Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? c?u h?nh Outlook 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 195795 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 (CW) này vi?t, xem 182151.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 (IMO) c?a bài vi?t này, xem các 185389.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 97 c?a bài vi?t này, xem các 161973.
Chú ý N?u b?n cài đ?t và ch?y MSN Explorer phiên b?n 6, tài kho?n e-mail MSN POP3 s? đư?c di chuy?n đ?n m?t tài kho?n MSN Hotmail. N?u b?n có Outlook và Outlook Express c?u h?nh cho POP3, b?n s? không c?n nh?n đư?c c?a b?n thư đi?n t? m?i MSN.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng vi?c c?n làm khi Outlook không nh?n đư?c thư đi?n t? MSN, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
268732B?n không nh?n đư?c thư đi?n t? MSN trong Outlook ho?c trong Outlook Express
Đ? xem m?t WebCast Microsoft h? tr? v? ph?i làm g? n?u b?n không th? nh?n đư?c thư đi?n t? MSN c?a b?n trong Outlook hay Outlook Express, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325232H? tr? WebCast: Ph?i làm g? n?u b?n không th? nh?n đư?c c?a b?n MSN E-mail trong Outlook hay Outlook Express
Chú ý Các th? t?c trong bài vi?t này ch? áp d?ng n?u b?n đ? cài đ?t Outlook v?i các tùy ch?n công ty hay nhóm làm vi?c. V?i tùy ch?n này, b?n có th? s? d?ng d?ch v? nh?n tin ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (MAPI). Đ? xác đ?nh lo?i h?nh cài đ?t c?a b?n, nh?p vào V? Microsoft Outlook, trên các Trợ giúp tr?nh đơn. N?u b?n đ? cài đ?t công ty hay nhóm làm vi?c, b?n nh?n th?y "Công ty hay nhóm".
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? ph? bi?n Microsoft V?n đ? c?u h?nh Outlook 2000 cho Internet, Microsoft Mail, trao đ?i, Microsoft Fax, và d?ch v? tr?c tuy?n. B?n nên b?t đ?u c?a b?n x? l? s? c? v?i ph?n "Chung c?u h?nh g? r?i" và sau đó ti?n hành các keá tieáp cho lo?i h?nh d?ch v? c? th? c?a b?n.

Bài vi?t này th?o lu?n v? các các ch? đ? sau:

D?ch v?

T?ng quát x? l? s? c? c?u h?nh

C?u h?nh Internet

 • Ki?m tra k?t n?i Internet c?a b?n
 • TCP/IP thi?t l?p như giao th?c m?c đ?nh
 • Các v?n đ? k?t n?i Internet khác

C?u h?nh Microsoft Mail

 • T?o m?t th? nghi?m Postoffice
 • Các v?n đ? thư Microsoft khác

C?u h?nh máy ch? trao đ?i

Lotus Notes

CC: mail Hoa Sen

Cài đ?t Microsoft Fax

THÔNG TIN THÊM

D?ch v? v?n t?i

Danh sách này cho th?y d?ch v? Outlook hi?n có. V?n t?i khác d?ch v? là chưa đư?c ki?m tra và có th? không ho?t đ?ng đúng v?i Outlook.
 • Thư đi?n t? Internet
 • Microsoft Mail
 • Microsoft Exchange Server
 • S? đ?a ch? cá nhân
 • S? đ?a ch? Outlook
 • C?p cá nhân
 • Microsoft Fax (thi?t l?p Windows 95/98)

  LƯU ?: Microsoft Fax không ph?i là có s?n v?i Windows Millennium Edition (Tôi).
 • H? tr? Outlook cho Lotus CC: mail (cài đ?t v?i tiêu chu?n thi?t l?p)
 • Hoa Sen cc:Mail(Installed by Lotus cc:Mail client)

T?ng quát x? l? s? c? c?u h?nh

Outlook t?o m?t c?u h?nh m?c đ?nh đư?c g?i là Microsoft Outlook. H?u h?t ngư?i dùng s? thêm d?ch v? cho c?u h?nh này ho?c t?o c?u h?nh m?i v?i m?i d?ch v?. Kh?c ph?c s? c? bư?c đ?u tiên cho các v?n đ? c?u h?nh là đ? t?o ra m?t h? sơ m?i bao g?m ch? d?ch v? mà b?n đang có v?n đ?. Khi đi?u này làm vi?c, b?n có th? thêm d?ch v? b? sung, ki?m tra m?i m?t trong nh?ng.

