INF: Thư?ng xuyên h?i câu h?i - SQL Server 7.0 - SQL thi?t l?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 195759 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này là có ngh?a là đ?n đ?a ch? các câu h?i thư?ng g?p liên quan đ?n vi?c thi?t l?p và cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 7.0.

Thông tin thêm

 1. Q. đi?u g? đang các yêu c?u ph?n c?ng t?i thi?u cho cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 7.0?

  A. SQL Server 7.0 yêu c?u sau đây ph?n c?ng t?i thi?u:

  • Máy tính: DEC Alpha AXP và h? th?ng tương h?p v? sau, ho?c Intel ho?c tương h?p v? sau (Pentium 166 MHz ho?c cao hơn, Pentium PRO ho?c Pentium II)
  • B? nh?: 32 MB b? nh? RAM
  • ? đ?a: M?t ổ đĩa CD-ROM, c?ng v?i m?t ổ đĩa c?ng v?i t?i thi?u 80 MB mi?n phí không gian đ?a cho b?n cài đặt tối thiểu. Cái bàn cho th?y các Các s? ti?n t?i thi?u c?a không gian đ?a c?n thi?t cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t khác nhau lo?i:

   Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
   cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?nĐ?a
   Đ?y đ?210 MB
   Đi?n h?nh185 MB
   Công c? qu?n l?90 MB
   T?i thi?u80 MB
 2. Q. đi?u g? là gi?i h?n cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 7.0 Phiên b?n máy tính đ? bàn trên máy tính ch?y Windows 95, Windows hay Mac OSX 98?

  A. các tính năng sau đây c?a SQL Server 7.0 máy tính đ? bàn không có s?n trên m?t máy tính đang ch?y Windows 95 ho?c Windows 98:

  • Đ?n tên đư?ng ?ng k?t n?i
  • Xác th?c Windows NT
  • I/o không đ?ng b?
  • D?a trên giao d?ch xu?t b?n
  • C?m
  • tra c?u văn b?n đ?y đ?
  • T? đ?ng phát hi?n các t?p tin Unicode
 3. H?i: có th? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server n?u Windows NT máy tên có m?t g?ch n?i (-)?

  A. có, SQL Server bây gi? h? tr? t?t c? máy tên h?p l? theo Windows NT.
 4. H?i: khi tôi c? g?ng đ? B?t đ?u SQL Server 7.0, Windows NT ho?c t? m?t d?u ki?m nh?c l?nh Windows 9 x, tôi nh?n đư?c l?i sau:
  SQL Server cài đ?t chuyên bi?t h?ng ho?c có b? gi? m?o v?i (không bi?t gói id) xin vui l?ng ch?y l?i thi?t l?p.
  Khi tôi c? g?ng đ? B?t đ?u SQL Server 7.0 trên Windows 9 x b?ng cách s? d?ng các b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL Qu?n l?, không có g? s? x?y ra. Nh?ng g? gây ra đi?u này và làm th? nào tôi có th? gi?i quy?t nó?

  A. thông báo l?i này xu?t hi?n n?u b?n đ? đ?i tên thành Windows máy tính mà trên đó b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 7.0. S? d?ng SQL Server 7.0 tên máy tính Windows n?i b?; N?u b?n thay đ?i tên máy tính Windows, SQL Server phát hi?n m?t Tên khác nhau và t?o ra các thông báo l?i.

  LƯU ?: D? li?u không có b? h?ng ho?c b? hư h?i trong b?t k? cách.

  Đ? gi?i quy?t l?i này và kh?i đ?ng l?i SQL Server, làm m?t trong hai Các tùy ch?n sau:

  • Ch?y SQL Server 7.0 cài đ?t chuyên bi?t t? đ?a compact s?n ph?m g?c. Làm như v?y s? không cài đ?t chuyên bi?t SQL Server ho?c b?t k? thành ph?n; Tuy nhiên, nó s? C?p Nh?t SQL Server 7.0 trong n?i b? đ? ph?n ánh tên m?i c?a máy tính Windows. B?n c?ng c?n ph?i C?p Nh?t SQL Server tên_máy_ph?c_v? n?i b? b?ng cách ch?y sau đây hai th? t?c đư?c lưu tr?:
   
