Cho phép chia r? chân tr?i v?i Poison đ?o ngư?c nguyên nhân không chính xác RIP C?p Nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 195640 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi TÁCH đư?c thi?t l?p v?i t?t c? các m?c đ?nh đ?t, bao g?m c? Advanced thi?t đ?t c?a chân tr?i s? chia r? v?i Poison đ?o ngư?c, C?p Nh?t RIP s? x?y ra Đ?i v?i c? hai hư?ng đ?n đ?a ch? IP, nhưng v?i m?t không chính xác hop đ?m (hay metric) c?a 16. V? nó qu?ng bá các s? li?u như 16, không có b? đ?nh tuy?n khác s? bi?t máy tính này là b? đ?nh tuy?n gi?a các m?ng con hai và, do đó, các hai m?ng con s? không th? liên l?c v?i nhau.

V?n đ? này x?y ra trên m?t máy tính đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng RIP và r?ng có b? thích ?ng m?ng duy nh?t đư?c c?u h?nh cho nhi?u đ?a ch? IP trên m?ng con khác nhau.

NGUYÊN NHÂN

Pras gán m?t s? li?u không chính xác trong yêu c?u TRÍCH ra bên ngoài khi hai IP Đ?a ch? b? gi?i h?n trên đ? cùng m?t m?ng th?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 ho?c các c?p nh?t ph?n m?m. Thông tin v? vi?c thu th?p các gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, xin vui l?ng h?y vào:
  • 152734 làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a windows nt 4.0
Thông tin v? vi?c thu th?p các c?p nh?t ph?n m?m, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft. Cho m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, xin vui l?ng đi đ?n đ?a ch? sau đây trên World Wide Web:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n đi?u này là m?t v?n đ? trong Windows NT Phiên b?n 4.0. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT Phiên b?n 4.0 Service Pack 5.

THÔNG TIN THÊM

Split chân tr?i v?i Poison ngư?c:

Chân tr?i s? chia r? v?i ch?t đ?c đ?o ngư?c c?i thi?n RIP h?i t? trên đơn gi?n chân tr?i s? chia r? b?i qu?ng cáo t?t c? các m?ng ID, nhưng các ID m?ng đ? h?c trong m?t đư?c đưa ra ch? d?n đư?c qu?ng cáo v?i m?t s? li?u c?a 16, ch? ra r?ng m?ng không s?n dùng. Ch?t đ?c đ?o ngư?c đ? không có l?i ích vư?t ra ngoài s? chia r? chân tr?i trong m?t con đư?ng duy nh?t internetwork. Tuy nhiên, trong m?t đa Internetwork, đư?ng chân tr?i tách v?i đ?o ngư?c đ?c r?t nhi?u làm gi?m tính đ? vô c?c và đ?nh tuy?n v?ng.

Hành vi này đư?c mô t? trong RFC 1058, "Đ?nh tuy?n giao th?c thông tin".

Thu?c tính

ID c?a bài: 195640 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB195640 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 195640

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com