LƯU ?: Đ?i v?i d?ch v? email, b?n ch? có th? thêm m?t trong m?i d?ch v? vào m?t h? sơ duy nh?t. Có ngh?a là, b?n không th? thêm hai CompuServe Mail d?ch v?, ho?c hai d?ch v? MSN vào m?t h? sơ duy nh?t. B?n có th?, tuy nhiên thêm m?t D?ch v? thư đi?n t? Internet, m?t trong nh?ng d?ch v? MSN và m?t d?ch v? CompuServe thư thành m?t h? sơ duy nh?t. D?ch v? thư đi?n t? Internet là ngo?i l? v? nó cho phép cho nhi?u trương m?c thư Internet.

T?o c?u h?nh m?i

Đ? t?o c?u h?nh m?i t? b?ng đi?u khi?n, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Vào b?m vào thanh công c? B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thư và Fax ho?c Thư.
 2. Trên các D?ch v? tab, b?m vào Hi?n th? h? sơ vào danh sách các c?u h?nh c?a b?n.
 3. Nh?p vào Thêm đ? m? các Thu?t s? cài đ?t h?p thư đ?n.
 4. H?y ch?c ch?n r?ng m?c đ?nh đư?c thi?t l?p đ? S? d?ng các d?ch v? thông tin sau đây.
 5. R? ràng t?t c? các d?ch v? ngo?i tr? m?t trong nh?ng b?n đang g? r?i. Cho m?c đích g? r?i, thêm d?ch v? ch? có m?t lúc m?t th?i gian.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Trong Tên h? sơ, g? tên cho c?u h?nh m?i.
 8. Th?c hi?n theo các Thu?t s? cài đ?t h?p thư đ?n nh?c nh?, tr? l?i các câu h?i cho d?ch v? c?a b?n cho đ?n khi b?n k?t thúc.

Ki?m tra k?t n?i Internet c?a b?n

Đ? đ?m b?o r?ng k?t n?i Internet c?a b?n đang làm vi?c đúng cách, đăng nh?p đ? k?t n?i Internet c?a b?n và ping m?t đư?c bi?t đ?n giao th?c Internet (IP) ch? b?i cách g? l?nh sau t?i d?u nh?c m?t MS-DOS:
Ping<ip address=""></ip>
nơi <ip address=""> là đ?a ch? IP c?a máy ph?c v? Internet. <b00></b00></ip>

N?u b?n có th? ping m?t IP đư?c bi?t đ?n đ?a ch? thành công, cơ b?n TCP/IP k?t n?i đang ho?t đ?ng đúng. Ti?p theo, h?y th? đ? ping máy ch? Internet s? d?ng "servername.com" thay v? đ?a ch? IP. T?i m?t MS-DOS nh?c ki?u các l?nh sau:
Ping servername.com
N?u đi?u này các công tr?nh, thi?t đ?t h? ph?c v? tên mi?n (DNS) là ho?t đ?ng đúng.

M?t DNS duy tr? cơ s? d? li?u đ? gi?i quy?t các máy ch? lưu tr? tên và đ?a ch? IP, cho phép ngư?i dùng c?a máy tính c?u h?nh đ? truy v?n DNS ch? r? máy tính t? xa b?ng thân thi?n v?i máy ch? tên ch? không ph?i là đ?a ch? IP. Tên mi?n DNS là không gi?ng như tên mi?n m?ng Windows NT.