     sp_dropserver <old_name>
     go
     sp_addserver <newname>, local
     go
   								
   N?u SQL Server đư?c c?u h?nh đ? l?ng nghe trên m?t trong hai Multiprotocol ho?c Các thư vi?n m?ng NWLink IPX/SPX, b?n s? c?n ph?i lo?i b? chúng, và sau đó thêm chúng tr? l?i b?ng cách s? d?ng SQL máy ch? m?ng Utility.
  • Thay đ?i tên máy tính Windows tr? l?i v?i b?n g?c tên t?nh này có khi b?n l?n đ?u tiên cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 7.0.
 5. H?i: có th? tôi cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 7.0 trên m?t máy ch? mà đ? có SQL Server 6.x cài đ?t chuyên bi?t?

  A. có, nhưng b?n không th? ch?y c? hai SQL Máy ch? 6.x và SQL Server 7.0 cùng m?t lúc. Thi?t l?p máy ch? SQL cho bi?t thêm m?t phiên b?n chuy?n đ?i, mà b?n có th? s? d?ng đ? chuy?n đ?i gi?a các máy ch? SQL 6.x và SQL Server 7,0.

  CHÚ ?: N?u b?n đang cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 7.0 cùng v?i phiên b?n SQL Server 6.x trên cùng m?t máy tính, cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 7.0 trong cùng m?c tin thư thoại như máy ch? SQL 6.x.
 6. Q. làm th? nào tôi có th? đ?t m?t đ?ng g?i in SQL Server sách Tr?c tuy?n?

  A. đ? t?p 12-kh?i lư?ng c?a s?n ph?m SQL Server tài li?u, g?i đi?n tho?i mi?n phí (800) 360-7561. S? m?t ph?n cho các tài li?u là 228-00340. N?i dung là gi?ng h?t nhau cho SQL Server 7.0 Sách tr?c tuy?n đư?c bao g?m trong đ?a compact s?n ph?m SQL Server 7.0.
 7. Q. làm th? nào tôi có th? cài đ?t chuyên bi?t ch? trong SQL Server sách Tr?c tuy?n?

  A. b?n có th? ch?n ch? các SQL Server sách tr?c tuy?n như là m?t tùy ch?n trong cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?nh. Ngoài ra, b?n có th? ch?y trong SQL Server sách tr?c tuy?n mà không c?n cài đ?t chuyên bi?t nó trên máy tính b?ng cách ch?n nó t? Autorun menu.
 8. Q. làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t ch? là khách hàng và các h? sơ?

  A. trong thi?t l?p tùy ch?nh, ch?n các tu? ch?n k?t n?i khách hàng và các h? sơ.
 9. Q. tôi có c?n nh?ng gói b?n ghi d?ch v? c?a Microsoft Internet Explorer 4,01 1 đ? cài đ?t chuyên bi?t ch? là nh?ng công c? k?t n?i khách hàng trên khách hàng c?a tôi?

  A. s? N?u b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t ch? là các k?t n?i khách hàng công c?, b?n không c?n Internet Explorer 4,01 gói b?n ghi d?ch v? 1. Tuy nhiên, n?u b?n đ?nh cài đ?t chuyên bi?t các công c? qu?n l? ho?c các SQL Server 7.0 sách tr?c tuy?n, b?n c?n Internet Thám hi?m 4,01 gói b?n ghi d?ch v? 1.
 10. H?i: t?i sao nh?n đư?c thông báo l?i sau trong khi tôi c? g?ng c?a m?nh cài đ?t chuyên bi?t công c? k?t n?i khách hàng trên m?t máy tính đang ch?y Windows 95?
  D?a trên l?a ch?n c?a b?n thi?t l?p đ? xác đ?nh các yêu c?u h? th?ng sau đây không đư?c đáp ?ng. Thoát kh?i thi?t l?p và cài đ?t chuyên bi?t m?t tích Các yêu c?u t? đ?a compact ho?c thay đ?i l?a ch?n c?a b?n. Thành ph?n phân ph?i Mô h?nh đ?i tư?ng (DCOM) cho Microsoft Windows 95

  A. này thông báo x?y ra n?u các thành ph?n DCOM yêu c?u không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên c?a b?n Windows 95 Máy vi tính. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t DCOM t? đ?a compact SQL Server 7.0. Đ? làm đi?u này và ti?p t?c v?i SQL Server 7.0 thi?t l?p, th?c hi?n theo các bư?c sau:

