? ch?n e-mail Internet
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o m?t trương m?c thư m?i đ? s? d?ng v?i các phiên b?n IMO c?a Outlook 2000 khi nó đư?c đi?u hành cho l?n đ?u tiên và làm th? nào đ? thi?t l?p nhi?u tài khoản email riêng l? trên m?t máy tính, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
195787 Làm th? nào đ? t?o m?t tài khoản email m?i v?i Internet ch? h? tr?

Thông tin thêm

Thi?t l?p tài khoản email m?i

Đ? thi?t l?p các tài kho?n trong Outlook IMO, b?n s? c?n thông tin v? tài kho?n c?a b?n. Thông tin này có s?n t? Internet b?n ghi d?ch v? ho?c e-mail nhà cung c?p. Đi?u này bao g?m:
 • Tên c?a thư đ?n (POP3) và tên h? ph?c v? g?i thư Server(SMTP) ho?c giao th?c truy c?p thư Internet (IMAP)
 • b?c e-mail tên, tên tài kho?n (n?u khác v?i tên ngươi thư) và m?t kh?u cho b?n ghi d?ch v? c?a b?n
 • Kh? năng s? d?ng k?t n?i n?i m?ng quay s? đ? yourInternet b?n ghi d?ch v? nhà cung c?p ho?c m?t m?ng n?i b? v?i truy c?p Internet
 • cài đ?t chuyên bi?t Internet nâng cao, n?u có đư?c ch? đ?nh b?i nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? yourInternet
N?u thông tin trương mục c?a b?n là không chính xác ho?c không thi?t l?p đúng cách, b?n có th? g?p b?t k? tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n có th? không g?i ho?c nh?n b?c e-mail
 • B?n có th? g?i thư e-mail, nhưng không nh?n đư?c chúng
 • B?n có th? nh?n b?c e-mail, nhưng không g?i cho h?
N?u b?n g?p b?t k? nh?ng tri?u ch?ng này, xác minh thông tin trương mục c?a b?n là chính xác và r?ng tài kho?n c?a b?n đư?c thi?t l?p đúng cách. Đ? làm như v?y, liên h? v?i Internet b?n ghi d?ch v? ho?c e-mail nhà cung c?p.

C?u h?nh b?n ghi d?ch v? thông tin thư Internet

Đúng cách, b?n ph?i c?u h?nh b?n ghi d?ch v? thông tin Internet thư đ? g?i và nh?n thư b?ng Outlook. Đ? đ?t c?u h?nh b?n ghi d?ch v? thông tin này, h?y làm theo các bư?c sau:

Thêm m?t tài kho?n m?i

 1. B?t đ?u Outlook, và trên menu công c? , b?m vào tài kho?n.
 2. Trong hộp thoại tài kho?n Internet, b?m vào Thêm, và sau đó b?m vào thư. Thu?t s? kết nối Internet s? hư?ng d?n b?n qua quá tr?nh thi?t l?p theaccount.

  Lưu ?: tr? khi đư?c ch? đ?nh b?i nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), allserver và đ?a m?c ch? d?n đư?c g? ch? thư?ng. M?t kh?u và tài kho?n IDmay c?a b?n là trư?ng h?p nh?y c?m, tùy thu?c vào thông s? k? thu?t c?a nhà cung c?p c?a b?n Internetservice.
 3. Trong h?p Tên b?n nh?p tên hiển thịc?a b?n, tên b?n s? mu?n có xu?t hi?n trên t?t c? thư tin thư thoại này và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Trong h?p Đ?a ch? E-mail , nh?p đ?a ch? c?a b?n nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đ? cung c?p cho b?n.

  Lưu ?: đ?a ch? e-mail c?a b?n thư?ng có d?ng c?a m?t s? k?t h?p c?a aname và tên c?a ISP c?a b?n, ngăn cách b?i các @ bi?u tư?ng và th?i gian. Forexample, John Doe s? d?ng m?t ISP tên là MYISPNET. Trong trư?ng h?p này mayassign ISP đ?a ch? e-mail c?a johnd@myispnet.net.

  theo m?c đ?nh, thisaddress là đ?a ch? tr? l?i đ? cho t?t c? các thư. N?u b?n mu?n có mailreplies g?i đ?n m?t đ?a ch?, nh?p đ?a ch? này vào h?p Đ?a ch? tr? l?i . Nh?p vào ti?p theo.