Cho Ví d?, vi?c ban hành l?nh "ping ftp.microsoft.com" đi t?i h? ph?c v? DNS b?n ch? ra đ? k?t n?i internet c?a b?n, trông lên đ?a ch? IP cho các Trang web, và sau đó ping đ?a ch? IP đó.

Cho bi?t thêm thông tin v? k?t n?i v?i các Internet, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
138789Làm th? nào đ? k?t n?i Internet trong Windows 95 và Windows 98

TCP/IP thi?t l?p như giao th?c m?c đ?nh

M?t khi b?n bi?t r?ng k?t n?i Internet c?a b?n đang làm vi?c, b?n nên ki?m tra r?ng TCP/IP đư?c đ?t làm giao th?c m?c đ?nh. Các bư?c này th? không áp d?ng cho Windows 2000. Đ? đ?m b?o r?ng TCP/IP là giao th?c m?c đ?nh c?a b?n, trên kích chu?t ph?i vào máy tính đ? bàn, Windows Khu ph? m?ng Nh?p chu?t ph?i (cho Windows Me, vào Đ?a đi?m m?ng c?a tôi) và sau đó làm theo các bư?c dư?i đây cho h? đi?u hành b?n đang b?ng cách s? d?ng:

Cho Windows 95/98/Me

 1. Trên các Cấu hình tab, b?m vào TCP/IP, và nh?p vào Thu?c tính đ? m? các Thu?c tính TCP/IP.
 2. B?m vào các Nâng cao tab, ch?n các Đ?t này giao th?c đư?c m?c đ?nh giao th?c tùy ch?n, và sau đó b?m Ok.

Dành cho Windows NT

 1. B?m vào các Bindings tab.
 2. Trong các Hi?n th? các ràng bu?c cho danh sách, b?m vào T?t c? các d?ch v?.
 3. M? r?ng danh sách cho t?t c? các d?ch v? và s? d?ng các Di chuy?nDi chuy?n nút đ? v? trí c?a giao th?c TCP/IP ? đ?u m?i danh sách, và sau đó nh?p vào Ok.
LƯU ?: Trong m?i c?a lo?t trên các bư?c, b?n c?n ki?m ch?ng r?ng t?t c? Thông tin c?u h?nh Internet là đúng. N?u b?n có nghi ng? v? b?t k? thi?t l?p, liên h? v?i nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP).

Các v?n đ? k?t n?i Internet khác

 • H?u h?t các đ?a ch? Internet và cài đ?t k?t n?i là trư?ng h?p nh?y c?m. Ki?m tra ch? vi?t hoa chính xác.
 • Đ?m b?o r?ng h? sơ c?a b?n không bao g?m nhi?u d?ch v? đi?u đó yêu c?u m?t k?t n?i modem. Ví d?, Internet và fax d?ch v? trong các cùng m?t h? sơ có th? gây ra xung đ?t modem trong Outlook.
 • Thi?t l?p k?t n?i Internet c?a b?n, và sau đó b?t đ?u Outlook. N?u b?n nh?n đư?c m?t l?i đang c? g?ng đ? g?i ho?c nh?n thư, xác nh?n t?t c? c?a b?n Thi?t đ?t Internet thư v?i nhà cung c?p d?ch v? c?a b?n. B?n có th? có nh?p vào m?t máy ch? tên mi?n ho?c đ?a ch? máy ch? tin t?c thay v? c?a thư h? ph?c v?.
 • C?u h?nh thư t? xa có th? gây ra k?t qu? b?t ng?. N?u b?n c?u h?nh m?t d?ch v? cho Remote Mail, b?n có th? m?t k?t n?i, ho?c thư có th? không th? g?i ho?c nh?n đư?c như mong đ?i.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
195720"G?i" thư khi b?n g?i thư đi?n t? Internet trong Outlook 2000

T?o m?t Microsoft Mail ki?m tra Postoffice

Khi b?n g? r?i các v?n đ? v? Microsoft Mail, b?n ph?i đ?u tiên xác đ?nh xem Outlook ho?c MSMail Postoffice là nguyên nhân. Cách d? nh?t đ? do đi?u này là đ? t?o ra m?t bài ki?m tra Postoffice.