  1. Duy?t CD SQL Server 7.0 và xác đ?nh v? trí các Processor_Typem?c tin thư thoại \Other, nơi Processor_Type là lo?i máy tính c?a b?n ki?n trúc (ví d?: Alpha ho?c Intel x 86).
  2. Ch?y t?p tin th?c thi c?a Dcom95.exe.
  3. Sau khi b?n đ? hoàn t?t cài đ?t chuyên bi?t DCOM cho Windows 95, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và sau đó ch?y l?i thi?t l?p SQL Server 7.0.
 11. H?i: tôi có th? th?c hi?n m?t cài đ?t chuyên bi?t t? xa?

  A. yes. Màn h?nh đ?u tiên c?a SQL Server thi?t l?p cung c?p cho b?n tùy ch?n đ? làm m?t t? xa cài đ?t chuyên bi?t, nhưng lưu ? r?ng t?t c? các đi?u ki?n tiên quy?t trư?c tiên ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên các máy tính t? xa.
 12. Q. làm th? nào đ? g?i m?t thi?t l?p t? đ?ng?

  A. đ? g?i m?t cài đ?t chuyên bi?t không giám sát, đ?u tiên b?n ph?i t?o ra m?t t?p tin .iss. B?n có th? t?o t?p này b?ng cách B?t đ?u thi?t l?p máy ch? SQL v?i các -r tùy ch?n và sau đó đi qua thi?t l?p và tương tác làm cho các l?a ch?n b?n mu?n. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t thành công, b?n s? có m?t t?p tin Setup.iss trong m?c tin thư thoại Windows c?a b?n. B?n có th? sao chép ho?c di chuy?n t?p này vào v? trí khác n?u b?n mu?n. Sau đó cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? B?t đ?u SQL Thi?t l?p và ch? đ?nh m?t t?p tin đư?c t?o ra trư?c đó .iss như đ?u vào b?ng cách s? d?ng các -f1 thi?t l?p tùy ch?n dòng lệnh.
 13. H?i: khi tôi ch?y thi?t l?p máy ch? SQL, t?i sao tôi g?p l?i yêu c?u tôi đ? đóng t?t c? các thành ph?n ODBC?

  A. SQL Server 7.0 thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) 2.1, cài đ?t chuyên bi?t m?i ODBC Các thành ph?n. V? v?y, t?t c? các ?ng d?ng s? d?ng ODBC ph?i đư?c t?t đ? ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t MDAC có th? thành công. ?ng d?ng s? d?ng ODBC bao g?m H? ph?c v? Microsoft Internet thông tin, các máy ch? qu?n l? h? th?ng Microsoft, Microsoft Access, và ORACLE.
 14. H?i: khi tôi g? thông tin vào m?t hộp thoại h?p, b?m vào Tr? l?i, và sau đó nh?p vào Ti?p theo m?t l?n n?a, các thông tin mà tôi ban đ?u đ? g? trong hộp thoại b? m?t. T?i sao đi?u này x?y ra?

  A. đi?u này đang m?t h?n ch? c?a InstallShield h?p.
 15. Q. đi?u g? tôi ph?i làm g? n?u tôi có m?t không thành công cài đ?t chuyên bi?t?

  A. n?u b?n có m?t cài đ?t chuyên bi?t không thành công c?a SQL Server 7.0, có m?t s? t?p tin có th? giúp b?n xác đ?nh nh?ng g? đ? đi sai. T?p đ?u tiên là các t?p tin Sqlstp.log trong m?c tin thư thoại Windows. Các Sqlstp.log t?p tin cho các thông tin chi ti?t v? cài đ?t chuyên bi?t g?. Xem xét t?p tin này s? cung c?p cho b?n m?t ? tư?ng v? nơi thi?t l?p là không.