Thi?t l?p máy ch? c?a b?n

Trong m?c tên máy (ứng dụng) phục vụ E-mail, nh?p thông tin cung c?p b?i ISP c?a b?n, theo các bư?c sau:
 1. Ch?n lo?i máy ch? thư c?a b?n trong danh sách "c?a tôi mailserver đ?n là m?t máy ch? ___".

  Post Office Protocol (POP3) server là tùy ch?n m?c đ?nh. H? ph?c v? POP3 gi? thư c?a b?n trư?c khi youdownload nó vào máy tính c?a b?n. Đây là lo?i ph? bi?n nh?t c?a thư retrievalprotocol đư?c s? d?ng v?i Internet mail. Các tùy ch?n khác là Internet thư AccessProtocol (IMAP), cho phép b?n xem thư trên máy ch?, nhưng notautomatically t?i thư v? máy tính.
 2. Nh?p máy ch? thư đ?n c?a b?n trong các "thư đ?n (POP3or IMAP) máy ch?" h?p.

  tên máy (ứng dụng) phục vụ này có th? trong các h?nh th?c c?a m?t namesuch như pop3.myispnet.net, ho?c trong các h?nh th?c c?a m?t Giao th?c Internet (IP), như 222.133.22.3 addresssuch.
 3. Nh?p máy ch? thư đi trong h?p "Máy ch? thư (SMTP) đi".

  Đi?u này có th? trong các h?nh th?c c?a m?t tên như assmtp.myispnet.net, ho?c trong các h?nh th?c c?a m?t đ?a ch? IP như 222.133.22.1. Giao th?c truy?n t?i thư TheSimple (SMTP) đư?c s? d?ng đ? g?i thư v?i c? hai POP3and IMAP. Nh?p vào ti?p theo.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh hi?n th? tên máy (ứng dụng) phục vụ Email

Đ?t c?u h?nh thông tin trương mục c?a b?n

Trong kí nh?p thư Internet, c?u h?nh các thông tin trương mục c?a b?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p tên tài kho?n POP c?a b?n.

  Này thông tin là máy ch? thư Internet tài kho?n tên. ISP c?a b?n có th? g?i đây là Mailboxname c?a b?n. Trong m?t s? trư?ng h?p các tài kho?n tên có th? là r?ng m?t ph?n c?a đ?a ch? e-mail ? bên trái c?a các t?i (@) bi?u tư?ng.
 2. Nh?p m?t kh?u c?a b?n. M?t kh?u là b?n key đ? mailserver c?a b?n. Nói chung, b?n xác đ?nh m?t kh?u c?a riêng b?n. ISP c?a b?n có th? có ch? đ?nh m?t kh?u aninitial; Tuy nhiên, b?n nên thay đ?i nó càng s?m càng t?t.
 3. Nh?p vào ti?p theo.

  Lưu ?: m?t s? máy ch? có th? yêu c?u xác th?c m?t kh?u an toàn (SPA).N?u đư?c ch? đ?nh b?ng cách b?m vào ISP đ? ch?n "Đăng nh?p b?ng cách s? d?ng an toàn PasswordAuthentication." Microsoft m?ng (MSN) đ?i h?i SPA.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh hi?n th? làm th? nào đ? đư?c xác đ?nh b?i ISP

Thi?t l?p k?t n?i c?a b?n

Trong m?c Ch?n ki?u k?t n?i, b?m vào đ? ch?n phương pháp b?n s? s? d?ng đ? g?i và nh?n thư t? danh sách sau đây:
 • K?t n?i b?ng cách s? d?ng c?a tôi m?ng c?c b? (LAN)

  N?u b?n đang truy c?p vào Internet thông qua k?t n?i existingnetwork c?a b?n, h?y nh?p vào "K?t n?i b?ng cách s? d?ng m?ng c?c b? c?a tôi." Networkconfiguration c?a b?n ph?i h? tr? truy c?p Internet. M?t s? m?ng s? d?ng tư?ng l?a proxiesand đ? ki?m soát truy c?p Internet. Xin vui l?ng xem c?a b?n m?ng administratorfor bi?t thêm chi ti?t.
 • Tôi s? thi?t l?p kết nối Internet c?a tôi theo cách th? công