Đ? t?o ra m?t bài ki?m tra Postoffice, làm theo các bư?c sau:
 1. T? b?m vào thanh công c? B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Microsoft thư bưu đi?n đ? m? các Nhóm làm vi?c Microsoft Postoffice Admin Thu?t s?.
 3. Nh?p vào T?o m?t nhóm làm vi?c m?i Postoffice.
 4. Trong Đ?a đi?m Postoffice, g? v? trí vào c: \ ho?c m?t ? đ?a đ?a phương, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  LƯU ?: Theo m?c đ?nh, thu?t s? Admin t?o ra m?t thư m?c có tên Wgpo0000. C?p này l?y tên t? làm vi?c nhóm bưu đi?n.
 5. Xác nh?n v? trí và nh?p vào Ti?p theo.
 6. Đi?n vào Thông tin trương m?c ngư?i qu?n tr? và nh?p vào Ok.
Đi?u này đ? hoàn t?t vi?c t?o ra Postoffice. Đ? thêm ngư?i dùng, đi đ?n Ki?m soát Panel, Microsoft Mail Postoffice, và ch?n các Qu?n l? m?t Hi?n có bưu đi?n tùy ch?n.

T?o c?u h?nh m?i v?i D?ch v? Microsoft Mail và đi?m đ? ki?m tra Postoffice b?n v?a t?o ra. N?u h? sơ này không ho?t đ?ng, Postoffice ban đ?u c?a b?n là v?n đ?. Ki?m tra v?i các b?n g?c Postoffice ngư?i qu?n tr? đ? xác minh r?ng các thông tin c?u h?nh là đúng.

Các v?n đ? thư Microsoft khác

 • Microsoft thư thông tin k?t n?i là ch?. Ki?m tra ch? vi?t hoa chính xác.
 • C?u h?nh thư t? xa có th? gây ra k?t qu? b?t ng?. N?u b?n c?u h?nh m?t d?ch v? cho Remote Mail, b?n có th? m?t k?t n?i ho?c thư có th? không g?i ho?c nh?n đư?c như mong đ?i.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Remote Mail, g? t? xa thư trong Tr? l? văn ph?ng, b?m Tìm kiếm, và sau đó nh?p vào S? d?ng t? xa Mail.

C?u h?nh máy ch? trao đ?i

V?n đ? có th? v?i Outlook ho?c m?t trong các t?p tin liên quan c?a nó. B?n có th? ph?i g? b? và cài đ?t l?i Outlook b?ng cách s? d?ng thêm/b?t chương tr?nh trong B?ng đi?u khi?n.

N?u b?n nghi ng? m?t v?n đ? máy ch? ho?c h? sơ, s? d?ng các bư?c sau đây đ? ti?p t?c gi?i đáp th?c m?c:

H? ph?c v? ho?c h? sơ gi?i đáp th?c m?c

Đ? kh?c ph?c s? c? máy ch? ho?c các v?n đ? h? sơ, làm theo các bư?c sau:
 1. Gi?i quy?t tên h?p thư c?a b?n v?i máy ch? b?ng cách nh?n vào Ki?m tra tên trong b?ng thu?c tính cho Exchange Server.
 2. N?u có th?, c?u h?nh m?t h? sơ mà không c?n trao đ?i Máy ch? và xem n?u v?n đ? v?n t?n t?i.
 3. N?u có th?, thay đ?i đ?a đi?m giao hàng và xem n?u các v?n đ? v?n c?n.

  LƯU ?: Trư?c khi b?n thay đ?i giao hàng t? m?t v? trí h?p thư đ?n m?t C?p cá nhân, đ?m b?o r?ng b?n di chuy?n b?t k? thư hi?n có t? h?p thư đ?n thư m?c.

Lotus Notes

Outlook không h? tr? d?ch v? Lotus Notes.