  N?u các Quá tr?nh thi?t l?p th?t b?i trong ph?n c?u h?nh, xem xét c? hai máy ch? SQL nh?t kí l?i trong m?c tin thư thoại MSSQL7\Log và t?p tin Cnfgsvr.out trong các m?c tin thư thoại MSSQL7\Install. Thi?t l?p máy ch? SQL ch?y m?t ?ng d?ng đư?c g?i là Cnfgsvr.exe c?u h?nh máy ch? SQL. ?ng d?ng này B?t đ?u SQL Server, k?t n?i v?i nó, b?t lên và ch?y t?p l?nh cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u. B?t k? l?i g?p ph?i trong quá tr?nh đư?c ghi vào t?p tin Cnfgsvr.out. Khi SQL Máy ch? B?t đ?u, nó t?o ra m?t kí nh?p l?i mà có l?i SQL Server có th? cu?c g?p g?. T?p tin này, đư?c g?i là errorlog, là trong MSSQL7\Log m?c tin thư thoại.

  N?u b?n không th? đ? xác đ?nh nguyên nhân gây ra các thi?t l?p th?t b?i, lưu các t?p tin đư?c đ? c?p ? trên và g?i h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft Các b?n ghi d?ch v? liên h? v?i m?t chuyên h? tr? SQL Server, ngư?i s? giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Lưu ? r?ng n?u ?ng d?ng cài đ?t chuyên bi?t không thành công, nó s? cu?n tr? l?i thay đ?i h? th?ng t?p, bao g?m c? lo?i b? b?t k? t?p tin sao chép, và c?ng có th? bỏ thay đổi vào s? ki?m nh?p.
 16. H?i: t?i sao có đi?u ph?i viên giao d?ch phân ph?i Microsoft (MS DTC) kích ho?t b?n ghi d?ch v? quay s? c?a tôi vào Internet khi tôi B?t đ?u (ho?c kh?i đ?ng l?i) Máy tính c?a tôi?

  A. theo m?c đ?nh, MS DTC đư?c c?u h?nh đ? B?t đ?u t? đ?ng khi m?t h? th?ng Windows NT ho?c Windows 98 B?t đ?u. Đ? ngăn ch?n MS DTC t? t? đ?ng B?t đ?u sau khi kh?i đ?ng l?i máy tính Windows 98, b?n có th? làm cho m?t s? thay đ?i vào s? ki?m nh?p h? th?ng.

  Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


  Đ? ngăn ch?n MS DTC t? t? đ?ng B?t đ?u t?, s? d?ng Registry Editor đ? t?m các HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices phím.

  Khi b?n t?m th?y ch?a khóa, b?n có th? xoá các m?c nh?p giá tr? tên MSDTC. N?u b?n mu?n kích ho?t t? đ?ng kh?i đ?ng c?a MS DTC tr? l?i, s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o đ? t?o m?t m?c nh?p giá tr? đư?c đ?t tên MSDTC v?i chu?i giá tr? msdtcw -b?t đ?u theo các khóa registry đ? nói ? trên.
 17. H?i: là nó có th? đ? B?t đ?u t? đ?ng trên SQL Server máy tính đang ch?y Windows 95 ho?c Windows 98?

  A. yes. Trong SQL b?n ghi d?ch v? qu?n l? có là m?t l?a ch?n đư?c g?i là T? kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? khi hệ điều hành kh?i đ?ng.
 18. Q. làm th? nào đ? g? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 7.0?

  A. đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 7.0, s? d?ng b?t k? m?t trong các tùy ch?n sau:

  • Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, đi?m đ?n Chương tr?nh, tr? đ?n Microsoft SQL Server 7.0, và nh?p vào G? b? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 7.0.
  • S? d?ng Add/Remove Programs trong Panel điều khiển đ? lo?i b? SQL H? ph?c v? 7.0.
  • Ch?y m?t g? b? cài đ?t chuyên bi?t script.
 19. Q. làm th? nào đ? tôi có th? B?t đ?u m?t g? cài đ?t chuyên bi?t không giám sát?

  A. khi SQL Server 7.0 là thành công cài đ?t chuyên bi?t, m?t t?p tin k?ch b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t, Uninst.ISU, đư?c t?o ra. T?p này đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại b?n ch? đ?nh cho các t?p tin chương tr?nh c?a b?n. Đ? B?t đ?u m?t g? cài đ?t chuyên bi?t không giám sát, ch?y các UnInstallShield t?p tin th?c thi, Isuninst.exe, và tr? nó vào k?ch b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n t?p tin.
 20. Q. làm th? nào đ? xây d?ng l?i b? máy cơ s? d? li?u t?ng th??