  N?u b?n thi?t l?p c?a b?n initiallyusing kết nối Internet m?t k?t n?i quay s? ho?c tr?nh quay s? bên th? ba do đó b?n có th? ch?y ?ng d?ng severalInternet cùng m?t lúc, h?y nh?p vào "Tôi s? thi?t l?p c?a tôi connectionmanually Internet." N?u b?n ch?n k? thu?t này, b?n ph?i ch?m d?t connectionmanually.
 • K?t n?i b?ng cách s? d?ng đư?ng dây đi?n tho?i c?a tôi

  N?u b?n đang s? d?ng đư?ng dây đi?n tho?i c?a b?n và modem connectionto truy c?p vào e-mail c?a b?n, h?y nh?p vào "K?t n?i b?ng cách s? d?ng đư?ng dây đi?n tho?i c?a tôi." Internet MailService bộ kết nối tìm n?i m?ng quay s? đ? thi?t l?p m?t withyour kí nh?p ISP. Sau khi kí nh?p vào ISP c?a b?n, nó c? g?ng đ? k?t n?i v?i ISP c?a b?n mailserver. N?u l?a ch?n này xu?t hi?n m? đi, nó là không có s?n. T?nh tr?ng này mayindicate r?ng tính năng Windows Dial-Up Networking không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên b?ng.
N?u b?n ch?n K?t n?i b?ng cách s? d?ng c?a tôi đi?n tho?i d?ng và nh?p vào ti?p theo, b?n có th? ch?n k?t n?i hi?n có trong danh sách, ho?c b?n có th? t?o m?t k?t n?i quay s? m?i. N?u b?n mu?n s? d?ng k?t n?i hi?n có đ? đư?c xác nh?n cho ISP, nh?p vào "S? d?ng k?t n?i quay s? hi?n có" và sau đó nh?p vào k?t n?i trong danh sách.

- ho?c -

N?u b?n hi?n không có m?t k?t n?i quay s?, h?y nh?p vào "T?o m?t k?t n?i quay s? m?i". Nh?p vào ti?p theo.

T?o k?t n?i quay s? m?i

Theo S? đi?n tho?i, nh?p s? cung c?p cho b?n b?i ISP trong h?p s? đi?n tho?i. B?m vào ti?p theo.

Trong tên người dùng và m?t kh?u, h?y nh?p tên người dùng c?a b?n trong h?p tên người dùng. B?m phím TAB và nh?p m?t kh?u c?a b?n vào h?p m?t kh?u. M?t kh?u masked v?i d?u ki?m sao cho an ninh. B?m vào ti?p theo.

Trong cài đ?t chuyên bi?t nâng cao, b?n có th? nh?p thông tin v? kết nối Internet c?a b?n cung c?p cho b?n b?i ISP khác nhau t? các thi?t l?p m?c đ?nh. N?u b?n không ch?c ch?n v? b?t k? c?a các cài đ?t chuyên bi?t này, tham kh?o ? ki?n ISP c?a b?n.

N?u ISP c?a b?n đ? ch? r? các thi?t đ?t chuyên sâu, b?m không, và sau đó nh?p vào ti?p theo.

Theo Ki?u k?t n?i, b?m vào đ? ch?n giao th?c đi?m t?i đi?m (PPP) ho?c Serial Line Internet Protocol (trư?t). Thông tin này là ph? thu?c vào các yêu c?u c?a ISP c?a b?n. Giao th?c đi?m t?i đi?m là ki?u k?t n?i ph? bi?n nh?t. Nh?p vào ti?p theo.

Theo Th? t?c kí nh?p, b?m vào đ? ch?n b?t k? th? t?c đ?c bi?t ISP yêu c?u cho kí nh?p. B?m vào ti?p theo.

Theo đ?a ch? IP, B?m chu?t đ? ch?n phương pháp đ?a ch?, ISP c?a b?n hư?ng d?n b?n s? d?ng.
 • N?u ISP gán m?t đ?a ch? IP c? đ?nh cho các yourInternet phiên, b?m vào luôn s? d?ng The sau và nh?p đ?a ch? vào h?p đ?a ch? theIP. Đ?a ch? này s? trong m?t h?nh th?c tương t? như, 222.133.22.3.
 • N?u ISP gán m?t đ?a ch? cho b?n m?i khi b?n kí nh?p, b?m vào đ? ch?n "nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? Internet c?a tôi t? đ?ng gán meone".
Trong Đ?a ch? máy ch? DNS, nh?p vào đ? ch?n phương pháp ISP s? d?ng đ? nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? tên mi?n.
 • N?u ISP cung c?p cho b?n v?i đ?a ch? IP máy ch? DNS, clickto ch?n "Luôn luôn s? d?ng The sau" và nh?p các đ?a ch? vào appropriateboxes b?ng cách s? d?ng l?nh đư?c ch? đ?nh b?i ISP. Trong h?u h?t các c?u h?nh c?a ISP, twoservers đư?c s? d?ng đ? qu?n l? DNS t?i. Các máy ch? có th? đư?c ch? đ?nh là primaryand trung h?c.
 • N?u ISP đ? không cung c?p DNS server đ?a ch? IP, clickto ch?n "nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? Internet c?a tôi t? đ?ng b? đi?u này khi tôi signin."
Nh?p vào ti?p theo.