Cho thông tin thêm v? chuy?n t? Lotus Notes sang Outlook, Click Tr? giúp Microsoft Outlook trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i Lotus notes trong văn ph?ng Tr? l? ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

CC: mail Hoa Sen

Outlook cung c?p d?ch v? CC: mail hoa sen như là m?t ph?n c?a các tiêu chu?n cài đ?t. Làm theo các bư?c sau đ? kh?c ph?c s? c? c?u h?nh CC: mail v?n đ?:
 1. B?t đ?u b?i l?p b?n đ? m?t ? đ?a thư m?c CC: mail c?a b?n và t?o c?u h?nh m?i CC: mail duy nh?t.
 2. Outlook không h? tr? Hoa Sen cung c?p CC: mail d?ch v? v?n t?i; b?n ph?i s? d?ng Microsoft cung c?p v?n t?i CC: mail d?ch v? như đư?c cài đ?t v?i Outlook. N?u b?n nghi ng? r?ng các t?p tin b? hư h?ng ch?y các tùy ch?n s?a ch?a văn ph?ng trong chương tr?nh thi?t l?p.
 3. Ki?m tra v?i qu?n tr? CC: mail mà CC: mail c?a b?n thu?c tính d?ch v? là chính xác. S? d?ng các bư?c sau đ? xác đ?nh các bài CC: mail thi?t đ?t văn ph?ng:
  1. Trên các Outlook công c? tr?nh đơn, nh?p vào D?ch v? đ? m? các D?ch v? h?p tho?i.
  2. Nh?p vào Thu?c tính và ki?m tra t?t c? các cài đ?t theo các Đăng nhập, Giao hàng, và Đ?a ch? tab.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Hoa Sen CC: mail, b?m Tr? giúp Microsoft Outlook trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i s? d?ng CC: mail Lotus trong văn ph?ng Tr? l? ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Microsoft Fax

Microsoft Fax, c?ng g?i là lúc làm vi?c Fax, đư?c cài đ?t t? các Thi?t l?p Windows 95, trong b?ng đi?u khi?n thêm/lo?i b? chương tr?nh. Cho Windows 98, xác đ?nh v? trí t?p sau trong Windows 98 đ?a CD-ROM:
<cddrive>: \tools\oldwin95\message\us\awfax.exe</cddrive>
B?m đúp awfax.exe đ? cài đ?t fax và tr? l?i các thu?t s? thi?t l?p câu h?i.

Sau khi b?n đ? cài đ?t Microsoft FAX, ch?y các Fixmapi.exe ti?n ích đ? c?p nh?t các t?p tin MAPI n?u không khi b?n b?t đ?u Outlook b?n s? nh?n đư?c nh?c nh? v?i thông báo l?i sau:

Mapi32.dll b? h?ng ho?c sai Phiên b?n. Đi?u này có th? đ? do cài đ?t ph?n m?m nh?n tin. Đ? s?a ch?a Mapi32.dll, t?t máy Outlook và Fixmapi.exe ch?y t? c?p h? th?ng c?a b?n.
Nh?p vào Ok đ? này thông báo và t?t máy Outlook.

Đ? ch?y các Fixmapi.exe ti?n ích, làm theo các bư?c sau:

 1. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, đi?m đ?n T?m, và sau đó nh?p vào T?p tin ho?c Thư m?c.
 2. Lo?i Fixmapi.exe, b?m các T?m trong danh sách, ch?n c?ng drive(s) toàn b?, và sau đó nh?p vào T?m th?y bây gi?.
 3. Trong các m?t hàng t?m th?y c?a s?, b?m đúp vào Fixmapi.exe.
Thêm Microsoft Fax đ?n h? sơ thư c?a b?n.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
256946B?n nh?n đư?c m?t chương tr?nh xung đ?t thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng Outlook 2000

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? c?u h?nh d?ch v?, b?m Tr? giúp Microsoft Outlook trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i c?u h?nh d?ch v? trong các Tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 195795 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbnetwork kbhowto kbmt KB195795 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:195795

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com