  A. có là m?t ti?n ích m?i đ? xây d?ng l?i b? máy cơ s? d? li?u t?ng th?. Nó đư?c g?i là Rebuildm.exe, và Sân bay này n?m trong m?c tin thư thoại Mssql7\Binn.

  LƯU ?: Xây d?ng l?i b? máy cơ s? d? li?u t?ng th? c?ng xây d?ng l?i các mô h?nh và MSDB b? máy cơ s? d? li?u như là t?t.
 21. Q. làm th? nào đ? xây d?ng l?i ki?m nh?p?

  A. có m?t Ti?n ích m?i đ? xây d?ng l?i các m?c ki?m nh?p cho SQL Server 7.0. Ti?n ích này đư?c g?i là Regrebld.exe, và sân bay này n?m trong m?c tin thư thoại Mssql7\Binn.

  Sau khi thi?t l?p SQL k?t thúc, ki?m nh?p xây d?ng l?i t? đ?ng b?ng cách s? d?ng Regrebld.exe. Ti?n ích này t?o ra m?t h?nh ?nh c?a t?t c? các SQL Server m?c ki?m nh?p, v?i t?p tin tên c?a Mssql7*.rbk.

  Ch?y Regrebld.exe v?i các -Khôi ph?c tùy ch?n đ?t h?nh ?nh quan tr?ng cơ quan ki?m nh?p vào s? ki?m nh?p. N?u các phím đ? t?n t?i, chúng đư?c thay th?. N?u thay đ?i đư?c th?c hi?n cho SQL Server cài đ?t chuyên bi?t sau khi cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u, sao các khóa registry là không c?p nh?t t? đ?ng. N?u thay đ?i đư?c th?c hi?n sau khi cài đ?t chuyên bi?t, Ch?y Regrebld.exe theo cách th? công đ? c?p nh?t thông tin quan tr?ng cơ quan ki?m nh?p. N?u Regrebld.exe ch?y mà không có b?t k? tham s? nào, nó c?ng s? xây d?ng l?i SQL Server bi?u tư?ng.
 22. Q. làm th? nào đ? c?u h?nh l?i m?ng máy ch? c?a tôi giao th?c?

  A. trong các nhóm chương tr?nh SQL Server, có là m?t ti?n ích m?i g?i là các ti?n ích máy ch? m?ng. B?n có th? s? d?ng nó đ? c?u h?nh l?i máy ch? c?a b?n các giao th?c m?ng.
 23. H?i: t?i sao tôi ph?i đóng SQL b?n ghi d?ch v? qu?n l? trư?c khi tôi g? cài đ?t chuyên bi?t?

  A. b?n ph?i đóng xu?ng SQL b?n ghi d?ch v? qu?n l? đ? đ?m b?o r?ng không có liên quan đ?n SQL Server b?n ghi d?ch v? đang ch?y. Trong các phiên b?n trư?c đó c?a SQL Máy ch?, thi?t l?p s? c? g?ng đ? t?t các b?n ghi d?ch v?, nhưng nó đ? không th? hoàn toàn đ?m b?o thành công.
 24. H?i: t?i sao có báo cáo cu?i cùng g? b? cài đ?t chuyên bi?t luôn luôn nhà nư?c r?ng nó không th? xoá m?c tin thư thoại?

  A. The UnInstallShield cài đ?t chuyên bi?t ch? lo?i b? nh?ng g? nó cài đ?t chuyên bi?t. M?t s? t?p, ch?ng h?n như tempdb, đư?c t?o ra bên ngoài các gi?i h?n c?a thông thư?ng cài đ?t chuyên bi?t InstallShield. Khi InstallShield uninstaller ch?y, nó s? c? g?ng đ? xóa các m?c tin thư thoại mà nó t?o ra (MSSQL7, Binn, d? li?u, và Đăng nh?p) và th?y r?ng các m?c tin thư thoại này là không có s?n ph?m nào. Tuy nhiên, các t?p tin .dll th?t ch?y sau khi UnInstallShield đư?c hoàn thành (Sqlsun.dll) lo?i b? các t?p tin như Tempdb và các m?c tin thư thoại này.

  LƯU ?: B?t k? tr?nh ph?c v? b?n ghi l?i, tr?nh máy ch? qu?n l? t?p theo d?i, hay tr?nh ph?c v? d? li?u ngư?i dùng có th? v?n c?n trong nh?ng m?c tin thư thoại này không đư?c g? b?.
 25. Q. tôi nh?n đư?c m?t thông báo l?i sau khi c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 7.0. Các thông đi?p này có ngh?a là g??