Trong Tên k?t n?i Dial-Up, nh?p tên mà b?n có th? xác đ?nh k?t n?i này. Như m?t tên thân thi?n, b?n có th? ch?n s? d?ng tên ISP. Sau khi k?t n?i này đư?c hoàn thành, b?n s? t?m th?y nó b?ng cách b?m đúp vào My Computer và sau đó b?m-đúp vào m?c tin thư thoại k?t n?i Dial-Up.

Nh?p vào ti?p theo và sau đó k?t thúc đ? đóng thu?t s?.

S?a đ?i thông tin trương mục

Đ? s?a đ?i các thông tin b?n đ? thi?t l?p, b?m vào Tools menu và b?m vào tài kho?n. B?n s? th?y m?t danh sách các tài kho?n mà b?n đ? thi?t l?p. Đ? s?a đ?i các thông tin b?n hi?n có, nh?p vào tài kho?n trong danh sách và b?m thu?c tính. B?n s? th?y 4 tab: nói chung, máy ch?, k?t n?inâng cao.

Lưu ?: đ? thay đ?i đ?a ch? e-mail ngư?i s? d?ng đ? g?i cho b?n tin thư thoại, liên h? v?i ISP c?a b?n. Sau khi, ISP c?a b?n đ? thay đ?i đ?a ch?, b?n c?ng c?n ph?i s?a đ?i thông tin trương mục mà b?n đ? thi?t l?p trong Outlook. B?n c?n ph?i s?a đ?i đ?a ch? e-mail đư?c ch? đ?nh trên tab chung , ngoài b?t k? cài đ?t chuyên bi?t nào khác nhau hơn h? s? d?ng đ?. Ví d?, ISP c?a b?n có th? đ? thay đ?i tên tài kho?n và m?t kh?u ho?c máy ch? thư đ?n và đi c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thi?t l?p c? th? mà c?n ph?i đư?c thay đ?i sau khi đ?a ch? e-mail đ? đư?c thay đ?i, liên h? v?i ISP c?a b?n.

T?ng quát

Tab này ch?a tên c?a tài kho?n mà b?n đ? thi?t l?p và thông tin ngư?i dùng c?a b?n. Tên tài kho?n có th? đư?c thay đ?i đ? b?t c? đi?u g? b?n mu?n nó. Đ?a ch? e-mail nên đ?a ch? e-mail chính xác cho trương m?c này. M?t s? máy ch? SMTP s? t? ch?i thư, n?u nó là đ?a ch? không đúng cách.

Máy ch?

Ch?a máy ch? và kí nh?p thông tin c?a b?n như đư?c th?o lu?n ? trên. Nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? c?a b?n e-mail Internet cung c?p thông tin này. N?u b?n có th? nh?n đư?c nhưng không g?i b?c e-mail sau khi b?n c?u h?nh e-mail POP3 và SMTP server thông tin, v?n đ? là có kh? năng máy ch? SMTP c?a b?n thi?t l?p ho?c làm th? nào b?n đang kí nh?p vào máy ch? đó. M?t s? máy ch? SMTP yêu c?u an toàn xác th?c cho kí nh?p ho?c m?t tên tài kho?n ngư?i dùng và m?t kh?u đ? kí nh?p. N?u b?n nghi ng? r?ng đây là trư?ng h?p cho tài khoản email c?a b?n, trên máy ch?:
 1. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm requiresauthentication máy ch? c?a tôi , và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 2. Trong hộp thoại Máy ch? thư đi , b?m vào đ? ch?n nút ch?n m?t radio kí nh?p vào b?ng cách s? d?ng, và sau đó g? tên tài kho?n và m?t kh?u c?a b?n trong các h?ptên tài kho?nm?t kh?u .
 3. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm nh? m?t kh?u.
 4. Nh?p vào OK đ? tr? v? tab cài đ?t chuyên bi?t trong hộp thoại Thu?c tính trương m?c .
B?n có th? c?n g?i b?c e-mail b?ng cách s? d?ng khác nhau cài đ?t chuyên bi?t trong hộp thoại Máy ch? thư đi đ? xác đ?nh các cài đ?t chuyên bi?t phù h?p cho tài khoản email c?a b?n. ISP c?a b?n có th? giúp b?n cài đ?t chuyên bi?t ngư?i dùng tài kho?n và m?t kh?u c?a b?n.