  Các thành ph?n máy ch? phiên b?n doanh nghi?p không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows NT Server b?ng cách s? d?ng đ?a compact này. Ch? có thành ph?n khách hàng s? có s?n cho cài đ?t chuyên bi?t.
  - ho?c -
  Các ?n b?n tiêu chu?n thành ph?n máy ch? không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows NT máy tr?m s? d?ng đ?a compact này. Ch? khách hàng thành ph?n s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
  - ho?c -
  Các thành ph?n máy ch? phiên b?n tiêu chu?n không th? cài đ?t chuyên bi?t trên Windows 98 b?ng cách s? d?ng đ?a compact này. Ch? có thành ph?n khách hàng s? có s?n đ? cài đ?t chuyên bi?t.
  - ho?c -
  Các ?n b?n tiêu chu?n thành ph?n máy ch? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows 95 b?ng cách s? d?ng đ?a compact này. Ch? khách hàng thành ph?n s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
  - ho?c -
  Các thành ph?n máy ch? Enterprise Edition có th? không cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? doanh nghi?p nh? BackOffice b?ng cách s? d?ng đ?a compact này. Ch? khách hàng thành ph?n s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
  A. b?t k? c?a các trư?c bài vi?t ch? ra r?ng b?n đang c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n c?a SQL Máy ch? 7.0 mà không đư?c h? tr? trên hệ điều hành mà b?n đang c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t. Đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server, ch?n các Phiên b?n SQL Server thích h?p cho hệ điều hành b?n đang ch?y.

  SQL Server 7.0 có các phiên b?n sau đây có s?n cho các hệ điều hành ghi chú:

  • Phiên b?n doanh nghi?p c?a SQL Server 7.0: Phiên b?n này ch? có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính ch?y Microsoft Windows NT máy ch? Enterprise Edition.
  • SQL Server 7.0 Phiên b?n tiêu chu?n: Phiên b?n này có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính ch?y Microsoft H? ph?c v? Windows NT, Windows NT máy ch? Enterprise Edition ho?c Microsoft Các máy ch? doanh nghi?p nh? BackOffice.
  • SQL Server 7.0 Phiên b?n doanh nghi?p nh?: Phiên b?n này ch? có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính ch?y Các máy ch? doanh nghi?p nh? BackOffice.
  • SQL Server 7.0 Phiên b?n máy tính đ? bàn: Phiên b?n này có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính ch?y Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT máy tr?m, Windows NT H? ph?c v? ho?c Windows NT máy ch? Enterprise Edition.
 26. Q. làm th? nào đ? tôi nâng c?p t? SQL Server 7.0 Beta 3 v?i các phát hành phiên b?n c?a SQL Server 7.0?

  A. n?u b?n đang có phiên bản bê-ta 3 Phiên b?n c?a Microsoft SQL Server 7.0 trên máy tính c?a b?n, b?n có th? nâng c?p các cài đ?t chuyên bi?t SQL Server Phiên b?n 7.0 ch? không ph?i là g? cài đ?t chuyên bi?t phiên bản bê-ta và cài đ?t chuyên bi?t b?n s?ch c?a SQL Server.

  L?i ích c?a vi?c nâng c?p t? phiên bản bê-ta 3 là SQL Server v?n gi? các b? máy cơ s? d? li?u h? th?ng và ngư?i s? d?ng, giúp b?n ti?t ki?m th?i gian tham gia trong tái t?o h? th?ng cài đ?t chuyên bi?t và t?i l?i d? li?u.
 27. H?i: t?i sao SQL Server 7.0 s? không cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính có m?t chip Cyrix cài đ?t chuyên bi?t?

  A. các phiên b?n c? Cyrix chip đ? không h? tr? t?p l?nh Pentium đ?y đ?. SQL Server 7.0 làm cho vi?c s? d?ng m?t s? hư?ng d?n đ? thi?t l?p chương tr?nh phát hi?n các t? ch?i cài đ?t chuyên bi?t trên nh?ng chip c?.
 28. H?i: tôi có th? Qu?n l? b? máy cơ s? d? li?u SQL Server 6,5 t? m?t máy ch? SQL Enterprise Manager 7.0?

  Có, b?n có th? n?u b?n đ? có trư?c đó cài đ?t chuyên bi?t các ti?n ích SQL Server 6,5 trên máy tính khách hàng c?a b?n và nâng c?p nó Phiên b?n 7.0. Khi b?n c? g?ng đ? k?t n?i v?i SQL Server 6,5 s? d?ng SQL Máy ch? Enterprise Manager 7.0, nó s? m? phiên b?n 6.5 SQL doanh nghi?p Qu?n l?.
 29. Q. mà SQL Server 6,5 gói b?n ghi d?ch v? đư?c yêu c?u ph?i nâng c?p?

  A. các gói b?n ghi d?ch v? 3 ho?c nhi?u hơn là c?n thi?t đ? chuy?n đ?i tr? l?i và ra gi?a hai phiên b?n, m?c dù s?n ph?m c?a Microsoft h? tr? b?n ghi d?ch v? đ? xu?t mà b?n đ?t gói b?n ghi d?ch v?.
 30. H?i: tôi có th? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 7.0 trên m?t máy ch? ch?y Windows NT 4.0, phiên b?n máy ch? đ?u cu?i?

  A. SQL Server 7.0 đư?c h? tr? trên Windows NT 4.0 Terminal Server Phiên b?n sau khi SQL Server 7.0 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t.
 31. H?i: tôi có th? ch?y nhi?u đ?ng g?i c?a SQL máy ch? cùng m?t lúc trên m?t máy tính?

  A. không, ngo?i tr? n?u b?n có m?t chuy?n đ?i d? ph?ng ho?t đ?ng/ho?t đ?ng c?u h?nh máy ch? SQL Server 7.0 ?o riêng bi?t trên Microsoft m?t lưu tr? chuỗi máy chủ (MSCS) và là m?t trong các nút ch?n m?t không thành công.

  M?c dù b?n có th? s? d?ng các ti?n ích SQL Server 7.0 Vswitch.exe đ? chuy?n tr? l?i và ra gi?a m?t Các đ?ng g?i đơn c?a SQL Server 6,5 và m?t đ?ng g?i đơn c?a SQL Server 7.0 trên m?t máy tính, ch? có m?t phiên b?n có th? đư?c ho?t đ?ng t?i m?t th?i đi?m. Ti?n ích này đ? không nh?m m?c đích cho phép c? hai phiên b?n đư?c s? d?ng trên m?t máy ch?; nó đ? nh?m m?c đích cung c?p cho b?n kh? năng đ? chuy?n đ?i t? m?t phiên b?n khác Khi c?n thi?t.
 32. Q. nh?ng g? tôi làm n?u gi?y phép SQL Server 7.0 Beta 3 c?a tôi h?t h?n trư?c khi tôi có m?t cơ h?i đ? nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a SQL Server 7,0?

  A. n?u b?n SQL Server 7.0 Beta 3 cài đ?t chuyên bi?t đ? h?t h?n trư?c khi b?n có nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a SQL Server 7.0, b?n nên th?c hi?n Các bư?c sau:
  1. sao lưu t?t c? các t?p tin .mdf, .ndf và .ldf t? các Mssql\Data m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t phiên bản bê-ta 3 c?a b?n b?ng cách sao chép chúng khác m?c tin thư thoại ho?c v? trí an toàn khác.
  2. S? d?ng các ti?n ích Add/Remove Programs trong Panel điều khiển đ? h?y b? cài đ?t chuyên bi?t phiên bản bê-ta 3 c?a b?n.
  3. cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n phát hành c?a SQL Server 7,0.
  4. S? d?ng sp_attach_db lưu tr? th? t?c đ? reattach c?a b?n b? máy cơ s? d? li?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t trên sp_attach_db, h?y xem SQL Server 7.0 sách Tr?c tuy?n.
 33. H?i: có th? tôi nâng c?p phiên b?n đánh giá bán l? Phiên b?n?

  A. đ?i v?i thêm thông tin, xin vui l?ng b?m vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  237303 INF: Nâng c?p t? SQL Server 7.0 đánh giá lên phiên b?n bán l?

Thu?c tính

ID c?a bài: 195759 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB195759 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 195759

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com