K?t n?i

Xác đ?nh ki?u k?t n?i (quay, m?ng n?i b? ho?c hư?ng d?n s? d?ng) mà b?n s? d?ng đ? truy c?p vào máy ch? e-mail c?a b?n.

Nâng cao

Ch?a thông tin trên nh?ng c?ng Outlook s? d?ng cho k?t n?i, H? ph?c v? timeout, g?i tùy ch?n và xem l?i m?t đ?ng g?i c?a thư trên máy ch?.

Thông tin c?ng thư?ng là các thi?t l?p m?c đ?nh c?a 25 cho h? ph?c v? SMTP và 110 cho POP3. N?u b?n yêu c?u c?ng khác đ? đư?c xác đ?nh, b?n có th? trong m?t môi trư?ng m?ng và nên tham kh?o ? ki?n v?i b? ph?n CNTT c?a b?n.

Máy ch? timeout là kho?ng th?i gian có th? trôi mau trư?c khi Outlook ng?ng c? g?ng đ? liên l?c v?i máy ch? thư n?u nó nh?n đư?c không có ph?n ?ng. N?u máy ch? thư c?a b?n đang tr?i qua ch?m giao hàng, b?n có th? mu?n tăng th?i gian th?i gian ch? h? ph?c v?. Các thi?t l?p m?c đ?nh là m?t (1) phút.

G?i tùy ch?n cho phép b?n đ? phá v? các thư dài thành nh? hơn tin thư thoại. M?t s? nhà cung cấp dịch vụ Internet và các ph?n m?m e-mail không h? tr? tính năng này và b?n nên s? d?ng này m?t cách c?n th?n. Các thư tái khi nh?n đư?c, n?u quá tr?nh này đư?c cho phép đ? làm vi?c m?t cách chính xác.

Đ? l?i đ?ng g?i c?a thư trên máy ch? cho phép b?n t?i xu?ng thư t? tài kho?n c?a b?n và đ? l?i m?t đ?ng g?i c?a thư trên máy ch?. Đi?u này là thu?n ti?n n?u b?n đang cung c?p thư trên m?t máy tính t? máy tr?m chính c?a b?n ho?c nhà. Tuy nhiên, n?u b?n đ? l?i thư trên máy ch? mà không lo?i b? các m?c, h?p thư c?a b?n.

Chuy?n b?c e-mail Internet

Hi?n có ba cách đ? truy c?p c?a b?n e-mail Internet:
 • Nh?n F5 trên bàn phím.
 • Nh?p vào g?i và nh?n đư?c các nút ch?n m?t trên thanh công c? chu?n.
 • Trên menu công c?, b?m vào g?i ho?c g?i andReceive.

Bàn phím ho?c thanh công c?

Cách nh?n F5 trên bàn phím ki?m tra ki?u k?t n?i c?a b?n và sau đó t?i lên các thư t? h?p thư đi c?a b?n và t?i thư t? h? ph?c v?. N?u b?n đư?c k?t n?i thông qua m?t k?t n?i m?ng LAN, thư s? ch?y v?i không có hộp thoại khác. N?u b?n k?t n?i v?i ISP c?a b?n v?i m?t modem, k?t n?i Dial-Up Networking s? B?t đ?u và thi?t l?p k?t n?i. Thư s? sau đó t?i lên t? h?p thư đi c?a b?n và t?i xu?ng t? máy ch? thư.

Nh?p vào g?i và nh?n đư?c trên thanh công c? chu?n có tác d?ng tương t? như cách nh?n F5 trên bàn phím.

G?i

N?u b?n mu?n ch? g?i thư trong h?p thư đi, và không t?i xu?ng thư t? máy ch?, trên menu công c? , b?m vào g?i.

G?i và nh?n

Trên menu công c? , đi?m đ? G?i và nh?n đư?c và sau đó ch?n m?t tài kho?n. N?u b?n có nhi?u tài khoản email, b?n có th? ch?n trương m?c thư mà b?n mu?n s? d?ng.

Tu? ch?n E-mail Internet

Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n, và sau đó nh?p vào tab Mail Format . S? xu?t hi?n c?a Outlook tin thư thoại và các tùy ch?n đ?nh d?ng nh?t đ?nh đư?c đ?t ? v? trí này.

Đ?nh d?ng tin thư thoại

Nh?p vào các đ?nh d?ng g?i phù h?p cho ISP c?a b?n. văn b?n thu?n tu? là m?c đ?nh. Outlook c?ng h? tr? các đ?nh d?ng thông đi?p sau đây:
 • Văn b?n phong phú Microsoft Outlook
 • HTML
 • Microsoft Word (n?u cài đ?t)
Outlook t? đ?ng tr? l?i trong các đ?nh d?ng c?a tin thư thoại đ? nh?n. M?t s? máy ch? Internet có th? thay đ?i ràng bu?c OR các đ?nh d?ng tin thư thoại. Ki?m tra ISP c?a b?n cho các yêu c?u c?a h? và thi?t l?p cho phù h?p.

Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t đ? thay đ?i m? hóa và kí t? đ?i di?n cài đ?t chuyên bi?t gói. Đa ph?n ti?n ích m? r?ng thư Internet (MIME) và các là hai tiêu chu?n công nghi?p đư?c h? tr? b?i Outlook. Trong MIME tiêu chu?n Outlook cho phép trích d?n in và Base64 lo?i.

Lưu ?: ch? đ?nh các tùy ch?n cho m? hóa áp d?ng cho t?t c? các thư. Ngoài ra, tùy ch?n m? hóa ?nh hư?ng đ?n đ?ng b?ng văn b?n và tin thư thoại ch? HTML. H? không có hi?u l?c trên Microsoft Word thư ho?c các đ?nh d?ng thư Outlook Rich Text.

Trong "T? đ?ng wrap t?i <x>kí t? đ?i di?n khi g?i," H?y nh?p giá tr? b?n mu?n s? d?ng nơi <x>là s? kí t? đ?i di?n cho phép m?i d?ng. giá tr? m?c đ?nh là 76. B?n có th? thay đ?i giá tr? này cho phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n. </x></x>

G?i thư

Nh?p vào "Ki?m tra thư m?i m?i <x>phút." giá tr? m?c đ?nh là 10 giây. Nh?p vào tùy ch?n này đ? thi?t l?p kho?ng th?i gian cho vi?c g?i thư. Đi?u này áp d?ng cho k?t n?i modem và m?ng.

N?u b?n đang làm vi?c gián tuy?n và s? d?ng m?t modem đ? k?t n?i v?i ISP c?a b?n, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm "T? đ?ng quay s? khi ki?m tra thư m?i". Ch?n tùy ch?n này s? làm cho máy tính c?a b?n quay s? ISP c?a b?n.

N?u b?n đang làm vi?c gián tuy?n và s? d?ng m?t modem đ? k?t n?i v?i ISP c?a b?n, và b?n mu?n t? đ?ng ng?t k?t n?i t? Internet khi Outlook là hoàn thành đang g?i và nh?n, b?m vào đ? ch?n "gác máy khi k?t thúc vi?c g?i và nh?n. </x>

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? g?i và nh?n Internet thư email v?i Outlook, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
813514 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? l?i tin thư thoại mà b?n nh?n đư?c khi c? g?ng đ? g?i và nh?n email trong Outlook và Outlook Express
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh Dial-Up Networking trong Windows 95, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
138789 Làm th? nào đ? k?t n?i v?i Internet trong Windows 95/98
148499 S? khác bi?t gi?a trư?t và PPP v?i n?i m?ng quay s?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng Outlook v?i nhà cung c?p c? th?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234704 Làm th? nào đ? xem tin thư thoại Hotmail trong Outlook 2000
197095 (IMO) C?u h?nh CompuServe v?i b?c e-mail Internet
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng Outlook v?i m?t mô đem cáp, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196682 IMO) c?u h?nh Outlook đ? s? d?ng m?t mô đem cáp

Thu?c tính

ID c?a bài: 195578 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbemail kbconfig kbgraphxlinkcritical kbhowto kbsetup kbmt KB195578 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 195578

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com